เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้า BDC.มหาชัย)
ด่วนมาก !!

1.ดูแลจัดการให้รถขนส่ง ไปส่งสินค้าให้กับร้านสาขาตามวันและเวลาที่กำหนด 2.ตรวจสอบการมาถึงคลังของรถขนส่ง และเวลาที่ใช้ในการส่งสินค้าไปยังร้านสาขา 3.ทำการปรับรถขนส่งกรณีทำผิดกฎระเบียบต่างๆที่บริษัทฯ กำห...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 พ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ และ กิจกรรมสัมพันธ์ ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ด่วนมาก !!
1. ประสานงานการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ จัดจ้าง การบำรุงรักษาอาคารหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ ระหว่าง DC หน่วยงานจัดซื้อ 2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกการขายกระดาษ และเศษวัสดุเหลือใช้ 3. ขอใบอนุญาตต่างๆ ต...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน(ประจำสำนักงานนครสวรรค์)
- ติดต่อ นัดหมาย จัดตารางการประชุม จัดหา รวบรวม จัดทำและจัดเก็บงานทางด้านเอกสาร ติดตาม สรุปค่าใช้จ่าย งบประมาณ ดูแลการสั่งซื้อวัสดุสื้นเปลือง ติดตามสรุปและควบคุม การเบิกจ่าย การส่งมอบ การโอนตัดจ่าย ทร...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 พ.ย. 58
4 . Part-time สำนักงาน
ด่วนมาก !!

- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น. เอกสารที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิก...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ย. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ