เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด ด่วนมาก !!
- วางแผนการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์ - วิเคราะห์ยอดขายและกำหนดแนวโน้มกลยุทธ์งานขาย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 ธ.ค. 57
2 . ช่างแม่พิมพ์
- ซ่อมสร้างแม่พิมพ์ซิ้งค์สเตนเลส / อลูมิเนียม - PM แม่พิมพ์ ดูแลซ่อมบำรุง

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 ธ.ค. 57
4 . จนท.ธุรการวางแผนการผลิต ด่วนมาก !!
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - คีย์ข้อมูล/บันทึกข้อมูล - จัดเก็บ-แจกจ่าย เอกสาร - จัดการประชุม /บันทึกการประชุม - จัดทำและติดตามแผนการผลิต - สรุปผลการผลิต

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
5 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ศูนย์ภูมิภาค)
- วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย - กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานขายให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงตาม เป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่กำหนดไว้ - บริหารการเก็บเงินจาก...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 ธ.ค. 57
6 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - บริหารงานจัดส่ง/ติดตั้งและขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามต้องการ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 ธ.ค. 57
7 . พนักงานขาย (ประจำศูนย์ จ.สงขลา)
- ปฏิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายกำหนดเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ ตั้งไว้ โดยมีบริการที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 ธ.ค. 57
8 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบ กระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาในการส่งมอบ - วางแผนเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร อัตรากำลังพล ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 ธ.ค. 57
9 . หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ (โรงงานแปดริ้ว)
1.ควบคุมดูแลงานบุคคล สรรหาว่าจ้าง แรงงานสัมพันธ์ ค่าจ้างสวัสดิการ 2.ควบคุมดูแลงานธุรการ อาคารสถานที่ รปภ แม่บ้าน โรงอาหาร หอพัก 3.ควบคุมดูแลงานทะเบียนทรัพย์สิน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ด่วน!!

แก้ไขปัญหาทางด้านHardware และSoftware , Network ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ Support งานด้านคอมพิวเตอร์ ให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหา/ ปรับปรุง

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ด่วน!!

1. รับผิดชอบจัดหาผู้ขายรายใหม่ เจรจาต่อรอง ดำเนินการจัดซื้อ และติดตามควบคุม ส่งมอบ ตลอดจนจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ 2. จัดทำระบบฐานข้อมูลจัดซื้อ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมา...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
12 . วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
วางแผนและควบคุมการผลิต จัดทำมาตรฐานการผลิต วางผังสายการผลิต จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
13 . ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
ด่วน!!

- งานซ่อมบำรุงเครื่องกล และ ซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ซ่อมดูแลระบบงานเครื่องกล และไฟฟ้าของโรงงานทั้งระบบ - ซ่อมสร้างปรับปรุงระบบงานไฟฟ้า - ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย - ซ่อมสร้าง , แ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 ธ.ค. 57
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ