เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1. ควบคุมคุณภาพสินค้ารับเข้าจาก Supplier และตลอดกระบวนการทำงานกระจายสินค้าไปยังร้านสาขา 2. ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติของพนักงาน ปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับระบบ GMP 3. ควบคุมคุณภาพรถขนส่ง...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
26 ส.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
ด่วนมาก !!

1. ประสานงานการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ จัดจ้าง การบำรุงรักษาอาคารหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ ระหว่าง DC หน่วยงานจัดซื้อ 2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกการขายกระดาษ และเศษวัสดุเหลือใช้ 3. ขอใบอนุญาตต่างๆ ต...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 58
3 . พนักงานจับตัวเลข
ด่วนมาก !!

จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-10,000
25 ส.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่กิจกรรม Event และ ดูแลด้านการอบรม (ประจำศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ด่วนมาก !!

1. จัดทำ / กำหนดหลักสูตรอบรมให้กับพนักงานให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละฝ่ายในองค์กร รวมทั้ง ประสานงานและวางแผนร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อศึกษาถึงความต้องการของหน่วยงานในด้านการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะหรือเ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 58
5 . ด่วนมาก *** เจ้าหน้าที่ข้อมูล และพนักงานข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง
ด่วนมาก !!

งานที่ต้องปฏิบัติ 1. ทำการบันทึกรับสินค้า 2. ทำการออกใบ Picking List ให้แผนกรับและส่งมอบ เพื่อไปจัดสินค้า 3. ทำการออกใบส่งสินค้าให้ร้านสาขา 4. ทำการเพิ่มสายรถให้แก่ร้านเปิดใหม่ 5. ทำการอนุมัติใบ ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ส.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ