เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Site Engineer , Office Engineer(EE,ME)(สามารถไปปฏิบัติงานที่ Site งานต่างจังหวัดได้ด่วน!!! )
1.วางแผน และควบคุมงานให้เป็นไปตาม Suhedule 2.ควบคุมงานติดตั้ง ME

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
2 ก.ย. 58
2 . System Engineer ด่วน!!!
1. ติดตั้งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ 2. ตรวจสอบและแก้ปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น Printer และระบบ Network ได้ 3. มีประสบการณ์ในการ...

บริษัท ฤทธา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ก.ย. 58
3 . BIM Engineerด่วน!!!
1.ทำแบบจำลอง 3 มิติด้วย Computer

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
2 ก.ย. 58
4 . Admin (ต้องสามารถไปประจำที่ต่างจังหวัดได้ทุกจังหวัด)ด่วน!!!
1.ทำจัดซื้อของหน่วยงาน 2.ทำค่าแรงคนงาน 3.ทำงานเอกสารของ Site งาน(DC) 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
2 ก.ย. 58

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
2 ก.ย. 58
6 . โฟร์แมน(งานระบบ)(สามารถเดินทางไปทำงานที่ Site งานได้ทุกจังหวัด) ด่วนด่วน!!!
ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคาร

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 58

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
2 ก.ย. 58
8 . ISO Sectionด่วน!!!
1.จัดทำ ทบทวน และรักษาไว้ซึ่งระบบงานด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม 2.ประสานงาน/ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบๆปฏิบัติต่างๆด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 3.ตรวจประเมินและผลักดันให้มีการแก้ไข/...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ก.ย. 58
9 . Drafts งานระบบ(สามารถเดินทางไปทำงานที่ Site งานได้ทุกจังหวัด) ด่วน!!!
เขียนแบบงานระบบ แอร์, สุขาภิบาล, ไฟฟ้า,ของงานก่อสร้าง

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
2 ก.ย. 58

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ