เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ER and Resourcing Manager
Responsibility: • Develop a pool of qualified candidates in advance of need. Delivers change: • Support and execute People Plan with effective project management skills. • Handling effective em...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
5 ก.พ. 59
2 . Training Manager (ผู้จัดการฝึกอบรม)
• วางแผนฝึกอบรมและจัดการฝึกอบรม • สอนขั้นตอนการทำงานของ Operation ให้กับพนักงานใหม่ และ พนักงานเก่า • พัฒนาบุคลากร ภายในองค์กร • เก็บข้อมูลและประวัติการอบรม และส่งข้อมูลให้ส่วนกลางในเวลาที่กำหนด

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
5 ก.พ. 59
3 . Personnel Admin (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
• รับผิดชอบงานด้านเอกสาร, งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล • ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานและพนักงาน • จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นในดีซี

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
5 ก.พ. 59
4 . Quality Control Assistant (เจ้าหน้าตรวจสอบคุณภาพสิ่งทอ)
•Setting quality standard for the factory following buyer's requirement and guidance for each departments and process •Follow and control the factory quality standard •Monitor the quality of the pro...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
5 ก.พ. 59
5 . Planing & Performance Manager
Responsibilities: •จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ DC (weekly, monthly financial & KPI report) • ควบคุมดูแลงานจัดซื้อของ DC เช่นติดต่อประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อกลาง (Corporate Purchasin...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
5 ก.พ. 59
6 . Inventory Manager
Responsibilities: •แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบWarehouse Management System •ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าคงคลัง •ติดต่อประสานงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น •สนับสนุนด้านข้อมูลในการแก้ไขและปรับปรุงผล...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
5 ก.พ. 59
7 . Operation Support Manager
Responsibilities: •สามารถขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทีมงานปฏิบัติทางด้านการเงินการจัดการดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) และการจัดการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้โลตัส •บางบัวทอ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
5 ก.พ. 59
8 . Operations Team Manager
Responsibilities: •ดูแลและจัดการพนักงานฝ่ายปฏิบัติการให้ การรับสินค้า การเบิกสินค้า การจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานของศูนย์กระจายสินค้า •วางแผนงานเป็นรายชั่วโมงเพื่อให้สามารถ รองรับปริมาณงานในแ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
5 ก.พ. 59
9 . DC People Manager
Responsibilities: บริหารจัดการงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของศูนย์กระจายสินค้าตามนโยบายงานบุคคลของบริษัทและจัดการงานต่างๆในฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ศูยน์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัสเป็นสถานที่น่าทำงานที่สุดสำหรับพ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
5 ก.พ. 59
10 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
5 ก.พ. 59
11 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และค...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
5 ก.พ. 59
12 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสาขา (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
• ดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนโยบายงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และกฎหมายแรงงาน • บริหารจัดการส่วนงานบุคคลเป็นไปตาม KPI'S • สรรหาบุคคลากรในสาขา • ร่วมพัฒนาทักษะ และเพิ่มศัก...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ก.พ. 59
13 . Store Manager (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
- บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่าย,ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณ่กำหนด - รักษามาตรฐานร้านและการบริการ - ควบคุมดูแลนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน สวัสดิการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ก.พ. 59
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ