เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.วิชาชีพ)
1.จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 2.ทำรายงานส่งหน่วยงานราชการ 3.ป้องกัน ควบคุมดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน 5.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 6.จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักง...

บริษัท ซีวีก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตาใครงสร้างของทางบริท ฯ
1 พ.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ