เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป เทคนิครับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบด้านความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมการทำงาน จัดทำรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 4...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
19 ต.ค. 59
2 . QA Staff / QA Leader / QA Engineer /QA Supervisorรับสมัครด่วน !
QA/Staff/Engineer/Supervisor - To control operator in section. - To issue working standard and working instruction , measuring equipment usage and calibration. - To Analysis quality problems. - Su...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
16 positions
เงินเดือน Negotiable
19 ต.ค. 59
3 . วิศวกร (สาขาบางบอน)
1. ออกแบบ,วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรม 2. ศึกษาแผนผังของโรงงาน นำเครื่องจักรใหม่ๆ มาใช้เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง และดัดแปลงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสุจขึ้น 3. จัดวางเ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 59
4 . Production Foreman/ Leader (นิคมปิ่นทอง2 ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- Control & follow up the production line in accordance with production schedule. - Plan and control manpower in production line. - Control all equipment,machines,and tools in production line. - Im...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
4 Position
เงินเดือน Negotiate
19 ต.ค. 59
5 . ช่างเทคนิคงานเป่า/งานฉีด (สาขาสมุทรสาคร/สาขาชลบุรี ปิ่นทอง2)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแลของเสีย 3. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ 4. ควบคุมดูแล ลดของเสีย Loss ต่าง ๆ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 59
6 . Program Product Engineer, PE Senior รับสมัครด่วน !
- Issue document about new model and transfer model (BOM,APQP,PPAP file) - Make document PPAP file and other as all concerns - Confers with supplier to determine specifications and arrange for purch...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
3 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
19 ต.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานในส่วนของลูกค้าของบริษัท 2.ดูแล file งานของแผนก เช่น การทำ TPM , การนำเสนองานต่างๆ 3.เช็คผลผลิตประจำวันใน Production Plan ของทุกสินค้า 4.เก็บข้อมูลติตามผลในส่วน KPI ของแผนก 5.งานตามที่ได้...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ต.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคุณภาพ (สาขาปิ่นทอง 2)
1.จัดทำรายงานประจำปี 2.ควบคุมเอกสารในระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่มีผลต่อนโยบายและเป้าหมายให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 4.อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ืตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (สาขาบางบอน)
- รับคำสั่งซื้อและความต้องการสินค้าจากลูกค้า - วางแผนการผลิตในกระบวนหลัก และวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ - กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาใก้ปฏิบัตตามเป้าหมายขององค์กรและแผนก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 59
10 . Sale Engineer/Sale Manager - Chonburi Branchรับสมัครด่วน !
• Develop proposals for performance improvement work based on customers' needs • Operate as a lead consultant to manage and deliver customer-focused service offerings • Development of customer strat...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 position
เงินเดือน N/A
19 ต.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ