เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วย มีความรู้ ความชำนาญในการพยาบาลด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยอาศัยแนวคิดทางการพยาบาล ร่วมกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยา ระบาดวิทยา ชีวสถิติ ร...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้าง
21 ส.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ PR&Event
- จัดทำแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการสื่อสารการตลาด - กำหนดแนวทางและประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร , ร่วมวางแผนงานสื่อสารการตลาด โ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
17 ส.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ออกหน่วย นักวิชาการสาธารณสุข,PN,NA(Part time) รับสมัครด่วน !
ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้รับบริการและให้การบริการด้านชีวอนามัย(หู ตา ปอด)ได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กรกฏาคม 2560(จ้างชั่วคราวรายเดือนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 60
4 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(HRM/HRD)
1. วางแผนอัตรากำลังคน และดุแลบริหารงานสรรหาและคัดเลือก 2. ดูแลบริหารค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการต่างๆของพนักงาน 3. ออกแบบแผนการพัฒนาและฝึกอบรม 4. ประเมินผลการทำงานของพนักงาน 5. วางแผนกิจกรรมแรงงานสัม...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยรับสมัครด่วน !
1.จัดการด้านการรับ-จ่าย ของบริษัทและลูกค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้อง ของเงิน ในแต่ละธุรกรรม 3.ทำบันทึกและรายงานการรับจ่ายเงิน 4.อื่นๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 60
6 . ผู้ช่วยกุ๊ก(เบเกอรี่)
1.ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตเบเกอรี่ ที่ห้องอาหารและงานเลี้ยงต่างๆ ให้เป็นไปตามตำหรับอาหารที่กำหนดไว้และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 2.ช่วยผลิตเบเกอรี่ ขายห้องอาหารและงานเลี้ยงให้ตรงตาม Order และมีคุ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
16 ส.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิ์
ประสานงานและช่วยเหลือผู้รับบริการเบิกค่ารักษาพยาบาล,แจ้งเกิด แจ้งตาย , Clear Finance รวมถึงแจ้งยอดเพื่อตัดชำระหรือติดตามเอกสารในการเบิกประกัน เป็นต้น

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ความเหมาะสม
15 ส.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเเละชีวอนามัย
1.ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 6 ด้าน ตามมาตารฐาน JCI 2.ตรวจสอบความปลอดภัย 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
15 ส.ค. 60
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ