เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหาย
1. พิจารณา วิเคราะห์ และตรวจสอบความเสียหายของตัวรถยนต์ / ทรัพย์สินตามที่ได้รับข้อมูลจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานหรือผู้ใช้บริการ 2. พิจารณา เจรจา และอนุมัติค่าสินไหมทดแทน อาทิ ค่าแรง ค่าอะไหล่ ทรัพย์สินอื่น ...

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+
22 เม.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
1. รับวางบิล ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิก 2. จัดทำใบสั่งจ่าย บันทึกรายการบัญชี ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3. จัดทำใบสำคัญรับเงิน ใบสั่งจ่าย 4. จัดทำรายงานบัญชีเดินสะพัดระหว่างสาขา 5. รับรายง...

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 เม.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ