เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล ด่วน
- สรรหา คัดเลือก บรรจุ ประเมินผลพนักงาน - ดำเนินการจัดทำแฟ้มประวัติตามมาตรฐาน JCI - ดูแลงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ความงาม ด่วน
บริหารงานในสาขา แนะนำคอร์ส ส่งเสริมการขาย ดูแลคนไข้ให้ได้รับบริการดีที่สุด บริการด้านทรีทเมนท์ และเป็นผู้ช่วยในการทำหัตถการต่างๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
30 มิ.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ด่วน
1. ให้บริการต้อนรับ อำนวยความสะดวกและการให้ข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ 2. ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา และคัดกรองอาการเบื้องต้นของผู้รับบริการในการมารับการรักษาและบริการ 3. ติดตามผู้ป่วยบางรายหลังเข้า...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
30 มิ.ย. 58
4 . ผู้ช่วยพยาบาล PN,NA ประจำโรงพยาบาล และ ประจำออกหน่วย ด่วน
ให้บริการตรวจเลือด วัดความดัน ชั่งน้ำหนัด วัดส่วนสูง ให้กับผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
30 มิ.ย. 58
5 . นักรังสีเทคนิค
ให้บริการตรวจ X-RAY, CT, BMO, MAMMO GRAM, ตรวจพิเศษทางรังสี, ให้ข้อมูลการตรวจแก่คนไข้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
30 มิ.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ล่ามอังกฤษ) ด่วน
สื่อสารแปลภาษา และประสานงานต่างๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
30 มิ.ย. 58
7 . เภสัชกร ด่วน
1.ตรวจสอบและจ่ายยาได้ถูกต้อง และครบถ้วนตามแพทย์สั่ง 2.ป้องกัน/แก้ไข drug related problems ให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย 3.ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4.จัดเก็บยา และเว...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
30 มิ.ย. 58
8 . ผู้ช่วยเภสัชกร
1.จัดยาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องตามขนาดและชนิดในใบสั่งแพทย์ 2.ตรวจสอบปริมาณยาให้ถูกต้องตามใบสั่งแพทย์ 3.ตรวจสอบ ดูแล รักษาอุปกรณ์ของใช้ให้พร้อมใช้งาน และให้มีปริมาณเพียงพอ 4.ตรวจสอบยาภายในฝ่ายให้มีปริม...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 มิ.ย. 58
9 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ทำหน้าที่ Web Master ในการปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซด์ของโรงพยาบาล การบริหารจัดการจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ และเก็บบันทึกข้อมูลส่ง ผู้บริหาร รวมไปถึงดูแลอุปกรณ์ Hard ware , Soft ware ระบบเคร...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
30 มิ.ย. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ