เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศกรการพิมพ์รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย -ควบคุมค่าใช้การใช้วัสดุสิ้นเปลือง -รายงานผลผลิตในระบบ -ตรวจติดตามผลการดำเนิการ 5.ส

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 มี.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
24 มี.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 มี.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 มี.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 มี.ค. 60
7 . ผู้จัดการฝ่ายพิมพ์ระบบกราเวียร์/ระบบเฟล็กโซรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแล คุณภาพงานพิมพ์ให้อยู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ - ควบคุม ปริมาณการใช้วัตถุดิบ สีพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง ฟิล์ม - ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
24 มี.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ รับสมัครด่วน !
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ติดตามงานด้านการผลิตเพื่อส่งงานให้ลุกค้าทันตามเวลา

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มี.ค. 60
9 . วิศวกรซ่อมบำรุง/วิศวกรหัวหน้าผลัดรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบ ควบคุม บำรุงรักษา และปรับปรุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องให้เครื่องจักรมีสภาพสมบูรณ์ 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเครื่องจักร และลงมือแก้ไข เมื่อเครื่องจักรเสีย 3. วางแผนการซ่อมบำรุง หรือ การ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 มี.ค. 60
10 . พนักงานขาย รับสมัครด่วน !
- พัฒนาและนำกลยุทธ์การขายมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทได้ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาฐานลูกค้าของบริษัท - ติดตามประมาณการขายและจัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า การขาย แ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 มี.ค. 60
11 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และติดต่อลูกค้าภายนอก - เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสั่งซื้อของบริษัท - เปิด P/O สั่งซื้อของและอุปกรณ์ต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อ - ติดต่อหา suplier ใหม่ๆ เข...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มี.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60
14 . พนักงาน QA เข้า3กะ (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิต - ทำรายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพประจำวันและประจำเดือน - ตรวจวัดคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 มี.ค. 60
15 . ช่างแม่พิมพ์ เข้า2กะ (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ฟิตประกอบแม่พิมพ์และช่างกลึง - รายงานสภาพความเสียหาย ปัญหา อุปสรรคในการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาวิธีแก้ไข - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประกอบแม่พิมพ์ได้ เปลี่ยน แก้ไขแม่พิมพ์

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ