เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบริหารระบบคุณภาพ(ISO Supervisor)
ดูแลระบบมาตรฐานคุณภาพ การจัดทำเอกสารในระบบมาตรฐานคุณภาพ , ดูแลการตรวจติดตาม ระบบคุณภาพภายใน และการตรวจประเมินจากภายนอก พัฒนาระบบงานของบริษัท ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ พนักง...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย ให้กับสถานีบริการและพนักงานในออฟฟิศ - ตรวจมาตราฐานความปลอดภัย - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของทางบริษัท - จัดทำและควบคุมเอกสารเกี่ยวต่างๆของหน่วยงาน ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน(กาแฟพันธุ์ไทย)
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับร้านกาแฟพันไทย ประสานงานกับหน่วงงานต่างๆ อื่นๆ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 16,000+
14 ธ.ค. 60
4 . หัวหน้าแผนกพัฒนากระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นำเสนอและร่วมปรับปรุงกระบวนการดำเนินการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพให้เพิ่ม - ติดตั้งกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมให้ความรู้ และประชาสัม...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังแม่กลอง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
- รับผิดชอบงานรับ จัดเก็บ จ่ายน้ำมัน ได้ถูกต้องตามชนิดและปริมาณที่กำหนด - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน - ให้สามารถใช้งานได้ด้วยความปลอดภัย รวมถึงการ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
14 ธ.ค. 60
6 . ผู้จัดการร้านกาแฟ,ซุปเปอร์ไวเซอร์(สาขา ประเวศ 3)
1.ดูแลยอดขายภายในร้าน ร้านกาแฟพันธ์ไทย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.บริการชงกาแฟ ตามสูตร ของทางบริษัทที่ได้อบรม 3.ดูแลด้านงานเอกสารที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 4.ดูแลด้านงานบริการลูกค้าและความสะ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 11,000+
14 ธ.ค. 60
7 . นิติกรอาวุโส
- ตรวจสอบ และจัดทำสัญญารวบรวมข้อมูลไปใช้จัดทำสัญญา - ตรวจสอบ และทำสัญญาจัดให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามสัญญา - ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย - ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ข้อหารือ - ศึกษาข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริง - เสน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
8 . ผู้จัดการภาคก่อสร้าง (Site Engineer Manager)
- รับผิดชอบในการวางแผนงาน ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลงานติดตามงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆของงานก่อสร้าง - วางแผนงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของบริษัท - กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเก...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
14 ธ.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาผลิตภัณฑ์ - จัดทำสื่อทางการตลาด - ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แบรนด์ กาแฟพันธุ์ไทย - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
14 ธ.ค. 60
10 . สถาปนิก (BOQ - ประเมินราคา)
- ทำการถอดแบบงานสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และ งานโครงสร้างได้ - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่เกี่ยวข้องทางสถาปัตยกรรม - ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง - มีพื้นฐานหรือความเข้าใจในขั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส
- วางแผนการอบรมและพัฒนาหลักสูตรการอบรมประจำปี จัดเตรียมสื่อ - จัดเตรียมเอกสารและคู่มือสำหรับการอบรมหลักสูตรตามแผน - จัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะของผู้เข้าอบรม - จัดทำสื่อการเรียนการสอน E-L...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
12 . ผู้จัดการเขต กาแฟพันธุ์ไทย
-บริหารร้านกาแฟตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย -บริหารควบคุมมาตรฐานของ QSC COL COG ให้อยู่ตามที่บริษัทกำหนด -ควมคุมและให้คำแนะนำกับผู้จัดการร้านในส่วนที่ดูแล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000+
14 ธ.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง รับสมัครด่วน !
-ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดส่งสินค้า -จัดเส้นทางการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสม -วางแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการกระจายสินค้า -บันทึกและควบคุมค่าใช้จ่ายของงานจัดส่งสินค้าพร้อม...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
14 . พนักงานขับรถสิบล้อประจำคลังศรีราชา,ปักธงชัย,ชุมพร,ลำปาง,สระบุรีรับสมัครด่วน !
- ขับรถบรรทุกน้ำมัน เทรลเลอร์/สิบล้อ ส่งสถานีบริการพีที และคลังน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย - (รับน้ำมันจากโรงกลั่นไทยออยส์ ส่งตามคลังน้ำมันของบริษัท เช่น คลังน้ำมัน หนองแค แม่กลอง นครสวรรค์ พิษณุโลก ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
15 . ผู้แทนขายรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผน กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรทุกตำแหน่งที่ปฎิบัติงานอยู่ในแผนกขายเขตที่รับผิดชอบ - ดูแลสถานีบริการของลูกค้าเฟรนไชส์ที่อยู่ในเขต เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจแ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประจำสำนักงานใหญ่ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้ามินิมาร์ทอาวุโส / หัวหน้าแผนก
- จัดซื้อ และจัดหา คัดเลือกและจัดส่งสินค้าให้กับมินิมาร์ทสาขาตามระยะเวลาที่กำหนด - บริหารสินค้าคงเหลือศูนย์ กระจายสินค้า(DC) - สนับสนุนงานระบบที่มินิมาร์ทสาขาในส่วนปัญหาระบบการขาย-เครื่องPOS - สนับ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
17 . IT Support/เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านบริการและซ่อมบำรุง(คลังน้ำมันนครสวรรค์)
1.รับแจ้งและประสานงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 2.ติดตั้ง Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงโปรแกรม 3.บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้อย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่จัดหาสถานี (เขตภาคเหนือ)รับสมัครด่วน !
- สำรวจข้อมูลและแผนที่สถานีบริการน้ำมัน เพื่อหาทำเลเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทย - หาพื้นที่ทำเลเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทยทั้งในปั๊มพีที และนอกปั๊ม เพื่อพัฒนายอดขายสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
19 . พนักงานธุรการน้ำมันเบิกใช้ รับสมัครด่วน !
1.งานเติมน้ำมันวิ่งให้กับรถบรรทุก น้ำมันและรถกระบะของบริษัท -เติมน้ำมันตามที่กำหนด -ตรวจสอบจำนวนน้ำมันที่เติมเต็มถัง หรือไม่ -ลงบันทึกผลการเติมน้ำมันวิ่ง 2.งานตรวจสอบน้ำมันในสต็อ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดหา (ประจำศรีราชา)รับสมัครด่วน !
-จัดเก็บอะไหล่ตามหมวดหมู่ -ตรวจสอบสภาพอะไหล่ทุกเดือน -นับยอดสต็อกอะไหล่ในแต่ละเดือน -จัดทำสรุปผลการตรวจนับทุกเดือน -ทำความสะอาดในบริเวณจัดเก็บ -หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 ธ.ค. 60
21 . Site Engineer Supervisor
- ร่วมกำหนดแผนงานก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้างที่เหมาะสมกับผู้รับเหมา - ตรวจสอบงานลด งานเพิ่ม - ตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการตามมาตรฐานของบริษัท - ตรวจสอบงานและตรวจรับมอบงานที่ดำเนินการปรับปร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
22 . พนักงานเติมน้ำมันเบิกใช้ ประจำคลังน้ำมันศรีราชารับสมัครด่วน !
งานเติมน้ำมันวิ่งให้กับรถบรรทุก น้ำมันและรถกระบะของบริษัท -เติมน้ำมันตามที่กำหนด -ตรวจสอบจำนวนน้ำมันที่เติมเต็มถัง หรือไม่ -ลงบันทึกผลการเติมน้ำมันวิ่ง งานตรวจสอบน้ำมันในสต็อก ใน แต่ล...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
23 . พนักงานซ่อมบำรุงรถขนส่งน้ำมัน (สิบล้อ,รถเทรลเลอร์)
- รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมันและซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - งานซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมัน และซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะทั่วไปของบริษัท - รับใบแจ้งซ่อมบำรุงรั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
24 . เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-สรรหาและคัดเลือกบุคลากรในตรงตามที่องค์กรต้องการ ลงสื่อโฆษณา รับสมัครงานสัมภาษณ์งานและประเมินผล -งานด้านว่าจ้าง เจรจาต่อรองเงินเดือนและนัดทำสัญญาจ้างและสัญญาคค้ำประกัน -งานด้านธุรการ เอกสารต่างๆ แ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปอาวุโสรับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคา และเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย - จัดทำใบสั่งซื้อ - ประสานงานกั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
26 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีและมินิมาร์ทรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการออกตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ สาขาทั่วประทศ - สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย - สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับและรายจ่าย - ตรวจเช็คสต๊อกสิ้นค้า ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงาน Cash Flow รายวัน เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวของเงินในแต่ละบัญชี - จัดสรรรายการจ่ายให้เหมาะสมกับเงินคงเหลือในธนาคาร - จัดทำชุดเอกสารใบสำคัญจ่าย - จำทำเช็ค/รายการโอนพร้อมเสนอให้ผู้มีอำนาจลง...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
28 . ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการ / ผู้จัดการสถานีบริการ
1) ช่วยบริหารยอดขาย - บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2) ช่วยควบคุมงานพนักงานภายใต้บังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน 3) ช่วยดูแลความเรีย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ