เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำหน่วยงาน Thai Obayashi Corp
- จัดทำ payment Voucher ส่งสำนักใหญ่ - ติดตามการสั่งซื้อและการส่งมอบวัสดุก่อสร้าง - ตรวจ Work Report ของพนักงานในหน่วยงาน - ออกหนังสือต่อประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
25 มิ.ย. 59
2 . หัวหน้าช่างเทค (Chief Techn) บางนา และ สีลม
1. ควบคุมการปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) ผู้รับเหมา (เจ้าของผลิตภัณฑ์) งาน ระบบ วิศวกรรมประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
3 . หัวหน้าวิศวกรประจำอาคาร (Chief Engineer)
- ตรวจสอบแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - รายงานผลการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ แก่ผู้จัดการอาคาร - กำกับดูแล วิศวกร 3 คน (3กะ), ช่างเท...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสโตร์ (พระราม 3)
- ตรวจรับและตรวจจ่ายวัสดุ, อะไหล่ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง (ขนาดเล็ก) - จัดทำรายงานทุกสิ้นเดือนบน Microsoft Excel - อื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย - หากมีความรู้ด้าน วัสดุอุปกรณ์ซ่อม ไฟฟ้า, ประปา และ เครื่...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสงการณ์
24 มิ.ย. 59
5 . หัวหน้าช่างเทค (Chief Techn) นิคมอุตสาหกรรมอมตะ (บ้านเก่า ซอย 9)
1. ควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/ เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) ผู้รับเหมา (เจ้าของผลิตภัณฑ์) งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตร...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
22 มิ.ย. 59
6 . วิศวกร ประจำศูนย์ Thai Obayashi Training Center อมตะนคร
- ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมภายในอาคาร - วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาระบบวิศกรรมภายในอาคาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างบริษัท
21 มิ.ย. 59
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ