เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ทำหน้าที่ทดลองตัวอย่าง อ่านผลการทดสอบที่ทำการทดสอบในแต่ละวัน และทดสอบประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานวิชาการในการพิจารณาความถูกต้องของวิธีที่นำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ และงานอื่นๆ ตา...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ควบคุมและทำการทดสอบตัวอย่าง อ่านผลการทดสอบในแต่ละวัน ทดสอบประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อและร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานวิชาการในการพิจารณาความถูกต้องของวิธีที่นำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ และอื่นไ ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
จัดทำรายงาน ตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงงาน และงานอื่นๆ ที่หัวหน้ามอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
4 . โปรแกรมเมอร์
- เขียนโปรแกรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลงานทางด้าน Graphic Design, Website, SQL Server - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
5 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
ดูแลตรวจสอบในหน่วยงานประกันคุณภาพ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
6 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
ขับรถส่งเอกสาร ส่งพนักงาน ส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์จุลชีววิทยา
เตรียมตัวอย่าง อุปกรณ์ทดสอบ และวิเคราะห์ตัวอย่างด้านจุลชีววิทยา และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- รับ/ต่อ โทรศัพท์ - ต้อนรับแขกผู้มาติดต่อ - จัดทำเอกสารในส่วนงานประชาสัมพันธ์

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
9 . ธุรการ
1.จัดทำรายงาน 2.บันทึกข้อมูลการทำงานต่างๆ ได้แก่ การผลิต 3.รายงานและเสนออนุมัติงานต่างๆ ต่อผู้บริหาร

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
10 . หัวหน้าหน่วยฝ่ายผลิต
1.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2.ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ