เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้สิน (จ.อำนาจเจริญ - จ.กาฬสินธุ์)
1.ตรวจสอบความถูกต้องการทำนิติกรรมสัญญาเพื่อพิจารณาปล่อยสินเชื่อส่งเสริมชาวไร่ 2.ติดตามเจรจาการชำระและประนอมหนี้สิน 3.ตรวจสอบข้อมูลหลักทรัพย์ และ บุคคลค้ำประกัน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
2 . พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม (มิตรผล ภูหลวง จ.เลย และ โครงการขยาย)
1.ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย 2.ติดตามอ้อยเข้าหีบ 3.ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
60 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน บจ.พาเนล พลัส (โรงงานหาดใหญ่) สัญญาจ้าง 3 เดือน รับสมัครด่วน !
-ดูแลวงเงินสดย่อย-ภายในบริษัท -ดูแลวงเงินสดย่อย-ค่าไม้ -ดูแลและควบคุมเงินยืมทดรองจ่าย/ดูแลและควบคุมเงินสดรับประจำวัน -รับวางบิล/การแนบใบเสร็จรับเงินกับใบสำคัญจ่าย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 เม.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (บ.ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
- จัดทำ วางแผนควบคุม ดูแล ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม - ควบคุม ดูแล ปฏิบัติตามแผนการฉุกเฉินของโรงงาน - ประเมินและตรวจสอบลักษณะของมลพิษ และประสิทธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไร่ (บ.ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา)
- ส่งเสริมไร่การเกษตรกร เพื่อรองรับตามแผนการผลิต - ประสานงานหน่วยงาน และเกษตรกรเพื่อจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอตามแผนการผลิต - จัดทำแผนการนำส่งผลผลิตเข้าโรงงาน และประสานงานการขนส่งเพื่อการจัดเก็บ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มงานอ้อย (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)
1. ประสานและติดตามงานของโรงงานในเครือของกลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย 2. ออกแบบตารางการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ แล้วสรุปข้อมูล พร้อมจัดทำไฟล์นำเสนอผลการดำเนินงาน 3. ต้องสามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือ โร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 60
7 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม ( โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)
• ควบคุมดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานทั่วไปให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง • ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมมลพิษ น้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม • ดูแลระบบการจัดการน้ำทิ้ง กากอุต...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 60
8 . ล่ามภาษาจีน(สัญญาจ้าง 3 เดือน)
-ประสานงานเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาอังกฤษ(สัญญาจ้าง)
-ประสานงานเพื่อช่วยให้หน่วยงานมีความคล่องตัว -จัดการประชุมและติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 60
10 . วิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรม(โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว)
1.ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 2.ควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งโครงการที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุม 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
• ดำเนินการด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบบริษัทฯรวมทั้งให้บริการที่ดีแกพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือ เบี้ยเลี้ยง การตรวจสุขภาพประจำปี • ดำเนิ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
12 . ผู้จัดการร้าน
-บริหารจัดการร้าน/วางแผนการขายสินค้าหน้าร้าน -บริหารสินค้าคงเหลือ และบริหารการสั่งซื้อสินค้า -บริหารการจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า -จัดทำรายงานสรุปยอดขาย P&L ประจำเดือน -เป็นเลขาคณะทำงานสรรหาสินค้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+เบี้ยขยัน
24 เม.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า
-ตรวจสอบบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า -ปฏิบัติงานและติดตามงานบำรุงรักษา ด้านไฟฟ้าเชิงแก้ไข(CM)ป้องกัน(PM)และเชิงปรับปรุง(IM) -จัดทำรายงานและประวัติการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ที่ทำ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามผังโครงสร้าง
24 เม.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
1.ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2.กิจกรรมพนักงาน 3.สวัสดิการพนักงาน 4.ปฏิบัติตามนโยบายและระบบมาตรฐานของบริษัท

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ - ประจำโครงการอำนาจเจริญ
- เขียนแบบ ออกแบบเครื่องจักรต่างๆของโรงงาน - ประเมินราคางานออกแบบเครื่องจักรต่างๆ ของโรงงาน - ควบคุมงานก่อสร้างอาคารและเครื่องจักรต่างๆ ของโรงงาน - ควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 60
16 . นักบัญชี - ประจำโครงการอำนาจเจริญ
บันทึกค่าใช้จ่ายใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทผ่านระบบ SAP จัดทำ Report ค่าใช้จ้ายประจำเดือน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 60
17 . วิศวกรไฟฟ้า - ประจำโครงการอำนาจเจริญ
รับผิดชอบงานวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประจำโครงการอำนาจเจริญ วางแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 60
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ(สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
-สั่งซื้อและนำเข้าวัตถุดิบ งานกระดาษ งานเพลท -จัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติ และจัดเตรียมPOให้กับทางผู้ขาย -ประสานงานกับ Freight forwarder , Shipping และ Supplier เพื่อนำเข้า และติดตามสถานะสินค้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่ Corporate Services - บริการการเดินทาง
1.ประสานงานการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการประสานงานของจัดทำ VISA พร้อมประกันภัยเดินทางต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงาน 2.ประสานงานการจองโรงแ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 60
20 . วิศวกร
ออกแบบงานฝ่ายบำรุงรักษา ปฏิบัติงานตามแผน PM ปฏิบัติมาตรฐานต่างของโรงงาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 60
21 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า 2. ดำเนินการตามแผน PM 3. ควบคุมงานผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 60
22 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง)
1. ประเมินราคางานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงาน 2. เขียนแบบ ออกแบบต่างๆ ภายในโรงงาน 3. ควบคุมงานของผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จตามแผน 4. ควบคุมงบประมาณให้ได้ตามแผน 5. จัดเก็บแบบและถ่ายแบบต่า...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
23 . พนักงานหม้อไอน้ำ (มิตรผล สิงห์บุรี)
1.ซ่อมแซมเครื่องจักรทั่วไป 2.ควบคุมการส่งจ่ายไอน้ำให้เป็นไปตามกำลังการผลิต 3.จดบันทึกค่าควบคุมต่างๆ 4.ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
24 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง) รับสมัครด่วน !
- วางกลยุทธ์และสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของด้านอ้อย ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ - กำกับ ควบคุม ดูแล และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 60
25 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกิจการสังคม ประจำ จ.สุพรรณบุรี จ.ชัยภูมิ จ.เลย
1.สรรหา พัฒนาสินค้า และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและขายได้ในตลาด 2.วางแผนแนวทางการจัดจำหน่าย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 3.ออกแบบทำสื่อและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 60
26 . เจ้าหน้าทรัพยากรบุคคล (โครงการอำนาจเจริญ)
1. สรรหาว่าจ้างพนักงานรายเดือน รายวัน 2. จัดทำสัญญาว่าจ้างพนักงาน 3. รายงานอัตรากำลังประจำเดือน 4. จัดสรร ดูแสงานด้านสวัสดิการของพนักงาน 5. ปฏิบัติตามนโยบายและระบบมาตรฐานคุณภาพของบริษัท

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
27 . พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง
1.ส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ ปริมาณภายในพื้นที่รับผิดชอบ 2.กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติในการจัดหาอ้อยจากบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
28 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และกำหนดเกรดตามมาตรฐานที่กำหนด และถูกต้องตามตารางส่งมอบสินค้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวก ค่าประสบการณ์
24 เม.ย. 60
29 . จนท.เพิ่มผลผลิต/จนท.ส่งเสริม (โรงงานมิตรผล ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
• ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และสรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่เข้ามา พร้อมทั้งผลักดันแนวทางแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม • กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวไร่ที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ชาวไร่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จัดหาผู...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
30 . นักบัญชี โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวและมิตรผลภาคอีสาน
1.บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทผ่านระบบ SAP 2.จัดทำ Report ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
31 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
1. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ 2. ส่งเสริมการบำรุงรักษาอ้อย 3. สร้างความพึงพอใจของชาวไร่และเขตส่งเสริมต่อการให้บริการต่างๆ 4. จัดทำฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์/วางแผนการส่งเส...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
32 . พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 60
33 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาคร
1. ขับรถขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ 2. ขับรถขนถ่ายวัตถุดิบเข้า-ออก ให้งานผลิต 3. ตรวจสอบสภาพรถให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 ตำแหน่ง (ด่วน)
เงินเดือน 11,000 บวกค่าประสบการณ์
24 เม.ย. 60
34 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 60
35 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรงานอ้อย (ภูเขียว)รับสมัครด่วน !
1. พัฒนาความรู้ และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริม และชาวไร่ 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อนำความรู้ มาถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม และชาวไร่ 3. จัดทำองค์ความรู้ของงานด้านอ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
36 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน 2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
24 เม.ย. 60
37 . วิศวกรเครื่องมือควบคุม (บ.น้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
-การควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการติดตั้งเครื่องจักร -งานด้านเครื่องจักรกลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง -ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนที่ได้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
38 . วิศวกรเครื่องกล (บ.น้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
39 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (โรงงานน้ำตาลมิตรผล สิงห์บุรี)รับสมัครด่วน !
• จัดทำ วางแผนควบคุม ดูแล ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม • ควบคุม ดูแล ปฏิบัติตามแผนการฉุกเฉินของโรงงาน • ประเมินและตรวจสอบลักษณะของมลพิษ และประสิทธิภาพของระบบ ป้องกันสิ่งแวดล้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 60
40 . วิศวกรอุตสาหการ
- เขียนแบบ ออกแบบ - ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำตาล - วิเคราะห์สรุปผลการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
41 . เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
42 . เจ้าหน้าที่บัญชีอ้อย (โครงการอำนาจเจริญ)
1.จัดทำบันทึกข้อมูลทางบัญชี ด้านอ้อย ผ่านระบบ SAP 2.จัดทำภาษีอากรให้ถูกต้องตามหลักประมวลรัษฎากร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
43 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ_QA ( จ.กาฬสินธุ์ )
รับผิดชอบดูแล ผลวิเคราะห์ค่าควบคุม ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 60
44 . เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.จัดทำประชาพิจารย์ และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 2.จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือภายในชุมชน 3.รับข้อร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และแก้ไขผลกระทบต่อชุมชน 4.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และเอกช...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
45 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (จ.กาฬสินธุ์)
ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล - งานสรรหาตามอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติ - งานงบประมาณต้นทุนแรงงาน - งานสวัสดิการและแผนงานกิจกรรม - งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
46 . วิศวกรเครื่องมือควบคุม-Instument (จ.กาฬสินธุ์)
1.พัฒนาระบบ Automation ในกระบวนการผลิตน้ำตาล 2.ควบคุม ตรวจซ่อมบำรุง และปรับปรุงระบบควบคุม/อุปกรณ์เครื่องมือวัดให้เป็นไป และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 3.สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ ให้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
47 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริม-เพิ่มผลผลิตอ้อย (จ.กาฬสินธู์-อำนาจเจริญ)
- งานส่งเสริมการปลูกอ้อย การจ่ายปัจจัยส่งเสริม - งานเพิ่มผลผลิตอ้อย และการบำรุงตออ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
48 . วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานเขียนแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา ตรวจสอบสเปควัสดุ งานจ้างเหมา ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ