เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1)จัดหมวดหมู่เอกสารภายในฝ่ายให้เป็นระบบและควบคุมเอกสารของฝ่ายให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของแผนกควบคุมเอกสาร 2)ทาการแก้ไขเอกสารต่างๆให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของทุกหน่วยงาน 3)ติดต่อประสานงาน...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
2 . หัวหน้างานฝ่ายแปรรูป
-ควบคุมการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ -แก้ไขปรับปรุงงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ในงานอย่างถูกวิธี -ติดตามงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมายตามแผนการผลิต -อื่นๆที่ได้รั...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
3 . ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุง,ตัดต่อระบบไฟฟ้า - ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต - งานอะไหล่เครื่องจักรต่างๆ ของบริษัท - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
19 ส.ค. 60
4 . พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
- ขับรถรับ - ส่งพนักงาน,ลูกค้า,ส่งเอกสาร - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
5 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตไก่ชำแหละ
-ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ -ปรับปรุงคุณภาพสินค้าตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย -อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
6 . พนักงานห้องปฎิบัติการ
1รับและจัดการตัวอย่างทดสอบของห้องปฏิบัติการและเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างส่งให้ลูกค้าของห้องปฏิบัติการ 2อื่นๆที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
7 . นักวิเคราะห์จุลชีววิทยา
-ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร -เตรียมและทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
8 . โฟร์แมน
1.ควบคุมการการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ 2.แก้ไขปรับปรุงงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ในงานอย่างถูกวิธี 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
9 . พนักงานขาย
- เบิก-จ่ายรับเงิน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
10 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ