เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สาขาชลบุรี
1. ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้าน HRM/HRD)ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กร 2. บริหารจัดการ กำกับและควบคุมงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทุกระบบ และหาแนวทาง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ม.ค. 60
2 . QA Staff / QA Leader / QA Engineer /QA Supervisorรับสมัครด่วน !
QA/Staff/Engineer/Supervisor - To control operator in section. - To issue working standard and working instruction , measuring equipment usage and calibration. - To Analysis quality problems. - Su...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
16 positions
เงินเดือน Negotiable
12 ม.ค. 60
3 . วิศวกร QE (สาขาสมุทรสาคร)
1. ออกแบบเครื่องมือวัด,วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ 2. Newmadel ,สร้าง Profow Control 3. ออกแบบเครื่องมือทดสอบ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ม.ค. 60
4 . Production Foreman/ Leader (นิคมปิ่นทอง2 ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- Control & follow up the production line in accordance with production schedule. - Plan and control manpower in production line. - Control all equipment,machines,and tools in production line. - Im...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
4 Position
เงินเดือน Negotiate
12 ม.ค. 60
5 . Program Product Engineer, PE Senior รับสมัครด่วน !
- Issue document about new model and transfer model (BOM,APQP,PPAP file) - Make document PPAP file and other as all concerns - Confers with supplier to determine specifications and arrange for purch...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
3 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
12 ม.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานในส่วนของลูกค้าของบริษัท 2.ดูแล file งานของแผนก เช่น การทำ TPM , การนำเสนองานต่างๆ 3.เช็คผลผลิตประจำวันใน Production Plan ของทุกสินค้า 4.เก็บข้อมูลติตามผลในส่วน KPI ของแผนก 5.งานตามที่ได้...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ม.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคุณภาพ (สาขาปิ่นทอง 2)
1.จัดทำรายงานประจำปี 2.ควบคุมเอกสารในระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่มีผลต่อนโยบายและเป้าหมายให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 4.อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ืตามโครงสร้าง
12 ม.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Officer) (ประจำสาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบตรวจสอบ การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. รายงานส...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ม.ค. 60
9 . Senior Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ประจำ สนง.สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส สังกัดแผนก: บัญชี ฝ่าย: บัญชีและการเงิน ผู้บังคับบัญชา: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายและการบันทึกบัญชี - ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ภาษีซื้อขาย ภาษีหัก ณ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
12 ม.ค. 60
10 . Sale Engineer/Sale Manager - Chonburi Branchรับสมัครด่วน !
• Develop proposals for performance improvement work based on customers' needs • Operate as a lead consultant to manage and deliver customer-focused service offerings • Development of customer strat...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 position
เงินเดือน N/A
12 ม.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ