เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าช่างเทค (Chief Technician)
1. ควบคุมการปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) ผู้รับเหมา (เจ้าของผลิตภัณฑ์) งาน ระบบ วิศวกรรมประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
31 ม.ค. 58
2 . หัวหน้าวิศวกรประจำอาคาร (Chief Engineer)
- ตรวจสอบแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - รายงานผลการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ แก่ผู้จัดการอาคาร - กำกับดูแล วิศวกร 3 คน (3กะ), ช่างเท...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
31 ม.ค. 58
3 . วิศวกรงาน O&M ประจำสำนักงานใหญ่
- วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
31 ม.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน Thai Obayashi
- จัดทำ payment Voucher ส่งสำนักใหญ่ - ทำรายงาน Monthly Report ประจำเดือน - ตรวจ Work Report ของพนักงานในหน่วยงาน - ตรวจสอบและนำส่งค่าจอดรถภายในอาคาร - รับ work Order จากลูกค้า - อื่น ๆ ตามที่ได้...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
31 ม.ค. 58
5 . ผู้ช่วยช่างเทคนิค
- เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งระบบเครื่องเสียง (AV) และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ระหว่างปฏิบัติงาน มีพี่เลี้ยงสอนงานให้ตลอดการปฏิบ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท
31 ม.ค. 58
6 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่ (อาคารPloenchit Center)
- ควบคุมการปฏิบัติงานของทีม Building Service,Cleaning Service, Security Service และ Car Parking Service. - ตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ บริเวณอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ตรวจสอบงานที่ผู้ใช้อาคาร User แจ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
31 ม.ค. 58
7 . หัวหน้าบ้านพักคนงาน (Camp Boss)
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารส่งตัวคนงานเข้าพักใน Labor Camp. ควบคุมดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ภายใน Labor Camp. ตรวจเช็คห้องพักพนักงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ดูแลและตรวจสอบการจำห...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา (นิคมฯ Gate way และ พระราม 4 )
เงินเดือน 12,000. - 18,000 บาท
31 ม.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)
- ทำงานเอกสารจ่ายเงิน (payment) - ประสานงาน หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - สั่งซื้อพัสดุเพื่อใช้ในหน่วยงาน - เช็ควัน work report และเวลาทำงานของพนักงานขับรถ และ ช่างเทคนิค - จัดซื้อ จัด...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
31 ม.ค. 58
9 . ช่างเทคนิค ประจำอาคาร ITMX-แจ้งวัฒนะ ด่วนมาก !!
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน - เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสื่อสาร - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการฯ ให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้ง...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสงการณ์
31 ม.ค. 58
10 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร Ploenchit Center
บำรุงรักษาเชิงป้องกัน, ซ่อมแซ่มบำรุง, ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ, ระบบห้องเย็น, ระบบปั้ม, ระบบดับเพลิง, ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ รายละเอียดงานเพิ่มเติม ดูทาง ww...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 20,000 บาท
31 ม.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ