เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Business Analyst
- รวบรวม Requirement จากผู้ใช้งาน (User) เพื่อนำไปสื่อสารกับ Programmer - ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่ถูกพัฒนา

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 ส.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด
- วางแผนงานและจัดกิจกรรมทางด้านการตลาดของบริษัทฯ อาทิ การออกบูธ Event Roadshow ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อ Organizer หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 ส.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดสถาบัน
- วางแผนเปิดตลาดและขยายตลาดองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ญี่ปุ่น และ AEC รวมทั้งบริษัทคู่ค้าและบริษัทพันธมิตร - ขยายตลาดหน่วยงานราชการ อาทิ กบข. - สนับสนุนทีมงานฝ่ายขายให้เข้าถึง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 ส.ค. 59
4 . Creative
เขียนสคริปต์ ตัดต่อวีดีโอ ผลิตวีดีโอของบริษัทฯ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 ส.ค. 59
5 . Reconcile - Assist Manager
- บริหารจัดการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนงาน เพื่อให้เป็นไปตาม SLA - ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีของการรับเบี้ยประกันภัยรับปีแรกและผลกระทบที่เกิดขึ้น - ประส...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์ (TeleSales)รับสมัครด่วน !
- ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้ - อบรมฟรี และมีเงินค่าเดินทางให้ 2,500 บาท ในระหว่างที่เข้ามาอบรม - เบี้ยขยัน 1,500 บาท/เดือน - ค่าคอมมิช...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน เงินเดือนประจำ10,000+เบี้ยขยัน+คอมมิชั่น ***รายได้รวมต่อเดือน 20,000 - 50,000***
26 ส.ค. 59
7 . Digital Marketing Support
- วางแผน พัฒนา ดูแลแคมเปญ ด้านการตลาดของบริษัท โดยใช้เครื่องมือด้าน Digital Marketing ที่เหมาะสม - มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง SEO, SEM, Social Marketing, Mobile Marketing, Remarketing และ Marketing t...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 ส.ค. 59
8 . Call Center
รับสายให้บริการข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ (Inbound)

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 ส.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม / พิจารณารับประกัน
- พิจารณาเอกสารทางการแพทย์ก่อนจ่ายสินไหมทดแทน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาประกัน - พิจารณาและอนุมัติใบ Fax Claim / เรื่องค่าสินไหมทดแทนกรณีต่างๆ - พิจารณารับประกันคำขอเอาประกันชีวิตแบบรายงวดและรา...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 ส.ค. 59
10 . พนักงานคีย์ข้อมูลรายวัน
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ทันที - จัดทำรายงานประจำวันในส่วนของการสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดเก็บสินค้า - ทำหน้าที่ตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ - จัดพิมพ์เอกสารร่างระเบียบต่างๆ - ประสานงา...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน 300 บาท/วัน
26 ส.ค. 59
11 . ช่างอาคาร
- ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ งานระบบต่างๆ ภายในอาคาร - ดูแลสต็อก ตรวจสอบ ตรวจนับ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ - ดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 ส.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่วิชาการและอีเลิร์นนิ่ง
- ดูแลระบบ E-Learning และพัฒนาหลักสูตรบน website - เขียนบทความวิชาการและพัฒนาสื่อการสอนต่างๆ ให้เกิดองค์ความรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อบุคลากรบริษัท

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 ส.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร
- ศึกษาความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับการอบรม - ออกแบบจัดทำหลักสูตร ศึกษาหลักสูตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเขียนหลักสูตรและแผนการสอน - ออกแบบประเมิน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 ส.ค. 59
14 . วิทยากร
- บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การจัดทำงบประมาณ กระทบยอดรายการบัญชี - ตรวจสอบการเบิกจ่าย และตั้งหนี้เรียกคืนผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่การเงิน - โอนเงิน Internet Banking ระหว่างบัญชีของบริษัท และประสานงานกับธนาค...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย / ตรวจสอบสินไหม / ตรวจสอบรับประกัน
เจ้าหน้าที่กฎหมาย - พิจารณาคดี คำร้อง ร่างสำนวนคดี และดูแลเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ของบริษัท เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม - พิจารณาเอกสารทางการแพทย์ก่อนจ่ายสินไหมทดแทน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาประกัน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
17 . IT Assetรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการระเบียนระบบงานสารสนเทศ และผังความสัมพันธ์ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ - บริหารจัดการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ - วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล - บริหารจัดการระเบียนฐานข้อมูล และผังความสัมพันธ์ข้อมู...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 ส.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัล
จัดกิจกรรมและฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนมือถือ Smartphone, Tablet และ PC เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้กับฝ่ายขาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานใหญ่และสาขา (ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด )
- งานด้านบริการลูกค้าหน้าเคาท์เตอร์ประจำสาขาต่างๆ อาทิ การให้ข้อมูล การรับชำระเบี้ยประกัน หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า เป็นต้น - งานด้านธุรการเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของลูกค้า และต...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน / บริการผู้เอาประกัน
งานพิจารณารับประกัน - พิจารณารับประกันคำขอเอาประกันชีวิตแบบรายงวดและรายเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และอนุมัติรับประกันชีวิต งานบริการผู้เอาประกัน - ให้บริการผู้เอาประกันที่เข้ามาติดต...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ