เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักบัญชี
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อ โอนภาษีซื้อ สรุปยอดยื่นแบบ ภพ.30 2.จัดทำรายงานที่มีผลกระทบทางภาษีประจำปี 3.จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานสำหรับ External Audit / Internal Audit 4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ต.ค. 60
2 . พนง.เขตส่งเสริมที่ 5 (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
1.เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติในการจัดหาอ้อยจากบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. ช่วยในการจัดทำแผนงานและดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงทบทวนและเสนอปรับ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (วิศวกร) (บจก.พาเนล พลัส จำกัด)โรงงานหาดใหญ่
เพื่อปรับปรุงพัฒนางาน ฝ่ายบริหารคลังสินค้า ให้ลด 7 Waste ลง โดยนำความรู้ทางด้านวิศวกรรม ของตำแหน่งงานนี้ และนำระบบ Lean ,Kaizen หรือ Tools อื่นๆ มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง การห...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ต.ค. 60
4 . วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)รับสมัครด่วน !
* ออกแบบ/เขียนแบบ - ระบบ Heat transfer - ระบบ ลำเลียง/กะพ้อ - ระบบท่อ - ระบบปั๊ม/พัดลม * จัดทำ BOQ และงบประมาณ * ควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ต.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบโลจิสติกส์ (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.จัดการงานขนส่ง ททำงานระบบ Logistics 2.ดูแลควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในงานโลจิสติกส์ 3.ดูแลProcess improvement/vendor management(ทำสัญญาต่อรองราคา) 4.ทำLogistics Project

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ต.ค. 60
7 . หัวหน้าแผนกความปลอดภัย (บจ.พาเนล พลัส โรงงานหาดใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.บริหารและจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีประสิทธิภาพ 2.นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม 3.รับผิดชอบงานอื่นๆของแผนกความปลอดภัยฯเพื่อการทำงานเป็นทีมที่มี...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ต.ค. 60
8 . นักบัญชี โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวและมิตรผลภาคอีสาน
1.บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทผ่านระบบ SAP 2.จัดทำ Report ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วิศวกรรมอุตสาหการ ประจำอำนาจเจริญ)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - บริหารงานเอกสารทั้งรับเข้า และ นำส่งเอกสารภายใน และ เอกสารภายนอก - บริหารต้นทุน ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ต.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• กำกับ ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานในการควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • การประกันคุณภาพในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลทำให้ผลิตภั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ต.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน 2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
16 ต.ค. 60
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการงานบำรุงรักษา(มิตรผล สิงห์บุรี)
1. วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงและงานบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง 2. พัฒนาปรับปรุงงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ควบคุมต้นทุนการผลิต 4. ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุในส่วนที่รับผิดชอบ 5. ปฏิบัติตามระบบ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (บ.น้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• ดำเนินการปฏิบัติงานการเพื่อให้ได้มาตรฐาน ISO 17205 ด้านเชื้อจุลินทรีย์ขอบข่ายงาน TPC และ Yeast & Mold ในตัวอย่างน้ำเชื่อมตามความต้องการของลูกค้า Coca Cola,Nestle,Dole Thailand,Green spot • ดำเนินกา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ต.ค. 60
15 . วิศวกรไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์)
1. งานควบคุมการผลิตและขายไฟฟ้า 2. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. งานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. จัดทำงบประมาณและคุมการก่อสร้างผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ต.ค. 60
16 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาครรับสมัครด่วน !
1. ขับรถขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ 2. ขับรถขนถ่ายวัตถุดิบเข้า-ออก ให้งานผลิต 3. ตรวจสอบสภาพรถให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000 บวกค่าประสบการณ์
16 ต.ค. 60
17 . วิศวกรชลประทาน (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย 2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย 3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน่้ำ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ต.ค. 60
18 . จนท.ส่งเสริม (โรงงานมิตรกาฬสินธุ์)
1. ส่งเสริมพื้นที่การปลูกอ้อย และพิจารณาปัจจัยสินเชื่อส่งเสริมชาวไร่ 2. ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริม และปัจจัยสินเชื่อการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ 3. บริหารจัดการ วิธีการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
19 . จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ มิตรกาฬสินธุ์
- จัดทำแผนด้านความปลอดภัยเพื่อให้บริษัทฯ - กำกับ ดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ - จัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า 2. ดำเนินการตามแผน PM 3. ควบคุมงานผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ต.ค. 60
21 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
- งานส่งเสริมการปลูกอ้อย การจ่ายปัจจัยส่งเสริม - งานเพิ่มผลผลิตอ้อย และการบำรุงตออ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
22 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง) รับสมัครด่วน !
- วางกลยุทธ์และสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของด้านอ้อย ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ - กำกับ ควบคุม ดูแล และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ต.ค. 60
23 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (มิตรกาฬสินธุ์)
1.ควบคุมงานวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานให้ถูกต้องและรวดเร็ว 2.ควบคุมงานใช้สารเคมี และเครื่องมือให้ถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักวิชาการ 3.ปรับปรุงงานวิเคราะห์ วิธีมาตรฐาน และเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่อย่...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
24 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (IT) โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง สุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท (Hardware&Software)บำรุงรักษา ตรวจสอบและป้องกัน Virus computer 2. งานเครือข่าย (Network) 3. งานเขียนโปรแกรม (Programmer) 4. พัฒนา Website

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ต.ค. 60
25 . หัวหน้ากะห้องชั่ง (อำนาจเจริญ)
- ดูแล และควบคุมการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาลและสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบค่ามาตรฐานของเครื่องชั่ง - บันทึกข้อมูลการชั่งและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
26 . เซลล์สเป๊ค บจ.พาเนล พลัส (สำนักงานใหญ่) รับสมัครด่วน !
-แนะนำสินค้าและดูแลกลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ -วางสเปคไม้เคลือบเมลามีนและSpecial Product -สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) และกลุ่มลูกค้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ต.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบน้ำ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง)
• วิเคราะห์คุณภาพน้ำ Boiler, น้ำ Condensate, น้ำ Condenser, น้ำจากร่องน้ำเสีย และน้ำใช้ในกระบวนการผลิต • จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ และการเก็บตัวอย่างให้สะอาดและพร้อมใช้งาน • เก็บตัวอย่าง...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
28 . วิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรม
ควบคุมดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้ง โครงการที่ได้รับมอบหมาย ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานและหามาตรการป้องกันและแก้ไข เข้าศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแผนกที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
29 . เจ้าหน้าที่หม้อต้มและรีไฟน์ (มิตรผล สิงห์บุรี)
1. ดูแลระบบการควบคุม Control Process หม้อต้ม 2. ติดตามแผนงานซ่อม-ลงทุน 3. ติดตามกระบวนการผลิตของแผนกหม้อต้มและรีไฟน์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
30 . เจ้าหน้าที่โยธา (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุม ดูแล การออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจสอบรับงานตามมาตรฐานวิศวกรรม 3.วานแผนงานโครงการก่อสร้าง 4.ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
31 . เจ้าหน้าที่บรรจุ (มิตรผล สิงห์บุรี)
1. ติดตามข้อมูลการผลิตร่วมกับการวางแผน Planning 2. ลดการสูญเสียจากการบรรจุ Project Cost Saving 3. พัฒนางานระบบ TPM

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
32 . ช่างควบคุมเครื่องจักร(บริษัท พาเนล พลัส จำกัด โรงงานหาดใหญ่)
•ดำเนินการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและขั้นตอนการผลิตให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพต่อเนื่องกับการผลิต •ตรวจเช็คสภาพของเครื่องจักรให้มีความพร้อมต่อการผลิต เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการผลิต •ทำก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ต.ค. 60
33 . ช่างซ่อมบำรุง (บริษัท พาเนล พลัส จำกัด โรงงานหาดใหญ่)
•ซ่อมแซมเครื่องจักรกลที่เสียหาย หรือมีปัญหาในช่วงเวลาการผลิต •ซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรที่มีปัญหาในงานซ่อมบำรุง •ทำงานร่วมกับแผนกผลิตเพื่อให้ไปตามเป้าหมายในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ต.ค. 60
34 . เจ้าหน้าที่ห้องชั่ง (มิตรผล สุพรรณบุรี)
• ช่วยควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักและตรวจสอบให้เครื่องชั่งทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถชั่งน้ำหนักให้ได้ค่าน้ำหนักมาตรฐาน • ช่วยควบคุม ดูแล ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักขณะปฏิบัติงานให้ได้ค่าน้ำหนั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
35 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า
-ตรวจสอบบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า -ปฏิบัติงานและติดตามงานบำรุงรักษา ด้านไฟฟ้าเชิงแก้ไข(CM)ป้องกัน(PM)และเชิงปรับปรุง(IM) -จัดทำรายงานและประวัติการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ที่ทำ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามผังโครงสร้าง
16 ต.ค. 60
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ