เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการ (ประจำแถว รังสิต)
- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
2 . หัวหน้าหน่วยงานรับคืนสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
1. ตรวจสอบจำนวน, สภาพและความถูกต้องของสินค้าก่อนการคืน Supplier 2. สรุปยอดการรับคืนจากทางร้านสาขาและแจ้งไปยังธุรการจัดซื้อเพื่อ Comfirm วันที่เก็บสินค้า 3. จัดทำ Location ในการจัดเก็บสินค้ายกเลิกขา...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
3 . "เจ้าหน้าที่ QA / R&D"
ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ QA / R&D" งานที่ต้องปฏิบัติR&D 1. จัดทำแผนการพัฒนาสินค้าตามเอกสารใบ Brief และจัดทำ Product Design ของสินค้า 2. ทดสอบสินค้า SCREEN TEST ตรวจสอบสินค้า จัดเก็บ จัดเตรียมตัวอย...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้า BDC.มหาชัย)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลจัดการให้รถขนส่ง ไปส่งสินค้าให้กับร้านสาขาตามวันและเวลาที่กำหนด 2.ตรวจสอบการมาถึงคลังของรถขนส่ง และเวลาที่ใช้ในการส่งสินค้าไปยังร้านสาขา 3.ทำการปรับรถขนส่งกรณีทำผิดกฎระเบียบต่างๆที่บริษัทฯ กำห...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 59
5 . เจ้าหน้าที่จัดส่งขาออก ศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบัง
- ดูแลตรวจสอบเอกสารจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง - จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา - ขนส่งสินค้าและร้านสาขา รับและตอบข้อร้องเรียนลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
6 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า(ชาย)และเจ้าหน้าที่ธุรการ(หญิง) ศูนย์กระจายสินค้าสำโรงรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า ดูแลตรวจสอบเอกสารจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา ขนส่งสินค้าและร้านสาขา รับและตอบข้อร้องเรียนลูกค้า ประสานงานกับหน่ว...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
7 . พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาอาคารและระบบ Utility ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฎิบัติงานใด ๆ ด้านวิศวกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์รับสมัครด่วน !
1. พิจารณาสรรหาผู้สนใจลงทุนดำเนินการร้านสาขาให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงการขยายสาขา ต่อสัญญาและปิดร้านแฟรนไชส์ 2. สรรหา คัดเลือก ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้ดำเนินการบริหารร้าน 7-EL...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 59
9 . พนักงานข้อมูลเบเกอรี่ คลังรังสิต (ตรงข้าม มหาลัยกรุงเทพ) [เฉพาะวุฒิ ปวช.ปวส.]
1.คีย์ข้อมูลสินค้า 2.ประสานงานกับรถขนส่ง 3.ตรวจนับสินค้าเบเกอรี่

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 59
10 . เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค ประจำศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรี
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง 2. ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน 3. กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ศูนย์กระจายสินค้าชลบุรี
1. จัดเตรียม ยกร่าง ระเบียบวิธีการปฏิบัติ มาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยอ้างอิงตามกฎหมาย, มาตรฐานด้านความปลอดภัย และนโยบายของเครือฯ 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมด้านความปลอดภัยและ 7ส รวมทั้งร่ว...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง +ประสบการณ์
27 มิ.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรี)
1. สรรหา คัดเลือก และว่าจ้างพนักงานสายกระจายสินค้า 2. รวบรวม จัดทำและตรวจสอบเอกสารพนักงานเริ่มงานใหม่ทั้งพนักงานประจำ และพนักงาน Part Time สายกระจายสินค้า 3. ร่วมจัดปฐมนิเทศพนักงานและโครงกา...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 59
13 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบโครงสร้างร้าน 7-11 2. เคลียร์ไซด์ร้านเปิดใหม่ 3. แก้ไขแบบต่างๆ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 59
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประจำ จ.นครราชสีมา
สรรหาทำเลร้าน 7-11เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เจรจาต่อรองเรื่องค่าเช่าและจัดทำสัญญาเช่าร้านสาขา สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานปร...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
27 มิ.ย. 59
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ