เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขายและลูกค้าสัมพันธ์
1)รับความจำนงในการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์,Fax,หรือE-mail 2)ทบทวนข้อกาหนดต่างๆของลูกค้าพร้อมทั้งเสนอราคา 3)รับข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้าและแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี 4)ประสานกับลูกค้าเพื่อให...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
1.รับความจำนงในการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์,FAX,E-mail 2.ทบทวนข้อกำหนดต่างๆของลูกค้าพร้อมทั้งเสนอราคา 3.รับข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้าและแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี 4.ประสานกับลูกค้าเพื่อให้บรร...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
3 . หัวหน้างานแผนกธุรการ
1)จัดเก็บข้อมูลสถิติในด้านสวัสดิการต่างๆของพนักงาน 2)ทำหน้าที่จัดให้มีแพทย์–พยาบาลและสถานที่ปฐมพยาบาลสาหรับพนักงานในบริษัทให้มีปริมาณเพียงพอกับพนักงานและขั้นตอนตามกฏหมาย 3)ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าว...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
4 . ผช.ผจก.ฝ่ายผลิต
1)วางแผนงานและดำเนินการผลิตตามกระบวนการผลิตทั้งในส่วนตรวจรับและกระบวนการผลิต 2)มอบหมายหน้าที่และวางหลักเกณฑ์การปฎิบัติให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 3)วางแผนงานและดำเนินการพัฒนา,บุคลา...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ต.ค. 60
5 . หัวหน้างานฝ่ายแปรรูป
-ควบคุมการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ -แก้ไขปรับปรุงงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ในงานอย่างถูกวิธี -ติดตามงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมายตามแผนการผลิต -อื่นๆที่ได้รั...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
6 . ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุง,ตัดต่อระบบไฟฟ้า - ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต - งานอะไหล่เครื่องจักรต่างๆ ของบริษัท - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 ต.ค. 60
7 . พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
- ขับรถรับ - ส่งพนักงาน,ลูกค้า,ส่งเอกสาร - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
8 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตไก่ชำแหละ
-ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ -ปรับปรุงคุณภาพสินค้าตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย -อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
9 . พนักงานขาย
- เบิก-จ่ายรับเงิน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
10 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ