เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าช่างเทค (Chief Techn) บางนา และ สีลม
1. ควบคุมการปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) ผู้รับเหมา (เจ้าของผลิตภัณฑ์) งาน ระบบ วิศวกรรมประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
30 พ.ค. 59
2 . หัวหน้าวิศวกรประจำอาคาร (Chief Engineer)
- ตรวจสอบแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - รายงานผลการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ แก่ผู้จัดการอาคาร - กำกับดูแล วิศวกร 3 คน (3กะ), ช่างเท...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
30 พ.ค. 59
3 . พนักงานขับรถผู้บริหาร - Thai Obayashi (บางบัวทอง)
บริษัทฯต้องการขยายงานอย่างรวดเร็ว มีความจำเป็นต้องจัดหาพนักงานขับรถเพื่อบริการให้กับผู้บริหารทั้งคนไทย จำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. ซึ่งมีลัษณะงานดังพอสังเขปดังนี้ - รับส่งผู้บริหารคนไ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามมาตรฐานบริษัท
30 พ.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสโตร์ (พระราม 3)
- ตรวจรับและตรวจจ่ายวัสดุ, อะไหล่ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง (ขนาดเล็ก) - จัดทำรายงานทุกสิ้นเดือนบน Microsoft Excel - อื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย - หากมีความรู้ด้าน วัสดุอุปกรณ์ซ่อม ไฟฟ้า, ประปา และ เครื่...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสงการณ์
30 พ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำ ธ.กรุงศรีฯ (พระราม3)
- ประสานงาน หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - เช็ควันทำ (Work Report) และเวลาทำงานของพนักงาน ช่างเทคนิค - รับใบแจ้งซ่อม, - จัดทำสต๊อกวัสดุ, - ทำรายงานต่างๆ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
30 พ.ค. 59
6 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร-Isuzu พุฑมณฑล-ศาลาญา
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
28 พ.ค. 59
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ