เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา (ระยอง สมุทรปราการ นครราชสีมา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
29 ส.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน หรื...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
29 ส.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่วางแผน (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ ติดตาม ประมวลผลข้อมูล เพือใช้ในการวางแผนการผลิต ให้ได้ตามปริมาณ วัน เวลา อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการขายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59
5 . วิศวกรโครงการ (Facility Engineer/Manager) (ระยอง/สีคิ้ว)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานโครงการและวิศวกรรมโรงงานและพลังงาน - ออกแบบ สร้าง ปรับปรุง แก้ไข เครื่องจักรของโรงงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำคู่มือเครื่องจักร และเป็นผู้อบรมระบบเครื่องจักรกลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา (ประจำระยอง 1 อัตรา/ Facility Manager สีคิ้ว 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
29 ส.ค. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 59
8 . R&D Manager (สีคิ้ว 1 อัตรา บางปะกง 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ กำหนดแนวทาง และดูแลผลักดันให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพการผลิตและคุณภาพ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (บางพลี)รับสมัครด่วน !
1. เบิกจ่ายสินค้า sparepart ต่างๆที่ใช้ในไลน์การผลิต 2. จัดทำรายงานสต๊อกประจำเดือน 3. บันทึกการเบิกจ่ายเข้าในระบบSAP 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 5. สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใน...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59
10 . วิศวกรจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ประจำบางปะกง)รับสมัครด่วน !
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และติดต่อลูกค้าภายนอก - เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสั่งซื้อของบริษัท - เปิด P/O สั่งซื้อของและอุปกรณ์ต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อ - ติดต่อหา suplier ใหม่ๆ เข...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59
12 . Maintenance Manager รับสมัครด่วน !
- บริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายวิศวกรรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานซ่อมบำรุงให้ได้เป้าหมายสูงตามที่บริษัทกำหนด - บริหารจัดการและควบคุณค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง/จัดเก็บอะไหล่ได้ต่ำก...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ CAD (บางพลี)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ สร้างงานขึ้นรูปโมเดล แม่พิมพ์ตามแบบที่กำหนด ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 2. ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ชิ้นงาน แม่พิมพ์ ในโปรแกรม CAD CAD ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 59
14 . HRD Section Managerรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานด้านบุคคล ฝึกอบรมและธุรการ ทั้งระบบ 2.จัดทำรูปแบบการพัฒนาบุคลากร, และการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 3.จัดทำรูปแบบการประเมินผลการทำงานของบุคลากร 4.จัดทำแ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตางโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
29 ส.ค. 59
15 . ช่างฟิตประกอบแม่พิมพ์ (บางพลี)รับสมัครด่วน !
- ฟิตประกอบแม่พิมพ์และช่างกลึง - รายงานสภาพความเสียหาย ปัญหา อุปสรรคในการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาวิธีแก้ไข - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประกอบแม่พิมพ์ได้ เปลี่ยน แก้ไขแม่พิมพ์

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ