เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ศูนย์ภูมิภาค)
- ติดต่อประสานงานศูนย์ภูมิภาคเพื่อส่งสินค้า - จัดทำแผนการสั่งซื้อสินค้า - จัดทำรายงานยอดขายและวิเคราะห์ยอดขาย (ทำงานจันทร์-ศุกร์ )

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อ จัดหา สินค้าตามนโยบายองค์กร และหาแหล่งขายที่เชื่อถือได้ - ติดตามสินค้า ให้เข้าทันตามกำหนดและคุณภาพเป็นไปตามความต้องการ - จัดทำรายงานให้เป็นไปตาม KPI บริษัทฯ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
3 . วิศวกรการผลิต (ประจำสาขาปู่เจ้า 1 อัตรา + สาขาฉะเชิงเทรา 1 อัตรา)
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสากรรม เช่นการผลิต การจัดการและการตลาดใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร เป็นต้น 2. ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
4 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (จ.ฉะเชิงเทรา)
1.ติดตาม ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามแผนที่ระบุไว้ 2.บริหารพื้นที่การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย 3.ประชุมปรึกษาหารือ และรับทราบปัญหา ชี้แจงปัญหาเพื่อ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
5 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยหาคำตอบว่าจะผลิตอะไร จำนวนเท่าใด ผลิตอย่างไร เกิดความต้องการผลิตสินค้าและบริการเมื่อใด 2. การออกแบบกระบวนการผลิต เพื่อได้กระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับความต้องการผ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
6 . สมุห์บัญชี / หัวหน้าแผนก / ผู้จัดการแผนกบัญชี/การเงิน(ศูนย์ จ.สงขลา)รับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากสำนักงานใหญ่ เพื่อนำมาบริหารการจัดการ วิเคราะห์ ควบคุมดูแลงานด้านบัญชี/การเงิน อย่างเป็นระบบ - เก็บรวบรวมข้อมูลการทำบัญชี ตรวจสอบหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - วิเคราะห์บันทึกต้นทุ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี (เปิดบิลใบกำกับภาษี)รับสมัครด่วน !
- เปิดบิลใบกำกับภาษี - ทำใบลดหนี้ , เพิ่มหนี้ - สรุปรายงานประจำเดือน - ติดต่อประสานงานกับห้างร้าน , ลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 อัตรา - บันทึกข้อมูลการรับเข้าจาก Supplier - ประสานงานกับหน่วยงานผลิต - ดำเนินการรับ/จ่าย จากฝ่ายผลิต - บันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP - Check Stock 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
9 . หัวหน้าแผนกบุคคล (จ.ฉะเชิงเทรา) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านสรรหา-ว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านบริหารค่าจ้างและงานด้านสวัสดิการ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมพน...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
10 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. ออกแบบสินค้าของบริษัทฯ 3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 4. ปรับปรุงรูปแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ