เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายพิมพ์ระบบเฟล็กโซรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแล คุณภาพงานพิมพ์ให้อยู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ - ควบคุม ปริมาณการใช้วัตถุดิบ สีพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง ฟิล์ม - ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
20 ก.ย. 60
2 . วิศวกรรมวิจัยและพัฒนาฯ (นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการวิเคราะห์ , ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการ และทันเวลา - ตรวจรับและทดลองวัตถุดิบใหม่เพื่อใช้ในงานวิจัย...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ย. 60
3 . พนักงานเช็คเกอร์
-ตรวจสอบการรับ-จัดเก็บ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้อง,มีคุณภาพตามมาตรฐานของระบบ -ควบคุม ดูแล การดำเนินการในการเบิก-จ่ายสินค้าสำเร็จรูป ให้ ขนส่ง และลูกค้า -จัดทำบันทึกการตรวจนับผลิตภัณฑ์ (บันทึกการตรวจนับสิน...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ (นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
-ให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยในการทำงานการกำหนดมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 ก.ย. 60
7 . R&D Engineer
- วิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และหรือนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าปัจจุบันให้สอดคล้างกับระบบการผลิตของบริษัทและกลไกตลาด - จัดทำมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิต เพื่อเพิ่มปริสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสิ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 ก.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา (ประจำภาคตะวันออกและภาคใต้)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 ก.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 ก.ย. 60
10 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ท่อพีวีซี) ประจำภาคตะวันออกรับสมัครด่วน !
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในประเทศ จัดทำเอกสารและรายงานด้านการขายให้กับผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
20 ก.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
12 . ช่างควบคุมเครื่องพิมพ์ (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมเครื่องพิมพ์ การปรับset เครื่องพิมพ์ เปลี่ยนสีเครื่องพิมพ์ ตั้งค่าให้ได้ค่าอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด - จัดทำข้อมูลสถิติรายงานหน้าเครื่องประจำวัน ทั้งรายวันและรายเดือน

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ