เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า - เครื่องเย็น
งานควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องจักร งานดูแล PLC

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 มี.ค. 58
2 . แคชเชียร์
- ตรวจนับ รับเงินสด/เช็ค จากการขายสินค้า - เก็บรักษาเงินสด/เช็ค จากยอดขายในแต่ละวันให้ตรงกับการขายเอกสาร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 มี.ค. 58
3 . หัวหน้างานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ทำหน้าที่ทดลองตัวอย่าง อ่านผลการทดสอบที่ทำการทดสอบในแต่ละวัน และทดสอบประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานวิชาการในการพิจารณาความถูกต้องของวิธีที่นำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ และงานอื่นๆ ตา...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 มี.ค. 58
4 . โปรแกรมเมอร์
- เขียนโปรแกรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลงานทางด้าน Graphic Design, Website, SQL Server - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 มี.ค. 58
5 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
ดูแลตรวจสอบในหน่วยงานประกันคุณภาพ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 มี.ค. 58
6 . โฟร์แมน
1.ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิต 2.ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 มี.ค. 58
7 . พนักงานเช็คผลได้
- จัดทำรานงาน บันทึกข้อมูลการทำงานต่างๆ เช่น การผลิต การลงเวลาปฎิบัติงาน - ปฎิบัติงานตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนด - รายงานผลการปฎิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างษัท
6 มี.ค. 58
8 . วิศวกร
จัดทำควบคุม บำรุงรักษา พัฒนางานที่เกี่ยวกับซ่อมบำรุงทั่วไปของฝ่ายผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 มี.ค. 58
9 . ช่างซ่อมบำรุง
- ปรับปรุงแก้ใขรถยกต่างๆ - งานซ่อม งานเชื่อม อุปกรณ์ต่างๆ - บำรุง รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน - PM ระบบ และ ดูแลระบบ - ควบคุมเครื่องจักร ใน Line การผลิต - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญญามอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 มี.ค. 58
10 . หัวหน้าหน่วยฝ่ายผลิต
1.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2.ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 มี.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ