เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างพิมพ์ ด่วนมาก !!
- ควบคุมและดูแล คุณภาพงานพิมพ์ให้อยู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ - ควบคุม ปริมาณการใช้วัตถุดิบ สีพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง ฟิล์ม - สามารถพัฒนาทักษะพนักงานพิมพ์กราเวียร์ให้มีประสิทธิภาพ ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
6 ก.ค. 58
2 . ช่างซ่อมบำรุง (บางปะกง)
ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในกระบวนการผลิตให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และลดเวลาเรื่องการหยุดเครื่องจักรฉุกเฉิน

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
• จัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท • ดูแลระบบสารสนเทศทางการบัญชี • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย • ดูแล ปรับปรุงนโยบายบัญชี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตร...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
6 ก.ค. 58
4 . วิศวกรอุตสาหการ (สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
1) บริหารจัดการ วัตถุดิบให้สอดคล้องกับ แผนการผลิต และประมาณการณ์ขาย 2) บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลจัดการจัดการ Warehouse และปริมาณ Inventory ที่เหมาะสม 3) ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายการผลิต เพื่อ ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
5 . วิศวกรซ่อมบำรุง (สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
รับผิดชอบการวางแผนการซ่อมบำรุง ควบคุมการซ่อมบำรุงและรายงานผลการดำเนินการ รวมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันแก้ไข และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
6 . วิศวกรการผลิต (สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ และปริมาณตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ประสิทธิภาพ และคุณภาพตามมาตรฐาน และเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ดูแลเครื่...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.ค. 58
8 . Domestic Sales ด่วนมาก !!
Job Descriptions: • Work Co-ordinate according to customers' purchase order and all requirement with the internal team to depend on customer all request. • To do delivery plan with logistic for bo...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
6 ก.ค. 58
9 . บัญชีต้นทุน (บางพลี) ด่วนมาก !!
•คำนวณต้นทุนสินค้าพร้อมบันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้อง •คำนวณต้นทุนสินค้าเพื่อกำหนดราคาขาย •ตรวจสอบข้อมูลการผลิตและสินค้าคงเหลือ •จัดทำรายงานทางบัญชีเพื่อเสนอผู้บริหาร •วิเคราะห์ต้นทุนผลิตและต้นทุน...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
10 . R&D Manager (สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
- บริหารจัดการ กำหนดแนวทาง และดูแลผลักดันให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพการผลิตและคุณภาพ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
6 ก.ค. 58
11 . วิศวกรเครื่องกล (ระยอง) ด่วนมาก !!
1. ควบคุมดูแลงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องกล 2. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิเคราะห์หาสาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นใ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
6 ก.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ระยอง)
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน หรื...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
14 . Manager / Sale (บรรจุภัณฑ์กระดาษ/ถ้วยกระดาษ) ด่วนมาก !!
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในประเทศ จัดทำเอกสารและรายงานด้านการขายให้กับผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทเ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
6 ก.ค. 58
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ