เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคหน่วยงาน Sukishi (บางนา กม.19)
ควบคุมการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบสำรองไฟ (UPS) และอื่น ๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ Welfare& ER Officer
O งานเบิกจ่ายสวัสดิการ - ดูแลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และประกันสุขภาพกลุ่ม - ดูแลการเบิกจ่ายแบบฟอร์มพนักงาน - ประสานงานเบิกจ่ายประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ดูแลการเบิ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
20 ก.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน Payroll Officer
O งานบันทึกเวลาทำงาน - ดึงข้อมูลบันทึกเวลาเข้าทำงาน (จากเครื่อง) พนักงานตามหน่วยงาน - ตรวจสอบข้อมูลการทำงานล่วงเวลาจากบันทึกการทำงาน (Work Report) - ประสานงานเรื่องเอกสารกับหน่วยงานต...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
20 ก.ย. 60
4 . ช่างเทคนิค ประจำอาคาราชดำริ
1. งานเดินเครื่อง งานซ่อมบำรุง และงานบริการซ่อมแซมระบบเครื่องจักร อุปกรณ์อาคาร 2. งานประสานงานและการรายงาน 3. งานที่เกี่ยวข้องกับระบบอุปกรณ์อาคาร

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำอาคาร นันทวัน (สำนักงานใหญ่)
- จัดซื้อ เสาะหา, ต่อรองราคา ร้านค้า และผู้รับเหมารายย่อย - จัดทำใบ Order Sheet เพื่ออนุมัติซื้อ - ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ภายใต้การควบคุมดูของวิศวกรประจำสำนักงานใหญ่ - ช่วยวิศวกรจัดพิมพ์รายงานประจำเ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ย. 60
6 . หัวหน้าช่างเทค (Chief Techn) สีลม
1. ควบคุมการปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) ผู้รับเหมา (เจ้าของผลิตภัณฑ์) งาน ระบบ วิศวกรรมประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
20 ก.ย. 60
7 . หัวหน้าวิศวกรประจำอาคาร (สีลม)
- ตรวจสอบแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - รายงานผลการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ แก่ผู้จัดการอาคาร - กำกับดูแล ช่างเทคนิคเดินเครื่อง และ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
20 ก.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยงาน (บางนา กม.19)
- จัดทำรายงานประจำเดือน (Monthly Report) - กรองข้อมูล ประวัติเครื่องจักร และการบำรุงรักษาเข้าระบบโปรแกรมสำเร็จรูป - รับ/เปิด และปิด Work Order ในโปรแกรมสำเร็จรูป - ตรวจ Work Report (ใบเวลาการทำงาน...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
20 ก.ย. 60
9 . ช่างควบคุมระบบเสียง (AV) ประจำอาคาร ราชดำริ
1. ควบคุมดูแลงานระบบแสง, สี, เสียง ห้อง Convention Hall 2. ควบคุมดูแลงานระบบแสง, สี, เสียง งานโสตฯ ห้องประชุม 3. ควบคุมดูแลงานระบบแสง, สี, เสียง ห้องฉายภาพยนตร์ 4. ตรวจสอบดูแลทรัพย์สินภายในอาคารให้...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
20 ก.ย. 60
10 . ผู้จัดการอาคาร (พระราม 3)
- วางแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ติดตามผลการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม - ควบคุมการเดินเครื่องระบบวิศวกรรมอาคาร - การประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจักรเกึยวกับข้อมูลเครื่องจักรสำหรับอาคาร - ตรวจสอบ วิ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
20 ก.ย. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ