เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบน้ำ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง)
• วิเคราะห์คุณภาพน้ำ Boiler, น้ำ Condensate, น้ำ Condenser, น้ำจากร่องน้ำเสีย และน้ำใช้ในกระบวนการผลิต • จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ และการเก็บตัวอย่างให้สะอาดและพร้อมใช้งาน • เก็บตัวอย่าง...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
2 . วิศวกรเคมี
ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานและหามาตรการแก้ไขป้องกัน เข้าศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแผนกที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำรายงาน โครงการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานอื่น ๆ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
1.ประสานงานการประชุมและการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง 2.กำกับ ดูแล ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้รับเหมาให้ฏิบัติตามมาตรฐาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยงานโครงการ 3.จัดกิจกรรม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 60
4 . Personal Assistantรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานนำเสนอสำหรับการประชุมต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา 2. รายงานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 4. ติดต่อนัดประชุม นัดกำหนดการ หรือ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
1.การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 2.รายงานวิเคราะห์ผลกระทบ (EIA) 3.งานมวลชนสัมพันธ์, CSR

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 60
6 . จนท.ชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง)
• จัดสร้างแหล่งน้ำและการบริหารน้ำแบบมีส่วนร่วมปีละ 2 โครงการ • จัดหาผู้รับเหมา – อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการให้น้ำอ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิต (เพิ่มจำนวน 66 ถังในปี 2553/54) • ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- จัดทำแผนการจัดเก็บขนย้ายน้ำตาล - ตรวจสอบและติดตามการจัดเก็บน้ำตาลและส่งมอบให้เป็นไปตามแผน - วางแผนการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจัดเก็บ - จัดทำเอกสารใบขอสั่งซื้อ / งบค่าใช้จ่าย / งบซ่อม - ควบคุมและ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
8 . วิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรม
ควบคุมดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้ง โครงการที่ได้รับมอบหมาย ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานและหามาตรการป้องกันและแก้ไข เข้าศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแผนกที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
9 . หัวหน้ากะห้องชั่ง (อำนาจเจริญ)
- ดูแล และควบคุมการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาลและสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบค่ามาตรฐานของเครื่องชั่ง - บันทึกข้อมูลการชั่งและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
10 . หัวหน้าแผนกความปลอดภัย (บจ.พาเนล พลัส โรงงานหาดใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.บริหารและจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีประสิทธิภาพ 2.นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม 3.รับผิดชอบงานอื่นๆของแผนกความปลอดภัยฯเพื่อการทำงานเป็นทีมที่มี...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่ยานยนต์หนัก (มิตรผล สิงห์บุรี)
• ช่วยควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักและตรวจสอบให้เครื่องชั่งทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถชั่งน้ำหนักให้ได้ค่าน้ำหนักมาตรฐาน • ช่วยควบคุมตรวจสอบงานห้องชั่งอ้อยให้เรียบร้อย ถูกต้อง และความเป็นธรร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (IT) โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง สุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท (Hardware&Software)บำรุงรักษา ตรวจสอบและป้องกัน Virus computer 2. งานเครือข่าย (Network) 3. งานเขียนโปรแกรม (Programmer) 4. พัฒนา Website

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล - งานสรรหาตามอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติ - งานประเมินผลการปฏิบัติงาน - งานเงินเดือนและสวัสดิการ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบโลจิสติกส์ (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.จัดการงานขนส่ง ททำงานระบบ Logistics 2.ดูแลควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในงานโลจิสติกส์ 3.ดูแลProcess improvement/vendor management(ทำสัญญาต่อรองราคา) 4.ทำLogistics Project

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มงานอ้อย (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)
1. ประสานและติดตามงานของโรงงานในเครือของกลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย 2. ออกแบบตารางการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ แล้วสรุปข้อมูล พร้อมจัดทำไฟล์นำเสนอผลการดำเนินงาน 3. ต้องสามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือโรงง...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
22 ส.ค. 60
16 . เซลล์สเป๊ค บจ.พาเนล พลัส (สำนักงานใหญ่) รับสมัครด่วน !
-แนะนำสินค้าและดูแลกลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ -วางสเปคไม้เคลือบเมลามีนและSpecial Product -สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) และกลุ่มลูกค้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า
-ตรวจสอบบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า -ปฏิบัติงานและติดตามงานบำรุงรักษา ด้านไฟฟ้าเชิงแก้ไข(CM)ป้องกัน(PM)และเชิงปรับปรุง(IM) -จัดทำรายงานและประวัติการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ที่ทำ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามผังโครงสร้าง
22 ส.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
1.ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2.กิจกรรมพนักงาน 3.สวัสดิการพนักงาน 4.ปฏิบัติตามนโยบายและระบบมาตรฐานของบริษัท

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า 2. ดำเนินการตามแผน PM 3. ควบคุมงานผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 60
20 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง) รับสมัครด่วน !
- วางกลยุทธ์และสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของด้านอ้อย ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ - กำกับ ควบคุม ดูแล และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 60
21 . ผู้ช่วยผู้จัดการงานบำรุงรักษา(มิตรผล สิงห์บุรี)
1. วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงและงานบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง 2. พัฒนาปรับปรุงงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ควบคุมต้นทุนการผลิต 4. ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุในส่วนที่รับผิดชอบ 5. ปฏิบัติตามระบบ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
22 . เจ้าหน้าที่ห้องชั่ง (มิตรผล สุพรรณบุรี)
• ช่วยควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักและตรวจสอบให้เครื่องชั่งทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถชั่งน้ำหนักให้ได้ค่าน้ำหนักมาตรฐาน • ช่วยควบคุม ดูแล ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักขณะปฏิบัติงานให้ได้ค่าน้ำหนั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
23 . พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง
1.ส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ ปริมาณภายในพื้นที่รับผิดชอบ 2.กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติในการจัดหาอ้อยจากบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
24 . จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ มิตรกาฬสินธุ์
- จัดทำแผนด้านความปลอดภัยเพื่อให้บริษัทฯ - กำกับ ดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ - จัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
25 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และกำหนดเกรดตามมาตรฐานที่กำหนด และถูกต้องตามตารางส่งมอบสินค้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวก ค่าประสบการณ์
22 ส.ค. 60
26 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต/จนท.ส่งเสริม (โรงงานมิตรผล ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
• ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และสรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่เข้ามา พร้อมทั้งผลักดันแนวทางแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม • กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวไร่ที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ชาวไร่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จัดหาผู...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
27 . นักบัญชี โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวและมิตรผลภาคอีสาน
1.บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทผ่านระบบ SAP 2.จัดทำ Report ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
28 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
1. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ 2. ส่งเสริมการบำรุงรักษาอ้อย 3. สร้างความพึงพอใจของชาวไร่และเขตส่งเสริมต่อการให้บริการต่างๆ 4. จัดทำฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์/วางแผนการส่งเส...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
29 . วิศวกรชลประทาน (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย 2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย 3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน่้ำ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 60
30 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาครรับสมัครด่วน !
1. ขับรถขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ 2. ขับรถขนถ่ายวัตถุดิบเข้า-ออก ให้งานผลิต 3. ตรวจสอบสภาพรถให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000 บวกค่าประสบการณ์
22 ส.ค. 60
31 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 60
32 . วิศวกรไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์)
1. งานควบคุมการผลิตและขายไฟฟ้า 2. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. งานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. จัดทำงบประมาณและคุมการก่อสร้างผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 60
33 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน 2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
22 ส.ค. 60
34 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วิศวกรรมอุตสาหการ ประจำอำนาจเจริญ)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - บริหารงานเอกสารทั้งรับเข้า และ นำส่งเอกสารภายใน และ เอกสารภายนอก - บริหารต้นทุน ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 60
35 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• กำกับ ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานในการควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • การประกันคุณภาพในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลทำให้ผลิตภั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 60
36 . เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
37 . เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ (พื้นที่อีสานตอนบน)
1. จัดเตรียมโปรแกรมให้สอดคล้องกับแผนงาน และความต้องการของบริษัทและผู้ใช้ 2. การแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมที่เขตส่งเสริม 3. กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบงาน 4. การแก้ไขปัญหาภายในโรงงาน 5....

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
38 . วิศวกรอุตสาหการ
1. ร่วมกับแผนกเพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการทำงาน หรือ ออกแบบพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ 2. ร่วมกับแผนกเพื่อศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อหาแนวทางแก้ไข 3. ควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
39 . เจ้าหน้าที่เกษตรกลวิธาน (พื้นที่อีสานตอนบน)
• จัดหาและสาธิตเครื่องมือการเกษตร ที่ใช้ในไร่อ้อยได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ • กำหนดมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการเกษตรของผู้รับเหมา • มีทักษะการใช้เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนในงาน และเพียงพอต่อก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ