เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่ ประเทศโอมาน)
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด - ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากนักกายภาพ - จัดเตรียมอุปกรณ์

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ต่างประเทศ - Oman
10 อัตรา
25 ก.ค. 57
2 . ผู้ช่วยทันตกรรม
1. ช่วยแพทย์ในการส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ทำฟัน 2. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำฟัน 3. เตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน และสรุปยอดประจำวัน 4. อธิบายวิธีการ ขั้นตอน และตอบข้อซักถาม...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
25 ก.ค. 57
3 . นักกำหนดอาหาร
- ควบคุมและกำหนดรายการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค/เฉพาะราย - ควบคุมและคำนวณพลังงานสารอาหารของผู้ป่วยเฉพาะโรค/เฉพาะราย ทางสายให้อาหาร - ประเมินภาวะโภชนาการ วางแผน และให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วย - มีการติดตามและ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
25 ก.ค. 57
4 . นักโภชนาการ
1. จัดทำรายการอาหาร ตำรับมาตรฐานอาหารของผู้ป่วย 2. ควบคุมและดูแลการจัดอาหารผู้ป่วยให้ถูกหลักโภชนาการ โภชนบำบัด ตามแผนการรักษาของแพทย์ 3. จัดทำเอกสารหรือสื่อต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ และเป็นวิทยาก...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
25 ก.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย
ถ่ายรูปงาน Event ต่างๆ, ตัดต่อวีดีโอ สามารถคุมกองถ่ายจากภายนอกและประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
24 ก.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ล่ามอังกฤษ)
สื่อสารแปลภาษา และประสานงานต่างๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
23 ก.ค. 57
7 . วิศวกร
กำกับ ติดตาม งานโครงการพิเศษของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
23 ก.ค. 57
8 . นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่ รพ.บางปะกอก 9)
- ปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบำบัด โดยรับผิดชอบในการให้บริการดูแล รักษาผู้ป่วยตามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด - ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนกกายภาพบำบัดหรือหัวหน้าเวร

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
23 ก.ค. 57
9 . Riviewer Nurse
- ทบทวนเวชระเบียนเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อรวบรวมข้อมูล และให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมด้านการทบทวนคุรภาพจากเวชระเบียนให้แก่หน่วยงาน/ทีม/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามข้อตกลง
23 ก.ค. 57
10 . หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป (ด่วน)
- ควบคุมตรวจสอบงานด้านระบบบัญชีให้ถูกต้อง,จัดทำรายงานทางการเงิน,จัดทำประมาณการงบการเงินและปิดงบได้

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามข้อตกลง
23 ก.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ