เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . รองผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
1)ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประกันคุณภาพในแต่ละหน่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของลูกค้าและกรมปศุสัตว์รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ 2)ควบคุมดูแลสุขอนามัย...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1)ดูแลและรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของบริษัท 2)ตรวจสอบบุคคลและรถยนต์หรือพาหนะที่เข้า-ออกภายในบริษัท 3)รักษาความสงบเรียบร้อยและตักเตือนผู้เช่าหากระเมิดกฏระเบียบ 4)ตรวจสอบการขนย้ายสินค้าของลูกค้าออ...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
3 . พนักงานขับรถยนต์(ส่งของ)
1)ตรวจเช็คเครื่องมืออุปกรณ์รถยนต์รถบรรทุกประจำสายส่งเบื้องต้นก่อนและหลังปฏิบัติงาน 2)ตรวจนับสินค้าให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือตามที่ได้รับมอบหมายทั้งก่อนนำออกจากบริษัทฯและขณะจัดส่งให้ลูกค้า 3)...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
4 . โปรแกรมเมอร์ 4
1) ดูแลโปรแกรมระบบบาร์โค้ด 2) เขียนโปรแกรม Visual Studio (VB,C#) , Dot Net , PHP , ASP และใช้ Crystal Report ได้ 3) Set Up และดูแลระบบ Microsoft SharePoint ของบริษัท 4) ดูแลงานทางด้าน Graphic Desig...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
5 . ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุง,ตัดต่อระบบไฟฟ้า - ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต - งานอะไหล่เครื่องจักรต่างๆ ของบริษัท - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
6 . นักวิเคราะห์จุลชีววิทยา
- ทำการเตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์สำหรับการทดสอบ - ทำการทดสอบที่รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
7 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตไก่ชำแหละ
-ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ -ปรับปรุงคุณภาพสินค้าตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย -อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1)เตรียม-จัดทำแผนส่งออกให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของสินค้านั้นๆ 2)ทำรายงานสินค้าต่างประเทศที่ผลิต,บันทึกการผลิตและติดตามการตรวจคุณภาพสินค้าจากฝ่ายประกันคุณภาพ ก่อนวางแผนการส่งออกของสินค้า 3)เปรียบเทีย...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
9 . พนักงานห้องปฎิบัติการ(จัดเตรียมอุปกรณ์ทดสอบ)
1)ฆ่าเชื้อและล้างทำความสะอาดเครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการตามวิธีการที่กำหนด 2)จัดเตรียมเครื่องแก้วปลอดเชื้อสำหรับใช้ในงานทดสอบทางจุลชีววิทยาตามวิธีการที่กำหนด 3)รับผิดชอบการใช้และดูแลรักษาเครื่อ...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
10 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ