เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง(บางปะกง)
1.ซ่อมบำรุงรักษาและดูแลรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.จัดเตรียมอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงได้ถูกต้องกับงานและมีประสิทธิภาพ 3.บันทึกข้อมูล จัดทำเอกสาร...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ก.พ. 59
4 . General Manager
• รับผิดชอบด้านบริหารโรงงานโดยภาพรวม ขายและการตลาด • สามารถประจำที่ประเทศเวียดนามได้ • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการด้านธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
11 ก.พ. 59
5 . Facility engineer (ระยอง) ด่วนมาก !!
- ดูแลงานโครงการและวิศวกรรมโรงงานและพลังงาน - ออกแบบ สร้าง ปรับปรุง แก้ไข เครื่องจักรของโรงงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำคู่มือเครื่องจักร และเป็นผู้อบรมระบบเครื่องจักรกลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 59
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ท่อพีวีซี) ด่วนมาก !!
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ประจำเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 อัตรา ประจำเขตภาคเหนือ 1 อัตรา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในประเทศ จัดทำเอกสารและรายงานด้านการขายให้กับผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่ว...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา (ประจำภาคเหนือ 1 อัตรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
11 ก.พ. 59
7 . วิศวกรการพิมพ์ (ระบบกราเวียร์และเฟล็กโซ่) ด่วนมาก !!
- ควบคุมและดูแล คุณภาพงานพิมพ์ให้อยู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ - ควบคุม ปริมาณการใช้วัตถุดิบ สีพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง ฟิล์ม - สามารถพัฒนาทักษะพนักงานพิมพ์กราเวียร์ให้มีประสิทธิภาพ ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
11 ก.พ. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
11 ก.พ. 59
9 . Domestic Sales ด่วนมาก !!
Job Descriptions: • Work Co-ordinate according to customers' purchase order and all requirement with the internal team to depend on customer all request. • To do delivery plan with logistic for bo...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ก.พ. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ก.พ. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
11 ก.พ. 59
13 . พนักงาน QA (บางพลี)
ด่วนมาก!!!

- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิต - ทำรายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพประจำวันและประจำเดือน - ตรวจวัดคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
บางพลี1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
11 ก.พ. 59
14 . ช่างฉีดพลาสติก (บางพลี) ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานดูแลความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมเครื่องฉีดปรับsetเครื่องฉีดพลาสติก - มีความรู้ประสบการณ์ด้านเครื่องฉีด...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ / ประสบการณ์
11 ก.พ. 59
15 . ช่างฟิต/ ช่างเจียร/ช่างกลึง (บางพลี) ด่วนมาก !!
- ฟิตประกอบแม่พิมพ์และช่างกลึง - รายงานสภาพความเสียหาย ปัญหา อุปสรรคในการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาวิธีแก้ไข - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประกอบแม่พิมพ์ได้ เปลี่ยน แก้ไขแม่พิมพ์

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
ช่างฟิต2อัตรา/ ช่างเจียร1อัตรา/ช่างกลึง1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ