เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย PE (ประจำพิษณุโลก)
1. เสนอขายสินค้าและบริการ ในกลุ่มที่ดูแลให้กับลูกค้า 2. บริหารสต็อกในพื้นที่ พร้อมทำใบโอนสินค้าลงระบบ 3. จัดเรียงสินค้าตามมาตรฐานตามกลุ่มสินค้า 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
12 ก.พ. 59
2 . แคชเชียร์ POS (ประจำพิษณุโลก)
1. รับผิดชอบการรับเงิน-ทอนเงินประจำวันสำหรับลูกค้าเงินสดหน้าร้าน 2. ออกเอกสารขายในรูปแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ 3. บันทึกรับคืนสินค้าลงระบบ 4. สรุปยอดการรับเงินประจำวันส่งร้าน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รั...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
12 ก.พ. 59
3 . พนักงานบัญชี (ประจำพิษณุโลก)
1. บันทึกตั้งหนี้ ตรวจสอบหนี้คงค้าง และตัดชำระหนี้ลงระบบ 2. ออกเอกสารใบวางบิล บันทึกชำระหนี้ผ่านระบบ Champ 3. ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานประจำวันต่างๆ 4. ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำ และยื่นแบบต่างๆ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
12 ก.พ. 59
4 . พนักงานบุคคลและธุรการ (ประจำพิษณุโลก)
1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลากร 2. สรุปการขาดลา-มาสายของพนักงาน,สรุปค่าล่วงเวลาพนักงาน เพื่อทำจ่ายเงินเดือน 3. ประสานงานจัดเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมให้กับพนักงานภายใน 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
12 ก.พ. 59
5 . พนักงานประสานงาน (งานด้านเลขานุการ) ด่วนมาก !!
- ดำเนินการร่าง พิมพ์ จดหมาย บันทึก เอกสารทางการขาย โต้ตอบ บันทึกรายงานการประชุม ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดิดต่อนัดหมายประสานงานกับบุคคลภายนอก และภายในบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อ ประสานงน ผฝ./ผ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 + 750 บาท
11 ก.พ. 59
6 . พนักงานส่งเสริมเทคนิค (เครื่องกล) ด่วนมาก !!
- ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฮดรอลิก ระบบเกียร์ มอเตอร์ของเครื่องจักรในโรงงานผลิตคอนกรีตของลูกค้าโรงหล่อซีเมนต์ผงทั่วประเทศ - รวบรวมจัดเก็บข้อมูลการซ่อม การจัดทำมาตรฐานการซ่อม การจัดเก็บค่าใช้จ่าย - คว...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000+750 บาท
10 ก.พ. 59
7 . พนักงานบริการเทคนิค - ภูมิภาค (สนง.ภาคใต้)ด่วนมาก !!
- บริการแนะนำการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SCG ให้กับ ลูกค้า หน่วยงาน โครงการต่างๆ - บริการแนะนำการแก้ไขปัญหาการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SCG - ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพ - จัดเก...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 + ค่าครองชีพ + เบี้ยเลี้ยง + สวัสดิการ
10 ก.พ. 59
8 . ผู้แทนขายโครงการ (ภาคอีสาน, ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯปริมณฑล) ด่วนมาก !!
- วางแผนและผลักดันการขายสินค้าผ่านช่องทางโครงการ ในเขตพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตลาดโครงการ และข้อมูลคู่แข่ง เพื่อหาโอกาสในการขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้รับเหมา ช่าง และเจ้าของโครง...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + 750 + Commission
10 ก.พ. 59
9 . พนักงานประสานงาน
- ตรวจสอบเอกสาร วางบิล - แยกเอกสาร เข้าแฟ้มประจำวัน - ประสานงาน Plant - เดินเอกสาร - Key ข้อมูล

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + ค่าครองชีพ
10 ก.พ. 59
10 . พนักงานติดตั้งบ้าน SCG-HEIM
- ปฎิบัติงานติดตั้งบ้าน SCG-HEIM ให้เป็นไปตามแผนด้วยความปลอดภัยและได้มาตรฐาน - พัฒนาทักษะการทำงานและมาตรฐานการทำงานเป็น Multi Skill - ดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฎิบัติงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับม...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 +ค่าครองชีพ+สวัสดิการ
10 ก.พ. 59
11 . พนักงานที่ปรึกษาภาคสนาม (SC)
- วางแผนติดตั้งหลังคา - ประสานงานกับลูกค้า - จัดงาน/ จ่ายงานให้ผู้รับเหมา - ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ได้มาตรฐานของบริษัท - ตรวจรับงานจากผู้รับเหมา - ส่งมอบงานติดตั้งหลังคาให้กับลูกค้า...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 + 750 บาท
10 ก.พ. 59
12 . พนักงานออกแบบ Truss (ประจำ,บางซื่อ) ด่วนมาก !!
- ใช้โปรแกรมออกแบบโครงสร้างหลังคาสำเร็จรูป เพื่อขึ้นรูปโครงหลังคาสำเร็จรูป เพื่อให้ได้มาซึ่ง แบบโครงหลังคาสำเร็จรูปที่ใช้ในการติดตั้งและปริมาณเหล็กในการใช้งาน - ออกแบบ Layout และขึ้นรูปโครงหลังคา Tru...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 + 750 + ค่าประสบการณ์ + สวัสดิการ
10 ก.พ. 59
13 . ผู้จัดการร้าน SCG Home Solution ด่วนมาก !!
- บริหารจัดการการขายสินค้าและการให้บริการ ภายในศูนย์บริการ - ประสานงานกับทีมงานผู้แทนจำหน่าย - ประสานกับกิจการต่างๆ และ หน่วยงานสนับสนุน - บริหารทีมงานประจำร้านให้มีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงา...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 21,000 บาท + ค่าประสบการณ์ + ค่าต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้าน
10 ก.พ. 59
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ