เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ปู่เจ้า , แปดริ้ว)
1.ติดตาม ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามแผนที่ระบุไว้ 2.บริหารพื้นที่การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย 3.ประชุมปรึกษาหารือ และรับทราบปัญหา ชี้แจงปัญหาเพื่อ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
5 ก.พ. 59
2 . ธุรการซ่อมบำรุง
- ดูแลงานธุรการซ่อมบำรุง

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
5 ก.พ. 59
3 . ธุรการผลิต (ประจำ แปดริ้ว)
- ดูแลและจัดเก็บเอกสาร - สรุปงาน ,จัดทำรายงาน - บันทึกข้อมูลและเก็บข้อมูลในส่วนการผลิต

บริษัท ตราเพชร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
5 ก.พ. 59
4 . หัวหน้าแผนก (ส่วนการผลิต)
-ดูแล ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ปรับปรุงกระบวนการผลิต -ควบคุมต้นทุนการผลิต ( ควบคุมในส่วนของงานอลูมิเนียม 2 คน ) (PE /รีไซด์เคิล/ไม้แบบ 1 คน) ( งานแท้งค์+ซิ้งค์ 1 คน )

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
5 ก.พ. 59

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
5 ก.พ. 59
6 . ผู้จัดการศูนย์ภูมิภาค ( โคราช )
- รับผิดชอบบริหารสำนักงาน บริหารงานขาย บริการหลังการขาย บริหารสินค้าคงคลัง - บริหารเป้าการขาย และบริหารงบประมาณ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
5 ก.พ. 59
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต (ปู่เจ้า , แปดริ้ว)
- รับผิดชอบการวางแผนการผลิต ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในต้นทุนที่แข่งขันได้

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
5 ก.พ. 59
8 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
- รับผิดชอบควบคุม ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานวิศวกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนระบบ การผลิตในโรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
5 ก.พ. 59

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
5 ก.พ. 59
10 . ช่างแม่พิมพ์ด่วน มาก!!
- รับผิดชอบสร้างแม่พิมพ์ - งานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์เชิงป้องกัน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
5 ก.พ. 59
11 . Sales (ประจำหาดใหญ่ ,โคราช)
- ปฏิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายกำหนดเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ ตั้งไว้ โดยมีบริการที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
5 ก.พ. 59
12 . หัวหน้าแผนกบุคคล (ปู่เจ้า , แปดริ้ว) ด่วนมาก !!
-รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านสรรหา-ว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านบริหารค่าจ้างและงานด้านสวัสดิการ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมพน...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
5 ก.พ. 59
13 . วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)
วางแผนและควบคุมการผลิต จัดทำมาตรฐานการผลิต วางผังสายการผลิต จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
5 ก.พ. 59
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้ ด่วนมาก !!
1.จัดทำใบสั่งงานเพื่อวางบิลและเก็บเช็คลูกค้า 2.ตรวจสอบยอดค้างชำระและติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ 3.รายงานยอดค้างชำระและผลการติดตามหนี้ (ทำงานจันทร์-ศุกร์ ) หยุดเสาร์-อาทิตย์

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
5 ก.พ. 59
15 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล 2 / ไฟฟ้า 2
- งานซ่อมบำรุงเครื่องกล และ ซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ซ่อมดูแลระบบงานเครื่องกล และไฟฟ้าของโรงงานทั้งระบบ - ซ่อมสร้างปรับปรุงระบบงานไฟฟ้า - ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย - ซ่อมสร้าง , แ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
5 ก.พ. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ