เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร ประจำศูนย์ Training Center อมตะนคร
- ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมภายในอาคาร - วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาระบบวิศกรรมภายในอาคาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 58
2 . ช่างเทคนิค ประจำศูนย์ Training Center อมตะนคร
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน - เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกลและระบบสื่อสาร - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน -...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ก.ค. 58
3 . ผู้จัดการอาคาร (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS)
- รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร - พิจารณาคัดสรรและกำหนดรายละเอียดผู้รับเหมา - ตรวจสอบการทำงานของบริษัทผู้รับจ้างบริหารจัดการอาคาร - พิจารณาและให้ความเห็นผลงานของผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อประกอบกา...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
28 ก.ค. 58
4 . พนักงานบัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานใหญ่
ด้านบัญชีจ่าย 1 อัตรา 1. ตรวจเช็คเอกสารเบิกจ่ายการตั้งเบิกจ่ายจากหน่วยงาน 2. จัดทำเอกสารนำส่งภาษี ภงด.1, 3, 53 ภพ.30 3. จัดทำรายงานกระทบยอดธนาคาร / ค้างรับค้างจ่าย 4. บันทึกบัญชี สมุดรายวันจ่าย...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
28 ก.ค. 58
5 . พนักงานขับรถผู้บริหาร - ย่านบางบัวทอง
- รับส่งผู้บริหารคนไทย ลักษณะการทำงาน - บ้านผู้บริหารมีภูมิลำเนาดังนี้ 3. หมู่บ้านแกรนด์คาแนล,ดอนเมือง 1 อัตรา 4. บางใหญ่ บางบัวทอง 2 อัตรา - ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
28 ก.ค. 58
6 . ผู้ช่วยช่างเทคนิค
- เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งระบบเครื่องเสียง (AV) และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ระหว่างปฏิบัติงาน มีพี่เลี้ยงสอนงานให้ตลอดการปฏิบ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
28 ก.ค. 58
7 . Building Manager
- วางแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษา - ประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจักรเกึยวกับข้อมูลเครื่องจักรสำหรับอาคาร - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่อง...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาท
28 ก.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)
- ทำงานเอกสารจ่ายเงิน (payment) - ประสานงาน หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - สั่งซื้อพัสดุเพื่อใช้ในหน่วยงาน - เช็ควัน work report และเวลาทำงานของพนักงานขับรถ และ ช่างเทคนิค - จัดซื้อ จัด...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
28 ก.ค. 58
9 . ช่างเทคนิค
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน - เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสื่อสาร - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการฯ ให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้ง...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสงการณ์
28 ก.ค. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ