เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย (ภาคอีสาน)
- นำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - วางบิล เก็บบิล เจรจาการค้า กับลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
28 เม.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
-วิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบ HR เพื่อเสนอแนวทางและจัดหาพัฒนาระบบงานตามที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ -ดูแลระบบฐานข้อมูลของพนักงานโดยให้ข้อมูลของพนักงานมีความเสถียรครบถ้วนถูกต้อง -วิเคราะห์ระบบการสำ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
28 เม.ย. 60

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
28 เม.ย. 60
4 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
1.ติดตาม ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามแผนที่ระบุไว้ 2.บริหารพื้นที่การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย 3.ประชุมปรึกษาหารือ และรับทราบปัญหา ชี้แจงปัญหาเพื่อ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
28 เม.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรักษาเงินสด เช็ค ทางด้านรับ-จ่าย 2. ทำรายงานสรุปกระแสเงินสด ( ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ )

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- รับผิดชอบการรับเข้า-จัดเก็บ-เบิกจ่าย - ควบคุมดูแลระบบการรับ-เบิกจ่าย ตามระบบ FIFO - ควบคุมดูแลการจัดเก็บข้อมูลสินค้าที่ในสโตร์ เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว - จัดทำรายงานต่างๆในความรับผิดชอบ เพื่อใด้...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
28 เม.ย. 60
7 . พนักงานขาย (ประจำโรงงานปู่เจ้า)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - วางบิล เก็บบิล ประสานงานลูกค้า บริษัทฯ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ประจำโรงงานปู่เจ้า)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี ของบริษัทในเครือ (ศูนย์ต่างจังหวัด) - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (หยุดส.-อา.)

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
28 เม.ย. 60
9 . พนักงานขาย (ภาคใต้ตอนบน)
- นำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - วางบิล เก็บบิล ประสานงานลูกค้า บริษัทฯ ( พื้นที่รับผิดชอบ : เขตภาคใต้ตอนบน )

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
28 เม.ย. 60
10 . วิศวกรการผลิต (IE)(ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- วางแผนและควบคุมการผลิต - จัดทำมาตรฐานการผลิต - วางผังสายการผลิต - จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
28 เม.ย. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ