เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - สามารถเข้ากะกลางคืนได้ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 มิ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ควบดูแลระบบคลังสินค้า 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 58
3 . รองผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ดูแลการจัดทำตัวอย่าง ดูแลการจัดทำระบบเอกสารการ Audit และข้อกำหนดกฏหมายต่างๆ ติดตามการผลิตสินค้าใน line ติดต่อประสานงานกับ supplier และฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท,ประสบการณ์
30 มิ.ย. 58
4 . Executive Secretary
•จัดตารางนัดหมายการประชุม ทำบันทึกการประชุมให้กับทางผู้บริหาร •จัดตารางการเดินทางของผู้บริหาร ทั้งการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก •เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจ ตรวจสอบการดำเนินงาน •จัด...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
5 . หัวหน้างานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ทำหน้าที่ทดลองตัวอย่าง อ่านผลการทดสอบที่ทำการทดสอบในแต่ละวัน และทดสอบประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานวิชาการในการพิจารณาความถูกต้องของวิธีที่นำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ และงานอื่นๆ ตา...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 58
6 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า-เครื่องเย็น
- ควบคุม วางแผน กำกับดูแลงาน ระบบไฟฟ้า-เครื่องเย็น - ประสานงานหน่วยงานภายใน ภายนอก และหน่วยงานราชการต่างๆ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง ประสบการณ์
30 มิ.ย. 58
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.จัดทำและรวบรวมเอกสารในเรื่องการวางแผนการผลิต 2.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 58
8 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- วิเคราะห์ปัญหา วางแผนงานและดำเนินการเกี่ยวการบริหารทรัพยากรบุคคล - กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคคลากร และระบบงานต่างๆ - ประสานงานหน่วยงานภายใน ภายนอก และหน่วยงานราชการต่างๆ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง, ประสบการณ์
30 มิ.ย. 58
9 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง/ระบบน้ำดี-น้ำเสีย
- ควบคุม วางแผน กำกับดูแลงาน ซ่อมบำรุงรักษา งานสร้าง และงานติดตั้งเครื่องจักร - ควบคุมกำกับดูแลงาน ระบบน้ำดี - น้ำเสีย - งานโครงการ - ประสานงานหน่วยงานภายใน ภายนอกและหน่วยงานราชการต่างๆ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
30 มิ.ย. 58
10 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
1.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2.ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 มิ.ย. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ