เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการผลิต (บางพลี/บางปะกง) ด่วน !!
1.สรุปการเบิกจ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.บันทึกยอดการผลิตในสายการผลิต 3.ตรวจเช็คสต๊อกในการผลิต 4.บันทึกก ารผลิตประจำวัน 5.จัดทำรายงานประจำเดือนส่วนงานการผลิต 6.ติดต่อประสานงานกับทางฝ่ายวา...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
บางพลี1 อัตรา/บางปะกง 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 เม.ย. 58
2 . พนักงานออกแบบ( สีคิ้ว ) ด่วนมาก !!
-จัดทำแบบพิมพ์ทุกแบบ (ARTWORK)ที่มีผลิตภายในโรงงาน -ตรวสอบความถูกต้องแบบพิมพ์ทุกแบบ (ARTWORK) ที่มีผลิตภายในโรงงาน -จัดทำแบบพิมพ์เกี่ยวกับด้านเทคนิค เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับผลิตแม่พิมพ์ทุกสูตร

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท / ประสบการณ์
25 เม.ย. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
25 เม.ย. 58
6 . Financial Analyst ด่วนมาก !!
• Project feasibility analysis of CPPC Group • Adhoc management analysis report

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
25 เม.ย. 58
7 . Graphic Design (บางพลี) ด่วนมาก !!
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ติดตามงานด้านการผลิตเพื่อส่งงานให้ลุกค้าทันตามเวลา

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 เม.ย. 58
8 . วิศวกร ไฟฟ้า (สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
ควบคุม สั่งการ วางแผนการผลิตงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากการฺ Brakedown ของเครื่องจักรพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาอย่างมืออาชีพ

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 เม.ย. 58
9 . Sale , Sale Manager , Sale GM ด่วนมาก !!
Job Descriptions: • Work Co-ordinate according to customers' purchase order and all requirement with the internal team to depend on customer all request. • To do delivery plan with logistic for bo...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 เม.ย. 58
10 . วิศวกรเครื่องกล (Utility ระยอง) ด่วนมาก !!
1. ควบคุมดูแลงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องกล 2. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิเคราะห์หาสาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นใ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 เม.ย. 58
11 . ช่างเทคนิค (ขึ้นรูปกระดาษ)
ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล เครื่องจักรให้มีความพร้อมในการผลิตให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณ ตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 เม.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ระยอง)
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน หรื...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 58
14 . Supervisorงานฉีดพลาสติก(บางปะกง) ด่วน !!
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล ติดตามผลการผลิตประจำวัน/สัปดาห์/เดือน ให้ได้ตามแผนงานการผลิต รวมถึงการควบคุมระเบียบวินัยในการทำงานและมีความรู้ในกระบวนการควบคุมการฉีดพลาสติก ของงานบรรจุภัณฑ์ เป็นอย่างดี - ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 58
15 . ช่างฉีดพลาสติก (บางปะกง) ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานดูแลความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมเครื่องฉีดปรับsetเครื่องฉีดพลาสติก - มีความรู้ประสบการณ์ด้านเครื่องฉีด...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ / ประสบการณ์
25 เม.ย. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ