เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต บริษัท พาเนล พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- วางแผนและติดตามการผลิต การส่งมอบ - ตรวจสอบและตอบการเช็คสินค้าไม้ รายวัน เพื่อประมาณการส่งมอบสินค้าที่มีการสอบถามจากลูกค้า - ติดตามการผลิต การส่งมอบสินค้าโดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผลิตโรงงาน เจ้าห...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มี.ค. 60
2 . พนักงานผลิต (บ.ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเครื่องจักรหยุดทำงานในระหว่างการผลิต • ตรวจเช็คความพร้อมเครื่องจักร ตามแผนที่กำหนด • งานโครงการติดตั้งเครื่องจักรและ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ขาย บริษัท พาเนล พลัส จำกัด (โรงงานหาดใหญ่)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการรักษาฐานข้อมูลเดิมของบริษัท และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อมากขึ้น - รับOrder จากลูกค้า และประสานงานเรื่องการส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องและตรงเวลา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า -ดำเนินการหา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 มี.ค. 60
4 . ผู้จัดการร้าน
-บริหารจัดการร้าน/วางแผนการขายสินค้าหน้าร้าน -บริหารสินค้าคงเหลือ และบริหารการสั่งซื้อสินค้า -บริหารการจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า -จัดทำรายงานสรุปยอดขาย P&L ประจำเดือน -เป็นเลขาคณะทำงานสรรหาสินค้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+เบี้ยขยัน
20 มี.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบดูแล ผลวิเคราะห์ค่าควบคุมในกระบวนการผลิตเอทานอล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า
-ตรวจสอบบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า -ปฏิบัติงานและติดตามงานบำรุงรักษา ด้านไฟฟ้าเชิงแก้ไข(CM)ป้องกัน(PM)และเชิงปรับปรุง(IM) -จัดทำรายงานและประวัติการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ที่ทำ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามผังโครงสร้าง
20 มี.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
1.ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2.กิจกรรมพนักงาน 3.สวัสดิการพนักงาน 4.ปฏิบัติตามนโยบายและระบบมาตรฐานของบริษัท

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารคุณภาพ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1. ดูแลควบคุมเอกสารระบบบริหารคุณภาพ ISO 2. ประสานงาน ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ เช่น ทบทวนระบบบริหารคุณภาพโดยผู้บริหาร (Management Review) และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ - ประจำโครงการอำนาจเจริญ
- เขียนแบบ ออกแบบเครื่องจักรต่างๆของโรงงาน - ประเมินราคางานออกแบบเครื่องจักรต่างๆ ของโรงงาน - ควบคุมงานก่อสร้างอาคารและเครื่องจักรต่างๆ ของโรงงาน - ควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 60
10 . นักบัญชี - ประจำโครงการอำนาจเจริญ
บันทึกค่าใช้จ่ายใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทผ่านระบบ SAP จัดทำ Report ค่าใช้จ้ายประจำเดือน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 60
11 . วิศวกรไฟฟ้า - ประจำโครงการอำนาจเจริญ
รับผิดชอบงานวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประจำโครงการอำนาจเจริญ วางแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 60
12 . วิศวกรชลประทาน (น้ำตาลมิตรผล สิงห์บุรี)
1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย 2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย 3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน่้ำ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มี.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่บริการยานพาหนะ
1.ประสานงานการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการประสานงานของจัดทำ VISA พร้อมประกันภัยเดินทางต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงาน 2.ประสานงานการจองโรงแ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 มี.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ TPM Promoter (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
• ควบคุม ดูแล การจัดทำระบบ TPM ให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล • จัดทำกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดผลสำเร็จในงาน • เข้าศึกษา และ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอผู...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
15 . พนักงานฝ่ายผลิต (ลูกหีบ,ต้ม,เคี่ยว,ปั่น,ผลิตไฟฟ้า) มิตรผล ภูหลวง จ.เลย
1. ดูแลและควบคุมเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มกำลัง 2. ควบคุมค่ามาตรฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
27 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
16 . วิศวกร
ออกแบบงานฝ่ายบำรุงรักษา ปฏิบัติงานตามแผน PM ปฏิบัติมาตรฐานต่างของโรงงาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า 2. ดำเนินการตามแผน PM 3. ควบคุมงานผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง)
1. ประเมินราคางานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงาน 2. เขียนแบบ ออกแบบต่างๆ ภายในโรงงาน 3. ควบคุมงานของผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จตามแผน 4. ควบคุมงบประมาณให้ได้ตามแผน 5. จัดเก็บแบบและถ่ายแบบต่า...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
19 . พนักงานหม้อไอน้ำ (มิตรผล สิงห์บุรี)
1.ซ่อมแซมเครื่องจักรทั่วไป 2.ควบคุมการส่งจ่ายไอน้ำให้เป็นไปตามกำลังการผลิต 3.จดบันทึกค่าควบคุมต่างๆ 4.ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (โรงไฟฟ้ามิตรผลภูเขียว)
- รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้มีความปลอดภัย และถูกต้องภายใต้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดทำข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 60
21 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง) รับสมัครด่วน !
- วางกลยุทธ์และสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของด้านอ้อย ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ - กำกับ ควบคุม ดูแล และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มี.ค. 60
22 . วิศวกรควบคุม Robot โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว
1.ควบคุมการทำงานของ Robot 2.วางแผนและจัดการทำงานของ Robot 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
23 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกิจการสังคม ประจำ จ.สุพรรณบุรี จ.ชัยภูมิ จ.เลย
1.สรรหา พัฒนาสินค้า และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและขายได้ในตลาด 2.วางแผนแนวทางการจัดจำหน่าย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 3.ออกแบบทำสื่อและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 มี.ค. 60
24 . เจ้าหน้าทรัพยากรบุคคล (โครงการอำนาจเจริญ)
1. สรรหาว่าจ้างพนักงานรายเดือน รายวัน 2. จัดทำสัญญาว่าจ้างพนักงาน 3. รายงานอัตรากำลังประจำเดือน 4. จัดสรร ดูแสงานด้านสวัสดิการของพนักงาน 5. ปฏิบัติตามนโยบายและระบบมาตรฐานคุณภาพของบริษัท

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
25 . พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง
1.ส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ ปริมาณภายในพื้นที่รับผิดชอบ 2.กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติในการจัดหาอ้อยจากบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
26 . จนท.เพิ่มผลผลิต/จนท.ส่งเสริม (โรงงานมิตรผล ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
• ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และสรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่เข้ามา พร้อมทั้งผลักดันแนวทางแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม • กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวไร่ที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ชาวไร่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จัดหาผู...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
27 . พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม (มิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
1.ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย 2.ติดตามอ้อยเข้าหีบ 3.ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
22 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
28 . วิศวกรอุตสาหการ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว)
1.ควบคุมดูแลการออกแบบติดตั้งโครงการ 2.วิเคราะห์ปัญหาและติดตามกระบวนการผลิต 3.รายงานแผนงาน PMและAM

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
29 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
1. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ 2. ส่งเสริมการบำรุงรักษาอ้อย 3. สร้างความพึงพอใจของชาวไร่และเขตส่งเสริมต่อการให้บริการต่างๆ 4. จัดทำฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์/วางแผนการส่งเส...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
30 . วิศวกรโยธา (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
1.ควบคุม ดูแล การออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.ออกแบบ ประเมินราคา งานก่อสร้าง 3.ควบคุมการก่อสร้าง 4.ตรวจสอบรับงานตามมาตรฐานวิศวกรรม 5.ตรวจประเมินราคากลางโครงการ 6.วางแผนงานโ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
31 . พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มี.ค. 60
32 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาคร
1. ขับรถขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ 2. ขับรถขนถ่ายวัตถุดิบเข้า-ออก ให้งานผลิต 3. ตรวจสอบสภาพรถให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 ตำแหน่ง (ด่วน)
เงินเดือน 11,000 บวกค่าประสบการณ์
20 มี.ค. 60
33 . ช่างซ่อมบำรุง (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้รับสมัครด่วน !
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และยานยนต์ของโรงงานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ประสานงานการซ่อมบำรุงอื่น ๆ ในโรงงานทั้งหมด

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 บวกค่าประสบการณ์
20 มี.ค. 60
34 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มี.ค. 60
35 . วิศวกรเคมี โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์แก้ไขปัญหากระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์และแก้ไขงาน TPM,CCCF&WSC และอื่นๆ 3.งานปรับปรุงเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
36 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรงานอ้อย (ภูเขียว)รับสมัครด่วน !
1. พัฒนาความรู้ และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริม และชาวไร่ 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อนำความรู้ มาถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม และชาวไร่ 3. จัดทำองค์ความรู้ของงานด้านอ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
37 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน 2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 มี.ค. 60
38 . วิศวกรเครื่องกล โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว
1. ดูแลจัดระบบบำรุงรักษารถยานยนต์หนักในโรงงาน 2. ดูแลรถยานยนต์หนักในโรงงาน 3. สนับสนุนดูแลเครื่องจักร TPM และเอกสารระบบต่างๆ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
39 . วิศวกรเครื่องมือควบคุม รับสมัครด่วน !
-การควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการติดตั้งเครื่องจักร -งานด้านเครื่องจักรกลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง -ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนที่ได้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
40 . เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้สิน(นิติกร) (บ.น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบเอกสารสัญญาซื้อขายอ้อยสด และสัญญาค้ำประกัน • ตรวจสอบเอกสารสัญญาค้ำประกันหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ค้ำประกัน • ตรวจสอบการจัดทำสัญญาโครงการส่งเสริมประเภทต่างๆ • ติดตามหนี้สิน โดยการนำยึดหลัก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
41 . วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มี.ค. 60
42 . เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
43 . เจ้าหน้าที่บัญชีอ้อย (จ.กาฬสินธุ์)
1.จัดทำบันทึกข้อมูลทางบัญชี ด้านอ้อย ผ่านระบบ SAP 2.จัดทำภาษีอากรให้ถูกต้องตามหลักประมวลรัษฎากร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
44 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ_QA ( จ.กาฬสินธุ์ )
รับผิดชอบดูแล ผลวิเคราะห์ค่าควบคุม ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 60
45 . เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.จัดทำประชาพิจารย์ และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 2.จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือภายในชุมชน 3.รับข้อร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และแก้ไขผลกระทบต่อชุมชน 4.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และเอกช...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
46 . วิศวกรเครื่องกล (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานควบคุมการผลิต งานติดตั้งและการบำรุงรักษาเครื่องจักร งานเขียนแบบปรับปรุงเครื่องจักร จัดทำงบประมาณ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
47 . เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้สิน (จ.อำนาจเจริญ)
1.ตรวจสอบความถูกต้องการทำนิติกรรมสัญญาเพื่อพิจารณาปล่อยสินเชื่อส่งเสริมชาวไร่ 2.ติดตามเจรจาการชำระและประนอมหนี้สิน 3.ตรวจสอบข้อมูลหลักทรัพย์ และ บุคคลค้ำประกัน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
48 . วิศวกรเครื่องมือควบคุม-Instument (จ.กาฬสินธุ์)
1.พัฒนาระบบ Automation ในกระบวนการผลิตน้ำตาล 2.ควบคุม ตรวจซ่อมบำรุง และปรับปรุงระบบควบคุม/อุปกรณ์เครื่องมือวัดให้เป็นไป และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 3.สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ ให้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
49 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริม-เพิ่มผลผลิตอ้อย (จ.กาฬสินธู์-อำนาจเจริญ)
- งานส่งเสริมการปลูกอ้อย การจ่ายปัจจัยส่งเสริม - งานเพิ่มผลผลิตอ้อย และการบำรุงตออ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
50 . วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานเขียนแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา ตรวจสอบสเปควัสดุ งานจ้างเหมา ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 60
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ