เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น)
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร - วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต - วางแผนการซ่อมบำรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
2 . พนักงานผลิตภัณฑ์พิเศษ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1.ควบคุม Operate หม้ออบแบบ Rotary และ Fliudize 2.ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.ดูแลรักษาพื้นที่และบันทึกเอกสารตามระบบ GMP/HACCP

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ลูกหีบ (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง จ.ขอนแก่น)
- ควบคุมดูแลงานหีบน้ำอ้อยให้ได้ปริมาณตามที่กำหนด พร้อมทั้งปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลงานซ่อมแซมชุดลูกหีบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัต...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
4 . วิศวกรคอมพิวเตอร์ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1.ควบคุมดูแลงานและปรับปรุงพัฒนาระบบงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
5 . พนักงานบัญชี (ประจำโครงการ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)
- จัดทำข้อมูลงบประมาณหรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีในเบื้องต้น - ตรวจสอบและการบันทึกบัญชีหมวด ค่าใช้จ่ายต่างๆ - วิเคราะห์งบการเงิน รายงานต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 57
6 . พนักงานเขตส่งเสริม (มิตรภูเขียว)
กำกับดูแล ควบคุม ดำเนินการ ประสานงาน ให้บริการและช่วยเหลือชาวไร่ในการปลูกอ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
7 . หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ
1. ควบคุมดูแลงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต 3. ควบคุมการทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 4. ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 57
8 . เลขานุการ
1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุม 2. ดูแลการนัดหมายและการประชุมของผู้บริหาร 3. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆที่สำคัญ 4. จัดทำเอกสาร จดหมายและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 5. ประสานงานทั้งภาย...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 57
9 . นักบัญชี ประจำโรงงานพาเนลพลัส จ.สมุทรสาคร
1.ตรวจสอบ ควบคุมงานด้านจัดซื้อโรงงานทั้งหมด 2.กำกับ ดูแลบัญชีรายรับ รายจ่าย เงินสดและอื่น ๆ 3.ควบคุม ตรวจสอบบัญชี Stock วัตถุดิบ พัสดุและสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงทรัพย์สินทั้งหมด 4.จัดทำ ควบคุมงบประม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 เม.ย. 57
10 . หัวหน้ากะยานยนต์หนัก (มิตรภูเขียว)
- ควบคุมซ่อมแซมการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น, ไฮดรอลิค - ควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานให้มีความปลอดภัย - ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
11 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (มิตรภูเขียว)
- ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ พร้อมทั้งผลักดันแนวทางแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม - ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานตามนโยบายของบริษัท

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
12 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (มิตรภูเขียว)
- เขียนแบบตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินราคาก่อสร้าง - จัดเก็บและถ่ายแบบ - สำรวจพื้นที่สำหรับงานเกี่ยวกับปรับพื้นที่ปลูกดิน - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้อง...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
13 . พนักงานผลิตไฟฟ้า (มิตรภูหลวง จ.เลย)
1. ดูแลระบบควบคุมการส่ง-จ่ายไฟฟ้า และ ไอน้ำ 2. ควบคุมการป้อนน้ำเข้าหม้อไอน้ำ 3. ควบคุมดูแลการตรวจเช็คพัดลมดูด, เป่า, เทอร์ไบน์ และซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
14 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า (โรงงานเอทานอลกาฬสินธุ์)
1.บำรุงรักษา/สอบเทียบเครื่องชั่ง และอุปกรณ์เครื่องวัด 2.กำกับ ควบคุม ดูแล งาานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบอุปกรณ์วัด ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน-IT (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
ปฏิบัติงานบริการ แก้ไขปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ PC เครื่องพิมพ์ และเน็ตเวิร์คเบื้องต้น

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน 15,000
24 เม.ย. 57
16 . วิศวกรไฟฟ้า
- ควบคุมดูเเล บำรุงรักษาเครื่องจักรเเละอุปกรไฟฟ้าในกระบวนการผลิตน้ำตาล ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - หาเเนวทางปรับปรุง พัฒนา ติดตั้งเครื่องจักรระบบไฟฟ้าใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที่บรรจุ สิงห์บุรี
ติดตามแผนกงาน และควบคุมดูแลงานบรรจุ ควบคุมดูแลการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักร จัดทำงบประมาณของแผนก

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สิงห์บุุรี)
1.ตรวจติดตามอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 2.ติดตามงานโครงการและงานซ่อมแซมของแผนก 3.จัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บและส่งมอบ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
19 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ธุรกิจปาร์ติเกิลบอร์ด
• ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนงาน • รวบรวมข้อมูลสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจ วัสดุทดแทนไม้ • ติดตามสถานการณ์ของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และปร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
20 . นักบัญชี AR
• บันทึกบัญชีเรียกเก็บบุคคลภายนอก • บันทึกบัญชีรายการระหว่างกัน • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีขาย และรายงานภาษีขาย กระทบบัญชี ที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบรายงานการขาย เพื่อกระทบบัญชีขายและ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
21 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการบริหารสินเชื่อ
• วิเคราะห์ระบบงานจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและหลักการการบริหารสินเชื่อและลูกหนี้ของกลุ่มมิตรผลทั้งในและต่างประเทศ • ประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการขอวงเงินสินเชื่อชาวไร่ • รวบรวมและประสานงานการร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
22 . เจ้าหน้าที่งานขายธุรกิจตัวแทนจำหน่ายภูมิภาค
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแล การขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่ม TT-Key Account ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ • บริหาร ลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่าย (Distributor Partnership) และผลักดันยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายขอ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
23 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ : ปาร์ติเกิลบอร์ด
ความรับผิดชอบ • ดำเนินการรักษาฐานข้อมูลเดิมของบริษัท และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อที่มากขึ้น • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และประสานงานเรื่องการส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องและตรงเวลา เพื่อตอบสนองความพึง พอใจ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
24 . เจ้าหน้าที่บริการการส่งออก
ความรับผิดชอบ • เจรจาต่อรองค่าระวางเรือ และจัดทำสัญญาค่าระวางเรือ • ประสานงานกับฝ่ายขายต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจองเรือล่วงหน้า • ประสานงานกับแผนกลอจิสติกส์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการลาก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
25 . เจ้าหน้าที่บริหารการขนส่ง
ความรับผิดชอบ • วางแผนงบประมาณต้นทุนโลจิสติกส์ • วางแผนลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยการใช้ Supply Chain Development หรือ Network Optimization • บริหารต้นทุนและนโยบายการขนส่งน้ำตาลของกลุ่มมิตรผล สนใจสาม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
26 . วิศวกรเครื่องมือควบคุม
1. บำรุง รักษา/สอบเทียบเครื่องชั่งและอุปกรณ์เครื่องวัดที่มีผลต่อการตัดสินคุณภาพผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบ ทั้งในโรงงาน 2. กำกับ ควบคุม ดูแล งานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบอุปกรณ์วัด ให้สามารถใช้งานได้อ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
27 . วิศวกรเคมี
1.รับผิดชอบดูเเลกระบวนการเคี่ยวน้ำตาล 2.ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรเเละกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3.วางแผนบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
28 . วิศวกร-ชลประทาน (ด้านอ้อย) มิตรภูหลวง จ.เลย
• จัดสร้างแหล่งน้ำและการบริหารน้ำแบบมีส่วนร่วม • จัดหาผู้รับเหมา – อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการให้น้ำอ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิต • ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสม ทั้งปริมาณน้ำและวิธีการใส่ พร้อมส่ง...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
29 . พนักงานสัญญาจ้าง
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ / จัดเก็บเอกสาร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
30 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงิน (แผนกสินเชื่อลูกค้าและรับชำระเงิน)
- วิเคราะห์เครดิต และจัดเตรียมข้อมูลเข้าที่ประชุม พิจารณาสินเชื่อลูกค้า - จัดทำ ข้อมูลประวัติลูกหนี้การค้า - จัดทำรายงาน Aging, รายงานลูกหนี้ Overdue และรายงานอื่นๆ - จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และ บั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
31 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงิน (แผนกการจ่ายเงินทั่วไป)
- ตรวจเอกสารเบิกจ่าย บันทึกการตัดจ่ายในระบบ และทำการจ่ายโดยเช็คหรือโอนเงินผ่านระบบธนาคาร - จ่ายเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย รวมทั้งควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - ออกหนังสือรับรองหักภา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
32 . เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงงานเอทานอลภูเขียว)
• ดำเนินการผลิตเอทานอล ให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด และมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด • จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบรายงาน เพื่อจัดทำรายงานประจำวัน ต่อหัวหน้าแผนกผลิต • ตรวจเช็คอุปกรณ์และ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
33 . เจ้าหน้าที่ระบบบริหารคุณภาพ (บ.แม่สอดพลังงานสะอาด อ.แม่สอด จ.ตาก)
1.ควบคุมการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพตามคำขอดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมและตรวจสอบการปรับปรุงและแก้ไขเอกสารระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน 3.ควบคุมและตรวจสอบการแจกจ่ายเอกสารระบบคุณภาพ 4.ควบคุ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 57
34 . นักบัญชี ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ) ด่วนมาก !!
• จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานเชิงบริหาร • จัดทำและวิเคราะห์ EVA, ROIC, Key Drivers ของกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ • จัดทำรวบรวม และควบคุม งบประมาณค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
35 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1. ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมด้านการลดอุบัตเหตุในการทำงานและการประเมินความเสี่ยง 3. ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัย 4. ดูแลกิจกรรมและเอกสารให้ดำเนินไปตามระบบ ISO มา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
36 . จนท.เพิ่มผลผลิต (มิตรภูหลวง จ.เลย)
1. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และสรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่เข้ามา พร้อมทั้งผลักดันแนวทางแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม 2. กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวไร่ที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ชาวไร่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จัดหา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
37 . ผู้บริหารระบบงานบัญชี
- วิเคราะห์ระบบงาน ขั้นตอนการทำงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของระบบ ERP และระบบงานที่เกี่ยวข้อง - แนะนำ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานของระบบ ERP และระบบงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
38 . เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์
• ติดตาม รายงาน และประสานงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด • จัดทำรายงานการประชุม และติดตามมติที่ประชุมของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำ และรวบรวมข้อมู...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
39 . นักบัญชี (บริหารสินทรัพย์)
•พัฒนาคู่มือ และวางระบบบัญชีสินทรัพย์ บริษัทมิตรผลในประเทศ •ประสานงาน และดูแล เรื่องการประเมินสินทรัพย์กับบริษัทประเมินภายนอก กลุ่มมิตรผลในไทย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
40 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อลูกค้า
• กำหนดระเบียบการให้สินเชื่อลูกค้า การพิจารณาวงเงิน/ระยะเวลาเครดิต • กำหนดมาตรการวางแผน ควบคุม และให้บริการ การรับเงิน-จ่ายเงิน • จัดทำเอกสารเรียกเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
41 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงทางการเงิน
• บริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน (อัตราแลกเปลี่ยน/อัตราดอกเบี้ย) • ติดตามความเสี่ยงของการทำ Hedging ของราคา Commodities ล่วงหน้า • ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
42 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
• รับและโอนสายโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานต่างๆ • ให้การบริการและต้อนรับกับผู้ที่มาติดต่อทั้งภายใน และภายนอกองค์กร • จัดทำและปรับแก้ผังเบอร์โทรศัพท์ภายในองค์กร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
43 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบัญชี-ERP
ด่วน!!

- ดูแลจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ Master Code และ SAP - พัฒนา ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงินทั้งหมด - ดูแลและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ตามตกลง
24 เม.ย. 57
44 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่
- จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีซื้อ) รวมทั้งดูแลตรวจสอบเอกสารภาษีซื้อ- ทั้งหมดเพื่อนำยื่นกรมสรรพากรทุกเดือน - ทำจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้ของบริษัทให้เป็นไปตามกำหนดรับเงิน - บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ย...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 57
45 . พนักงานผลิต(โรงงานเอทานอลภูเขียว)
•ดำเนินการผลิตเอทานอล ให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด และมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด •ควบคุมกระบวนการผลิตเอทานอลให้สอดคล้องกับระบบการจัดการ ที่บริษัทฯจัดทำ •ตรวจเช็คอุ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
46 . พนักงานบรรจุผลิตภัณฑ์
ด่วน!!

• วางแผนบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนการขาย • ควบคุมต้นทุนการบรรจุผลิตภัณฑ์ • ควบคุมเครื่องจักรบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เดินเครื่องได้อย่างมี ประสิทธภาพ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
47 . พนักงานคุณภาพวัตถุดิบ (บ. ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
ด่วน!!

• ตรวจรับวัตถุดิบในการผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและจัดทำรายงาน • จัดทำรายงานการตรวจรับวัตถุดิบ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
48 . พนักงานไบโอแก๊สและน้ำเสีย (บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
ด่วน!!

- ดูและระบบ Biogas ประจำโรงงาน - ทำการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง / น้ำใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา (ด่วนมาก)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
49 . พนักงานหม้อไอน้ำและลมอัด (บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
ด่วน!!

- บำรุงรักษาและควบคุมการผลิต และ สั่งจ่าย หยุดจ่าย ไอน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิต แก้ไขและปรับปรุง - ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกในการเดินเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา (ด่วนมาก)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
50 . พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
ด่วน!!

- ซ่อมแซมเครื่องจักรกลที่เสียหาย หรือมีปัญหาในช่วงเวลาการผลิต - ซ่อมแซมและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรที่มีปัญหาในงานซ่อมบำรุง - บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลและวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อหาแนวทางแ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
51 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
ด่วน!!

- กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน - เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณด้านความปลอดภัย - ประสานงานกับหน่...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 57
52 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Preventive Maintenance) 2.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า 4.วางแผนบำร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
53 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขป้องกัน 2.จัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 3.การตรวจสอบอาคารอุปกรณ์ต่าง ๆ ควบคุมการประเมินงานภายในโรงงานไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซึ่งอาจเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
54 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุม (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุม (Covective Maintenance) ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
55 . เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
56 . นักเกษตรกลวิธาน ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.วางแผนส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในไร่อ้อย 2.พัฒนาเครื่องมือการเกษตรให้เหมาะสมต่อสภาพแปลงอ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
57 . วิศวกรชลประทาน ( จ.กาฬสินธุ์ )
จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำรูปแบบต่างๆให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
58 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำเอกสารความปลอดภัยตามกฎหมาย และประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.ตรวจสอบและเสนอแนะให้มีการปรับปรุงสภาพงาน เครื่องจักร เพื่อให้เกิดความ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ