เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 เม.ย. 60
2 . R&D Engineer
- วิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และหรือนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าปัจจุบันให้สอดคล้างกับระบบการผลิตของบริษัทและกลไกตลาด - จัดทำมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิต เพื่อเพิ่มปริสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสิ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
24 เม.ย. 60
3 . วิศกรการพิมพ์รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย -ควบคุมค่าใช้การใช้วัสดุสิ้นเปลือง -รายงานผลผลิตในระบบ -ตรวจติดตามผลการดำเนิการ 5.ส

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 เม.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 เม.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 เม.ย. 60
7 . General Manager
- รับผิดชอบด้านบริหารการผลิต - มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการด้านการผลิต - มีความรู้ด้านการผลิตผ้าใยสังเคราะห์ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
24 เม.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ท่อพีวีซี)รับสมัครด่วน !
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในประเทศ จัดทำเอกสารและรายงานด้านการขายให้กับผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
24 เม.ย. 60
9 . ผู้จัดการฝ่ายพิมพ์ระบบเฟล็กโซรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแล คุณภาพงานพิมพ์ให้อยู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ - ควบคุม ปริมาณการใช้วัตถุดิบ สีพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง ฟิล์ม - ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
24 เม.ย. 60
10 . วิศวกร (Thermoforming)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องกล 2. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิเคราะห์หาสาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นใ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 60
11 . วิศวกรซ่อมบำรุง/วิศวกรหัวหน้าผลัดรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบ ควบคุม บำรุงรักษา และปรับปรุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องให้เครื่องจักรมีสภาพสมบูรณ์ 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเครื่องจักร และลงมือแก้ไข เมื่อเครื่องจักรเสีย 3. วางแผนการซ่อมบำรุง หรือ การ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 เม.ย. 60
12 . พนักงานขาย รับสมัครด่วน !
- พัฒนาและนำกลยุทธ์การขายมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทได้ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาฐานลูกค้าของบริษัท - ติดตามประมาณการขายและจัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า การขาย แ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 เม.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่คลังอะไหล่รับสมัครด่วน !
- ควบคุมตรวจสอบ การเบิกจ่าย-รับสินค้า ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ อะไหล่พัสดุต่าง ๆ และการจัดเก็บให้มีสภาพสะอาด เรียบร้อย และปลอดภัย - ตรวจสอบสต๊อคคงเหลือในคลังสินค้าให้ถูกต้อง และเป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้ -เ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 60
15 . ช่างแม่พิมพ์ เข้า2กะ (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ฟิตประกอบแม่พิมพ์และช่างกลึง - รายงานสภาพความเสียหาย ปัญหา อุปสรรคในการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาวิธีแก้ไข - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประกอบแม่พิมพ์ได้ เปลี่ยน แก้ไขแม่พิมพ์

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ