เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของระบบ Facilities & Utilities ตามที่รับมอบหมายให้ตรงเวลา 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนด 3. เขียนใบรายงานการซ่อม เอกสารประกอบการซ่อมให้คร...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 ส.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
1. รับผิดชอบการรับเข้า-จัดเก็บ-เบิกจ่าย 2. ควบคุมดูแลระบบการรับ-เบิกจ่าย ตามระบบ FIFO 3. ควบคุมดูแลการจัดเก็บข้อมูลสินค้าที่จัดเก็บไว้ในสโตร์ เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว 4. จัดทำรายงานต่างๆในความรับผ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 ส.ค. 59
3 . Production Planing Engineer...ด่วน
1. วางแผนการผลิต ตรวจสอบมาตราฐานการผลิตและปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิต 3. ร่วมประชุมรับทร...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา (ประจำโรงงานแปดริ้ว)
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท
29 ส.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อ/จัดหา วัตถดิบ Spare part หรืออุปกรณ์ต่างๆตามนโยบายองค์กร และหาแหล่งขายที่เชื่อถือได้ - ติดตามสินค้า ให้เข้าทันตามกำหนดและคุณภาพเป็นไปตามความต้องการ - จัดทำรายงาน KPI และรายงานอื่นๆตามมอบหม...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท/เดือน
29 ส.ค. 59
5 . Production Engineer (ประจำโรงงานปู่เจ้า 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสากรรม เช่นการผลิต การจัดการและการตลาดใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร เป็นต้น 2. ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 ส.ค. 59
6 . สมุห์บัญชี / หัวหน้าแผนก / ผู้จัดการแผนกบัญชี/การเงิน(ศูนย์ จ.สงขลา)รับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากสำนักงานใหญ่ เพื่อนำมาบริหารการจัดการ วิเคราะห์ ควบคุมดูแลงานด้านบัญชี/การเงิน อย่างเป็นระบบ - เก็บรวบรวมข้อมูลการทำบัญชี ตรวจสอบหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - วิเคราะห์บันทึกต้นทุ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 ส.ค. 59
7 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนการดำเนินงานของบริษัท 2. กำหนดวิธีและกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ควบคุมดูแลการจัดซื้อของผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกั...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
29 ส.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 2 อัตรา - บันทึกข้อมูลการรับเข้าจาก Supplier - ประสานงานกับหน่วยงานผลิต - ดำเนินการรับ/จ่าย จากฝ่ายผลิต - บันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP - Check Stock

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
29 ส.ค. 59
9 . หัวหน้าแผนกบุคคล (จ.ฉะเชิงเทรา) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านสรรหา-ว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านบริหารค่าจ้างและงานด้านสวัสดิการ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมพน...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 ส.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ รับสมัครด่วน !
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์,อาทิตย์

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
29 ส.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ