เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accountant – Inventory
• Developing inventory analysis reports and analyzing variances • Verifying accurate standard costs of Inventory • Monitoring inventory transactions • Reconciling inventory accounts to the gener...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ย. 58
2 . Planing & Performance Manager
Responsibilities: •จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ DC (weekly, monthly financial & KPI report) • ควบคุมดูแลงานจัดซื้อของ DC เช่นติดต่อประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อกลาง (Corporate Purchasin...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ย. 58
3 . Inventory Manager
Responsibilities: •แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบWarehouse Management System •ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าคงคลัง •ติดต่อประสานงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น •สนับสนุนด้านข้อมูลในการแก้ไขและปรับปรุงผล...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ย. 58
4 . Operation Support Manager
Responsibilities: •สามารถขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทีมงานปฏิบัติทางด้านการเงินการจัดการดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) และการจัดการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้โลตัส •บางบัวทอ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ย. 58
5 . Operations Team Manager
Responsibilities: •ดูแลและจัดการพนักงานฝ่ายปฏิบัติการให้ การรับสินค้า การเบิกสินค้า การจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานของศูนย์กระจายสินค้า •วางแผนงานเป็นรายชั่วโมงเพื่อให้สามารถ รองรับปริมาณงานในแ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ย. 58
6 . System Manager
Responsibilities: •แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบWarehouse Management System •จัดทำรายงาน Progress dairy report โดยมีการตรวจสอบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกต้องแม่นยำ 100% •Setup & Implement ระบบใหม่ต่า...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ย. 58
7 . DC People Manager
Responsibilities: บริหารจัดการงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของศูนย์กระจายสินค้าตามนโยบายงานบุคคลของบริษัทและจัดการงานต่างๆในฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ศูยน์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัสเป็นสถานที่น่าทำงานที่สุดสำหรับพ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ย. 58
9 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และค...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
26 พ.ย. 58
10 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสาขา (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
• ดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนโยบายงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และกฎหมายแรงงาน • บริหารจัดการส่วนงานบุคคลเป็นไปตาม KPI'S • สรรหาบุคคลากรในสาขา • ร่วมพัฒนาทักษะ และเพิ่มศัก...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
11 . Store Manager (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
- บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่าย,ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณ่กำหนด - รักษามาตรฐานร้านและการบริการ - ควบคุมดูแลนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน สวัสดิการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ