เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese interpreter / เลขานุการ
1. ประสานงานความเข้าใจระหว่างชาวญี่ปุ่น,ชาวไทยในเรื่องของสนทนา,สื่อสาร โดยแปลในด้านการพูดและการแปลเอกสาร 2. เป็นตัวกลางการถ่ายทอดคำสั่ง,ความคดเห็นต่างๆ ระหว่างคนไทย และญี่ปุ่นให้เข้าใจตรงกัน 3. รา...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 position
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
2 . ช่างเทคนิค (สาขาสมุทรสาคร)ด่วน มาก!!
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแลของเสีย 3. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ 4. ควบคุมดูแล ลดของเสีย Loss ต่าง ๆ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (สาขาปิ่นทอง 2 ศรีราชา ชลบุรี)
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด 2. ดูแลระบบ ISO 14001 และ OHSAS 18001 3. จัดทำระบบด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดของลูกค้า

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
4 . ผู้จัดการ / หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Manager /Supervisor) สนญ.สมุทรสาคร
- วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ - กำหนดวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม ตามโปรแกรมก...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
28 พ.ค. 58
5 . Logistic&Production control manager
1.Determine how the performance of the parties to the purposes and goals of the organization. 2.Manage about goods stock,cost,delivery.

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
6 . Senior Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (สนญ.สมุทรสาคร)
1.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรมสรรพากร 2.ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท 3.จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
28 พ.ค. 58
7 . หัวหน้ากะ ฝ่ายผลิต (สาขาสมุทรสาคร)
1.ควบคุมการผลิต และจัดเตรียมการผลิต 2.ดูแลพนักงานประจำกะ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่ให้เกิดของเสียเกินมาตรฐานที่กำหนด 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานดำเนินกิจกร...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์
28 พ.ค. 58
8 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต-งานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. ควบคุมและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. จัดสรรกำลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตประจำวันทั้ง 2 กะ 4. ประสานการผลิตกับฝ่ายวางแผนและจัดส่ง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 พ.ค. 58
9 . วิศวกรซ่อมบำรุง ( ประจำโรงงานสมุทรสาคร )
1. วางแผนบำรุงรักษาระบบสนับสนุน 2. ซ่อมแซมระบบสนับสนุน หากเกิดความเสียหาบ และเตรียมความพร้อมให้ใช้งานตลอดเวลา 3. สั่งซื้อและควบคุมปริมาณอะไหล่สำรอง ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 พ.ค. 58
10 . ช่างเทคนิคเป่า,ฉีด (สาขาสมุทรสาคร/ชลบุรี) / ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องกล , ระบบสนับสนุน , Cutting Jig,Mechanic/
ด่วนมาก!!!

1. วางแผน เตรียมการ ทำการทดลองและปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาได้ตามกำหนด 2.รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามความต...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
28 พ.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ