เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลประจำเดือน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
2 . Student Trainee นศ.ฝึกงาน
สาขาที่เปิดรับการฝึกงาน 1. การจัดการ หรือบริหารธุรกิจ 2. เศรษฐศาสตร์ 3. ทรัพยากรบุคคล 4. วิศวโยธา/ไฟฟ้า 5. สถาปัตย์/ เขียนแบบ 6. สถิติ/คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7. นิติศาสตร์ ช่วงระยะเวลาการฝึก เทอม 1 ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
26 เม.ย. 60
3 . พนักงานบำรุงรักษา(ช่างไฟฟ้า) (จ.สมุทรสาคร)
รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฏิบัติงานใดๆ ด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังร้านส...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวมค่ากะและโอที)
26 เม.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่ Logistics ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.สุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการขึ้นสินค้า 2. รับเอกสารส่งสินค้าจากหน่วยงานข้อมูลจ่าย มาเย็บรวมเป็นร้านสาขา และ จัดรวมสายเรียงตามลำดับการขึ้นสินค้า 3.นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมารวมกับ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 เม.ย. 60
5 . พนักงานบำรุงรักษา (ช่างไฟฟ้า) ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 เม.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)
1. สรรหา คัดเลือก และว่าจ้างพนักงานสายกระจายสินค้า 2. รวบรวม จัดทำและตรวจสอบเอกสารพนักงานเริ่มงานใหม่ทั้งพนักงานประจำ และพนักงาน Part Time สายกระจายสินค้า 3. ร่วมจัดปฐมนิเทศพนักงานและโครงกา...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
26 เม.ย. 60
7 . วิศวกรบำรุงรักษา ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง 2. ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน 3. กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
8 . วิศวกร ประจำศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรีรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง 2. ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน 3. กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (เพศชาย) (ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี)
1. สรรหา คัดเลือก และว่าจ้างพนักงานสายกระจายสินค้า 2. รวบรวม จัดทำและตรวจสอบเอกสารพนักงานเริ่มงานใหม่ทั้งพนักงานประจำ และพนักงาน Part Time สายกระจายสินค้า 3. ร่วมจัดปฐมนิเทศพนักงานและโครงกา...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
26 เม.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบโครงสร้างร้าน 7-11 2. เคลียร์ไซด์ร้านเปิดใหม่ 3. แก้ไขแบบต่างๆ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 460 - 840 บาท/วัน
26 เม.ย. 60
12 . Part Time สำนักงาน(สีลม,สาทร)รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น. *สัญญาจ้างรายปี* *พื้นที่ทำงาน (สีลม,สาทร,แจ้งวัฒนะ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
13 . พนักงานบำรุงรักษา / ช่างไฟฟ้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง-นนทบุรี)
ควบคุมคุณภาพสินค้ารับเข้าจาก Supplier ตลอดกระบวนการทำงานกระจายสินค้าไปยังร้านสาขา ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติของพนักงาน ปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับระบบGMP ควบคุมคุณภาพรถขนส่งให้ถูกสุขลัก...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่ากะและโอที)
26 เม.ย. 60
14 . พนักงานจับตัวเลขรับสมัครด่วน !
จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็นกะได้*

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-10,000
26 เม.ย. 60
15 . พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาอาคารและระบบ Utility ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฎิบัติงานใด ๆ ด้านวิศวกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ