เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Business Development
1. จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ในเครือ (อ้างอิง business model canvas) 2. จัดทำ financial projection และวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนตามหลัก capital budge...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
2 . Accounting & Financial Project
Performing accounting function mount-end,year-end closing Oversea 30 % , Thai 70%

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59
3 . Digital marketing
1. สามารถบริหารจัดการและพัฒนา digital platform ต่างๆ ในเครือ 2. วางแผนและดูแลการใช้สื่อ digital ต่างๆ ตลอดจน digital agency และ partners

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่ PR&Event
- จัดทำแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการสื่อสารการตลาด - กำหนดแนวทางและประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร , ร่วมวางแผนงานสื่อสารการตลาด โ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
28 เม.ย. 59
5 . นักกำหนดอาหาร
- ควบคุมและกำหนดรายการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค/เฉพาะราย - ควบคุมและคำนวณพลังงานสารอาหารของผู้ป่วยเฉพาะโรค/เฉพาะราย ทางสายให้อาหาร - ประเมินภาวะโภชนาการ วางแผน และให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วย - มีการติดตามและ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
28 เม.ย. 59
6 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- ให้บริการทางด้านเภสัชกรรม ,จัดยาตามคำสั่งของแพทย์,ตรวจสอบการจ่ายยาและให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59
7 . หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป รับสมัครด่วน !
- ควบคุมตรวจสอบงานด้านระบบบัญชีให้ถูกต้อง,จัดทำรายงานทางการเงิน,จัดทำประมาณการงบการเงินและปิดงบได้

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามข้อตกลง
28 เม.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเเละชีวอนามัย
1.ส่งเสริมความปลอดภัย 2.ตรวจสอบความปลอดภัย 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
28 เม.ย. 59
9 . เจ้าหน้าที่การเงินทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่ง เอกสารให้ลูกค้า 3. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหร...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
28 เม.ย. 59
10 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพกับลูกค้า ประสานงานต่างๆ แนะนำแพทย์ที่ตรวจรักษาโรคต่างๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ