เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
1.จัดทำแผนการฝึกอบรม แลดูแลงานด้านฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งระบบคุณภาพของทุกหน่วยงานให้ระบบที่บริษัท ดำเนินงานอยู่บรรลุตามเป้าหมาย 2.ดูแลงานด้านการพัฒนาองค์กร และก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 เม.ย. 59
2 . วิศวกรอาวุโสประจำสำนักรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
1.จัดทำแผนกลยุทธ์และกำหนดแนวทางของแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรตลอดจนติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.ศึกษาและประเมินโอกาสในการลงทุน การปรับปรุงพัฒนาแผนงานและโ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 เม.ย. 59
3 . พนักงานควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และกำหนดเกรดตามมาตรฐานที่กำหนด และถูกต้องตามตารางส่งมอบสินค้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวก ค่าประสบการณ์
28 เม.ย. 59
4 . พนักงานผลิตรับสมัครด่วน !
ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวก ค่าประสบการณ์
28 เม.ย. 59
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ด้านอ้อย) โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง 1 อัตรา
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทางด้านอ้อย ของโรงงาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
6 . เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรม (มิตรผล ภูหลวง)
• ควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ โครงการติดตั้งเครื่องจักร/สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง • ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนที่ได้รับมอบหมายพร้อมจัดทำโครงการ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัทฯ
28 เม.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้สิน (มิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
• ตรวจสอบเอกสารสัญญาซื้อขายอ้อยสด และสัญญาค้ำประกัน • ตรวจสอบเอกสารสัญญาค้ำประกันหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ค้ำประกัน • ตรวจสอบการจัดทำสัญญาโครงการส่งเสริมประเภทต่างๆ • ติดตามหนี้สิน โดยการนำยึดหลัก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(GIS) มิตรผล ภูหลวง จ.เลย
• แปลภาพถ่ายดาวเทียม และวางแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม • จัดการเรื่อง การนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายที่แปลเสร็จให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล และแก้ไขแผนที่ที่นำเข้าแล้ว โดยใช้โปรแกรม ArcInfo / Ar...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
9 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
• ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และสรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่เข้ามา พร้อมทั้งผลักดันแนวทางแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม • กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวไร่ที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ชาวไร่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จัดหาผู...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
10 . วิศวกรชลประทาน (มิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
• จัดสร้างแหล่งน้ำและการบริหารน้ำแบบมีส่วนร่วม • จัดหาผู้รับเหมา – อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการให้น้ำอ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิต • ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสม ทั้งปริมาณน้ำและวิธีการใส่ พร้อมส่งเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
11 . จนท.ความปลอดภัยโรงงาน (มิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนด มาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่แผนกหม้อไอน้ำ (มิตรผลสิงห์บุรี)
1.งานติดตั้งเครื่องจักร 2.การเขียนแบบ(Auto CAD,MS-office) 3.การครบคุมการทำงานและตรวจสอบดูแลเครื่องจักรหม้อไอน้ำ 4.วางแผนในเรื่องของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5.ความปลอดภัยใน...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
13 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (โรงงานมิตรผล ภูหลวง)
• เก็บตัวอย่างต่าง ๆ ตามรายการตามแผนความถี่และวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามรายการที่ กำหนด • นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณผลและออกใบรายงานผลการ • วิเคราะห์เพื่อแจ้งผลการวิเคราะห์ในหน่วยงานที่เกี่ย...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มิตรผลภูเขียวรับสมัครด่วน !
-จัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน -กำกับดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ คำสั่งหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย -จัดทำแผนและเสนอแนะเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
15 . พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม (มิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
1.ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย 2.ติดตามอ้อยเข้าหีบ 3.ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
22 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
16 . นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี)
1. ด้านต้นทุนผลิต 2. งบประมาณ 3. Stock 4. Fixed Asset การจัดทำ Report ด้านบัญชี

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
17 . เจ้าหน้าที่ไบโอแก๊ส
• ควบคุมและดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำทิ้ง • ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง / น้ำใช้ในกระบวนการผลิต • ควบคุมระบบผลิตไบโอแก๊ส

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 เม.ย. 59
18 . พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 เม.ย. 59
19 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาคร
1. ขับรถขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ 2. ขับรถขนถ่ายวัตถุดิบเข้า-ออก ให้งานผลิต 3. ตรวจสอบสภาพรถให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 ตำแหน่ง (ด่วน)
เงินเดือน 11,000 บวกค่าประสบการณ์
28 เม.ย. 59
20 . ช่างซ่อมบำรุง (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้รับสมัครด่วน !
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และยานยนต์ของโรงงานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ประสานงานการซ่อมบำรุงอื่น ๆ ในโรงงานทั้งหมด

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 บวกค่าประสบการณ์
28 เม.ย. 59
21 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 เม.ย. 59
22 . เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ (มิตรผลภูเขียว)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานระบบบริหารคุณภาพ ระบบ ISO ทุกระบบ 2.สรุปรายงานการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆของโรงงาน 3.ประสานงานและนำเสนอข้อมูล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
23 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านอ้อย(ภูเขียว)รับสมัครด่วน !
1. พัฒนาความรู้ และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และชาวไร่ 2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 3. จัดงานต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรมทุกอย่างด้านอ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
24 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน 2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
28 เม.ย. 59
25 . นักบัญชี (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
• จัดทำและรวบรวมประมาณการงบประมาณประจำปี • การจัดทำรายงานประจำเดือน • บันทึกรายได้จากการขายน้ำตาล , พัสดุ , ให้บริการ , ไฟฟ้า และอื่น ๆ • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีระบบเจ้าหนี้การค้า • ตรวจสอบการบั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
26 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี) รับสมัครด่วน !
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
27 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมคุณภาพ,ตัดสินใจ แจ้งบรรจุน้ำตาล (Finished product) ได้ถูกต้องครบถ้วน 2. ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตตามค่าควบคุม 3. CCF จากลูกค้า สาเหตุจากการควบคุมคุณภาพของ QC

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
28 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
- จัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน - กำกับดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ คำสั่งหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย - จัดทำแผนและเสนอ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
29 . วิศวกรชลประทาน (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
- ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสมทั้งปริมาณน้ำเเละวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ - จัดหาผู้รับเหมาเเละอุปกรณ์การให้น้ำเพื่อเพื่มผลผลิต - จัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
30 . วิศวกร (จังหวัดสุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 เม.ย. 59
31 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม(น้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• จัดทำ วางแผนควบคุม ดูแล ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม • ควบคุม ดูแล ปฏิบัติตามแผนการฉุกเฉินของโรงงาน • ประเมินและตรวจสอบลักษณะของมลพิษ และประสิทธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครางสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
32 . เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
33 . พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์)
มีหน้าที่รับผิดชอบ 1.ควบคุมห้องคอนโทรลการหีบสกัดน้ำอ้อย 2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่ีองจักรให้พร้อมใช้งาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 เม.ย. 59
34 . วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
35 . พนักงานควบคุม Boiler โรงไฟฟ้า ( จ.กาฬสินธุ์ )
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 1.ควบคุมดูแลงานผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 2.ควบคุม-ซ่อมแซม งาน Boiler

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 เม.ย. 59
36 . วิศวกรชลประทาน ( จ.กาฬสินธุ์ )
มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
37 . วิศวกรเครื่องกล (จ.กาฬสินธุ์)
1. รับผิดชอบดูแลระบบการเคี่ยวน้ำตาล 2. รับผิดชอบงานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. รับผิดชอบงานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. รับผิดชอบงบประมาณและคุมงานก่อสร้างผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
38 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธุ์)
1. ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย 2. ติดตามอ้อยเข้าหีบ 3. ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
12 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
39 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิตอ้อย ( กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานเพิ่มผลผลิตอ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
12 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
40 . พนักงานส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธู์)
1. ส่งเสริมพื้นที่การปลูกอ้อย และปัจจัยการส่งเสริม 2. ติดตามอ้อยเข้าหีบ 3. การบำรุงตออ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
33 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
41 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ