เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าควบคุมเครื่อง(สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
- ควบคุม คุณภาพ,ของเสีย,ผลผลิตปริมาณสุทธิให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - บริหารคนให้มีประสิทธิภาพ และระเบียบวินัยที่ดี - ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานรวมถึงรายงานปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพการผล...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
2 . เลขานุการบริษัท
- จัดทำระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม ดังนี้ - คณะกรรมการบริษัท - ผู้ถือหุ้น - รายงานประจำปี - ดูแลเกี่ยวกับสัญญา (ภาษาไทย/อังกฤษ)

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
27 ส.ค. 58
3 . Facility engineer (ระยอง) ด่วนมาก !!
- ออกแบบ วางแผนการดำเนินงานโครงการและควบคุมงานให้สำเร็จตามแผน - ควบคุมงานซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงงาน - ควบคุมและปรับปรุงโครงสร้างอาคาร

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
4 . พนักงานบัญชีชั่วคราว 6 เดือน(บางพลี)
- การจัดทำบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีทั่วไป - สรุปยอดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับบัญชี - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกียวข้อง - เช็คสต๊อกประจำเดือน - ติดต่อหน่วยงานราชการและเอ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ส.ค. 58
5 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง(บางพลี-บางปะกง) ด่วนมาก !!
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดส่ง 1. ประสานงานกับฝ่ายขาย คลังสินค้าและฝ่ายจัดส่ง เพื่อตรวจสอบ จัดเตรียมงานและจัดหารถ 2. จัดเตรียมรายงานการจัดส่ง 2.จัดเตรียมการตรวจนับตามแผนประจำสัปด...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
บางพลี1 อัตรา/บางปะกง 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ส.ค. 58
6 . ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก !!
1. ดำเนินงาน Overhaul เครื่องจักรตามแผนงานที่วางไว้ 2. ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 3. การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการเข้ารับการฝึกอบรม

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
7 . วิศวกรการพิมพ์ ด่วนมาก !!
- ควบคุมและดูแล คุณภาพงานพิมพ์ให้อยู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ - ควบคุม ปริมาณการใช้วัตถุดิบ สีพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง ฟิล์ม - สามารถพัฒนาทักษะพนักงานพิมพ์กราเวียร์ให้มีประสิทธิภาพ ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
27 ส.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
• จัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท • ดูแลระบบสารสนเทศทางการบัญชี • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย • ดูแล ปรับปรุงนโยบายบัญชี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตร...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
27 ส.ค. 58
9 . วิศวกรการผลิต (ประจำสีคิ้ว) ด่วนมาก !!
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ และปริมาณตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ประสิทธิภาพ และคุณภาพตามมาตรฐาน และเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ดูแลเครื่...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
10 . Domestic Sales ด่วนมาก !!
Job Descriptions: • Work Co-ordinate according to customers' purchase order and all requirement with the internal team to depend on customer all request. • To do delivery plan with logistic for bo...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ส.ค. 58
11 . R&D Manager (สีคิ้ว) ด่วนมาก !!
- บริหารจัดการ กำหนดแนวทาง และดูแลผลักดันให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพการผลิตและคุณภาพ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ส.ค. 58

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
27 ส.ค. 58
13 . Manager / Sale (บรรจุภัณฑ์กระดาษ/ถ้วยกระดาษ) ด่วนมาก !!
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในประเทศ จัดทำเอกสารและรายงานด้านการขายให้กับผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทเ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
27 ส.ค. 58
14 . พนักงาน QA (บางพลี)
ด่วนมาก!!!

- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการผลิต - ทำรายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพประจำวันและประจำเดือน - ตรวจวัดคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
27 ส.ค. 58
15 . ช่างฉีดพลาสติก (บางพลี) ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานดูแลความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมเครื่องฉีดปรับsetเครื่องฉีดพลาสติก - มีความรู้ประสบการณ์ด้านเครื่องฉีด...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ / ประสบการณ์
27 ส.ค. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ