เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยพยาบาล PN , NA ออกหน่วย ด่วน
ให้บริการตรวจเลือด วัดความดัน ชั่งน้ำหนัด วัดส่วนสูง ให้กับผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
27 มี.ค. 58
2 . นักโภชนาการ ด่วน
1. จัดทำรายการอาหาร ตำรับมาตรฐานอาหารของผู้ป่วย 2. ควบคุมและดูแลการจัดอาหารผู้ป่วยให้ถูกหลักโภชนาการ โภชนบำบัด ตามแผนการรักษาของแพทย์ 3. จัดทำเอกสารหรือสื่อต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ และเป็นวิทยาก...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 มี.ค. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
27 มี.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล ด่วน
- สรรหา คัดเลือก บรรจุ ประเมินผลพนักงาน - ดำเนินการจัดทำแฟ้มประวัติตามมาตรฐาน JCI - ดูแลงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 58
5 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC) ด่วน
- วางแผนการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ พร้อมทั้งร่วมกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามาตรฐานคุณภาพและทิศทางขององค์กร - สนับสนุน ประสานงาน ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพง...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 มี.ค. 58
6 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด่วน
1.วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 2.จัดทำแผนการตลาด 3.วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง 4.บริหารและพัฒนาทีมการตลาดขององค์กร 5.ขยายช่องทางตลาดให้องค์กร 6.จัดทำรายงานต่างๆ 7.ดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 มี.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่ Call Center ด่วน
- รับสาย-โอนสายโทรศัพท์ - ตอบคำถามผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล - ติดต่อ ประสานงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
27 มี.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ด่วน
1. ให้บริการต้อนรับ อำนวยความสะดวกและการให้ข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ 2. ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา และคัดกรองอาการเบื้องต้นของผู้รับบริการในการมารับการรักษาและบริการ 3. ติดตามผู้ป่วยบางรายหลังเข้า...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 มี.ค. 58
9 . เภสัชกร ด่วน
1.ตรวจสอบและจ่ายยาได้ถูกต้อง และครบถ้วนตามแพทย์สั่ง 2.ป้องกัน/แก้ไข drug related problems ให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย 3.ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4.จัดเก็บยา และเว...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 มี.ค. 58
10 . เลขานุการผู้บริหาร ด่วน
- รับผิดชอบงานเอกสารเข้า-ออก ของผู้บริหาร - ทำจดหมายติดต่อบุคคล, สถาบันต่างๆ - จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ - จัดตารางนัดกับบุคคลและสถาบันต่างๆ - ติดตามผู้บริหารในบางโอกาส - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ