เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยพยาบาล PN,NA ประจำโรงพยาบาล รับสมัครด่วน !
ให้บริการตรวจเลือด วัดความดัน ชั่งน้ำหนัด วัดส่วนสูง ให้กับผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
13 ม.ค. 60
2 . Business Development
• Prepare project document and perform feasibility study for various investment opportunities I.e. new branches, etc. This includes potential occasional travelling both domestically and regionally. •...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
13 ม.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยรับสมัครด่วน !
1.จัดการด้านการรับ-จ่าย ของบริษัทและลูกค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้อง ของเงิน ในแต่ละธุรกรรม 3.ทำบันทึกและรายงานการรับจ่ายเงิน 4.อื่นๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
13 ม.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน - ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ - ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
13 ม.ค. 60

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
13 ม.ค. 60
6 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- ให้บริการทางด้านเภสัชกรรม ,จัดยาตามคำสั่งของแพทย์,ตรวจสอบการจ่ายยาและให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
13 ม.ค. 60

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามข้อตกลง
13 ม.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-มีหน้าที่รับนโยบายจากหัวหน้าแผนกการตลาดมาปฏิบัติ และบริหารงานในแผนก รายงานผลการปฏิบัติงานตามสายงานบังคับบัญชา ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -รับผิดชอบดูแลลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -รับผิดชอบล...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ม.ค. 60
9 . นักรังสีเทคนิค
- ให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วยด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกซเรย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
13 ม.ค. 60

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ม.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ