เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 เม.ย. 59
2 . วิศวกรการผลิต (แปดริ้ว) (ปู่เจ้า)
วางแผนและควบคุมการผลิต จัดทำมาตรฐานการผลิต วางผังสายการผลิต จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 เม.ย. 59
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (จ.ฉะเชิงเทรา)
1.ติดตาม ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามแผนที่ระบุไว้ 2.บริหารพื้นที่การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย 3.ประชุมปรึกษาหารือ และรับทราบปัญหา ชี้แจงปัญหาเพื่อ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 เม.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรักษาเงินสด เช็ค ทางด้านรับ-จ่าย 2. ทำรายงานสรุปกระแสเงินสด ( ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ )

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
5 . สมุห์บัญชี (ศูนย์ จ.สงขลา)
- ตรวจสอบเอกสารและการบันทึกบัญชี - เก็บรายละเอียดข้อมูลในการจัดทำงบการเงิน - จัดทำรายงานงบการเงิน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 เม.ย. 59
6 . Sales Supervisor (ประจำโคราช)
- ปฏิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายกำหนดเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ ตั้งไว้ โดยมีบริการที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 เม.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
1. บันทึกข้อมูลรับเข้า-เบิกจ่าย -โอนย้ายวัตถุดิบ วัสดุ สินค้าสำเร็จรูป 2. ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ คงคลัง ,สรุปรายงานผลการดำเนินงานในฝ่าย 3. จัดเก็บเอกสาร,ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดซื้อ ,ฝ่าย...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ ประสบการณ์
29 เม.ย. 59
8 . หัวหน้าแผนกบุคคล (จ.ฉะเชิงเทรา) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านสรรหา-ว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านบริหารค่าจ้างและงานด้านสวัสดิการ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมพน...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 เม.ย. 59
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออุตสาหกรรม (จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบจัดหาผู้ขายรายใหม่ เจรจาต่อรอง ดำเนินการจัดซื้อ และติดตามควบคุม ส่งมอบ ตลอดจนจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ 2. จัดทำระบบฐานข้อมูลจัดซื้อ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมและ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 เม.ย. 59

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
29 เม.ย. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ