เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 58
2 . พนักงานบำรุงรักษา/ช่างเทคนิค
1.• ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า • ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า • จดบันทึกโหลดตามมาตราวัดตามตู้คอนโทรล และบันทึกเหตุการณ์ลงรายวันในแต่ละวัน • งานบริการระบบไฟฟ้าทั่ว...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 58
3 . วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
• รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา นำมาวางแผน เพื่อมาดำเนินการปฏิบัติในหน่วยงานและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง • ควบคุม ดูแล การรับเข้าน้ำตาล , กากน้ำตาล • ควบคุม ดูแล การจัดเก็บน้ำตาลและกากน้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 58
5 . วิศวกรเครื่องกล (โรงงานไฟฟ้ามิตรผล)
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานวิเคราะห์ห้องแล็บค่าต่างๆที่กำหนดในกระบวนการผลิตเอทนอล ตามระบบมาตรฐานสากล ISO

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 58
7 . ล่ามแปลภาษาภาษาจีน จ.สุพรรณบุรี (สัญญาจ้าง 2 เดือน)
• งานล่ามแปลภาษาให้กับผู้บริหารชาวจีน • งานบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับผู้บริหารชาวจีน • สอนภาษาไทยเบื้องต้นในการสื่อสารให้กับผู้บริหารจีน • สนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
20 เม.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่ชลประทาน (โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
• ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสม ทั้งปริมาณน้ำและวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ • จัดหาผู้รับเหมาและอุปกรณ์นการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต • จัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
9 . ผู้ช่วยนักบัญชี (สัญญาจ้างโครงการ) 1 อัตรา มิตรผลภูเขียว
-ควบคุม ดูแล การบันทึกบัญชี ทั้งด้าน รับ-จ่าย ปรับปรุงบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และหลักการภาษีอากร -ปิดงบการเงินประจำเดือนและจัดทำรายงานเชิงบริหาร -ติดตามการใช้งบประมาณ พร้อมวิเคราะห์สาเหตุควา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
10 . เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
ด่วน!!

1. รับผิดชอบการสอบเทียบเครื่องมือวัดควบคุม 2. พัฒนาเครื่องจักรให้เป็นระบบ Full Automation

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
11 . พนักงานควบคุม Robot (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว)
1.ควบคุมการทำงานของ Robot ลำเลียงน้ำตาล 2.สามารถซ่อมบำรุง Robot ได้ 3.งาน TPM เครื่อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่ขายปุ๋ย (บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด)
1.ขายสินค้า ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ 2.ขยายตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและงานประชุม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
13 . วิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรม (สิงห์บุรี)
-ควบคุมดูแลการออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคา การติดตั้งของโครงการ -ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบร่วมกับแผนกต่างๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพเครื่องจ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
14 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและห้องชั่ง (ปฏิบัติที่ ห้วยบง จ.นครราชสีมา)
• วางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า • วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า • ควบคุมดูแลการชั่ง และการขนส่งสินค้า • ปฏิบัติงานสอดคล้องตามระบบมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
20 เม.ย. 58
15 . พนักงานแรงงานสัมพันธ์ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง ขอนแก่น)
1.รับผิดชอบงานสวัสดิการพนักงาน 2.จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 เม.ย. 58
16 . วิศวกรคลังสินค้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว) สาขาแม็คคาร์ทรอนิกส์
1.ควบคุมดูแลและพัฒนาการทำงานของ Robot 2.ดูแลงบประมาณการซ่อมแซมและการลงทุนของแผนก 3.ควบคุมดูแลระบบ Automation 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.ติดตามงานพร้อมกับรายงานผลให้กับผู้บ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
17 . นักบัญชี (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.บันทึกบัญชีเรียกเก็บบุคคลภายนอก 2.บันทึกบัญชีรายการระหว่างกัน 3.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีขาย และรายงานภาษีขาย กระทบบัญชีที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบรายงานการขาย เพื่อกระทบบัญชีขายและภาษี...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)
1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน 2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
19 . วิศวกรแผนกวิศวกรรม (มิตรภูหลวง จ.เลย)
• ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข • พัฒนาวิธีการทำงาน หรือ ออกแบบพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ • ควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ และ งานการติดตั้งเครื่องจักร ให้เป็นไปอย่างถูกต้อ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
20 . นักวิจัย (Remote sensing)
• จำแนกพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยภาพถ่ายทางอากาศ • สำรวจพื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลจากการจำแนกด้วยภาพ • วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากการแปลภาพถ่าย • สร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) • บันทึ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
21 . นักบัญชี ประจำโรงงานพาเนลพลัส จ.สมุทรสาคร
1.ตรวจสอบ ควบคุมงานด้านจัดซื้อโรงงานทั้งหมด 2.กำกับ ดูแลบัญชีรายรับ รายจ่าย เงินสดและอื่น ๆ 3.ควบคุม ตรวจสอบบัญชี Stock วัตถุดิบ พัสดุและสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงทรัพย์สินทั้งหมด 4.จัดทำ ควบคุมงบประม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
20 เม.ย. 58
22 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ธุรกิจปาร์ติเกิลบอร์ด
• ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนงาน • รวบรวมข้อมูลสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจ วัสดุทดแทนไม้ • ติดตามสถานการณ์ของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และปร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
23 . นักบัญชี AR
• บันทึกบัญชีเรียกเก็บบุคคลภายนอก • บันทึกบัญชีรายการระหว่างกัน • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีขาย และรายงานภาษีขาย กระทบบัญชี ที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบรายงานการขาย เพื่อกระทบบัญชีขายและ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
24 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการบริหารสินเชื่อ
• วิเคราะห์ระบบงานจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและหลักการการบริหารสินเชื่อและลูกหนี้ของกลุ่มมิตรผลทั้งในและต่างประเทศ • ประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการขอวงเงินสินเชื่อชาวไร่ • รวบรวมและประสานงานการร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
25 . เจ้าหน้าที่งานขายธุรกิจตัวแทนจำหน่ายภูมิภาค
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแล การขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่ม TT-Key Account ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ • บริหาร ลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่าย (Distributor Partnership) และผลักดันยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายขอ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
26 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ : ปาร์ติเกิลบอร์ด
ความรับผิดชอบ • ดำเนินการรักษาฐานข้อมูลเดิมของบริษัท และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อที่มากขึ้น • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และประสานงานเรื่องการส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องและตรงเวลา เพื่อตอบสนองความพึง พอใจ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
27 . เจ้าหน้าที่บริการการส่งออก
ความรับผิดชอบ • เจรจาต่อรองค่าระวางเรือ และจัดทำสัญญาค่าระวางเรือ • ประสานงานกับฝ่ายขายต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจองเรือล่วงหน้า • ประสานงานกับแผนกลอจิสติกส์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการลาก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
28 . เจ้าหน้าที่บริหารการขนส่ง
ความรับผิดชอบ • วางแผนงบประมาณต้นทุนโลจิสติกส์ • วางแผนลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยการใช้ Supply Chain Development หรือ Network Optimization • บริหารต้นทุนและนโยบายการขนส่งน้ำตาลของกลุ่มมิตรผล สนใจสาม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
29 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
ด่วนมาก!!

- รับออเดอร์ลูกค้า และ ประสานงานในการสั่งผลิต ติดตามงานผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก - งานเอกสารในฝ่ายขาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
30 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงิน (แผนกสินเชื่อลูกค้าและรับชำระเงิน)
- วิเคราะห์เครดิต และจัดเตรียมข้อมูลเข้าที่ประชุม พิจารณาสินเชื่อลูกค้า - จัดทำ ข้อมูลประวัติลูกหนี้การค้า - จัดทำรายงาน Aging, รายงานลูกหนี้ Overdue และรายงานอื่นๆ - จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และ บั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
31 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงิน (แผนกการจ่ายเงินทั่วไป)
- ตรวจเอกสารเบิกจ่าย บันทึกการตัดจ่ายในระบบ และทำการจ่ายโดยเช็คหรือโอนเงินผ่านระบบธนาคาร - จ่ายเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย รวมทั้งควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - ออกหนังสือรับรองหักภา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
32 . เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล ภูเขียว)
• ดำเนินการผลิตเอทานอล ให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด และมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด • จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบรายงาน เพื่อจัดทำรายงานประจำวัน ต่อหัวหน้าแผนกผลิต • ตรวจเช็คอุปกรณ์และ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
33 . นักบัญชี ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ) ด่วนมาก !!
• จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานเชิงบริหาร • จัดทำและวิเคราะห์ EVA, ROIC, Key Drivers ของกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ • จัดทำรวบรวม และควบคุม งบประมาณค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
34 . วิศวกรคอมพิวเตอร์ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1.ควบคุมดูแลงานและปรับปรุงพัฒนาระบบงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
35 . ผู้บริหารระบบงานบัญชี
- วิเคราะห์ระบบงาน ขั้นตอนการทำงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของระบบ ERP และระบบงานที่เกี่ยวข้อง - แนะนำ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานของระบบ ERP และระบบงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
36 . เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์
• ติดตาม รายงาน และประสานงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด • จัดทำรายงานการประชุม และติดตามมติที่ประชุมของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำ และรวบรวมข้อมู...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
37 . นักบัญชี (บริหารสินทรัพย์)
•พัฒนาคู่มือ และวางระบบบัญชีสินทรัพย์ บริษัทมิตรผลในประเทศ •ประสานงาน และดูแล เรื่องการประเมินสินทรัพย์กับบริษัทประเมินภายนอก กลุ่มมิตรผลในไทย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
38 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อลูกค้า
• กำหนดระเบียบการให้สินเชื่อลูกค้า การพิจารณาวงเงิน/ระยะเวลาเครดิต • กำหนดมาตรการวางแผน ควบคุม และให้บริการ การรับเงิน-จ่ายเงิน • จัดทำเอกสารเรียกเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
39 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบัญชี-ERP
ด่วน!!

- ดูแลจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ Master Code และ SAP - พัฒนา ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงินทั้งหมด - ดูแลและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ตามตกลง
20 เม.ย. 58
40 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่
- จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีซื้อ) รวมทั้งดูแลตรวจสอบเอกสารภาษีซื้อ- ทั้งหมดเพื่อนำยื่นกรมสรรพากรทุกเดือน - ทำจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้ของบริษัทให้เป็นไปตามกำหนดรับเงิน - บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ย...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 เม.ย. 58
41 . พนักงานผลิต (บ.ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
ด่วน!!

• ควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเครื่องจักรหยุดทำงานในระหว่างการผลิต • ตรวจเช็คความพร้อมเครื่องจักร ตามแผนที่กำหนด • งานโครงการติดตั้งเครื่องจักรและ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 เม.ย. 58
42 . พนักงานบรรจุผลิตภัณฑ์ (บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
ด่วน!!

• วางแผนบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนการขาย • ควบคุมต้นทุนการบรรจุผลิตภัณฑ์ • ควบคุมเครื่องจักรบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เดินเครื่องได้อย่างมี ประสิทธภาพ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 เม.ย. 58
43 . พนักงานบำรุงรักษาไฟฟ้า (บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
ด่วน!!

- ติดตั้งควบคุมระบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า - ติดตั้งระบบควบคุม Automation - ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลไฟฟ้าและงานตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือวัด - บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์แล...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา (ด่วนมาก)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 เม.ย. 58
44 . วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น)
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร - วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต - วางแผนการซ่อมบำรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
45 . ช่างเทคนิค (จ.กาฬสินธุ์)
1. ควบคุมเครื่องจักรระบบเครื่องมือวัดคุม(Automation) 2. สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด 2. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บวกค่าประสบการณ์
20 เม.ย. 58
46 . วิศวกรโรงไฟฟ้า ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.วางแผนงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.ควบคุมดูแลงานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 3.ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4.ควบคุมดูแลงานการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 เม.ย. 58
47 . นักบัญชีอาวุโส ( จ.กาฬสินธุ์ )
รับผิดชอบงานในแผนกบัญชี เทียบเท่า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
48 . พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์)
1. ควบคุมการหีบอ้อย 2. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บวกค่าประสบการณ์
20 เม.ย. 58
49 . ช่างเคี่ยวน้ำตาล ( กาฬสินธุ์)
- รับผิดชอบการเคี่ยวน้ำตาลแต่ละประเภท - บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักร - ทำกิจกรรม TPM,WSC,Kaizen

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
20 เม.ย. 58
50 . พนักงาน Boiler (จ.กาฬสินธุ์)
1. ควบคุมเครื่องจักรหม้อไอน้ำ (Boiler) 2. ควบคุมการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 3. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บวกค่าประสบการณ์
20 เม.ย. 58
51 . วิศวกรเครื่องกล ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.บำรุงรักษา พัฒนา ซ่อมแซมเครื่องจักร 2.งาน TPM เครื่องจักร 3.งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 4.งาน ISO เครื่องจักร 5.งาน WSC เครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ