เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-มีหน้าที่รับนโยบายจากหัวหน้าแผนกการตลาดมาปฏิบัติ และบริหารงานในแผนก รายงานผลการปฏิบัติงานตามสายงานบังคับบัญชา ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -รับผิดชอบดูแลลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -รับผิดชอบล...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 60
2 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(HRM/HRD)
1. วางแผนอัตรากำลังคน และดุแลบริหารงานสรรหาและคัดเลือก 2. ดูแลบริหารค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการต่างๆของพนักงาน 3. ออกแบบแผนการพัฒนาและฝึกอบรม 4. ประเมินผลการทำงานของพนักงาน 5. วางแผนกิจกรรมแรงงานสัม...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 60
3 . ผู้จัดการแผนกควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วย มีความรู้ ความชำนาญในการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยอาศัยแนวคิดทางการพยาบาล ร่วมกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยา ระบาดวิทยา ชีวสถิติ ระ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้าง
19 มิ.ย. 60
4 . พนักงานประจำร้านเสริมสวย
- ทำผมได้และแต่งหน้าได้

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
19 มิ.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่ PR&Event
- จัดทำแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการสื่อสารการตลาด - กำหนดแนวทางและประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร , ร่วมวางแผนงานสื่อสารการตลาด โ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
19 มิ.ย. 60
6 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- การรับหนังสือเข้า-ออกภายนอกและภายใน - การเขียนจดหมายโต้ตอบ ตระเตรียมการเดินทางไปร่วมประชุมและสัมมนาต่างๆ - ติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มาขอพบผู้บริหาร และจดรายงานการประชุม

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 60
7 . นักรังสีเทคนิค
- ให้บริการเอ็กซ์เรย์ผู้ป่วยด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกซเรย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 60
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ