เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
28 ก.ย. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา (นครราชสีมา 2 อัตรา ประเทศจีน 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
28 ก.ย. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
28 ก.ย. 59
4 . วิศวกรโครงการ (Facility Engineer/Manager) (ระยอง/สีคิ้ว)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานโครงการและวิศวกรรมโรงงานและพลังงาน - ออกแบบ สร้าง ปรับปรุง แก้ไข เครื่องจักรของโรงงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำคู่มือเครื่องจักร และเป็นผู้อบรมระบบเครื่องจักรกลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา (ประจำระยอง 1 อัตรา/ Facility Manager สีคิ้ว 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ย. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ย. 59
6 . ผู้จัดการฝ่ายพิมพ์ระบบกราเวียร์/ระบบเฟล็กโซรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแล คุณภาพงานพิมพ์ให้อยู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ - ควบคุม ปริมาณการใช้วัตถุดิบ สีพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง ฟิล์ม - ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
28 ก.ย. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
28 ก.ย. 59
8 . วิศวกรจัดซื้อ/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และติดต่อลูกค้าภายนอก - เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสั่งซื้อของบริษัท - เปิด P/O สั่งซื้อของและอุปกรณ์ต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อ - ติดต่อหา suplier ใหม่ๆ เข...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ก.ย. 59
9 . R&D Engineer (ระยอง)รับสมัครด่วน !
- งานเครื่องกล เคมี

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ย. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ย. 59
11 . Maintenance Manager รับสมัครด่วน !
- บริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายวิศวกรรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานซ่อมบำรุงให้ได้เป้าหมายสูงตามที่บริษัทกำหนด - บริหารจัดการและควบคุณค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง/จัดเก็บอะไหล่ได้ต่ำก...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ CAD (บางพลี)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ สร้างงานขึ้นรูปโมเดล แม่พิมพ์ตามแบบที่กำหนด ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 2. ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ชิ้นงาน แม่พิมพ์ ในโปรแกรม CAD CAD ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ก.ย. 59
13 . ช่างพิมพ์/ช่างฉีด (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมเครื่องพิมพ์ การปรับset เครื่องพิมพ์ เปลี่ยนสีเครื่องพิมพ์ ตั้งค่าให้ได้ค่าอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด - มีประสบการณ์งานพิมพ์ถ้วย หรือบรรจุภัณฑ์ อาหารหรือโรงงานอุตสาหกรรม - จัดท...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
ช่างพิมพ์ 2 อัตรา ช่างฉีด 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ย. 59
14 . HRD Section Managerรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานด้านบุคคล ฝึกอบรมและธุรการ ทั้งระบบ 2.จัดทำรูปแบบการพัฒนาบุคลากร, และการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 3.จัดทำรูปแบบการประเมินผลการทำงานของบุคลากร 4.จัดทำแ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตางโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
28 ก.ย. 59
15 . ช่างแม่พิมพ์ /ช่างcnc/ช่างเจียร (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ฟิตประกอบแม่พิมพ์และช่างกลึง - รายงานสภาพความเสียหาย ปัญหา อุปสรรคในการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาวิธีแก้ไข - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประกอบแม่พิมพ์ได้ เปลี่ยน แก้ไขแม่พิมพ์

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ย. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ