เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Services (คลังสินค้าประชาชื่น) สัญญาจ้าง 4 เดือน
1.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้าง order สินค้าลูกค้า Direct sale และ Staff sales ในระบบ WMS 2.ควบคุมและประสานงานเพื่อให้ order สินค้าที่ถูกต้องทั้งรายการ จำนวน ราคา และ lot exp...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
27 ส.ค. 57
2 . Warehouse Unit Head (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
1.ดูแลการทำงานของบุคลากรในแผนกวางแผน, สั่งงาน และช่วยแก้ปัญหาให้กับบุคลากรในแผนกวางแผน 2.ติดตาม และควบคุมสินค้าสำเร็จรูป เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าตรงเวลา 3.ควบคุมประสิทธิภาพการจัดส่งของผู้จัดจำหน่ายทั...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 57
3 . Supply Chain Officer
1.ควบคุมและตรวจสอบการทำ Sales forecast ของฝ่ายขาย 2.บริหารจัดการเตรียมสต็แกสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 3.จัดทำ Report และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายการตลาด คลังสินค้า ฝ่ายวางแผนการผลิต เป็นต้...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
27 ส.ค. 57
4 . Asst.HR Officer
-รับผิดชอบในการสรรหา การคัดเลือก และการว่าจ้างพนักงานใหม่ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บุคลากรตรงตามความต้องการภายในเวลาที่กำหนด -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง รวมทั้งจัดการช่องทางในการ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 57
5 . Data Sourcing and Analysis Manager โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1. ค้นหาแหล่งข้อมูลทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อการคาดการณ์ผลผลิตสับปะรดและผลไม้อื่นๆ 2. จัดหา จัดทำและรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการคาดการณ์ปริมาณวัตถุดิบ อาทิ ข้อมูลจากสำนักงานเก...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 57
6 . Export Coordinator
ด่วนมาก!!

1.จัดการการส่งออกให้เป็นไปตามเป้า 2.ดูแลและจัดการ Order / Shipment ให้ถูกต้องและตรงตามที่ลูกค้าต้องการ 3.ประสานงานกับฝ่าย Sales , Production , Packaging , Data , Logistics , Document เพื่อจัดการ การ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
27 ส.ค. 57
7 . นักเทคนิคอาหาร(Food Technologist)
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนที่กำหนดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นไปตามมาความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับกฏหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด - ติดตามศึกษาข้อมูลของการวิจัยและพัฒนา เพื่อกำหนดสูตรการผลิ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 ส.ค. 57
8 . ผู้ช่วยนักวิจัยการด้านเกษตร (โรงงานจังหวัดประจวบฯ)
- วางแผนกำลังคนคุมงาน ติดตามในโครงการปรับปรุงทั้งสับปะรดและงานวิจัยอื่นๆ - บันทึกข้อมูลงานวิจัย

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 57
9 . R&D Nutrition&Regulation (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
-Study and collect the nutritional research information , new nutritional / functional ingredient including nutritional related of new technology & new marketed products and its trend to apply in ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 ส.ค. 57
10 . Production Supervisor (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
ด่วนมาก!!!

Job Descriptions: For Section Head:Over All of Production Function. Plan & control production operations, establishing priorities and sequences for manufacturing products. Develops or revises st...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 ส.ค. 57
11 . นักส่งเสริมการเกษตร (โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
1 ส่งเสริมการปลูกสับปะรดให้ได้ตามแผนทั้งปริมาณและคุณภาพ 2 ติดตามงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของสมาชิก 3 ให้คำแนะนำส่งเสริมวิชาการแก่สมาชิก 4 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกกับบริษัทฯ

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 57
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อบรรจุภัณฑ์
1. จัดซื้อ จัดหา บรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ และสื่อสิ่งพิมพ์ 2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของลูกค้า 3. ตรวจสอบมาตรฐาน หรือกฎหมายของบรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งออกไปต่างประเ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 - 30,000
27 ส.ค. 57
13 . HRM Unit Head/Section Head -หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
ด่วนมาก!!

1. วางแผนอัตรากำลังคน (Head Count Planning) 2. วางแผนการสรรหา และ การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection Plan) 3. ควบคุมและนำเสนอโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ 4. วางแผนและนำเสนองานด...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 57
14 . Maintenance Supervisor โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา
- ทำหน้าที่ในการดูแลการซ่อมบำรุง เครื่องจักร ,เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ทำการบันทึกการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 57
15 . พนักงานประจำร้าน SQUEEZE (JUICE BAR) Full Time, Part Time ประจำสาขา โลตัสบางใหญ่, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, โรงพยาบาลศิริราช,เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ด่วน!!!!!!!!!!!
- แนะนำจัดเตรียมวัตถุดิบ - และจัดทำเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ปั่น ไอศกรีม ตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง พร้อมทั้งดูแลความสะอาดภายในร้าน

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ 9,000 - 15,000 บาท / เดือน ทุกตำแหน่ง รายได้ดี มีโอ.ที. + เบี้ยขยัน + Incentive + ค่ารักษาพย
27 ส.ค. 57
16 . พนักงานประจำร้าน SQUEEZE (JUICE BAR) Part Time, Full Time ประจำสาขา เซ็นทรัล พระราม 9, สยามพารากอน,ตึกทิปโก้ (สำนักงานใหญ่),โรงพยาบาล สมิติเวช(สุขุมวิท), Q House ลุมพินี ด่วน!!!!!!!!!!
- แนะนำจัดเตรียมวัตถุดิบ - และจัดทำเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ปั่น ไอศกรีม ตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง พร้อมทั้งดูแลความสะอาดภายในร้าน ** รายได้ 9,000 - 15,000 บาท / เดือน ทุกตำแหน่ง รายได้ดี มีโอ.ที. + เบี...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สาขาละ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
27 ส.ค. 57
17 . พนักงานประจำครัว (ประชาชื่น) ด่วน!!!!!!!!!
- ผลิตอาหารส่งร้าน SQUEEZE สาขาต่างๆ - แพ็คสินค้าเช็คความเรียบร้อยก่อนส่ง - ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในครัว - ทำงานประจำครัวกลางประชาชื่น

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
27 ส.ค. 57
18 . พนักงานขายประจำรถ (Squeeze Around) ด่วน!!!!!!!!!!!
-ประจำรถโมบายขายน้ำสมูทตี้ น้ำผลไม้ TIPCO ไปจอดแหล่งสำนักงาน (สีลม,สาทร)มหาวิทยาลัย งานเอ๊กซ์โปต่างๆ -แนะนำจัดเตรียมวัตถุดิบ และจัดทำเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ปั่น ไอศกรีม ตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง พร้อมทั้งดูแ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,200 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์) ไม่รวมเงินรางวัลขายและค่าทำงานในวันหยุด
27 ส.ค. 57
19 . นักนวัตกรรมอาหาร (โรงงานจังหวัดประจวบฯ)
1 วางแผนทดลองและควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านงานด้านวิจัยผลิตภัณฑ์กะทิพิจารณาพิเศษ

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 57
20 . หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมบริการ (Engineer Unit Head) โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงทั่วไป 2. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน 3. ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 57
21 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ