เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร/ER (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)
1.รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้างพนักงานรายเดือน พนักงานรายวันและพนักงานชั่วคราวฤดูกาล รวมทั้งงานว่าจ้างผู้รับเหมา 2.วางแผนอัตรากำลังของทุกฝ่าย เพื่อวางแผนการรับพนักงานประจำปี 3.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ย. 57
2 . นักบัญชีไร่ (บ.ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
ด่วน!!

• บันทึกข้อมูลด้านบัญชี ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้การค้า ค่าขนส่ง ต้นทุนการผลิต ภาษีอากร เป็นต้น • ปิดบัญชี และรายละเอียดประกอบงบแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด • ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย แล...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานวิเคราะห์ห้องแล็บค่าต่างๆที่กำหนดในกระบวนการผลิตน้ำตาล ตามระบบมาตรฐานสากล ISO

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ( ปรับเพิ่มใหม่)
27 พ.ย. 57
4 . หัวหน้าหน่วยเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.วางแผนส่งเสริมการใช้เครื่องจักรรถตัดอ้อย เพื่อตัดอ้อยสดเข้าหีบ 2.วางแผนการบำรุงรักษารถตัดอ้อยให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
ด่วน!!

- กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน - เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณด้านความปลอดภัย - ประสานงานกับหน่...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
26 พ.ย. 57
6 . วิศวกรเครื่องกล
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร - วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต - วางแผนการซ่อมบำรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 57
7 . นิติกร (บ. ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
ด่วน!!

• ตรวจสอบเอกสารสัญญาซื้อขายมันสำปะหลังสดและสัญญาค้ำประกัน • ตรวจสอบเอกสารหลักทรัพย์ • ติดตามหนี้สินชาวไร่

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ควบคุมและดูแล การรับเข้า – จ่ายออก น้าตาล, กากน้าตาล - ควบคุมและดูแล การจัดเก็บน้าตาลและกากน้าตาล - ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ที่ใช้งานในหน่วยงานให้อยู่ในสภาพใช...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1. ตรวจสอบสภาพและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย และหาแนวทางป้องกัน 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 4. วิเคราะห์แผนงาน จัดทำแผนงาน และติดตามการปฏิบัติงานตาม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 57
10 . เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 57
11 . นักบัญชี (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.บันทึกบัญชีเรียกเก็บบุคคลภายนอก 2.บันทึกบัญชีรายการระหว่างกัน 3.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีขาย และรายงานภาษีขาย กระทบบัญชีที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบรายงานการขาย เพื่อกระทบบัญชีขายและภาษี...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ย. 57
12 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Payroll) (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1.ปฏิบัติงานด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือน ข้อมูลเงินเดือนและประวัติพนักงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 2.จัดทำรายงานการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 3.จัดทำข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
13 . พนักงานผลิตไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
1. ดูแลระบบควบคุมการส่ง-จ่ายไฟฟ้าและไอน้ำ 2. ควบคุมการป้อนน้ำเข้าหม้อไอน้ำ 3. ควบคุมดูแลการตรวจเช็คพัดลมดูด, เป่า, เทอร์ไบน์ และซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานได้อย่างเต็มปร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)
1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน 2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
15 . เจ้าหน้าที่เกษตรกลวิธาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1.ส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2.กำหนดมาตรฐานการทำงาน คุณภาพเครื่องมือ 3.ส่งเสริมการเตรียมพื้นที่รองรับรถตัด

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
16 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำโรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว)
1 วางแผนเครื่องจักรระบบไฟฟ้า 2 จัดทำ TOR และควบคุมงานโครงการระบบไฟฟ้า 3 ปรับปรุงแก้ไขระบบ Control Drive ให้พร้อมใช้งาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที่ระบบ TPM-SAP PM (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง)
• ควบคุม ดูแล การจัดทำระบบ TPM ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล • ควบคุม ดูแล การบริหารระบบ SAP-PM ให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล • เข้าศึกษา และ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำรายงาน/โครงกา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (สิงห์บุรี)
-ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน -กำกับดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายการเจ็บป่วย ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
19 . วิศวกรแผนกวิศวกรรม (มิตรภูหลวง จ.เลย)
• ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข • พัฒนาวิธีการทำงาน หรือ ออกแบบพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ • ควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ และ งานการติดตั้งเครื่องจักร ให้เป็นไปอย่างถูกต้อ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
20 . นักวิจัย (Remote sensing)
• จำแนกพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยภาพถ่ายทางอากาศ • สำรวจพื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลจากการจำแนกด้วยภาพ • วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากการแปลภาพถ่าย • สร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) • บันทึ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
21 . นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
- ควบคุม ดูแล การบันทึกบัญชี ทั้งด้าน รับ- จ่าย ปรับปรุงบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และ หลักการภาษีอากร - ปิดงบการเงินประจำเดือนและจัดทำรายงานเชิงบริหาร - ควบคุมและนำเสนองบประมาณ - ติดตามการ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
22 . เจ้าหน้าที่ขายปุ๋ย (บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด)
1. ทำหน้าที่ขาย ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของบริษัทโดยขายให้กับลูกค้าในเครือ ร้านค้า และเกษตรกรทั่วไป 2. ส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์โดยจัดอบรมออกบู๊ทจัดนิทรรศการ จัดทำแปลงสาธิตและอื่นๆ 3. สร้างฐานลูกค้าให้มีค...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
23 . Bellboy

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน NA
24 พ.ย. 57
24 . หัวหน้าแผนกบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
ควบคุม ดูแล การบันทึกบัญชี ทั้งด้าน รับ- จ่าย ปรับปรุงบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และ หลักการภาษีอากร ปิดงบการเงินประจำเดือนและจัดทำรายงานเชิงบริหาร ควบคุมและนำเสนองบประมาณ ติดตามการใช้งบประ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 พ.ย. 57
25 . พนักงานบัญชี (ประจำโครงการ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)
- จัดทำข้อมูลงบประมาณหรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีในเบื้องต้น - ตรวจสอบและการบันทึกบัญชีหมวด ค่าใช้จ่ายต่างๆ - วิเคราะห์งบการเงิน รายงานต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ย. 57
26 . นักบัญชี ประจำโรงงานพาเนลพลัส จ.สมุทรสาคร
1.ตรวจสอบ ควบคุมงานด้านจัดซื้อโรงงานทั้งหมด 2.กำกับ ดูแลบัญชีรายรับ รายจ่าย เงินสดและอื่น ๆ 3.ควบคุม ตรวจสอบบัญชี Stock วัตถุดิบ พัสดุและสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงทรัพย์สินทั้งหมด 4.จัดทำ ควบคุมงบประม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 พ.ย. 57
27 . หัวหน้ากะยานยนต์หนัก (มิตรภูเขียว)
- ควบคุมซ่อมแซมการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น, ไฮดรอลิค - ควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานให้มีความปลอดภัย - ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
28 . เจ้าหน้าที่เคี่ยวปั่นรีไฟน์ (มิตรภูเขียว)
- ประสานงานระหว่างแผนกเพื่อควบคุมกระบวนการผลิต - วางแผนและทำแผนงานซ่อมเครื่องจักร - ทำผังกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
29 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน-IT (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
ปฏิบัติงานบริการ แก้ไขปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ PC เครื่องพิมพ์ และเน็ตเวิร์คเบื้องต้น

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน 15,000
24 พ.ย. 57
30 . วิศวกรไฟฟ้า
- ควบคุมดูเเล บำรุงรักษาเครื่องจักรเเละอุปกรไฟฟ้าในกระบวนการผลิตน้ำตาล ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - หาเเนวทางปรับปรุง พัฒนา ติดตั้งเครื่องจักรระบบไฟฟ้าใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
31 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ธุรกิจปาร์ติเกิลบอร์ด
• ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนงาน • รวบรวมข้อมูลสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจ วัสดุทดแทนไม้ • ติดตามสถานการณ์ของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และปร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
32 . นักบัญชี AR
• บันทึกบัญชีเรียกเก็บบุคคลภายนอก • บันทึกบัญชีรายการระหว่างกัน • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีขาย และรายงานภาษีขาย กระทบบัญชี ที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบรายงานการขาย เพื่อกระทบบัญชีขายและ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
33 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการบริหารสินเชื่อ
• วิเคราะห์ระบบงานจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและหลักการการบริหารสินเชื่อและลูกหนี้ของกลุ่มมิตรผลทั้งในและต่างประเทศ • ประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการขอวงเงินสินเชื่อชาวไร่ • รวบรวมและประสานงานการร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
34 . เจ้าหน้าที่งานขายธุรกิจตัวแทนจำหน่ายภูมิภาค
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแล การขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่ม TT-Key Account ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ • บริหาร ลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่าย (Distributor Partnership) และผลักดันยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายขอ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
35 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ : ปาร์ติเกิลบอร์ด
ความรับผิดชอบ • ดำเนินการรักษาฐานข้อมูลเดิมของบริษัท และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อที่มากขึ้น • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และประสานงานเรื่องการส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องและตรงเวลา เพื่อตอบสนองความพึง พอใจ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
36 . เจ้าหน้าที่บริการการส่งออก
ความรับผิดชอบ • เจรจาต่อรองค่าระวางเรือ และจัดทำสัญญาค่าระวางเรือ • ประสานงานกับฝ่ายขายต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจองเรือล่วงหน้า • ประสานงานกับแผนกลอจิสติกส์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการลาก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
37 . เจ้าหน้าที่บริหารการขนส่ง
ความรับผิดชอบ • วางแผนงบประมาณต้นทุนโลจิสติกส์ • วางแผนลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยการใช้ Supply Chain Development หรือ Network Optimization • บริหารต้นทุนและนโยบายการขนส่งน้ำตาลของกลุ่มมิตรผล สนใจสาม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
38 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
ด่วนมาก!!

- รับออเดอร์ลูกค้า และ ประสานงานในการสั่งผลิต ติดตามงานผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก - งานเอกสารในฝ่ายขาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
39 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงิน (แผนกสินเชื่อลูกค้าและรับชำระเงิน)
- วิเคราะห์เครดิต และจัดเตรียมข้อมูลเข้าที่ประชุม พิจารณาสินเชื่อลูกค้า - จัดทำ ข้อมูลประวัติลูกหนี้การค้า - จัดทำรายงาน Aging, รายงานลูกหนี้ Overdue และรายงานอื่นๆ - จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และ บั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
40 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงิน (แผนกการจ่ายเงินทั่วไป)
- ตรวจเอกสารเบิกจ่าย บันทึกการตัดจ่ายในระบบ และทำการจ่ายโดยเช็คหรือโอนเงินผ่านระบบธนาคาร - จ่ายเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย รวมทั้งควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - ออกหนังสือรับรองหักภา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
41 . เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล ภูเขียว)
• ดำเนินการผลิตเอทานอล ให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด และมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด • จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบรายงาน เพื่อจัดทำรายงานประจำวัน ต่อหัวหน้าแผนกผลิต • ตรวจเช็คอุปกรณ์และ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
42 . นักบัญชี ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ) ด่วนมาก !!
• จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานเชิงบริหาร • จัดทำและวิเคราะห์ EVA, ROIC, Key Drivers ของกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ • จัดทำรวบรวม และควบคุม งบประมาณค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
43 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1. ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมด้านการลดอุบัตเหตุในการทำงานและการประเมินความเสี่ยง 3. ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัย 4. ดูแลกิจกรรมและเอกสารให้ดำเนินไปตามระบบ ISO มา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
44 . วิศวกรคอมพิวเตอร์ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1.ควบคุมดูแลงานและปรับปรุงพัฒนาระบบงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
45 . ผู้บริหารระบบงานบัญชี
- วิเคราะห์ระบบงาน ขั้นตอนการทำงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของระบบ ERP และระบบงานที่เกี่ยวข้อง - แนะนำ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานของระบบ ERP และระบบงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
46 . เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์
• ติดตาม รายงาน และประสานงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด • จัดทำรายงานการประชุม และติดตามมติที่ประชุมของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำ และรวบรวมข้อมู...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
47 . นักบัญชี (บริหารสินทรัพย์)
•พัฒนาคู่มือ และวางระบบบัญชีสินทรัพย์ บริษัทมิตรผลในประเทศ •ประสานงาน และดูแล เรื่องการประเมินสินทรัพย์กับบริษัทประเมินภายนอก กลุ่มมิตรผลในไทย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
48 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อลูกค้า
• กำหนดระเบียบการให้สินเชื่อลูกค้า การพิจารณาวงเงิน/ระยะเวลาเครดิต • กำหนดมาตรการวางแผน ควบคุม และให้บริการ การรับเงิน-จ่ายเงิน • จัดทำเอกสารเรียกเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
49 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบัญชี-ERP
ด่วน!!

- ดูแลจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ Master Code และ SAP - พัฒนา ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงินทั้งหมด - ดูแลและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ตามตกลง
24 พ.ย. 57
50 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่
- จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีซื้อ) รวมทั้งดูแลตรวจสอบเอกสารภาษีซื้อ- ทั้งหมดเพื่อนำยื่นกรมสรรพากรทุกเดือน - ทำจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้ของบริษัทให้เป็นไปตามกำหนดรับเงิน - บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ย...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 พ.ย. 57
51 . พนักงานหม้อไอน้ำและลมอัด (บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
ด่วน!!

- บำรุงรักษาและควบคุมการผลิต และ สั่งจ่าย หยุดจ่าย ไอน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิต แก้ไขและปรับปรุง - ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกในการเดินเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา (ด่วนมาก)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
52 . วิศวกรเครื่องกล / คลังสินค้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น)
- ควบคุมการทำงานของ Robot ในไลน์แผนกคลังสินค้า - วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของ Robot - วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต - วางแผนและควบคุมค...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
53 . เจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ (บ.ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา) เน้นสาขาพืชไร่
ด่วน!!

- ส่งเสริมการเกษตรกร เพื่อรองรับตามแผนการผลิต - ประสานงานหน่วยงาน และเกษตรกรเพื่อจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอตามแผนการผลิต - จัดทำแผนการขนย้ายวัตถุดิบ และการเก็บรักษาวัตถุดิบให้มีคุณภาพ - ประสานงานการ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
54 . วิศวกรไฟฟ้า ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.วางแผนงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.ดูแลงานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 3.ควบคุม ดูแลงานการผลิตไฟฟ้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
55 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำเอกสารความปลอดภัยตามกฎหมาย และประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.ตรวจสอบและเสนอแนะให้มีการปรับปรุงสภาพงาน เครื่องจักร เพื่อให้เกิดความ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
56 . พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์)
1. ควบคุมการหีบอ้อย 2. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
57 . พนักงานเขียนแบบ_รายวันประจำ ( กาฬสินธุ์)
1. ออกแบบ เขียนแบบงานด้านสถาปัตย์ 2. ประเมินราคากลาง จัดทำ BOQ 3. ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างโยธาและงานขยายส่วนต่าง ๆ 4. งานระบบมาตรฐานสากล ISO ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
58 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (จ.กาฬสินธุ์)
1. ควบคุม กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม 2. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ชุมชนต่างๆ 3. จัดทำงบประมาณประจำปี

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
59 . วิศวกรเครื่องกล ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.ดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร 2.งาน TPM เครื่องจักร 3.งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
60 . วิศวกรคลังสินค้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว)
1.ควบคุมดูแลและพัฒนาการทำงานของ Robot 2.ดูแลงบประมาณการซ่อมแซมและการลงทุนของแผนก 3.ควบคุมดูแลระบบ Automation 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.ติดตามงานพร้อมกับรายงานผลให้กับผู้บ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 57
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ