เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Executive Secretary
•จัดตารางนัดหมายการประชุม ทำบันทึกการประชุมให้กับทางผู้บริหาร •จัดตารางการเดินทางของผู้บริหาร ทั้งการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก •เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจ ตรวจสอบการดำเนินงาน •จัด...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.จัดทำระบบคุณภาพ 2.จัดทำระบบ Social Accountability 3.ดูแลและจัดทำควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน 4.ดำเนินการจัดทำและวางแผนด้านการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 5.ดำเนินการขึ้นทะเบียนเอกสารควบค...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
3 . แคชเชียร์
- ตรวจนับ รับเงินสด/เช็ค จากการขายสินค้า - เก็บรักษาเงินสด/เช็ค จากยอดขายในแต่ละวันให้ตรงกับการขายเอกสาร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
4 . หัวหน้างานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ทำหน้าที่ทดลองตัวอย่าง อ่านผลการทดสอบที่ทำการทดสอบในแต่ละวัน และทดสอบประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานวิชาการในการพิจารณาความถูกต้องของวิธีที่นำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ และงานอื่นๆ ตา...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
5 . พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
- ขับรถรับ - ส่งพนักงาน,ลูกค้า,ส่งเอกสาร - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
6 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
ดูแลตรวจสอบในหน่วยงานประกันคุณภาพ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
7 . หัวหน้าแผนกธุรการฝ่ายผลิต
- ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์อันดีภายในฝ่าย - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก - ปรับปรุงการทำงานในหน่วยงาน

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างษัท
20 เม.ย. 58
8 . วิศวกร
จัดทำควบคุม บำรุงรักษา พัฒนางานที่เกี่ยวกับซ่อมบำรุงทั่วไปของฝ่ายผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
9 . ช่างซ่อมบำรุง
- ปรับปรุงแก้ใขรถยกต่างๆ - งานซ่อม งานเชื่อม อุปกรณ์ต่างๆ - บำรุง รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน - PM ระบบ และ ดูแลระบบ - ควบคุมเครื่องจักร ใน Line การผลิต - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญญามอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
10 . หัวหน้างาน ฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
1.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2.ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 เม.ย. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ