เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรอาวุโส หรือเทียบเท่าผจก.ฝ่าย ด่วนมาก !!
ควบคุมกระบวนการผลิต จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการผลิต ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง วางแผนกและควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
5 มี.ค. 58
2 . Graphic Design (บางพลี) ด่วนมาก !!
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ติดตามงานด้านการผลิตเพื่อส่งงานให้ลุกค้าทันตามเวลา

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
5 มี.ค. 58
3 . Compliance Section Manager (tower) ด่วนมาก !!
- จัดทำระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม ดังนี้ • คณะกรรมการบริษัท • ผู้ถือหุ้น • รายงานประจำปี - ดูแลเกี่ยวกับสัญญา (ภาษาไทย/อังกฤษ)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
5 มี.ค. 58
4 . วิศวกร ไฟฟ้า (สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
ควบคุม สั่งการ วางแผนการผลิตงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากการฺ Brakedown ของเครื่องจักรพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาอย่างมืออาชีพ

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
5 มี.ค. 58
5 . พนักงานบัญชี (บางพลี)
ดูแลเอกสารงานเกียวกับค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท จัดทำเช็คค่าใช้จ่าย สรุปยอดค่าแรงพนักงานรับเหมา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั่วไป จัดทำงบประมาณประจำเดือ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58
6 . R&D Manager (สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
- บริหารจัดการและกำหนดแนวทางวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการลดต้นทุนการผลิต - วิเคราะห์และพัฒนามาตรฐานการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับการผลิตและเพื่อให้ได้ผลิตภัณ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
5 มี.ค. 58
7 . วิศวกรเครื่องกล (Utility ระยอง) ด่วนมาก !!
1. ควบคุมดูแลงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องกล 2. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิเคราะห์หาสาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นใ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
5 มี.ค. 58
8 . พนักงานโลจิสติกส์ (ส่งออก)
1. รับผิดชอบการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานการส่งออกสินค้าต่างประเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. รับผิดชอบการประสานงานกับหน่วยงานที่...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
5 มี.ค. 58
9 . ช่างเทคนิค (บางปะกง)
ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล เครื่องจักรให้มีความพร้อมในการผลิตให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณ ตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
5 มี.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58
12 . Supervisorงานฉีดพลาสติก(บางปะกง) ด่วน !!
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล ติดตามผลการผลิตประจำวัน/สัปดาห์/เดือน ให้ได้ตามแผนงานการผลิต รวมถึงการควบคุมระเบียบวินัยในการทำงานและมีความรู้ในกระบวนการควบคุมการฉีดพลาสติก ของงานบรรจุภัณฑ์ เป็นอย่างดี - ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58
13 . พนักงาน QA (บางพลีและบางปะกง)
ด่วนมาก!!!

- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิต - ทำรายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพประจำวันและประจำเดือน - ตรวจวัดคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
5 มี.ค. 58
14 . ช่างฉีดพลาสติก (บางพลี) ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานดูแลความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมเครื่องฉีดปรับsetเครื่องฉีดพลาสติก - มีความรู้ประสบการณ์ด้านเครื่องฉีด...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ / ประสบการณ์
5 มี.ค. 58
15 . ช่างแม่พิมพ์พลาสติก(บางพลี) ด่วนมาก !!
- สามารถฟิตประกอบแม่พิมพ์และช่างกลึง - รายงานสภาพความเสียหาย ปัญหา อุปสรรคในการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาวิธีแก้ไข - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - มีความรู้ทางด้านแม่พิมพ์ ประกอบแม่พิม...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ