เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกร ) ด่วนมาก!!!
- ให้บริการทางด้านเภสัชกรรม ,จัดยาตามคำสั่งของแพทย์,ตรวจสอบการจ่ายยาและให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
2 . ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
1.เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับให้การรักษาทางกายภาพบำบัด 2.ช่วยเหลือนักกายภาพบำบัดในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
3 . นักเทคนิคการแพทย์
1.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์ 2.ออกผลการตรวจ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
4 . พยาบาลศูนย์ไตเทียม ด่วนมาก!!!
1.มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2.มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด 3.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจส...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 พ.ย. 58
5 . ล่าม (ภาษาจีน) ด่วนมาก!!!
- ติดต่อประสานงาน ดูแลลูกค้าของโรงพยาบาล - แปลภาษาให้กับแพทย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 พ.ย. 58
6 . ล่าม (ญี่ปุ่น) ด่วนมาก!!!
- แปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทยให้กับแพทย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 พ.ย. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
27 พ.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (การเงิน) ด่วนมาก!!!
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบริการ ตรวจแยกเอกสารและตรวจนับเงิน

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 พ.ย. 58
9 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ด่วนมาก!!!
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพกับลูกค้า ประสานงานต่างๆ แนะนำแพทย์ที่ตรวจรักษาโรคต่างๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ