เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกรแผนกผลิต รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแลการเบิกจ่าย วัตถุดิบ และอุปกรณ์บรรจุให้ถูกต้องตาม Master formula 2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนในบันทึกการผลิตยา (BPR) แต่ละตำรับโดยเคร่งครัด 3. ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงาน...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ส.ค. 60
2 . พนักงานซ่อมบำรุง
1. ปฏิบัติหน้าที่ ซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภค ที่ใช้ในบริษัท ตามแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันประจำปี เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. ปฏิบัต...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 60
3 . ผู้จัดการขาย ทีมร้านขายยา
1. วางแผนการขายประจำปี ประจำไตรมาส ประจำเดือน ของแผนกขายยา-ทีมร้านค้า ให้ประสบผลสำเร็จ 2. จัดสรรแบ่งเขต พื้นที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงานภายในแผนกงานตามความเหมาะสม 3. ฝึกงานการขายและเทคนิคการขายให้แ...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 60
4 . ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์(กรุงเทพ)
1. นำเสนอขาย ส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้าเดิมและแสวงหาลูกค้าใหม่ 2. คัดเลือกลูกค้าที่ดีและควบคุมการปล่อยสินเชื่อ 3. ช่วยแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าหลังการขาย โดยประสานงานกับหน่...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 60
5 . ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ (ในเขตภาคกรุงเทพ )รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอ และส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท และหาลูกค้าใหม่ 2.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด 3.รายงานการขาย ความเคลื่อนไหว และสภาพการแข่งขันในการตลาดให้หั...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ส.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ