เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
• จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ • หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่,เจรจาต่อรองกับผู้ขายรายใหม่ • ควบคุมการติดตามการส่งมอบสินค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
23 ก.พ. 60
2 . สมุห์บัญชี (ประจำ บริษัท ภัทรบูรพา จำกัด)
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป - ดูแลการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวด - จัดทำและตรวจสอบภาษีอากร และแบบ ภงด.50 ภงด.51 ภงด.3 ภงด.53 ภพ.3...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
23 ก.พ. 60
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าได้ถูกต้องตามประเภทสินค้า จำนวนสินค้า สินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และรับสินค้าเข้าตามเวลาที่กำหนด - จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่กำหนดถูกต...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
23 ก.พ. 60
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
-วิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบ HR เพื่อเสนอแนวทางและจัดหาพัฒนาระบบงานตามที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ -ดูแลระบบฐานข้อมูลของพนักงานโดยให้ข้อมูลของพนักงานมีความเสถียรครบถ้วนถูกต้อง -วิเคราะห์ระบบการสำ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
23 ก.พ. 60
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- ตรวจสอบต้นทุนจากฝ่ายผลิต / ตรวจสอบต้นทุนจากฝ่ายวางแผนการผลิต - ตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น เงินเดือนพนักงาน / ค่าน้ำ / ค่าไฟฟ้า ฯลฯ จากหน่วยงานบัญชี เพื่อนำมาประมวลผล - ตรวจเช็คสต๊อคประจำเดือน ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
23 ก.พ. 60
6 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
1.ติดตาม ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามแผนที่ระบุไว้ 2.บริหารพื้นที่การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย 3.ประชุมปรึกษาหารือ และรับทราบปัญหา ชี้แจงปัญหาเพื่อ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
23 ก.พ. 60
7 . พนักงานขาย (ประจำโรงงานปู่เจ้า)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - วางบิล เก็บบิล เจรจาการค้า กับลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
- งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ หรือบัญชีทั่วไป ( ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ )

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
23 ก.พ. 60
9 . วิศวกรการผลิต (IE)(ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- วางแผนและควบคุมการผลิต - จัดทำมาตรฐานการผลิต - วางผังสายการผลิต - จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
23 ก.พ. 60
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ