เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พัฒนาหลักสูตร / ฝึกอบรม / วิชาการ / วิทยากร
- ศึกษาความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร พร้อมนำเสนอ จัดทำปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับการอบรม - ออกแบบประเมินหลักสูตร จัดเก็บ ติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินแต่ละหลักสูตร - จัดเ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
30 มี.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การจัดทำงบประมาณ กระทบยอดรายการบัญชี - ตรวจสอบการเบิกจ่าย และตั้งหนี้เรียกคืนผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่การเงิน - โอนเงิน Internet Banking ระหว่างบัญชีของบริษัท และประสานงานกับธนาค...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
30 มี.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย / พิจารณาสินไหม / ตรวจสอบรับประกัน
- พิจารณาคดี คำร้อง ร่างสำนวนคดี และดูแลเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ของบริษัท - พิจารณาเอกสารทางการแพทย์ก่อนจ่ายสินไหมทดแทน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาประกัน - พิจารณาและอนุมัติใบ Fax Claim / เรื่องค่า...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
30 มี.ค. 58
4 . Senior Co-ordinator Officer
- งานเลขานุการผู้บริหารฝ่ายการตลาด - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภานใน-ภายนอกองค์กร - เข้าร่วมประชุม สรุปรายงานการประชุม และการจัดทำรายงานต่างๆ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
30 มี.ค. 58
5 . HR Officer
- Handling all function of Human Resource Management including recruitment, time attendance, labor laws, welfare and benefits. - Supporting project and any other task when the organization's needs.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
30 มี.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ประกันภัย / วิจัยและวางแผน
- ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งทดสอบผลกำไรของผลิตภัณฑ์ - ประสานงานและจัดทำรายงาน เพื่อนำส่งให้กับ คปภ. - รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจประกันชีวิต - วิเคราะห์เปรียบเทียบกรมธรรม์...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
30 มี.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่การตลาด / ส่งเสริมการขาย
- การตลาดสัมพันธ์ (CRM) สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและบริษัทพันธมิตร - กิจกรรมการตลาด ออกบูธ Event ติดต่อ Organizer Supplier และทำสื่อประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) งานช่วยเหลือสังคม และระดม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
30 มี.ค. 58
8 . พนักงานคีย์ข้อมูลรายวัน
- งานคีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสาร - ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 17.00 น. วันละ 300 บาท - สมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณืทันที

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน วันละ 300 บาท
30 มี.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานใหญ่และสาขา (ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด )
- งานด้านบริการลูกค้าหน้าเคาท์เตอร์ประจำสาขาต่างๆ อาทิ การให้ข้อมูล การรับชำระเบี้ยประกัน หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า เป็นต้น - งานด้านธุรการเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของลูกค้า และต...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน / บริการผู้เอาประกัน
งานพิจารณารับประกัน - พิจารณารับประกันคำขอเอาประกันชีวิตแบบรายงวดและรายเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และอนุมัติรับประกันชีวิต งานบริการผู้เอาประกัน - ให้บริการผู้เอาประกันที่เข้ามาติดต...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
30 มี.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ