เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด ด่วนมาก !!
- วางแผนการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์ - วิเคราะห์ยอดขายและกำหนดแนวโน้มกลยุทธ์งานขาย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 ม.ค. 58
2 . ช่างแม่พิมพ์
- ซ่อมสร้างแม่พิมพ์ซิ้งค์สเตนเลส / อลูมิเนียม - PM แม่พิมพ์ ดูแลซ่อมบำรุง

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ม.ค. 58

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 ม.ค. 58
4 . จนท.ธุรการวางแผนการผลิต ด่วนมาก !!
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - คีย์ข้อมูล/บันทึกข้อมูล - จัดเก็บ-แจกจ่าย เอกสาร - จัดการประชุม /บันทึกการประชุม - จัดทำและติดตามแผนการผลิต - สรุปผลการผลิต

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ม.ค. 58
5 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ศูนย์ภูมิภาค)
- วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย - กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานขายให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงตาม เป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่กำหนดไว้ - บริหารการเก็บเงินจาก...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 ม.ค. 58
6 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - บริหารงานจัดส่ง/ติดตั้งและขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามต้องการ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 ม.ค. 58
7 . Sales (ประจำศูนย์ จ.สงขลา)
- ปฏิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายกำหนดเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ ตั้งไว้ โดยมีบริการที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 ม.ค. 58
8 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบ กระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาในการส่งมอบ - วางแผนเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร อัตรากำลังพล ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 ม.ค. 58
9 . หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ (โรงงานแปดริ้ว)
1.ควบคุมดูแลงานบุคคล สรรหาว่าจ้าง แรงงานสัมพันธ์ ค่าจ้างสวัสดิการ 2.ควบคุมดูแลงานธุรการ อาคารสถานที่ รปภ แม่บ้าน โรงอาหาร หอพัก 3.ควบคุมดูแลงานทะเบียนทรัพย์สิน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ม.ค. 58
10 . Sales (ประจำปู่เจ้า และสาขา )
-นำเสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้ารายเก่า หาลูกค้ารายใหม่ -แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่รับผิดชอบ -ควบคุมและติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ม.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ด่วน!!

แก้ไขปัญหาทางด้านHardware และSoftware , Network ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ Support งานด้านคอมพิวเตอร์ ให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหา/ ปรับปรุง

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ม.ค. 58
12 . วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
วางแผนและควบคุมการผลิต จัดทำมาตรฐานการผลิต วางผังสายการผลิต จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ม.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ด่วน!!

1. จัดทำ รวบรวมและสรุปการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ 2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม 3. ควบคุมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมภายใน 4. ติดตามและสรุปผลการฝึกอบรมทั...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 ม.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
1.จัดทำใบสั่งงานเพื่อวางบิลและเก็บเช็คลูกค้า 2.ตรวจสอบยอดค้างชำระและติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ 3.รายงานยอดค้างชำระและผลการติดตามหนี้ (ทำงานจันทร์-ศุกร์ ) หยุดเสาร์-อาทิตย์

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 ม.ค. 58
15 . ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
ด่วน!!

- งานซ่อมบำรุงเครื่องกล และ ซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ซ่อมดูแลระบบงานเครื่องกล และไฟฟ้าของโรงงานทั้งระบบ - ซ่อมสร้างปรับปรุงระบบงานไฟฟ้า - ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย - ซ่อมสร้าง , แ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 ม.ค. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ