เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
28 ส.ค. 58
2 . นักรังสีเทคนิค ด่วน
ให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วยด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกซเรย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
3 . ล่าม (ภาษาจีน) ด่วนมาก!!!
ติดต่อประสานงาน ดูแลลูกค้าของโรงพยาบาล แปลภาษาให้กับแพทย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 ส.ค. 58
4 . ผู้จัดการวิศวกร
กำกับ ติดตาม งานโครงการพิเศษของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 ส.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก!!!
- ติดต่อประสานงาน รวบรวมข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละแผนก พร้อมจัดทำรายงานงบแยกแผนก เสนอผู้บริหารเพื่อใช้สนับสนุนผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 ส.ค. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
27 ส.ค. 58
7 . นักโภชนาการ ด่วน
1. จัดทำรายการอาหาร ตำรับมาตรฐานอาหารของผู้ป่วย 2. ควบคุมและดูแลการจัดอาหารผู้ป่วยให้ถูกหลักโภชนาการ โภชนบำบัด ตามแผนการรักษาของแพทย์ 3. จัดทำเอกสารหรือสื่อต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ และเป็นวิทยาก...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 ส.ค. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
9 . ผู้ช่วยเภสัชกร
จัดยาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้อง

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
27 ส.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ด่วนมาก!!!
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพกับลูกค้า ประสานงานต่างๆ แนะนำแพทย์ที่ตรวจรักษาโรคต่างๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ