เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Design (บางพลี) ด่วนมาก !!
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ติดตามงานด้านการผลิตเพื่อส่งงานให้ลุกค้าทันตามเวลา

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ม.ค. 58
2 . Compliance Section Manager (tower) ด่วนมาก !!
- จัดทำระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม ดังนี้ • คณะกรรมการบริษัท • ผู้ถือหุ้น • รายงานประจำปี - ดูแลเกี่ยวกับสัญญา (ภาษาไทย/อังกฤษ)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
27 ม.ค. 58
3 . วิศวกร ไฟฟ้า (บางพลี/สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
ควบคุม สั่งการ วางแผนการผลิตงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากการฺ Brakedown ของเครื่องจักรพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาอย่างมืออาชีพ

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ม.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ม.ค. 58
5 . วิศวกรอาวุโส หรือเทียบเท่าผจก.ฝ่าย ด่วนมาก !!
ควบคุมกระบวนการผลิต จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการผลิต ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง วางแผนกและควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ม.ค. 58
6 . R&D Manager (สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
- บริหารจัดการและกำหนดแนวทางวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการลดต้นทุนการผลิต - วิเคราะห์และพัฒนามาตรฐานการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับการผลิตและเพื่อให้ได้ผลิตภัณ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ม.ค. 58
7 . ช่างเทคนิค (บางปะกง)
ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล เครื่องจักรให้มีความพร้อมในการผลิตให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณ ตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ม.ค. 58
8 . Electrical Engineer (ระยอง) ด่วนมาก !!
• Set Up the Maintenance procedure and Preventive Maintenance programs for Electrical equipment • Advisor to improvement the machine with new technology that to enhance the machine performance and ef...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ม.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ม.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ระยอง) ด่วนมาก !
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน หรื...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ม.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ม.ค. 58
12 . Supervisorงานฉีดพลาสติก(บางปะกง) ด่วน !!
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล ติดตามผลการผลิตประจำวัน/สัปดาห์/เดือน ให้ได้ตามแผนงานการผลิต รวมถึงการควบคุมระเบียบวินัยในการทำงานและมีความรู้ในกระบวนการควบคุมการฉีดพลาสติก ของงานบรรจุภัณฑ์ เป็นอย่างดี - ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ม.ค. 58
13 . พนักงาน QA (บางพลีและบางปะกง)
ด่วนมาก!!!

- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิต - ทำรายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพประจำวันและประจำเดือน - ตรวจวัดคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
27 ม.ค. 58
14 . ช่างพิมพ์ (บางพลี) ด่วนมาก !!
- ดูแลควบคุมเครื่องพิมพ์ การปรับset เครื่องพิมพ์ เปลี่ยนสีเครื่องพิมพ์ ตั้งค่าให้ได้ค่าอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด - มีประสบการณ์งานพิมพ์ถ้วย หรือบรรจุภัณฑ์ อาหารหรือโรงงานอุตสาหกรรม -จัดทำ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ม.ค. 58
15 . ช่างฉีดพลาสติก (บางพลี) ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานดูแลความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมเครื่องฉีดปรับsetเครื่องฉีดพลาสติก - มีความรู้ประสบการณ์ด้านเครื่องฉีด...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ / ประสบการณ์
27 ม.ค. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ