เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ (IT Manager)
-บริหารจัดการ และให้คำปรึกษาแก้ปัญหาจากการใช้งานทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้กับพนักงานแลผู้บริหาร -บริหารจัดการบำรุงรักษาระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทางด้านITให้มีประสิทธิภาพและพ...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 40,000 - 70,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
20 ต.ค. 60
2 . FINANCE DIRECTOR (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)Urgently Required !
1.ควบคุมดูแล และบริหารจัดการให้องค์กรมีระบบบัญชีที่ดี จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำในการตัดสินใจและเกิดประสิทธิภาพแก่องค์กร 2.ควบคุมดูแล และบริหารจัดการตราสารหนี้แ...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 100,000 – 150,000 บาท และสวัสดิการอื่น ๆ
20 ต.ค. 60
3 . EXECUTIVE SECRETARY
ภาระหน้าที่หลัก : สังกัด CEO . DEPARTMENT - จัดพิมพ์งานของ CEO / ผู้บริหาร - บริหารงานเอกสาร และ จัดการข้อมูลเอกสาร โดยระบบ IT - งานเลขานุการอื่น ๆ สวัสดิการ - เงินเดือนประจำ -...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
20 ต.ค. 60
4 . พนักงานบริการ ผู้บริหาร (Service - Driver)รับสมัครด่วน !
ให้บริการผู้บริหารทั้งที่สำนักงาน - ที่บ้าน และช่วยขับรถ สวัสดิการ : - เงินเดือนประจำ , ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ - เงินพิเศษ, ค่าเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ, แบบฟอร์มพนักงาน, ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหต...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
20 ต.ค. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ