เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ประกันชีวิต
- ตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ ความคุ้มครองด้านการรักษาเบื้องต้นของผู้รับบริการ - ตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ กรณีผู้รับบริการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล - ดูแลลูกค้า ประสานงานต่างๆ และส่งแฟ็กซ์การขออนุมัต...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 พ.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ Call Center
- รับสาย-โอนสายโทรศัพท์ - ตอบคำถามผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล - ติดต่อ ประสานงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
27 พ.ย. 57
3 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
- ตรวจสอบข้อมูลต้นทุน และประเด็นปัญหา - วางแผนงานด้านบัญชีต้นทุน - ตรวจสอบรายงานสต็อค - จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อเสนอผู้บริหาร - จัดทำต้นทุนแยกผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 พ.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
1. ให้บริการต้อนรับ อำนวยความสะดวกและการให้ข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ 2. ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา และคัดกรองอาการเบื้องต้นของผู้รับบริการในการมารับการรักษาและบริการ 3. ติดตามผู้ป่วยบางรายหลังเข้า...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
2 อัตรา (ด่วน)
27 พ.ย. 57

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
27 พ.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ล่ามจีน,ล่ามอังกฤษ)
สื่อสารแปลภาษา และประสานงานต่างๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 พ.ย. 57
7 . เลขานุการผู้บริหาร (ด่วน)
- รับผิดชอบงานเอกสารเข้า - ออก ของผู้บริหาร - ทำจดหมาย ตารางนัดหมาย ติดต่อบุคคล,สถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - จัดทำรายการการประชุม - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 57
8 . พนักงานขับรถ
- ให้บริการรถรับส่งผู้ใช้บริการไปยังจุดมุ่งหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัย รวมทั้งจัดระบบการออกรถให้เป็นไปตามขั้นตอน

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 57
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ