เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การจัดทำงบประมาณ กระทบยอดรายการบัญชี - ตรวจสอบการเบิกจ่าย และตั้งหนี้เรียกคืนผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่การเงิน - โอนเงิน Internet Banking ระหว่างบัญชีของบริษัท และประสานงานกับธนาค...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม / ตรวจสอบรับประกัน
- พิจารณาเอกสารทางการแพทย์ก่อนจ่ายสินไหมทดแทน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาประกัน - พิจารณาและอนุมัติใบ Fax Claim / เรื่องค่าสินไหมทดแทนกรณีต่างๆ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
3 . Supervisor Call Center / Call Center
รับสายให้บริการข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ ( Inbound )

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
4 . Senior HR Officer
- Handling all function of Human Resource Management including recruitment, time attendance, labor laws, welfare and benefits. - Supporting project and any other task when the organization's needs.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
งานบริหารกองทุน วิเคราะห์การลงทุน ตราสารหนี้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
6 . วิทยากร
- บรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนและพนักงานประจำของบริษัทตามหลักสูตรที่กำหนด

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
7 . Programmer / Database Administrator
- งานคิด วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบงาน - งานเขียนโปรแกรม และพัฒนาโปรแกรมภายใน - งานออกรายงานต่างๆ - งานบริหารจัดการฐานข้อมูล

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันชีวิต
พิจารณารับประกันคำขอเอาประกันชีวิตแบบรายงวด และรายเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และอนุมัติรับประกันชีวิต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด )
- งานด้านบริการลูกค้า - งานด้านธุรการเอกสาร - เป็นพนักงานประจำ ไม่ใช่ตัวแทนขายประกัน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดพิมพ์เอกสาร และบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ