เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา - ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
- วิจัยและพัฒนาและหาข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รวมทั้งติดตามโครงการการพัมนาผลิตภัณฑ์ใหม่จนสรุปผล

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
29 มิ.ย. 59

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
29 มิ.ย. 59
3 . พนักงานบริหารแผนงานและพัฒนาหลักสูตร
- จัดทำแผนพัฒนาและฝึกอบรมประจำปี - หาหลักสูตร โดยทดสอบหรือตรวจเช็คเนื้อหา วัตถุประสงค์ เปรียบเทียบเทคนิค/วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม เพื่อให้หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
29 มิ.ย. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ