เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 ก.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
จัดทำรายงานรายรับ ปิดยอดรายรับของทุกๆ เดือน รวมถึงการเร่งรัดหนี้สินและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
2 ก.ย. 57
3 . ผู้ช่วยทันตกรรม
1. ช่วยแพทย์ในการส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ทำฟัน 2. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำฟัน 3. เตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน และสรุปยอดประจำวัน 4. อธิบายวิธีการ ขั้นตอน และตอบข้อซักถาม...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
2 ก.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ล่ามอังกฤษ)
สื่อสารแปลภาษา และประสานงานต่างๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
2 ก.ย. 57
5 . วิศวกร
กำกับ ติดตาม งานโครงการพิเศษของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
2 ก.ย. 57
6 . ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่ ประเทศโอมาน)
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด - ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากนักกายภาพ - จัดเตรียมอุปกรณ์

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ต่างประเทศ - Oman
10 อัตรา
2 ก.ย. 57
7 . นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่ รพ.บางปะกอก 9)
- ปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบำบัด โดยรับผิดชอบในการให้บริการดูแล รักษาผู้ป่วยตามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด - ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนกกายภาพบำบัดหรือหัวหน้าเวร

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
2 ก.ย. 57
8 . Riviewer Nurse
- ทบทวนเวชระเบียนเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อรวบรวมข้อมูล และให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมด้านการทบทวนคุรภาพจากเวชระเบียนให้แก่หน่วยงาน/ทีม/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามข้อตกลง
2 ก.ย. 57
9 . หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป (ด่วน)
- ควบคุมตรวจสอบงานด้านระบบบัญชีให้ถูกต้อง,จัดทำรายงานทางการเงิน,จัดทำประมาณการงบการเงินและปิดงบได้

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามข้อตกลง
2 ก.ย. 57
10 . พนักงานขับรถเอ็กซเรย์
- ให้บริการรถรับส่งผู้ใช้บริการไปยังจุดมุ่งหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัย รวมทั้งจัดระบบการออกรถให้เป็นไปตามขั้นตอน

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ