เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร
จัดทำควบคุม บำรุงรักษา พัฒนางานที่เกี่ยวกับซ่อมบำรุงทั่วไปของฝ่ายผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
22 ต.ค. 57
2 . พนักงานขับรถส่วนกลางด่วนมาก!!
ขับรถส่งเอกสาร ส่งพนักงาน ส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 57
3 . หัวหน้าหน่วยฝ่ายผลิตด่วนมาก!!
1.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2.ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
22 ต.ค. 57
4 . รองผู้จัดการแผนกฝ่ายผลิตด่วนมาก!!
ควบคุมและวางแผนงานแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนการผลิตให้กับผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
5 . หัวหน้างานโครงการ
- ออกแบบ - เขียนแบบกระบวนการผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
6 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าต่างประเทศ
ควบคุมดูแลงานทางด้าน load จัดเก็บสินค้า

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
7 . ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์ปัญหา วางแผนงานและดำเนินการเกี่ยวการบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคคลากร และระบบงานต่างๆ ประสานงานหน่วยงานภายใน ภายนอก และหน่วยงานราชการต่างๆ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง, ประสบการณ์
22 ต.ค. 57
8 . ผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรม ซ่อมบำรุง
ควบคุม วางแผน กำกับดูแลงาน ซ่อมบำรุงรักษา งานสร้าง และงานติดตั้งเครื่องจักร ควบคุมกำกับดูแลงาน ระบบน้ำดี - น้ำเสีย งานโครงการ ประสานงานหน่วยงานภายใน ภายนอกและหน่วยงานราชการต่างๆ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
22 ต.ค. 57
9 . ธุรการ
1.จัดทำรายงาน 2.บันทึกข้อมูลการทำงานต่างๆ ได้แก่ การผลิต 3.รายงานและเสนออนุมัติงานต่างๆ ต่อผู้บริหาร

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
10 . ช่างซ่อมบำรุง
- ปรับปรุงแก้ใขรถยกต่างๆ - งานซ่อม งานเชื่อม อุปกรณ์ต่างๆ - บำรุง รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน - PM ระบบ และ ดูแลระบบ - ควบคุมเครื่องจักร ใน Line การผลิต - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญญามอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
22 ต.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ