เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี ด่วน!!!
- แยกประเภทชุดเอกสารวางบิล - ตรวจสอบเอกสารวางบิลตามระเบียบ บริษัท - แยกชุดเอกสารวางบิลส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - Match ข้อมูลใน ระบบ Oracle พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบ

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
3 ก.พ. 59

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
3 ก.พ. 59
3 . โฟร์แมน(งานระบบ)(สามารถเดินทางไปทำงานที่ Site งานได้ทุกจังหวัด) ด่วนด่วน!!!
ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคาร

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.พ. 59
4 . Site Office Engineer
- ศึกษาแบบก่อสร้าง เพื่อวางแผนและเตรียมการสำหรับงานก่อสร้างในสนาม - ตรวจสอบ วัดผลงาน และปริมาณงานของผู้รับจ้าง - ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
3 ก.พ. 59

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 ก.พ. 59
6 . พนักงานขับรถผู้บริหารด่วน!!!
1.ขับรถรับส่งผู้บริหารจากบ้านมาที่ Site งาน 2.และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 ก.พ. 59
7 . โฟร์แมน โครงสร้าง(สามารถไปปฏิบัติงานที่ Siteงานต่างจังหวัดได้)ด่วน!!!
ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการก่อสร้าง และเป็นไปตาม Schedule

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
3 ก.พ. 59
8 . Site Engineer , Office Engineer(EE,ME)(ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่และสามารถไปต่างจังหวัดได้ด่วน!!!
1.วางแผน และควบคุมงานให้เป็นไปตาม Suhedule 2.ควบคุมงานติดตั้ง ME

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
3 ก.พ. 59

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.พ. 59
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ