เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (บางปะกง)
- ตรวจสอบ ติดตาม ประมวลผลข้อมูล เพือใช้ในการวางแผนการผลิต ให้ได้ตามปริมาณ วัน เวลา อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการขายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
3 . General Manager
• รับผิดชอบด้านบริหารโรงงานโดยภาพรวม ขายและการตลาด • สามารถประจำที่ประเทศเวียดนามได้ • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการด้านธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
4 . ผู้จัดการแผนกพิมพ์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแล คุณภาพงานพิมพ์ให้อยู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ - ควบคุม ปริมาณการใช้วัตถุดิบ สีพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง ฟิล์ม - ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
29 เม.ย. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
29 เม.ย. 59
6 . Domestic Salesรับสมัครด่วน !
Job Descriptions: • Work Co-ordinate according to customers' purchase order and all requirement with the internal team to depend on customer all request. • To do delivery plan with logistic for bo...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 เม.ย. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 เม.ย. 59
8 . R&D Manager (สีคิ้ว 1 อัตรา บางปะกง 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ กำหนดแนวทาง และดูแลผลักดันให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพการผลิตและคุณภาพ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 เม.ย. 59
9 . พนักงานโลจิสติกส์ (ระยอง)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานการส่งออกสินค้าต่างประเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. รับผิดชอบการประสานงานกับหน่วยงานที่...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
29 เม.ย. 59
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (บางปะกง/สีคิ้ว)รับสมัครด่วน !
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และติดต่อลูกค้าภายนอก - เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสั่งซื้อของบริษัท - เปิด P/O สั่งซื้อของและอุปกรณ์ต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อ - ติดต่อหา suplier ใหม่ๆ เข...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 เม.ย. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
13 . เจ้าหน้าที่จัดส่งรับสมัครด่วน !
ควบคุม วางแผนงาน ตรวจสอบในการจัดการในงานคลังสินค้า เส้นทางการเดินรถ การจัดส่งสินค้า เพื่อมั่นใจได้ว่าสามารถส่งสินค้าถึงจุดหมายตามวัน เวลาที่ลูกค้ากำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ และครบถ้วนตามจำนวน/ปริมาณที่ก...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 เม.ย. 59
14 . พนักงาน QA (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิต - ทำรายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพประจำวันและประจำเดือน - ตรวจวัดคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
บางพลี2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
29 เม.ย. 59
15 . ช่างฟิต/ ช่างเจียรกลม (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ฟิตประกอบแม่พิมพ์และช่างกลึง - รายงานสภาพความเสียหาย ปัญหา อุปสรรคในการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาวิธีแก้ไข - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประกอบแม่พิมพ์ได้ เปลี่ยน แก้ไขแม่พิมพ์

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
ช่างฟิต2อัตรา/ ช่างเจียรกลม2อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ