เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์สื่อ (งานตัดต่อ เขียนสคริป)
-งานตัดต่อวีดีโอ -งานเขียนสคริป -งานควบคุมการผลิต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 58
2 . วิทยากร/พัฒนาหลักสูตร/ฝึกอบรม/วิชาการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพบุคคลากร -จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม การวัดผลในด้านต่างๆ -จัดทำงานเขียนวิชาการ และพัฒนาเว็บไซ การเรียนรู้รวมทั้งสื่อการเรียนต่างๆ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 58
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การจัดทำงบประมาณ กระทบยอดรายการบัญชี - ตรวจสอบการเบิกจ่าย และตั้งหนี้เรียกคืนผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่การเงิน - โอนเงิน Internet Banking ระหว่างบัญชีของบริษัท และประสานงานกับธนาค...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 58
4 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย / พิจารณาสินไหม / ตรวจสอบรับประกัน
- พิจารณาคดี คำร้อง ร่างสำนวนคดี และดูแลเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ของบริษัท - พิจารณาเอกสารทางการแพทย์ก่อนจ่ายสินไหมทดแทน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาประกัน - พิจารณาและอนุมัติใบ Fax Claim / เรื่องค่า...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 58
5 . HR Officer
- Handling all function of Human Resource Management including recruitment, time attendance, labor laws, welfare and benefits. - Supporting project and any other task when the organization's needs....

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 58
6 . เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ประกันภัย / วิจัยและวางแผน
- งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - งานวิจัยข้อมูลการประกันภัยต่างๆ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 58
7 . เจ้าหน้าที่การตลาด / ส่งเสริมการขาย
- การตลาดสัมพันธ์ ( CRM ) - กิจกรรมการตลาด สนับสนุนการตลาด - กิจกรรมเพื่อสังคม - ประสานงานโฆษณา สื่อมวลชน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 58
8 . เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันชีวิต / พิจารณาสินไหม
- พิจารณารับประกันคำขอเอาประกันชีวิตแบบรายงวด และรายเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และอนุมัติรับประกันชีวิต - พิจารณาเอกสารทางการแพทย์ก่อนจ่ายสินไหมทดแทน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาปร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 58
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานใหญ่และสาขา (ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด )
- งานด้านบริการลูกค้าหน้าเคาท์เตอร์ประจำสาขาต่างๆ อาทิ การให้ข้อมูล การรับชำระเบี้ยประกัน หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า เป็นต้น - งานด้านธุรการเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของลูกค้า และต...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
10 . เจ้าหน้าที่ พิจารณารับประกัน / บริการผู้เอาประกัน
งานพิจารณารับประกัน - พิจารณาข้อมูล เอกสาร ก่อนรับทำประกันชีวิต งานบริการผู้เอาประกัน -คิดคำนวณเบี้ยประกัน ต่ออายุกรมธรรม์ งานสนับสนุนข้อมูล

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ