เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานระบบน้ำดี - น้ำเสีย
- วางแผนงานประจำวัน - ควบคุมดูแลการทำงานของระบบน้ำเสีย PM เครื่องจักรตามแผนงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 ส.ค. 58
2 . รองผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ดูแลการจัดทำตัวอย่าง ดูแลการจัดทำระบบเอกสารการ Audit และข้อกำหนดกฏหมายต่างๆ ติดตามการผลิตสินค้าใน line ติดต่อประสานงานกับ supplier และฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท,ประสบการณ์
29 ส.ค. 58
3 . Executive Secretary
•จัดตารางนัดหมายการประชุม ทำบันทึกการประชุมให้กับทางผู้บริหาร •จัดตารางการเดินทางของผู้บริหาร ทั้งการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก •เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจ ตรวจสอบการดำเนินงาน •จัด...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
4 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า-เครื่องเย็น
- ควบคุม วางแผน กำกับดูแลงาน ระบบไฟฟ้า-เครื่องเย็น - ประสานงานหน่วยงานภายใน ภายนอก และหน่วยงานราชการต่างๆ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง ประสบการณ์
29 ส.ค. 58
5 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตไก่ชำแหละ
-ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ -ปรับปรุงคุณภาพสินค้าตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย -อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
6 . การเงิน
- ดูแลด้านการเงินประจำหอพักบริษัท - ทำรายงาน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
7 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- วิเคราะห์ปัญหา วางแผนงานและดำเนินการเกี่ยวการบริหารทรัพยากรบุคคล - กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคคลากร และระบบงานต่างๆ - ประสานงานหน่วยงานภายใน ภายนอก และหน่วยงานราชการต่างๆ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง, ประสบการณ์
29 ส.ค. 58
8 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง/ระบบน้ำดี-น้ำเสีย
- ควบคุม วางแผน กำกับดูแลงาน ซ่อมบำรุงรักษา งานสร้าง และงานติดตั้งเครื่องจักร - ควบคุมกำกับดูแลงาน ระบบน้ำดี - น้ำเสีย - งานโครงการ - ประสานงานหน่วยงานภายใน ภายนอกและหน่วยงานราชการต่างๆ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 ส.ค. 58
9 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ควบคุมและจัดหมวดหมู่เอกสารภายในฝ่ายให้เป็นระบบ - จัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพ - บันทึกข้อมูล OT - ขึ้นทะเบียนเอกสาร - เตรียมเอกสารเพื่อรับ Audit - ติดต่อประสานงานกับ Suplier - เช็ค Registation

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
10 . ผช.ผจก.แผนกวางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตสินค้าตาม Order ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ