เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร
1. วิเคราะห์ปัญหาการซ่อมบารุง และซ่อมบารุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO, BRC, GMP, HACCP 2. กำกับดูแลงานติดตั้ง เคลื่อนย้ายเครื่องจักร ให้สาเร็จตามที่ได้รับหมอบหมาย 3. ส่งเสริม กระตุ้น และพั...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 ก.พ. 59
2 . หัวหน้างานประกันคุณภาพ
- Quality assurance การผลิตอาหาร - Quality System ที่เกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพความปลอดภัยอาหาร

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
3 . หัวหน้างานแผนกวางแผนผลิตภัณฑ์อาหาร
- วางแผนการส่งออกสินค้า - จัดทำสต๊อกสินค้า - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
4 . โฟร์แมน
- ควมคุมสต๊อค,จัดเตรียม - ขอส่วนผสมเกี่ยวกับการผลิต - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
5 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมฝ่ายผลิต
- ควบคุมเครื่องจักรทั้งหมดในฝ่ายผลิต - ควบคุม/จ่ายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา - ควบคุม/ดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านขั้นตอนของเครื่องจักร

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
6 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1. งานด้านแรงงานสัมพันธ์ 2. งานด้านสถิติ 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
7 . ธุรการ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงาน - คีย์ข้อมูล อัพเดทข้อมูล - จัดเก็บเอกสาร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
8 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ควบคุมและจัดหมวดหมู่เอกสารภายในฝ่ายให้เป็นระบบ - จัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพ - บันทึกข้อมูล OT - ขึ้นทะเบียนเอกสาร - เตรียมเอกสารเพื่อรับ Audit - ติดต่อประสานงานกับ Suplier - เช็ค Registation

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
9 . พนักงานขาย
- เบิก-จ่ายรับเงิน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
10 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
12 ก.พ. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ