เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 เม.ย. 58
2 . พนักงานธุรการแผนกขายยา ด่วนมาก!!!
1. จัดทำเอกสารด้านงานขายยา 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพนักงานขายยา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 เม.ย. 58
3 . เภสัชกรฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ ด่วนมาก!!!
ดูแลควบคุมการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 เม.ย. 58
4 . เภสัชกรแผนกผลิต ด่วนมาก!!!
ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาน้ำ ยาครีม

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 เม.ย. 58
5 . เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนา ด่วนมาก!!!
ดูแลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาของบริษัท

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ