เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำจังหวัดอุดรธานี)รับสมัครด่วน !
-หาลูกค้า -แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท -รายงาน และสรุปยอดขาย

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
29 พ.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
29 พ.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
29 พ.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
29 พ.ค. 60
8 . General Manager
- รับผิดชอบด้านบริหารการผลิต - มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการด้านการผลิต - มีความรู้ด้านการผลิตผ้าใยสังเคราะห์ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
29 พ.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ท่อพีวีซี) ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับสมัครด่วน !
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในประเทศ จัดทำเอกสารและรายงานด้านการขายให้กับผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
29 พ.ค. 60
10 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ระยอง)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องกล 2. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิเคราะห์หาสาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นใ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 พ.ค. 60
11 . วิศวกรซ่อมบำรุง/วิศวกรหัวหน้าผลัดรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบ ควบคุม บำรุงรักษา และปรับปรุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องให้เครื่องจักรมีสภาพสมบูรณ์ 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเครื่องจักร และลงมือแก้ไข เมื่อเครื่องจักรเสีย 3. วางแผนการซ่อมบำรุง หรือ การ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
29 พ.ค. 60
12 . Maintenance Manager รับสมัครด่วน !
- บริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายวิศวกรรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานซ่อมบำรุงให้ได้เป้าหมายสูงตามที่บริษัทกำหนด - บริหารจัดการและควบคุณค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง/จัดเก็บอะไหล่ได้ต่ำก...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60
13 . พนักงาน QA เข้า3กะ (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิต - ทำรายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพประจำวันและประจำเดือน - ตรวจวัดคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
29 พ.ค. 60
14 . ช่างแม่พิมพ์พลาสติก เข้า2กะ (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ฟิตประกอบแม่พิมพ์ - รายงานสภาพความเสียหาย ปัญหา อุปสรรคในการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาวิธีแก้ไข - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประกอบแม่พิมพ์ได้ เปลี่ยน แก้ไขแม่พิมพ์ -บำรุงรักษาแม...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ