เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000
23 ก.พ. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
23 ก.พ. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ก.พ. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ก.พ. 60
5 . Facility Managerรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานโครงการและวิศวกรรมโรงงานและพลังงาน - ออกแบบ สร้าง ปรับปรุง แก้ไข เครื่องจักรของโรงงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำคู่มือเครื่องจักร และเป็นผู้อบรมระบบเครื่องจักรกลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
6 . ผู้จัดการฝ่ายพิมพ์ระบบกราเวียร์/ระบบเฟล็กโซรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแล คุณภาพงานพิมพ์ให้อยู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ - ควบคุม ปริมาณการใช้วัตถุดิบ สีพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง ฟิล์ม - ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
23 ก.พ. 60
7 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ รับสมัครด่วน !
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ติดตามงานด้านการผลิตเพื่อส่งงานให้ลุกค้าทันตามเวลา

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.พ. 60
8 . วิศวกรเครื่องกล(ระยอง)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องกล 2. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิเคราะห์หาสาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นใ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.พ. 60
9 . วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบ ควบคุม บำรุงรักษา และปรับปรุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องให้เครื่องจักรมีสภาพสมบูรณ์ 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเครื่องจักร และลงมือแก้ไข เมื่อเครื่องจักรเสีย 3. วางแผนการซ่อมบำรุง หรือ การ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 ก.พ. 60
10 . Sales Section Managerรับสมัครด่วน !
- พัฒนาและนำกลยุทธ์การขายมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทได้ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาฐานลูกค้าของบริษัท - ติดตามประมาณการขายและจัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า การขาย แ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 ก.พ. 60
11 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และติดต่อลูกค้าภายนอก - เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสั่งซื้อของบริษัท - เปิด P/O สั่งซื้อของและอุปกรณ์ต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อ - ติดต่อหา suplier ใหม่ๆ เข...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.พ. 60
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (บางพลี)
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน หรื...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
14 . พนักงาน QA เข้า3กะ (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิต - ทำรายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพประจำวันและประจำเดือน - ตรวจวัดคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
23 ก.พ. 60
15 . ช่างพิมพ์ (บางพลี1)(บางปะกง1)รับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมเครื่องพิมพ์ การปรับset เครื่องพิมพ์ เปลี่ยนสีเครื่องพิมพ์ ตั้งค่าให้ได้ค่าอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด - จัดทำข้อมูลสถิติรายงานหน้าเครื่องประจำวัน ทั้งรายวันและรายเดือน

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ