เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (สาขาสมุทรสาคร)
ด่วนมาก!!

1. แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นด้วยทักษะทาง Technic ,Design Engineer และ การตลาด 2. แปลการประชุมวาระต่างๆจากผู้บริหารชาวญี่ปุ่นกับผู้บริหารชาวไทย 3. แปลกิจกรรมต่างๆของผู้บริหารชาวญี่ปุ่น นอกในสถานที่ปฏิบัติ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
21 ส.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Officer) - ประจำสนญ.สมุทรสาคร
1. รับผิดชอบตรวจสอบ การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. รายงานส...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัครา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
3 . หัวหน้าแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ และ Tooling (สาขาสมุทรสาคร)
ด่วนมาก!!

1.ดูแลและรับผิดชอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.ดูแลและรับผิดชอบในการออกแบบเครื่องมือ,อุปกรณ์ ที่ใช้ในการลองตัวอย่างสินค้าใหม่ และดำเนินการติดตั้งเพื่อใช้งาน 3.ดูแลและรับผิดชอบในการออกแบบ Jig/Fixture เพื่อ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
21 ส.ค. 57
4 . หัวหน้าแผนกฉีด - สาขาสมุทรสาคร
1.การกำกับดูแลประสิทธิภาพของเครื่องจักร ลดความสูญเสียต่างๆ เช่น การปรับแต่ง เครื่องจักรเสีย 2.การกำกับดูแลสมรรถนะของเครื่องจักร การบริหารจัดการเวลา 3.การกำกับดูแลด้านคุณภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 57
5 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต-งานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. ควบคุมและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. จัดสรรกำลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตประจำวันทั้ง 2 กะ 4. ประสานการผลิตกับฝ่ายวางแผนและจัดส่ง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 57
6 . ช่างเทคนิคเป่า,ฉีด (สาขาสมุทรสาคร) / ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องกล , ระบบสนับสนุน , Cutting Jig,Mechanic/
ด่วนมาก!!!

1. วางแผน เตรียมการ ทำการทดลองและปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาได้ตามกำหนด 2.รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามความต...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
21 ส.ค. 57
7 . หัวหน้ากะคลังสินค้า (สาขาสมุทรสาคร)
ด่วนมาก!!

- ควบคุมการปฏิบัติงานในเรื่องของการรับ/จ่าย และจัดเก็บ - ประสานงานระหว่างแผนก - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เข้ากะ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 57
8 . Purchase Officer
- การใช้โปรแกรม Syteline - การสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย - ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา - เปรียบเทียบราคาสินค้า - เจรจาต่อรอง - ออกใบสั่งซื้อ และอนุมัติโดยผู...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม / Safety Officer (สาขาศรีราชา ชลบุรี)
ด่วนมาก!!

เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม 1.สรรหาพนักงานให้ได้ตามมาตราฐานทีากำหนด 2.ดำเนินการฝึกอบรมให้ได้ตามแผนที่กำหนด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฯ 1.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด 2.ดูแลระบบ ISO 14001 และ OH...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา / 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 ส.ค. 57
10 . ผู้จัดการ R&D / Painting (สาขาศรีราชา)
1.วางแผน เตรียมการ ทำการทดลองและปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาได้ตามกำหนด 2.รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามความต้...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
3อัตรา
ด่วนมาก!!!
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ