เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างพิมพ์ (บางพลี) ด่วนมาก !!
- ดูแลควบคุมเครื่องพิมพ์ การปรับset เครื่องพิมพ์ เปลี่ยนสีเครื่องพิมพ์ ตั้งค่าให้ได้ค่าอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด - มีประสบการณ์งานพิมพ์ถ้วย หรือบรรจุภัณฑ์ อาหารหรือโรงงานอุตสาหกรรม -จัดทำ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
2 ต.ค. 58
4 . หัวหน้าควบคุมเครื่อง(สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
- ควบคุม คุณภาพ,ของเสีย,ผลผลิตปริมาณสุทธิให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - บริหารคนให้มีประสิทธิภาพ และระเบียบวินัยที่ดี - ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานรวมถึงรายงานปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพการผล...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
5 . Utility engineer (ระยอง) ด่วนมาก !!
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบ Utility - ปรับปรุงระบบ Utility ให้ทันสมัย

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
6 . วิศวกรการพิมพ์ ด่วนมาก !!
- ควบคุมและดูแล คุณภาพงานพิมพ์ให้อยู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ - ควบคุม ปริมาณการใช้วัตถุดิบ สีพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง ฟิล์ม - สามารถพัฒนาทักษะพนักงานพิมพ์กราเวียร์ให้มีประสิทธิภาพ ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
2 ต.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
• จัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท • ดูแลระบบสารสนเทศทางการบัญชี • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย • ดูแล ปรับปรุงนโยบายบัญชี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตร...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 ต.ค. 58
8 . วิศวกรการผลิต (ระดับหัวหน้างาน) ด่วนมาก !!
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ และปริมาณตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ประสิทธิภาพ และคุณภาพตามมาตรฐาน และเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ดูแลเครื่...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
9 . วิศวกร (ระดับผู้จัดการฝ่าย) ด่วนมาก !!
ควบคุมกระบวนการผลิต จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการผลิต ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง วางแผนกและควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 ต.ค. 58
10 . พนักงานโลจิสติกส์ (ระยอง) ด่วนมาก !!
1. รับผิดชอบการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานการส่งออกสินค้าต่างประเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. รับผิดชอบการประสานงานกับหน่วยงานที่...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
2 ต.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
2 ต.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
13 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ด่วน !!
- บริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายวิศวกรรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานซ่อมบำรุงให้ได้เป้าหมายสูงตามที่บริษัทกำหนด - บริหารจัดการและควบคุณค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง/จัดเก็บอะไหล่ได้ต่ำก...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
14 . พนักงาน QA (บางพลี / บางปะกง)
ด่วนมาก!!!

- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิต - ทำรายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพประจำวันและประจำเดือน - ตรวจวัดคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
บางพลี 1 อัตรา / บางปะกง 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
2 ต.ค. 58
15 . ช่างฉีดพลาสติก (บางพลี/บางปะกง) ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานดูแลความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมเครื่องฉีดปรับsetเครื่องฉีดพลาสติก - มีความรู้ประสบการณ์ด้านเครื่องฉีด...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
บางพลี1 อัตรา/บางปะกง 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ / ประสบการณ์
2 ต.ค. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ