เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำสาขาบางนา-ตราด กม.23)
- แนะนำและเข้าร่วมการแก้ไข ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกลและยานยนต์ - วิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือให้สามารถใช้งานได้สะดวก มีคุณภาพดีพร้อมลดต้นทุ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 58
2 . หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง (ประจำสาขาโรจนะ อยุธยา)
1.ควบคุมดูแลการดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วตามเป้าหมาย 2.พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหา ระบบการซ่อมเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 3.ควบคุมดูแลการจัดทำระบบบำรุงรักษาเ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ด่วน
31 ก.ค. 58
3 . วิศวกรกระบวนการและอุตสาหการ
1.งานคำนวณกำลังการผลิต และยืนยันได้ 2.งานออกแบบและความคุม Layout 3.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4.งานแก้ไขปัญหาคุณภาพ 5.งานเอกสารทางด้านการผลิตต่างๆ 6.รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้น...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000-28,000 บาท ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 58
4 . การตลาด/หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง ไฟฟ้า, เครื่องกล /วิศวกร/ เจ้าหน้าที่วางแผนวัตถุดิบ (SAS ระยอง)
1.ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำ หรือสอนงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 2.ช่วยควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท 3.ช่วยควบคุมและติดตามผลการปฎิบัติงานของแ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
5 ด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 58

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
31 ก.ค. 58
6 . Sales & Marketing Executive
• Responsible to initiate, promote, acquire new clients and develop sales opportunities for the assigned products in order to achieve the sales target • Prepare weekly report by collecting, analyzing...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000 Baht
31 ก.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Sourcing
-สรรหาและคัดเลือก Supplier ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม ( Q,C,D ) -จัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม -ทำ Project ลดต้นทุนวัตถุดิบ -ทำการช่วยติดตาม ประสานงาน กับทีมงานให้ Supplier ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
31 ก.ค. 58
8 . Web Programmer (ประจำสมุทรปราการ)
Web Programer 1.ออกแบบดูแลและพัฒนา Web Site ทั้งภายในและภายนอกให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 2.MonitorLogการใช้งานWebวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีปะสิทธิภาพมากขึ้น 3.พัฒนาระบบ paper les...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
สมุทรปราการ 4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 ก.ค. 58
9 . หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสมุทรปราการ
• ควบคุมกระบวรการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย • ควบคุมผลการผลิตให้มีคุณภาพตามข้อกำหนด • จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิตในแต่ละวัน • ควบคุมดุแลเครื่องจักรและ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 ก.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต & วัตถุดิบ ด่วน !!!
1. ออกแผนการผลิตรายสัปดาห์ รายเดือน ของโรงงาน 2. ตรวจเช็คและติดตามงานให้เป็นไปตามแผน 3. สรุปรายงานรายสัปดาห์ รายเดือน 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับม...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
31 ก.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ