เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่(โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี)
1.ส่งเสริมการปลูกอ้อยและการบำรุงรักษา 2.รววบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลการนำเสนอ 3.การสร้างความสัมพันธ์กับชาวไร่ 4.จัดทำเอกสาร ซื้อขายอ้อย 5.ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง 6.การนำอ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง วิศวกรรมเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
1.รับผิดชอบ ดูแลงานรับเข้า จัดเก็บ จ่ายออกน้ำตาล กากน้ำตาล ให้สอดคล้องกับระบบ Logistics 2.ดูแลงานโกดัง ถังเก็บกากน้ำตาล ให้สามารถรองรับผลผลิตในช่วงฤดูหีบ พร้อมดูแลรักษาความสะอาดและประสานงานกับ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่แผนกหม้อไอน้ำ (มิตรผลสิงห์บุรี)
1.งานติดตั้งเครื่องจักร 2.การเขียนแบบ(Auto CAD,MS-office) 3.การครบคุมการทำงานและตรวจสอบดูแลเครื่องจักรหม้อไอน้ำ 4.วางแผนในเรื่องของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5.ความปลอดภัยใน...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ย. 58
4 . หัวหน้ากะแผนกควบคุมคุณภาพ (มิตรผลสิงห์บุรี)
1.ควบคุมดูแลงานด้านการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต 3.ควบคุมการทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 4.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิต...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
1. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ 2. ส่งเสริมการบำรุงรักษาอ้อย 3. สร้างความพึงพอใจของชาวไร่และเขตส่งเสริมต่อการให้บริการต่างๆ 4. จัดทำฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์/วางแผนการส่งเส...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
6 . หน.แผนกวิเคราะห์คุณภาพ(มิตรผลภูเขียว)
1 .กำกับดูแลและควบคุมงานวิเคราะห์ให้ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ใน Lab และสอบเทียบให้เป็นมาตรฐาน 3. ควบคุมงานออกรายงานประจำวันให้ถูกต้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
7 . วิศวกรโยธา (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
1.ควบคุม ดูแล การออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.ออกแบบ ประเมินราคา งานก่อสร้าง 3.ควบคุมการก่อสร้าง 4.ตรวจสอบรับงานตามมาตรฐานวิศวกรรม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (วิศวกรคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา 1.ดูแลระบบ Control ในโรงงาน ไม่มีการ Break Down 2.ปฏิบัติงานปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันกำหนดระยะเวลา 3.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
9 . เจ้าหน้าที่ระบบน้ำ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)
1.ตรวจเช็คเครื่องจักร และควบคุมการผลิตน้ำให้อยู่ในค่าควบคุม เพื่อให้การผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามกำหนดเป้าหมาย และนโยบายบริษัท 2.ตรวจเช็คเครื่องจักรผลิตน้ำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดหาว...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
10 . พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ย. 58
11 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
ทำงานด้านควบคุมคุณภาพ QA, QC

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 21,000
26 พ.ย. 58
12 . นิติกร (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
• ให้คำปรึกษา/ดำเนินงาน ด้านกฎหมาย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบและจัดทำสัญญาและนิติกรรมต่างๆ • ดำเนินคดีทางศาล และการระงับข้อพิพาทต่างๆ • ดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตต่างๆ • ติดต่...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
13 . วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)ด่วนมาก!!
1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตในไร่อ้อย 2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย 3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน่้ำ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ย. 58
14 . เจ้าหน้าที่เครื่องมือเกษตร (มิตรผลภูเขียว)ด่วนมาก!!
1.ซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องมือ และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 2.บริการและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกล 3.ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องจักรกลตามแผน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
15 . วิศวกรควบคุม Robot (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว) ด่วนมาก!!
1.ควบคุมดูแลและพัฒนาการทำงานของ Robot 2.ดูแลงบประมาณการซ่อมแซมและการลงทุนของแผนก 3.ควบคุมดูแลระบบ Automation 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.ติดตามงานพร้อมกับรายงานผลให้กับผู้บ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)ด่วน มาก!!
1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน 2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
26 พ.ย. 58
17 . นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว จ.ชัยภูมิ) ด่วน!!
- ควบคุม ดูแล การบันทึกบัญชี ทั้งด้าน รับ- จ่าย ปรับปรุงบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และ หลักการภาษีอากร - ปิดงบการเงินประจำเดือนและจัดทำรายงานเชิงบริหาร - ควบคุมและนำเสนองบประมาณ - ติดตามการ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
18 . หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ
1. ควบคุมดูแลงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต 3. ควบคุมการทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 4. ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
26 พ.ย. 58
19 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (จ.สุพรรณบุรี)
• ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์การับน้ำเชื่อมและการบริการหลังการขาย ติดตามผลการใช้งานน้ำเชื่อมลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ • รองรับความต้องการของลูกค้า • ดูแลการติดตั้งแท็งรับน้ำเชื่อมให้ลูกค้าที่ร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
20 . วิศวกรโรงงาน (จ.สุพรรณบุรี) ด่วนมาก!!
Service and Support งานด้านต่าง ๆ ที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงานภาคกลางรับผิดชอบและศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำโครงการแก้ไขและปรับป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
21 . เจ้าหน้าที่ห้องชั่งด่วน!!
-ควบคุมซ่อมเเซมเครื่องชั่งรถบรรทุกน้ำตาล -ออกเเบบควบคุมคุณภาพรถบรรทุกน้ำตาล -ออกเเบบควบคุมการจราจรรถบรรทุกน้ำตาล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
22 . วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
- ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสมทั้งปริมาณน้ำเเละวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ - จัดหาผู้รับเหมาเเละอุปกรณ์การให้น้ำเพื่อเพื่มผลผลิต - จัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
23 . วิศวกรฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ (ประจำโรงงานน้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี)ด่วนมาก!!
1. รวบรวมข้อมูลเเละติดตามงานซ่อม/ปรับปรุงต่างๆภายในฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ 2. รวบกับแผนกจัดทำ รวบรวมข้อมูล/ประสานงาน TPM ในฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ 3. จัดทำรายงานความก้าวหน้างานโครงการต่าง ของในฝ่ายผลิตภัณฑ์พิ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครางสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
24 . วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)ด่วน มาก!!
รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
25 . วิศวกรโรงไฟฟ้า ( จ.กาฬสินธุ์ )
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 1.ควบคุมดูแลงานการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้า 2.วางแผนงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.ควบคุมดูแลงานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 4.ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรใหม่

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ย. 58
26 . วิศวกรชลประทาน ( จ.กาฬสินธุ์ )
มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
27 . วิศวกรเครื่องกล (จ.กาฬสินธุ์)
1. รับผิดชอบดูแลระบบการเคี่ยวน้ำตาล 2. รับผิดชอบงานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. รับผิดชอบงานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. รับผิดชอบงบประมาณและคุมงานก่อสร้างผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
28 . พนักงานส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธุ์)
มีหน้าที่รับผิดชอบ 1.ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย 2.ติดตามอ้อยเข้าหีบ 3.ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
29 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิตอ้อย ( กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานเพิ่มผลผลิตอ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
30 . วิศวกรอุตสาหกรรม_IE (จ.กาฬสินธุ์)
มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแล แผนกบรรจุน้ำตาล 1. การบรรจุน้ำตาลรีไฟน์ 1 กก. 2. การบรรจุน้ำตาลมิตรผลโกลด์ 1 กก. 3. การบรรจุน้ำตาลรีไฟน์ 50 กก. 4. การบรรจุน้ำตาลรีไฟน์ 1,000 กก.

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
31 . วิศวกรเครื่องกล (มิตรผลภูเขียว)
1. ควบคุมดูแลงานซ่อมแซมและงานลงทุน 2. ควบคุมดูแลงานเครื่องจักร 3. ควบคุมดูแลระบบงาน TPM, ISO , SAP-PM ของแผนก

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ