เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝึกงาน
- ฝึกงานช่วง สิงหาคม - ธันวาคม 2559 - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 หยุดเสาร์ - อาทิตย์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
27 ก.ค. 59
2 . วิศวกรปรับปรุงกระบวนการ
ปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนงาน ด้านงานซ่อมบำรุงปั้มน้ำมันและระบบงานเอกสาร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
3 . IT Support/เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านบริการและซ่อมบำรุง(ประจำสำนักงานใหญ่)"
1.รับแจ้งและประสานงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 2.ติดตั้ง Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงโปรแกรม 3.บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้อย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000
27 ก.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่จัดหาสถานี
- สำรวจข้อมูลและแผนที่สถานีบริการน้ำมัน เพื่อหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น - หาพื้นที่ทำเลเปิดปั้มใหม่ เพื่อพัฒนายอดขายสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
27 ก.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บริหารจัดการบัตรสมาชิก
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง และกระจายบัตรสมาชิก จากผู้จัดหาสินค้าสู่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ - ดำเนินการส่งบัตร VIP CARD และบัตรที่ลูกค้าขอเปลี่ยน หรือสูญหาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
-ตรวจปั้มน้ำมันทั่วประเทศ ด้านความปลอดภัย ใบอนุญาตต่างๆ -จัดทำรายงานประจำเดือนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา -ซ้อมแผนดับเพลิง แผนอพยพฉุกเฉิน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
7 . ผู้จัดการภาคสถานีบริการน้ำมัน
ควบคุมดูแล ยอดขาย การบริการให้ได้มารตฐานตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
8 . หัวหน้าแผนกบัญชีทรัพย์สิน
- ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการบันทึกสินทรัพย์ ดังนี้- สินทรัพย์ที่ได้มาในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร- การบันทึกตัดค่าเสื่อมราคาประจำเดือน- การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในใบสำคัญทั่วไป- รายงานการเคลื่...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำคลังน้ำมันพีทีลำปาง
-ประเมินความเสี่ยงของคลัง -จัดทำแผนซ้อมดับเพลิง / แผนอพยพ -รายงานอุบัติการณ์ -ควบคุมดูแลความปลอดภัย -ประสานงานด้านบุคคล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่ติดตามปัญาหาและข้อร้องเรียนอาวุโส
Job Description - อัพเดทข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งข่าวสารทางการตลาด สื่อข้อมูลที่เกี่ยวผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ กิจกรรมใหม่ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา และ ข้อร้องเรียนที...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations Officer )
Job Description - ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น อย่างสม่ำเสมอ - ดำเนินการและประสานงานการจัดกิจกรรมพนักงานประจำปีต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ - สื่อสารและปร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อน้ำมันอาวุโส
- ติดตามและรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันรวมทั้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องแข้งผู้บริหาร - จัดทำรายงานน้ำมันที่ใช้ในระบบ (Plan) - ประสานงานในส่วนงานราชการ นพ.211 เพื่อแจ้งน้ำมันคงเหลือแต่ละวัน นพ210 เพื่อรายงา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
13 . วิศวกร(ไฟฟ้า) ส่วนงานวิศวกรรม
-ประมาณราคาในการสร้างปั้มน้ำมันพีทีจี -ประสานงานกับผู้รับเหมาในการสร้างปั้มน้ำมันและควบคุมผู้รับเหมาในการก่อสร้าง -ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
14 . พนักงานธุรการน้ำมันเบิกใช้ รับสมัครด่วน !
1.งานเติมน้ำมันวิ่งให้กับรถบรรทุก น้ำมันและรถกระบะของบริษัท -เติมน้ำมันตามที่กำหนด -ตรวจสอบจำนวนน้ำมันที่เติมเต็มถัง หรือไม่ -ลงบันทึกผลการเติมน้ำมันวิ่ง 2.งานตรวจสอบน้ำมันในสต็อ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
15 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อสินค้ามินิมาร์ท
-วางแผนและบริหารการสั่งซื้อสินค้ามินิมาร์ท(แมกมาร์ท)ให้เพียงพอต่อการขาย -บริหารทีมงาน -จัดทำกลยุทธ์ส่วนงาน -จัดทำรายงานวัตถุประสงค์คุณภาพประจำเดือน และรายงานยอดขายและอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
16 . บาริสต้า ประจำสาขาสนามบินดอนเมือง
- ชงเครื่องดื่มต่างๆ ตามสูตรของทางบริษัทกำหนด - คิดเงินถอนเงินให้ลูกค้า - ทำความสะอาดร้าน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 10,000-16,200
27 ก.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อ
- ติดต่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ เช่น สถานที่ส่งมอบ ผู้รับสินค้า - ติดตามการส่งมอบสินค้า เมื่อใกล้ถึงกำหนด และประสานงานการส่งมอบกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - ประสานงานกับเจ้...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำคลังน้ำมันศรีราชารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดคิวรถตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า ให้กับพนักงานขับรถสิบล้อและเทรลเลอร์ และจัดรถโอนคลังสาขาที่ได้รับคำสั่ง - งานจัดเตรียมส่งน้ำมันให้ลูกค้า - รับ Order จากแผนกบัญชี นำมาวางแผนจัดส่ง - จ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
19 . บาริสต้า สาขาบางปะกง
- ชงกาแฟชงเครื่องดื่มต่างๆ ตามสูตรของบริษัทฯ - ทำความสะอาดร้าน - คิดเงินให้ลูกค้า และ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
20 . ผู้จัดการร้านกาแฟฝึกหัด
- ชงกาแฟตามสูตรต่างๆ ของบริษัท ฯ - บริหารพนักงานในร้าน - บริหารสต๊อคสินค้า . - งานเอกสาร - และอื่นๆ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
21 . พนักงานขับรถเทรลเลอร์ รับสมัครด่วน !
- จัดส่งน้ำมันตามใบสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ต่างๆ เพื่อให้ถึงจุดหมายถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและปลอดภัย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
60 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
22 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ บริษัทกาแฟพันธุ์ไทย
จัดซื้อวัสดุทั่วไปที่ใช้ในร้านกาแฟ จัดซื่อวัตุดิบเกี่ยวกับกาแฟ/เครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ และงานประสานงานทั่วไป

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม
- หาข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับเหมารายใหม่ - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคาและเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย - ติดตามตรวจสอบรายการปริมาณ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
24 . ธุรการ Part-time
- จัดเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - คีย์ข้อมูล - และงานอื่นๆ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 หยุด เสาร์ - อาทิตย์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 300 ต่อวัน
27 ก.ค. 59
25 . ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำมันสิบล้อ,เทรลเลอร์ (ประจำฟรีดงานหนองแค)รับสมัครด่วน !
-บริหารงานเกี่ยวกับซ่อมและควบคุมการซ่อมรถบรรทุกน้ำมันและยานพาหนะทั่วไปของบริษัท ตามแผนป้องกันเชิงป้องกัน -บริหารงานเกี่ยวกับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งานและเสื่อมสภาพการใช้งาน รวมถึงกรณีเกิดอุ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
26 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปอาวุโสรับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคา และเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย - จัดทำใบสั่งซื้อ - ประสานงานกั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
27 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีและมินิมาร์ทรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการออกตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ สาขาทั่วประทศ - สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย - สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับและรายจ่าย - ตรวจเช็คสต๊อกสิ้นค้า ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ