เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล ด่วนมาก !!
-รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านสรรหา-ว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านบริหารค่าจ้างและงานด้านสวัสดิการ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมพน...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ต.ค. 58
2 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ภูมิภาค ( โคราช ,หาดใหญ่)
- รับผิดชอบบริหารสำนักงาน บริหารงานขาย บริการหลังการขาย บริหารสินค้าคงคลัง - บริหารเป้าการขาย และบริหารงบประมาณ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ต.ค. 58
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
- รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์และงบประมาณงานขาย - บริหารทีมงานขาย บริหารของลูกค้า ทั้งเก่าและใหม่ - บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า รวมถึงช่องทางงานขายต่างๆ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ต.ค. 58
4 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้า วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป และการ บริหารงานด้านขนส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้ารับสินค้าตรงตามเวลาที่ต้องการ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ต.ค. 58
5 . ผู้จัดการ /ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
- รับผิดชอบบริหารโรงงานที่มีกำลังคนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป - บริหารการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพในต้นทุนที่แข่งขันได้ - พัฒนาปรับปรุงศักยภาพการผลิตรวมถึงระบบงานต่างๆภายในโรงงาน เ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ต.ค. 58
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
- รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านบุคคลและธุรการ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ต.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต (ปู่เจ้า , แปดริ้ว)
- รับผิดชอบการวางแผนการผลิต ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในต้นทุนที่แข่งขันได้

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ต.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่พัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ (ปู่เจ้า , แปดริ้ว)
-รับผิดชอบพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพในต้นทุนที่แข่งขันได้ รวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ต.ค. 58
9 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
- รับผิดชอบควบคุม ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานวิศวกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนระบบ การผลิตในโรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ต.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่การเงิน
ด่วน!!

1. ดูแลรักษาเงินสด เช็ค ทั้งด้านรับ-จ่าย 2. ทำรายงานสรุปกระแสเงินสด

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ต.ค. 58

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
13 ต.ค. 58
12 . ช่างแม่พิมพ์ด่วน มาก!!
- รับผิดชอบสร้างแม่พิมพ์ - งานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์เชิงป้องกัน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ต.ค. 58
13 . Sales
- รับผิดชอบหาลูกค้าใหม่ ดูแลเยี่ยมลูกค้าเก่า - ขายสินค้าและบริการ - รับผิดชอบในการเก็บหนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ต.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
ด่วน!!

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. ออกแบบสินค้าของบริษัทฯ 3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 4. ปรับปรุงรูปแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ต.ค. 58
15 . วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
วางแผนและควบคุมการผลิต จัดทำมาตรฐานการผลิต วางผังสายการผลิต จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ต.ค. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ