เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่QC.
- งานตรวจสอบรับเข้า - งานตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต-สำเร็จรูป - รับคืนสินค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่PM
1. จัดทำแผนและติดตามแผน 2. บันทึกประวัติการซ่อม 3. ดูแลงานซ่อมแก้ไข ตามใบแจ้งซ่อม 4. งานอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 พ.ค. 58

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
5 . ช่างแม่พิมพ์ด่วน มาก!!
- ซ่อมสร้างแม่พิมพ์ซิ้งค์สเตนเลส / อลูมิเนียม - PM แม่พิมพ์ ดูแลซ่อมบำรุง

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
6 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - บริหารงานจัดส่ง/ติดตั้งและขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามต้องการ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 พ.ค. 58
7 . ผู้จัดการฝ่ายขาย TT
- วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย - กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานขายให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงตามเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่กำหนดไว้ - บริหารการเก็บเงินจากลูกค...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 พ.ค. 58
8 . Sales
-นำเสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้ารายเก่า หาลูกค้ารายใหม่ -แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่รับผิดชอบ -ควบคุมและติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ด่วน!!

แก้ไขปัญหาทางด้านHardware และSoftware , Network ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ Support งานด้านคอมพิวเตอร์ ให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหา/ ปรับปรุง

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
10 . จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานที่แปดริ้ว)
ด่วน!!

- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย - วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยฯ - ควบคุมการเบิก-จ่ายอุปกรณ์เซพตี้ - ติดต่อประสานงานและติดตามงานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
11 . วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
วางแผนและควบคุมการผลิต จัดทำมาตรฐานการผลิต วางผังสายการผลิต จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ด่วน!!

1. จัดทำ รวบรวมและสรุปการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ 2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม 3. ควบคุมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมภายใน 4. ติดตามและสรุปผลการฝึกอบรมทั...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 พ.ค. 58
13 . ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
ด่วน!!

- งานซ่อมบำรุงเครื่องกล และ ซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ซ่อมดูแลระบบงานเครื่องกล และไฟฟ้าของโรงงานทั้งระบบ - ซ่อมสร้างปรับปรุงระบบงานไฟฟ้า - ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย - ซ่อมสร้าง , แ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 พ.ค. 58
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ