เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
• จัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท • ดูแลระบบสารสนเทศทางการบัญชี • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย • ดูแล ปรับปรุงนโยบายบัญชี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตร...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
28 พ.ค. 58
2 . วิศวกรอุตสาหการ (สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
1) บริหารจัดการ วัตถุดิบให้สอดคล้องกับ แผนการผลิต และประมาณการณ์ขาย 2) บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลจัดการจัดการ Warehouse และปริมาณ Inventory ที่เหมาะสม 3) ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายการผลิต เพื่อ ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
3 . วิศวกรซ่อมบำรุง (สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
รับผิดชอบการวางแผนการซ่อมบำรุง ควบคุมการซ่อมบำรุงและรายงานผลการดำเนินการ รวมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันแก้ไข และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
4 . วิศวกรการผลิต (สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ และปริมาณตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ประสิทธิภาพ และคุณภาพตามมาตรฐาน และเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ดูแลเครื่...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
5 . พนักงานออกแบบ( สีคิ้ว ) ด่วนมาก !!
-จัดทำแบบพิมพ์ทุกแบบ (ARTWORK)ที่มีผลิตภายในโรงงาน -ตรวสอบความถูกต้องแบบพิมพ์ทุกแบบ (ARTWORK) ที่มีผลิตภายในโรงงาน -จัดทำแบบพิมพ์เกี่ยวกับด้านเทคนิค เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับผลิตแม่พิมพ์ทุกสูตร

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
8 . Financial Analyst ด่วนมาก !!
• Project feasibility analysis of CPPC Group • Adhoc management analysis report

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
28 พ.ค. 58
9 . Graphic Design (บางพลี) ด่วนมาก !!
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ติดตามงานด้านการผลิตเพื่อส่งงานให้ลุกค้าทันตามเวลา

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 พ.ค. 58
10 . ช่างเทคนิค (ขึ้นรูปกระดาษ)
ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล เครื่องจักรให้มีความพร้อมในการผลิตให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณ ตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 พ.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ระยอง)
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน หรื...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
13 . Manager / Sale (บรรจุภัณฑ์กระดาษ/ถ้วยกระดาษ) ด่วนมาก !!
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในประเทศ จัดทำเอกสารและรายงานด้านการขายให้กับผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทเ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
28 พ.ค. 58
14 . ช่างไฟฟ้า (บางพลี) ด่วน !!
- ซ่อมบำรุง แก้ไข ดูแลให้บริการและบำรุงรักษาระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในบริษัทฯ ด้วย งานระบบไฟฟ้า งานระบบโทรศัพท์ ฯลฯ - ซ่อมบำรุงเครื่องฉีด / เครื่องพิมพ์ ตรวจเช็คเครื่องจักร - จัดเตรียมอะไหล่และอ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ