เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานผลิต...ด่วนมาก
1. ผลิตสินค้าได้ตามที่มอบหมายทันตามกำหนด 2. ทำความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์/สถานที่ปฏิบัติงานก่อนทำงานทุกวัน 3. รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาต่างๆในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4. ปฏิบัติตามระเบียบ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ค่าจ้าง 350 บาท/วัน + เงินพิเศษ/วัน + O.T. + เบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน
27 ก.ค. 59

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 ก.ค. 59
3 . วิศวกรการผลิต (ประจำโรงงานปู่เจ้า)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสากรรม เช่นการผลิต การจัดการและการตลาดใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร เป็นต้น 2. ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 ก.ค. 59
4 . สมุห์บัญชี / หัวหน้าแผนก / ผู้จัดการแผนกบัญชี/การเงิน(ศูนย์ จ.สงขลา)รับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากสำนักงานใหญ่ เพื่อนำมาบริหารการจัดการ วิเคราะห์ ควบคุมดูแลงานด้านบัญชี/การเงิน อย่างเป็นระบบ - เก็บรวบรวมข้อมูลการทำบัญชี ตรวจสอบหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - วิเคราะห์บันทึกต้นทุ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 ก.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (เปิดบิลใบกำกับภาษี)รับสมัครด่วน !
- เปิดบิลใบกำกับภาษี - ทำใบลดหนี้ , เพิ่มหนี้ - สรุปรายงานประจำเดือน - ติดต่อประสานงานกับห้างร้าน , ลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 ก.ค. 59
6 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนการดำเนินงานของบริษัท 2. กำหนดวิธีและกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ควบคุมดูแลการจัดซื้อของผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกั...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
27 ก.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 2 อัตรา - บันทึกข้อมูลการรับเข้าจาก Supplier - ประสานงานกับหน่วยงานผลิต - ดำเนินการรับ/จ่าย จากฝ่ายผลิต - บันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP - Check Stock

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
27 ก.ค. 59
8 . หัวหน้าแผนกบุคคล (จ.ฉะเชิงเทรา) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านสรรหา-ว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านบริหารค่าจ้างและงานด้านสวัสดิการ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมพน...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 ก.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ รับสมัครด่วน !
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์,อาทิตย์

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
27 ก.ค. 59
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ