เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเครื่องมือแพทย์ ด่วนมาก!!!
1. บำรุงรักษาเครื่องมือแต่ละประเภทและจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาเป็นเอกสารคุณภาพประจำหน่วยงาน 2.จัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและปัญหาของหน่วยงาน 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหม...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.พ. 59
2 . ช่างซ่อมบำรุง ด่วน !!
- งานซ่อมบำรุงรักษาประเภท ไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ งานฝ้าเพดาน เฟอร์นิเจอร์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานระบบปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
5 ก.พ. 59
3 . พยาบาลศูนย์ไตเทียม ด่วนมาก!!!
1.มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2.มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด 3.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจส...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
5 ก.พ. 59
4 . ล่าม (ภาษาจีน) ด่วนมาก!!!
- ติดต่อประสานงาน ดูแลลูกค้าของโรงพยาบาล - แปลภาษาให้กับแพทย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
5 ก.พ. 59
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล ด่วนมาก!!
- สรรหา คัดเลือก บรรจุ ประเมินผลพนักงาน - ดำเนินการจัดทำแฟ้มประวัติตามมาตรฐาน JCI - ดูแลงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.พ. 59

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
5 ก.พ. 59
7 . เภสัชกร ด่วนมาก!!!
- ให้บริการทางด้านเภสัชกรรม ,จัดยาตามคำสั่งของแพทย์,ตรวจสอบการจ่ายยาและให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.พ. 59
8 . เลขานุการผู้บริหาร(การตลาด) ด่วนมาก!!
การรับหนังสือเข้า-ออกภายนอกและภายใน การเขียนจดหมายโต้ตอบ ตระเตรียมการเดินทางไปร่วมประชุมและสัมมนาต่างๆ ติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มาขอพบผู้บริหาร

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ไม่ระบุ
5 ก.พ. 59
9 . นักรังสีเทคนิค ด่วน
- ให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วยด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกซเรย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.พ. 59
10 . เจ้าหน้าที่เวรเปล
- ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยไปยังจุดหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.พ. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ