เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้า วิศวกรประจำอาคาร (Chief Engineer)
- ตรวจสอบแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - รายงานผลการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ แก่ผู้จัดการอาคาร - กำกับดูแล วิศวกร 3 คน (3กะ), ช่างเท...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
2 . วิศวกรงาน O&M ประจำสำนักงานใหญ่
- วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
3 . Building Service Manager (ผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่)
1. ควบคุมการปฏิบัติงานของวิศวกร และช่างประจำอาคารให้ปฏิบัติงานตาม แผนที่กำหนด 2. กำกับดูแลผู้เช่าพื้นที่ และผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของอาคารอย่างเคร่งครัด 3. จัดประชุมรับฟังข้อร้องเรียนของ ร...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 35,000 บาท
19 ธ.ค. 57
4 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่ (อาคารPloenchit Center)
- ควบคุมการปฏิบัติงานของทีม Building Service,Cleaning Service, Security Service และ Car Parking Service. - ตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ บริเวณอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ตรวจสอบงานที่ผู้ใช้อาคาร User แจ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
5 . วิศวกรงานระบบฯ ประจำหน่วยงาน มหาวิทยาลับกรุงเทพ (รังสิต)
- วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
6 . Building Manager
- วางแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษา - ประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจักรเกึยวกับข้อมูลเครื่องจักรสำหรับอาคาร - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่อง...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาท
19 ธ.ค. 57
7 . ช่างเทคนิค ประจำอาคาร ITMX-แจ้งวัฒนะ ด่วนมาก !!
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน - เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสื่อสาร - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการฯ ให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้ง...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสงการณ์
19 ธ.ค. 57
8 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร Ample Tower (บางนา กม 4)
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ