เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Painting Engineer / QA New Model / QA Paint / QC (สาขาศรีราชา)
1. วางแผน เตรียมการ ทำการทดลอง และปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาได้ตามกำหนด 2. รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 3. มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตาม...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
10 อัตรา ด่วนมาก!!!
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
30 ก.ย. 57
2 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (สาขาศรีราชา ปิ่นทอง 2)
1. ประสานงานความเข้าใจระหว่างชาวญี่ปุ่น,ชาวไทยในเรื่องของสนทนา,สื่อสาร โดยแปลในด้านการพูดและการแปลเอกสาร 2. เป็นตัวกลางการถ่ายทอดคำสั่ง,ความคดเห็นต่างๆ ระหว่างคนไทย และญี่ปุ่นให้เข้าใจตรงกัน 3. รา...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
3 . Safety Officer (สาขาศรีราชา ชลบุรี)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฯ (สาขาศรีราชา ปิ่นทอง 2) 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด 2. ดูแลระบบ ISO 14001 และ OHSAS 18001 3. จัดทำระบบด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดของลูกค้า

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
30 ก.ย. 57
4 . หัวหน้าแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ และ Tooling (สาขาสมุทรสาคร)
ด่วนมาก!!

1.ดูแลและรับผิดชอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.ดูแลและรับผิดชอบในการออกแบบเครื่องมือ,อุปกรณ์ ที่ใช้ในการลองตัวอย่างสินค้าใหม่ และดำเนินการติดตั้งเพื่อใช้งาน 3.ดูแลและรับผิดชอบในการออกแบบ Jig/Fixture เพื่อ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
30 ก.ย. 57
5 . หัวหน้าแผนกฉีด/ห้วหน้าแผนกคลีนรูม - สาขาสมุทรสาคร
1.การกำกับดูแลประสิทธิภาพของเครื่องจักร ลดความสูญเสียต่างๆ เช่น การปรับแต่ง เครื่องจักรเสีย 2.การกำกับดูแลสมรรถนะของเครื่องจักร การบริหารจัดการเวลา 3.การกำกับดูแลด้านคุณภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
30 ก.ย. 57
6 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (สาขาสมุทรสาคร)
ด่วนมาก!!

1. แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นด้วยทักษะทาง Technic ,Design Engineer และ การตลาด 2. แปลการประชุมวาระต่างๆจากผู้บริหารชาวญี่ปุ่นกับผู้บริหารชาวไทย 3. แปลกิจกรรมต่างๆของผู้บริหารชาวญี่ปุ่น นอกในสถานที่ปฏิบัติ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
30 ก.ย. 57
7 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต-งานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. ควบคุมและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. จัดสรรกำลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตประจำวันทั้ง 2 กะ 4. ประสานการผลิตกับฝ่ายวางแผนและจัดส่ง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ก.ย. 57
8 . ช่างเทคนิคเป่า,ฉีด (สาขาสมุทรสาคร) / ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องกล , ระบบสนับสนุน , Cutting Jig,Mechanic/
ด่วนมาก!!!

1. วางแผน เตรียมการ ทำการทดลองและปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาได้ตามกำหนด 2.รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามความต...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
30 ก.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ( สาขาสมุทรสาคร )
ด่วนมาก!!

- ทำเอกสารใบสำคัญจ่าย พร้อมบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ - ดูแล และ บันทึกรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย - ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ - จัดทำแบบนำส่งภาษีเพื่อยื่นกรมสรรพากรประจำเดือน เช่น ภ.พ.30 ภ.ง.ด.3,5...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
10 . วิศวกรกระบวนการผลิต ( ประจำโรงงานสมุทรสาคร )
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 2. พัฒนากระบวนการผลิต 3. ดูและและควบคุมการดำเนินงานภายในฝ่ายให้สำเร็จตามความต้องการของลูกค้า และภายในเวลาที่กำหนด 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ก.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ