เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส ด่วนมาก !!
-รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อกาแฟ,อาหาร,และเบเกอรรี่ -ควบคุมสต็อคสินค้า,การจัดส่งไปยังสาขา -ติดต่อ , ต่อรองสินค้ากับ Sup -จัดทำงานด้านเอกสารจัดซื้อทั้งหมด -สรรหาสินค้าใหม่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
ด่วน!!!!

- จัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง - มีความรู้ด้านบัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, และภาษี - จัดทำบัญชีทรัพย์สินและงบประมาน - จัดทำบัญชีต้นทุน - ประจำที่ สำนักงานใหญ่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ขอเรียน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 57
3 . ช่างซ่อมบำรุง , โฟร์แมน ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง PM ควบคุม ติดตาม ออกแบบ เขียนแบบ - และประสานงาน - รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ + เบี้ยเลี้ยง
17 ก.ย. 57
4 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ,วางแผนการตรวจสอบประจำเดือน - ตรวจสอบกระดาษทำการที่ตรวจสอบของแต่ละหน่วยงาน - ติดตามผลที่ตรวจสอบในแต่ละเดือนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - จัดทำรายงานสรุปปัญหาที่ตรวจพบในแต่ละ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลงานธุรการ และงานระบบเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 57
6 . ผู้แทนขาย
ด่วนมาก!!!

รับผิดชอบดูแลลูกค้า รวมถึงการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนายอดขายสินค้า(น้ำมันเครื่องและน้ำมันใส เบนซิน ดีเซลล์ แก๊สโซฮอล และบริการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด และตอบสนองความพึงพอใจของลู...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ย. 57
7 . เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ด่วนมาก !!
- วิเคราะห์ข้อมูลการขาย - ออกแบบและนำเสนอเครื่องมือสื่อสารการตลาด - สำรวจข้อมูลกลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง - ติดต่อประสานงานองค์กรภายนอกเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้า - สำรวจความพึ่งพอใจของลูกค้า - จัด...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 57
8 . BI Developer, MIS Officer
วิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ทำการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา Database, Data Warehouse, Data Mining, OLAP(Oracle, NS-SQL ฯลฯ) และทำการ Integrate งานกับ Tools อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น BI บน IBM...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานมินิมาร์ทอาวุโส ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเบื้องต้นสำหรับส่วนมินิมาร์ท - ดูแลความพร้อมด้านอุปกรณ์ - แก้ไขงานปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานของมินิมาร์ทสาขาต่างๆ - ติดต่อภายใน-ภายนอกบริษัท - ตรวจสอบสินค้า เช...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 ก.ย. 57
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบสอบทานระบบควบคุมภานใน - สอบทานความถูกต้อง และครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย - สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับ และรายจ่าย ที่เกิดขึ้นจริง - ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินถาวร - เสอน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
17 ก.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ