เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล
1. วางแผนการซ่อมเครื่องจักรแผนกลูกหีบ 2. จัดทำ Tor ดูแลควบคุมงานโครงการแผนกลูกหีบ 3. วางแผนกจัดทำ Pm แผนกลูกหีบ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1.ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 57
3 . พนักงานเขตส่งเสริม (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
1. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และ วิธีปฏิบัติ ในการจัดหาอ้อยจากบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. ช่วยในการจัดทำแผนงาน และ ดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงทบทวนและเส...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 57
4 . วิศวกรไฟฟ้า (สิงห์บุรี)
-ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคา การติดตั้งของโครงการ ที่ได้รับมอบหมาย -ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหาระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไข ป้องกันทั้งปริมาณคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (สิงห์บุรี)
-ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน -กำกับดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายการเจ็บป่วย ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 57
6 . นักเคมี (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)
- พัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลที่มีการใช้สารเคมีให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)
- เก็บรวบรวมข้อมูลแปลงอ้อยชาวไร่ เพื่อบันทึกในระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบแก้ไข ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จัดทำรายงานต่างๆ ที่จัดเก็บเพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนแก่บุคลากร ด้านวัตถุดิบ สำหรับการวางแผนและการติดตามก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 57
8 . วิศวกรแผนกวิศวกรรม (มิตรภูหลวง จ.เลย)
• ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข • พัฒนาวิธีการทำงาน หรือ ออกแบบพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ • ควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ และ งานการติดตั้งเครื่องจักร ให้เป็นไปอย่างถูกต้อ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
9 . นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
- ควบคุม ดูแล การบันทึกบัญชี ทั้งด้าน รับ- จ่าย ปรับปรุงบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และ หลักการภาษีอากร - ปิดงบการเงินประจำเดือนและจัดทำรายงานเชิงบริหาร - ควบคุมและนำเสนองบประมาณ - ติดตามการ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่ขายปุ๋ย (บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด)
1. ทำหน้าที่ขาย ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของบริษัทโดยขายให้กับลูกค้าในเครือ ร้านค้า และเกษตรกรทั่วไป 2. ส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์โดยจัดอบรมออกบู๊ทจัดนิทรรศการ จัดทำแปลงสาธิตและอื่นๆ 3. สร้างฐานลูกค้าให้มีค...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 57
11 . หัวหน้าแผนกบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
ควบคุม ดูแล การบันทึกบัญชี ทั้งด้าน รับ- จ่าย ปรับปรุงบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และ หลักการภาษีอากร ปิดงบการเงินประจำเดือนและจัดทำรายงานเชิงบริหาร ควบคุมและนำเสนองบประมาณ ติดตามการใช้งบประ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ส.ค. 57
12 . พนักงานบัญชี (ประจำโครงการ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)
- จัดทำข้อมูลงบประมาณหรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีในเบื้องต้น - ตรวจสอบและการบันทึกบัญชีหมวด ค่าใช้จ่ายต่างๆ - วิเคราะห์งบการเงิน รายงานต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ส.ค. 57
13 . เลขานุการ
1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุม 2. ดูแลการนัดหมายและการประชุมของผู้บริหาร 3. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆที่สำคัญ 4. จัดทำเอกสาร จดหมายและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 5. ประสานงานทั้งภาย...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
18 ส.ค. 57
14 . นักบัญชี ประจำโรงงานพาเนลพลัส จ.สมุทรสาคร
1.ตรวจสอบ ควบคุมงานด้านจัดซื้อโรงงานทั้งหมด 2.กำกับ ดูแลบัญชีรายรับ รายจ่าย เงินสดและอื่น ๆ 3.ควบคุม ตรวจสอบบัญชี Stock วัตถุดิบ พัสดุและสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงทรัพย์สินทั้งหมด 4.จัดทำ ควบคุมงบประม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ส.ค. 57
15 . หัวหน้ากะยานยนต์หนัก (มิตรภูเขียว)
- ควบคุมซ่อมแซมการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น, ไฮดรอลิค - ควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานให้มีความปลอดภัย - ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 57
16 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (มิตรภูเขียว)
- เขียนแบบตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินราคาก่อสร้าง - จัดเก็บและถ่ายแบบ - สำรวจพื้นที่สำหรับงานเกี่ยวกับปรับพื้นที่ปลูกดิน - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้อง...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน-IT (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
ปฏิบัติงานบริการ แก้ไขปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ PC เครื่องพิมพ์ และเน็ตเวิร์คเบื้องต้น

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน 15,000
18 ส.ค. 57
18 . วิศวกรไฟฟ้า
- ควบคุมดูเเล บำรุงรักษาเครื่องจักรเเละอุปกรไฟฟ้าในกระบวนการผลิตน้ำตาล ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - หาเเนวทางปรับปรุง พัฒนา ติดตั้งเครื่องจักรระบบไฟฟ้าใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
19 . เจ้าหน้าที่บรรจุ สิงห์บุรี
ติดตามแผนกงาน และควบคุมดูแลงานบรรจุ ควบคุมดูแลการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักร จัดทำงบประมาณของแผนก

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 57
20 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สิงห์บุุรี)
1.ตรวจติดตามอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 2.ติดตามงานโครงการและงานซ่อมแซมของแผนก 3.จัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บและส่งมอบ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 57
21 . นักบัญชี AR
• บันทึกบัญชีเรียกเก็บบุคคลภายนอก • บันทึกบัญชีรายการระหว่างกัน • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีขาย และรายงานภาษีขาย กระทบบัญชี ที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบรายงานการขาย เพื่อกระทบบัญชีขายและ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
18 ส.ค. 57
22 . เจ้าหน้าที่งานขายธุรกิจตัวแทนจำหน่ายภูมิภาค
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแล การขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่ม TT-Key Account ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ • บริหาร ลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่าย (Distributor Partnership) และผลักดันยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายขอ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
18 ส.ค. 57
23 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ : ปาร์ติเกิลบอร์ด
ความรับผิดชอบ • ดำเนินการรักษาฐานข้อมูลเดิมของบริษัท และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อที่มากขึ้น • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และประสานงานเรื่องการส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องและตรงเวลา เพื่อตอบสนองความพึง พอใจ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
18 ส.ค. 57
24 . เจ้าหน้าที่บริหารการขนส่ง
ความรับผิดชอบ • วางแผนงบประมาณต้นทุนโลจิสติกส์ • วางแผนลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยการใช้ Supply Chain Development หรือ Network Optimization • บริหารต้นทุนและนโยบายการขนส่งน้ำตาลของกลุ่มมิตรผล สนใจสาม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
18 ส.ค. 57
25 . วิศวกรเครื่องมือควบคุม
1. บำรุง รักษา/สอบเทียบเครื่องชั่งและอุปกรณ์เครื่องวัดที่มีผลต่อการตัดสินคุณภาพผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบ ทั้งในโรงงาน 2. กำกับ ควบคุม ดูแล งานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบอุปกรณ์วัด ให้สามารถใช้งานได้อ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
26 . วิศวกรเครื่องกล
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร - วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต - วางแผนการซ่อมบำรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
27 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
ด่วนมาก!!

- รับออเดอร์ลูกค้า และ ประสานงานในการสั่งผลิต ติดตามงานผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก - งานเอกสารในฝ่ายขาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
18 ส.ค. 57
28 . เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล ภูเขียว)
• ดำเนินการผลิตเอทานอล ให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด และมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด • จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบรายงาน เพื่อจัดทำรายงานประจำวัน ต่อหัวหน้าแผนกผลิต • ตรวจเช็คอุปกรณ์และ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
29 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1. ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมด้านการลดอุบัตเหตุในการทำงานและการประเมินความเสี่ยง 3. ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัย 4. ดูแลกิจกรรมและเอกสารให้ดำเนินไปตามระบบ ISO มา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
30 . วิศวกรคอมพิวเตอร์ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1.ควบคุมดูแลงานและปรับปรุงพัฒนาระบบงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
31 . ผู้บริหารระบบงานบัญชี
- วิเคราะห์ระบบงาน ขั้นตอนการทำงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของระบบ ERP และระบบงานที่เกี่ยวข้อง - แนะนำ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานของระบบ ERP และระบบงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
18 ส.ค. 57
32 . นักบัญชี (บริหารสินทรัพย์)
•พัฒนาคู่มือ และวางระบบบัญชีสินทรัพย์ บริษัทมิตรผลในประเทศ •ประสานงาน และดูแล เรื่องการประเมินสินทรัพย์กับบริษัทประเมินภายนอก กลุ่มมิตรผลในไทย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
18 ส.ค. 57
33 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อลูกค้า
• กำหนดระเบียบการให้สินเชื่อลูกค้า การพิจารณาวงเงิน/ระยะเวลาเครดิต • กำหนดมาตรการวางแผน ควบคุม และให้บริการ การรับเงิน-จ่ายเงิน • จัดทำเอกสารเรียกเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
18 ส.ค. 57
34 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบัญชี-ERP
ด่วน!!

- ดูแลจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ Master Code และ SAP - พัฒนา ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงินทั้งหมด - ดูแลและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ตามตกลง
18 ส.ค. 57
35 . พนักงานไบโอแก๊สและน้ำเสีย (บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
ด่วน!!

- ดูและระบบ Biogas ประจำโรงงาน - ทำการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง / น้ำใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา (ด่วนมาก)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 57
36 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Preventive Maintenance) 2.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า 4.วางแผนบำร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
37 . วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น)
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร - วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต - วางแผนการซ่อมบำรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
38 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1. ตรวจสอบสภาพและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย และหาแนวทางป้องกัน 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 4. วิเคราะห์แผนงาน จัดทำแผนงาน และติดตามการปฏิบัติงานตาม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
39 . เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
40 . วิศวกรเคมี (จ.กาฬสินธุ์)
1. รับผิดชอบดูแลกระบวนการเคี่ยวน้ำตาล 2. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. วางแผนบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 57
41 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำเอกสารความปลอดภัยตามกฎหมาย และประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.ตรวจสอบและเสนอแนะให้มีการปรับปรุงสภาพงาน เครื่องจักร เพื่อให้เกิดความ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
42 . วิศวกรเครื่องกล ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.ดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร 2.งาน TPM เครื่องจักร 3.งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ