เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
- ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - ปรัปปรุงคุณภาพสินค้าตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
2 . โปรแกรมเมอร์ 4
1) ดูแลโปรแกรมระบบบาร์โค้ด 2) เขียนโปรแกรม Visual Studio (VB,C#) , Dot Net , PHP , ASP และใช้ Crystal Report ได้ 3) Set Up และดูแลระบบ Microsoft SharePoint ของบริษัท 4) ดูแลงานทางด้าน Graphic Desig...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวัตถุดิบ
- วางแผนการใช้วัตถุดิบประจำเดือน - ตรวจสอบการใช้วัตถุดิบประจำวัน - วางแผนการใช้วัตถุดิบประจำสัปดาห์ - ตรวจสอบSTOCK - เอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
4 . วิศวกร 5
1.เขียนแบบ/อ่านแบบ/ออกแบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์,โครงสร้างอาคาร,งานสถาปัตย์อาคาร งานสุขาภิบาลง,งานระบบทั่วไป สามารถทำงานประจำที่ ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 60
5 . ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุง,ตัดต่อระบบไฟฟ้า - ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต - งานอะไหล่เครื่องจักรต่างๆ ของบริษัท - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
16 ม.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานรายวันและแรงงานต่างชาติ 2) จัดเตรียมเกี่ยวกับเอกสารการรับสมัครงาน 3) ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทในเรื่องการรับสมัครเข้าทางาน 4) ควบคุม/จัดเก็บประวัติพนักง...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
7 . ธุรการ
1) จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างให้แก่ลูกค้าของฝ่ายห้องปฏิบัติการ 2) รับตัวอย่างที่ต้องการมาทดสอบยังฝ่ายห้องปฏิบัติการ จากฝ่ายต่างๆ ของบริษัท 3) เป็นผู้ช่วยในการจัดการรับตัวอย่างเข้าสู่ระบบง...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
8 . หัวหน้างานแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ทดลองตัวอย่าง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ร่วมประสานงาน ทดลองกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ต่อต่อ Supplier จัดทำ Product spec.คิดต้นทุนสินค้า - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์จุลชีววิทยา
-ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร -เตรียมและทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
10 . โฟร์แมน
1.ควบคุมการการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ 2.แก้ไขปรับปรุงงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ในงานอย่างถูกวิธี 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ