เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยพยาบาล (PN) ประจำ OPD/IPD
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยพยาบาลในหอผู้ป่วย/แผนกต่างๆของฝ่ายการพยาบาล โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับม...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
11 ธ.ค. 60
2 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- การรับหนังสือเข้า - ออกภายนอกและภายใน - การเขียนจดหมายโต้ตอบ ตระเตรียมการเดินทางไปร่วมประชุมและสัมมนาต่างๆ - ติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มาขอพบผู้บริหาร และจดรายงานการประชุม - จัดตารางการนัดหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
11 ธ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
- ปฏิบัติงานด้านวางแผนการติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และดูแลระบบ Network โดยรวมของโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และดูแล Policy และ Security โดยรวมในการเข้าถึงระบบเครือข่าย - ปฏิบัติงานด...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
8 ธ.ค. 60
4 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ร่วมกับผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์ ในการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงาน ในการดำเนินงาน วางแนวทางและควบคุมดูแล การสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงาน...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้าง
7 ธ.ค. 60
5 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- เตรียม ตรวจสอบ จ่ายยาและ เวชภัณฑ์ ค้นหาปัญหาการใช้ยา และป้องกันปัญหาที่เกิดจากยาของผู้ป่วยพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านยา รวมถึงการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ตามมาตรฐาน สอดคล้องต่อนโยบายแล...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
7 ธ.ค. 60
6 . พยาบาลวิชาชีพประจำ OPD/IPD
ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
7 ธ.ค. 60
7 . นักเทคนิคการแพทย์
1.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์ 2.ออกผลการตรวจ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 ธ.ค. 60
8 . ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงรับสมัครด่วน !
- ประสานงานเพื่อป้องกันและลดความเสียหายทั้งเชิงรุกและเชิงรับในด้านความเสี่ยงทั้งหมดของโรงพยาบาลอันเป็นผลเนื่องมาจากการรักษาพยาบาลหรือบริการที่ผิดพลาด ติดตามรวบรวมและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงในองคืกร...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 ธ.ค. 60
9 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. วางแผนงาน ประสานงาน และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ และหน่วยงานต่างๆ ในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) 2. ให้คำปรึกษา ติดตาม รวบรวมและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ, ดัชนีชี้วัด และข้อมูลทางสถิติต่างๆ ของคณะกร...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 ธ.ค. 60
10 . นักรังสีเทคนิค
- ให้บริการเอ็กซ์เรย์ผู้ป่วยด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกซเรย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 ธ.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ