เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำโลตัส Express สาขาเปิดใหม่ ถ.พัฒนานิคมชนบท3 กรุงเทพฯ
Tesco Lotus Express รับสมัครพนักงานประสาขาเปิดใหม่ ถนนพัฒนาชนบท3 กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณใช้ 086-802-4969

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
14 ธ.ค. 60
2 . นักศึกษาฝึกงานธุรการ (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้การสนับสนุนงานทางด้านธุรการ การจัดทำเอกสาร เช่น รายงาน สัญญาต่าง ๆ - ค้นหาข้อมูลผ่านทางเวบไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกลงในระบบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
เงินเดือน 15,000
14 ธ.ค. 60
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา รับสมัครด่วน !
•ดูแลร้านให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหมด •บริการและให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างกระตือรือร้น •เติมสินค้าและบริการลูกค้า •สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานเป็นกะได้

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
14 ธ.ค. 60
4 . พนักงานประจำสาขา (Full-time/Part-time) รับสมัครด่วน !
- พนักงานประจำสาขา(Full-time/Part-time) - ดูแล จัดเรียงสินค้า - ให้ความช่วยเหลือ และส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายตำแหน่ง
14 ธ.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย และ บางบัวทอง)
ความรับผิดชอบ : - ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักร ร่วมถึงงานระบบต่างๆภายในคลังสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานการซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ - ดำเนินการเรื่องตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค และอุปกร...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
14 ธ.ค. 60
6 . Personnel Supervisor DC- ONLINE
-ดำเนินการควบคุม งานฝ่ายบุคคลให้เป็นไปตาม นโยบายขององค์กร และหน่วยงาน -ประสานงานด้านกิจกรรมที่เกียวข้องกับงาน ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ติดตามงาน อาทิเช่น Time Atte...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
14 ธ.ค. 60
7 . Planning & Performance Manager
-จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ DC (weekly, monthly financial & KPI report) -บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆลงในงบการเงิน P&L Statement ให้ครบถ้วนและถูกต้อง -ควบคุมดูแลงานจัดซื้อของ DC เช่น ติดต่อป...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
14 ธ.ค. 60
8 . System Staff
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -บารุงรักษาและควบคุมระบบซอฟแวร์ รวมถึงเครือข่าย IT และฮาร์ดแวร์ในดีซี -ทาให้ระบบต่าง ๆ ของดีซีมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้บริการที่ดีกับสาขา -ระบบ IT ทั้งหมดดาเนินไปได้โดยปราศจา...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
14 ธ.ค. 60
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ฝ่ายอาหารสด
-บริหารจัดการ ควบคุมและดูแลจัดเก็บสินค้าคงคลัง -ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักความปลอดภัย -ให้ความช่วยเหลือและส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
14 ธ.ค. 60
10 . ผู้จัดการสาขาเอ็กซ์เพรส
- บริหารยอดขาย, สินค้าคงคลัง, ค่าใช้จ่าย, ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณกำหนด - รักษามาตรฐานร้านและการบริการ - ควบคุมดูแลนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ** ประจำเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ฉะเชิงเทรา ชลบุ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
14 ธ.ค. 60
11 . Operations Team Manager
Responsibilities: • ดูแลและจัดการพนักงานฝ่ายปฏิบัติการให้ การรับสินค้า การเบิกสินค้า การจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานของศูนย์กระจายสินค้า • วางแผนงานเป็นรายชั่วโมงเพื่อให้สามารถ รองรับปริมาณงานใ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
14 ธ.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
14 ธ.ค. 60
13 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และค...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
14 ธ.ค. 60
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ