เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 ก.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
-ให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยในการทำงานการกำหนดมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (กรุงเทพมหานคร)รับสมัครด่วน !
-หาลูกค้า -แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท -รายงาน และสรุปยอดขาย

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา (ประจำภาคตะวันออกและภาคใต้)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 ก.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 ก.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 ก.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
26 ก.ค. 60
9 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ท่อพีวีซี) ประจำภาคตะวันออกรับสมัครด่วน !
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในประเทศ จัดทำเอกสารและรายงานด้านการขายให้กับผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
26 ก.ค. 60
10 . ผู้จัดการฝ่ายพิมพ์ระบบเฟล็กโซรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแล คุณภาพงานพิมพ์ให้อยู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ - ควบคุม ปริมาณการใช้วัตถุดิบ สีพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง ฟิล์ม - ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
26 ก.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
12 . พนักงานโลจิสติกส์ (ระยอง)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานการส่งออกสินค้าต่างประเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. รับผิดชอบการประสานงานกับหน่วยงานที่...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
26 ก.ค. 60
13 . พนักงาน QA เข้า3กะ (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิต - ทำรายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพประจำวันและประจำเดือน - ตรวจวัดคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 ก.ค. 60
14 . ช่างควบคุมเครื่องพิมพ์ (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมเครื่องพิมพ์ การปรับset เครื่องพิมพ์ เปลี่ยนสีเครื่องพิมพ์ ตั้งค่าให้ได้ค่าอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด - จัดทำข้อมูลสถิติรายงานหน้าเครื่องประจำวัน ทั้งรายวันและรายเดือน

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ