เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Drafts งานระบบ(สามารถเดินทางไปทำงานที่ Site งานได้ทุกจังหวัดด่วน!!! ))
เขียนแบบงานระบบ แอร์, สุขาภิบาล, ไฟฟ้า,ของงานก่อสร้าง

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
24 มี.ค. 58
2 . Site Engineer , Office Engineer(EE,ME)(สามารถไปปฏิบัติงานที่ Site งานต่างจังหวัดได้ด่วน!!! )
1.วางแผน และควบคุมงานให้เป็นไปตาม Suhedule 2.ควบคุมงานติดตั้ง ME

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
24 มี.ค. 58
3 . วิศวกรงานระบบประกอบอาคารด่วน!!!
เครื่ิองกล -งานระบบระบายอากาศและปรับอากาศ -งานสุขาภิบาลระบบจ่ายน้ำอุปโภค/บริโภค และบำบัดน้ำเสีย -งานระบบป้องกันอัคคีภัย(ดับเพลิง) ไฟฟ้า -งานไฟฟ้ากำลัง/แสงสว่าง -งานระบบแจ้งเพลิงไหม้ -งานระบบ...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
24 มี.ค. 58
4 . Programmerด่วน!!!
1.ดูแลงานด้าน Programming: PHP, JavaScript ,XML, CSS ,Ajax 2.มีความรู้ในด้านการจัดการฐานข้อมูล MySQL

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
24 มี.ค. 58

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
24 มี.ค. 58
6 . QA/QC Engineer (Civil, ME, EE), QA/QC Inspector (Civil, ME, EE)
1.ควบคุมงานให้ได้คุณภาพ 2.ตรวจสอบงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
24 มี.ค. 58
7 . โฟร์แมน(งานระบบ)(สามารถเดินทางไปทำงานที่ Site งานได้ทุกจังหวัด) ด่วนด่วน!!!
ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคาร

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 58

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
24 มี.ค. 58
9 . โฟร์แมน โครงสร้าง(สามารถไปปฏิบัติงานที่ Siteงานต่างจังหวัดได้)ด่วน!!!
ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการก่อสร้าง และเป็นไปตาม Schedule

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
24 มี.ค. 58

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ