เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยพยาบาล (PN) ประจำ OPD/IPD
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยพยาบาลในหอผู้ป่วย/แผนกต่างๆของฝ่ายการพยาบาล โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับม...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60
2 . นักเทคนิคการแพทย์
1.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์ 2.ออกผลการตรวจ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60
3 . ผู้จัดการแผนกควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วย มีความรู้ ความชำนาญในการพยาบาลด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยอาศัยแนวคิดทางการพยาบาล ร่วมกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยา ระบาดวิทยา ชีวสถิติ ร...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้าง
19 ต.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยรับสมัครด่วน !
1.จัดการด้านการรับ-จ่าย ของบริษัทและลูกค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้อง ของเงิน ในแต่ละธุรกรรม 3.ทำบันทึกและรายงานการรับจ่ายเงิน 4.อื่นๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ PR&Event
- จัดทำแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการสื่อสารการตลาด - กำหนดแนวทางและประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร , ร่วมวางแผนงานสื่อสารการตลาด โ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60
6 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- การรับหนังสือเข้า - ออกภายนอกและภายใน - การเขียนจดหมายโต้ตอบ ตระเตรียมการเดินทางไปร่วมประชุมและสัมมนาต่างๆ - ติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มาขอพบผู้บริหาร และจดรายงานการประชุม - จัดตารางการนัดหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60
7 . นักรังสีเทคนิค
- ให้บริการเอ็กซ์เรย์ผู้ป่วยด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกซเรย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60
9 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- เตรียม ตรวจสอบ จ่ายยาและ เวชภัณฑ์ ค้นหาปัญหาการใช้ยา และป้องกันปัญหาที่เกิดจากยาของผู้ป่วยพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านยา รวมถึงการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ตามมาตรฐาน สอดคล้องต่อนโยบายแล...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60
10 . พยาบาลวิชาชีพประจำ OPD/IPD
ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ต.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ