เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักกายภาพบำบัด
- ปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบำบัด โดยรับผิดชอบในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด - ปฏิบัติงานหน้าที่อิ่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนกกายภาพบำบัดหรือหัวหน้าเวร

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
15 เม.ย. 57
2 . ผู้จัดการแผนกกายภาพบำบัด
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารระดับต้น - ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานบริการแก่ผู้มารับบริการที่แผนกกายภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้การดูแลรักษาแก่ผู้มารับบริการ - ทำหน้าที่บังคับบัญชาบุคล...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
15 เม.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ออกหน่วย PN,NA
ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้รับบริการและให้การบริการด้านชีวอนามัย(หู ตา ปอด)ได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
15 เม.ย. 57
4 . นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและประเมินผลการออกหน่วยตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง/มะเร็ง/ปากมดลูก/เต้านม พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
15 เม.ย. 57
5 . พนักงานขับรถเอ็กซเรย์
- ให้บริการรถรับส่งผู้ใช้บริการไปยังจุดมุ่งหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัย รวมทั้งจัดระบบการออกรถให้เป็นไปตามขั้นตอน

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 เม.ย. 57
6 . Riviewer Nurse
- ทบทวนเวชระเบียนเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อรวบรวมข้อมูล และให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมด้านการทบทวนคุรภาพจากเวชระเบียนให้แก่หน่วยงาน/ทีม/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามข้อตกลง
14 เม.ย. 57
7 . ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
- บริการจัดการให้บริการกายภาพบำบัดตามคำสั่งแพทย์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามข้อตกลง
14 เม.ย. 57
8 . ผู้จัดการความเสี่ยง ( RM)
- มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านความเสี่ยง และบริหาร จัดการ ให้ได้ตามมาตรฐาน และมีความรู้งานคุณภาพ (HA , JCI)

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามข้อตกลง
14 เม.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง รวมถึง จัดทำดูแล บอรืด ,โปสเตอร์,โบวชัวร์,ป้าย,website ,ติดต่อสื่อ จัดสัมภาษณ์ ฯลฯ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
14 เม.ย. 57
10 . ผู้จัดการแผนกโภชนาการ ด่วน!
- กำกับดูแลการทำงานด้านโภชนาการ/โภชนบำบัด ให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและระบบมาตรฐานของานโภชนาการในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 เม.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ