เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยเภสัชกรแผนกผลิต ด่วนมาก!!!
ดูแลเอกสารและงานของแผนกผลิต

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
30 ก.ค. 58
2 . เภสัชกรแผนกงานทะเบียน ด่วนมาก!!!
- ดูแลงานเอกสารทะเบียนยา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
29 ก.ค. 58
3 . เภสัชกรฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ ด่วนมาก!!!
ดูแลควบคุมการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
29 ก.ค. 58
4 . เภสัชกรแผนกผลิต ด่วนมาก!!!
- ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาน้ำ ยาครีม 1 อัตรา - ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล 1 อัตรา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
29 ก.ค. 58
5 . เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนา ด่วนมาก!!!
ดูแลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาของบริษัท

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ