เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Social Audit
-ดำเนินการตรวจสอบด้านแรงงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท -ให้คำปรึกษาระบบมาตรฐานด้านแรงงาน กฎหมายแรงงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง -วางแผนการตรวจสอบด้านแรงงานทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- เรียนรู้ลักษณะงานของพนักงานในสายการผลิต และนำไปใช้ในการออกแบบหลักสูตร เพื่อปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในสายการผลิต - วางแผนและออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคคลากรในสายกา...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
23 มิ.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่อาวุโส Training & Development
- ­ออกแบบหลักสูตรเพื่อจัดฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร และตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล(PDP) - ­ดูแล ติดตาม การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง ทั้งการตรวจสอบประวัติการฝึกอ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
4 . ผู้จัดการแผนก - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก HR
- สามารถออกแบบการอรมพัฒนาตามลักษณะะงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล(PDP) - มีความรู้ ความเข้าใจในการระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน(PDP),การวางแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)และการสนทนาผลการปฏิ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
5 . Production Supervisor (เฉพาะสาขาวิศวกรรมอาหารเท่านั้น)
- ร่วมเตรียมการส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตต่างๆในส่วนที่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
23 มิ.ย. 60
6 . Sales & Marketing Executive
- Administer all sales activities for all export products of organization and ensure achievement of all export sales target and analyze all company objectives and negotiate on prices to achieve same a...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
7 . ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรการผลิต
1. ควบคุมเครื่องจักรการผลิต (เครื่องจักรผลิตอาหาร) 2. ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตอาหารในไลน์การผลิตสินค้าใหม่ 3. วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ในไลน์การผลิตอาหาร 4. ดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
23 มิ.ย. 60
8 . จนท.อาวุโสการตลาด-ประสานงานขาย (Marketing Co) / รับนักศึกษาจบใหม่รับสมัครด่วน !
1. จัดทำข้อมูลสนับสนุนการขาย เช่น รายงานยอดขาย, ข้อมูลสนับสนุนการขาย การ ติดตามเรื่องการจ่ายเงินของลูกค้า ­2. ดูแลส่วนของการประสานงานหลังการขายกับทางโรงงานในส่วนของการผลิตตลอดจนติดตามการผลิต 3. ­ให...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
9 . Sales and Marketing (Chinese) ประจำสงขลา
Taking care of potential customer of the company by controlling the inventory as well as the production to match with Vendor Management Inventory Program. Coordinating with R&D department to get the n...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
10 . Officer ด้านสรรหาแรงงานต่างด้าวรับสมัครด่วน !
- บริหารงานสรรหา คัดเลือก พนักงานรายวัน/พนักงานต่างด้าวในตำแหน่งว่างตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานรายวัน วางแผนอัตรากำลัง ตรวจสอบดูแลกระบวนการคัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามที่นโย...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารความปลอดภัย
1.ดูแลระบบการบริหารความปลอดภัยในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำและอบรมความปลอดภัย รวบรวมสถิติความปลอดภัย รวมถึงแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานความปลอดภัยให้พนักงานทราบโดยทั...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
12 . ผู้ช่วยหัวหน้าทีมผลิต และควบคุมคุณภาพ
- เตรียมการผลิต และควบคุมการผลิตสินค้าในส่วนงานให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและติดตามการใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด - ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนรวบรวม จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบริหาร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
14 . ช่างเทคนิคควบคุมสัตว์พาหะ (สาขากีฏวิทยา)
- ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งภายในและภายนอกที่จะก่อให้เกิดสัตว์พาหะ - ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วางแผนป้องกัน ควบคุม พื้นที่เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดสัตว์พาหะ - ตรวจ ติดตา...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
15 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (QC/QA)รับสมัครด่วน !
- ทวนสอบและควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมดูแลการรับลูกค้า/external auditor ในการตรวจสินค้า - เตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร เพื่อใช้รองรับการ Audit ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
16 . ช่างเทคนิคระบบน้ำดี / น้ำเสีย
- ร่วมรับผิดชอบในงานวิศวกรรมในส่วนของระบบน้ำเสียในโรงงาน และอาคารสถานที่ต่างๆในบริษัท เพื่อตรวจสอบดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการและแผนงานที่กำหนดไว้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
17 . วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล (รับนักศึกษาจบใหม่)
- ดูแลระบบสาธารณูปโภคและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต รวมถึงการซ่อมแซม ติดตั้ง บำรุงรักษา และการวางแผนในระดับที่เหมาะสม - มีความรู้มาตรฐาน GMP, OSHA, HACCP - ตรวจสอบและประเมินความต้องการและการจัดหาสิ่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
18 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต (Production)รับสมัครด่วน !
- ร่วมเตรียมการส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตต่างๆในส่วนที่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
23 มิ.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่อาวุโส วางแผนและจัดสินสินค้า
-­ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องฝ่ายผลิต,ควบคุมกสรผลิตเพื่อเตรียมรับ internal , external audit - วิเคราะห์ และจัดทำสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต ต้นทุน จำนวนสินค้าที่ผลิต ยอดค้างผลิตของหน่วยงานต่างๆ - ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
20 . ช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องทำความเย็น/ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!!!
รับสมัคร ช่างระบบไฟฟ้า, ช่างซ่อมเครื่องจักรในไลน์ผลิต ,ช่างเครื่องทำความเย็น 1.วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ตามสายงาน 2.ดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขการซ่อมบำรุงตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3.มีส่วนร่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ