เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Site Engineer (Civil) (ต้องสามารถไปประจำที่ต่างจังหวัดได้)ด่วน!!!
1.ศึกษาแบบก่อสร้าง เพื่อวางแผนและเตรียมการสำหรับงานก่อสร้างในสนาม 2.ตรวจสอบ วัดผลงาน และปริมาณงานของผู้รับจ้าง 3.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
23 ก.ค. 57
2 . QA/QC Engineer (Civil, ME, EE), QA/QC Inspector (Civil, ME, EE)
1.ควบคุมงานให้ได้คุณภาพ 2.ตรวจสอบงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
23 ก.ค. 57
3 . วิศวกรเครื่องกล และไฟ้ฟ้า(ประมาณราคา)ด่วน!!!
ตรวจแบบ ถอดแบบ ขอราคาจาก Supplier เปรียบเทียบราคาให้ตรงตาม Spec เพื่อลงราคาใน BOQ

บริษัท ฤทธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
23 ก.ค. 57

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
23 ก.ค. 57
5 . Site Office Engineer (สามารถเดินทางไปทำงานที่ Site งานได้ทุกจังหวัด)
-ศึกษาแบบก่อสร้าง เพื่อวางแผนและเตรียมการสำหรับงานก่อสร้างในสนาม -ตรวจสอบ วัดผลงาน และปริมาณงานของผู้รับจ้าง -ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
23 ก.ค. 57

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
7 . โฟร์แมน(งานระบบ)(สามารถเดินทางไปทำงานที่ Site งานได้ทุกจังหวัด) ด่วนด่วน!!!
ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคาร

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
23 ก.ค. 57
9 . พนักงานบัญชี
1.จัดทำ PV,RV,GL 2.จัดทำใบแจ้งหนี้เพื่อวางบิลลูกค้า 3.จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) 4.ปิดบัญชีรายไตรมาส 5.จัดทำรายงานการเสียภาษี(ภงด.50,51) 6.บันทึกสินทรัพย์ถาวร และค่าเสื่อมราคา 7.จัดทำราย...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
23 ก.ค. 57
10 . Civil Engineer (Estimate)
1. จัดทำเอกสารและวางแผนงานก่อสร้าง 2. นำเสนอเทคนิคการก่อสร้างแก่เจ้าของโครงการ

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
23 ก.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ