เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง , โฟร์แมน ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง PM ควบคุม ติดตาม ออกแบบ เขียนแบบ - และประสานงาน - รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ + เบี้ยเลี้ยง
2 ก.ย. 57
2 . วิศวกร ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานควบคุมการก่อสร้างและงานโครงการต่างๆ ของบริษัท - งานเขียนแบบทั่วไป - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานสำรวจและออกแบบ - งานประมานราคา (ซ่อมแซ่ม,ต่อเติม,ก่อสร้าง) - แก้ปัญหางานก่...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
2 ก.ย. 57
3 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ,วางแผนการตรวจสอบประจำเดือน - ตรวจสอบกระดาษทำการที่ตรวจสอบของแต่ละหน่วยงาน - ติดตามผลที่ตรวจสอบในแต่ละเดือนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - จัดทำรายงานสรุปปัญหาที่ตรวจพบในแต่ละ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 ก.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลงานธุรการ และงานระบบเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 ก.ย. 57
5 . Supervisor ด่วนมาก !!
- บริการลูกค้า ชงกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆตามสูตรของบริษัท - เปิด-ปิดร้าน ,เสริฟ ,เช็ดโต๊ะ - จัดทำอาหารว่าง , เบเกอรี่ - จัดตารางการทำงาน - สั่งซื้อของ , เช็คสต็อค - จัดทำบัญชี สามารถสมัครได้ด...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ + เบี้ยขยัน
2 ก.ย. 57
6 . ผู้แทนขาย
ด่วนมาก!!!

รับผิดชอบดูแลลูกค้า รวมถึงการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนายอดขายสินค้า(น้ำมันเครื่องและน้ำมันใส เบนซิน ดีเซลล์ แก๊สโซฮอล และบริการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด และตอบสนองความพึงพอใจของลู...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
2 ก.ย. 57
7 . BI Developer, MIS Officer
วิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ทำการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา Database, Data Warehouse, Data Mining, OLAP(Oracle, NS-SQL ฯลฯ) และทำการ Integrate งานกับ Tools อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น BI บน IBM...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
ด่วน!!!!

- จัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง - มีความรู้ด้านบัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, และภาษี - จัดทำบัญชีทรัพย์สินและงบประมาน - จัดทำบัญชีต้นทุน - ประจำที่ สำนักงานใหญ่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ขอเรียน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบสอบทานระบบควบคุมภานใน - สอบทานความถูกต้อง และครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย - สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับ และรายจ่าย ที่เกิดขึ้นจริง - ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินถาวร - เสอน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
2 ก.ย. 57
10 . หัวหน้าแผนกบัญชีอาวุโส
ด่วนมาก!!

ร่วมกำหนดเป้าหมายและวางแผนงานของส่วนงาน ควบคุมดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ติดต่...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ