เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
30 ก.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ด่วน
1. ให้บริการต้อนรับ อำนวยความสะดวกและการให้ข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ 2. ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา และคัดกรองอาการเบื้องต้นของผู้รับบริการในการมารับการรักษาและบริการ 3. ติดตามผู้ป่วยบางรายหลังเข้า...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
29 ก.ค. 58
3 . นักรังสีเทคนิค
ให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วยด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกซเรย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 58
4 . ผู้จัดการวิศวกร
กำกับ ติดตาม งานโครงการพิเศษของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 ก.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ความงาม ด่วน
บริหารงานในสาขา แนะนำคอร์ส ส่งเสริมการขาย ดูแลคนไข้ให้ได้รับบริการดีที่สุด บริการด้านทรีทเมนท์ และเป็นผู้ช่วยในการทำหัตถการต่างๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
27 ก.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC) ด่วน
- วางแผนการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ พร้อมทั้งร่วมกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามาตรฐานคุณภาพและทิศทางขององค์กร - สนับสนุน ประสานงาน ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพง...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 ก.ค. 58
7 . ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (ด่วน)
- บริหารจัดการ วิเคราะห์ วางแผน ติดตามงานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ - กำกับ ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 ก.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (RN) ด่วน
- มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านความเสี่ยง และบริหาร จัดการ ให้ได้ตามมาตรฐาน และมีความรู้งานคุณภาพ (HA , JCI)

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามข้อตกลง
27 ก.ค. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ