เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการอาคาร (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS)
- รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร - พิจารณาคัดสรรและกำหนดรายละเอียดผู้รับเหมา - ตรวจสอบการทำงานของบริษัทผู้รับจ้างบริหารจัดการอาคาร - พิจารณาและให้ความเห็นผลงานของผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อประกอบกา...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
6 ต.ค. 58
2 . หัวหน้าวิศวกร งาน O&M ประจำสำนักงานใหญ่
- วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
6 ต.ค. 58
3 . ผู้ช่วยช่างอาคาร
: - เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งระบบเครื่องเสียง (AV) และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร : - ระหว่างปฏิบัติงาน มีพี่เลี้ยงสอน...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
จำนวนมาก
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท
6 ต.ค. 58
4 . Building Service Manager (ผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่)
1. ควบคุมการปฏิบัติงานของวิศวกร และช่างประจำอาคารให้ปฏิบัติงานตาม แผนที่กำหนด 2. กำกับดูแลผู้ใช้พื้นที่ และผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของอาคารอย่างเคร่งครัด 3. จัดประชุมรับฟังข้อร้องเรียนของผู้...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และความสามารถ
6 ต.ค. 58
5 . ช่างควบคุมระบบเสียง (AV) ประจำอาคาร พระราม 3
1. ควบคุมดูแลงานระบบแสง, สี, เสียง ห้อง Convention Hall 2. ควบคุมดูแลงานระบบแสง, สี, เสียง งานโสตฯ ห้องประชุม 3. ควบคุมดูแลงานระบบแสง, สี, เสียง ห้องฉายภาพยนตร์ 4. ตรวจสอบดูแลทรัพย์สินภายในอาคารให้...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
6 ต.ค. 58
6 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมฯ (สำนักงานใหญ่)
- ควบคุม และ วางแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ควบคุม และติดตามผลการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม - ควบคุม การประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจักรเกึยวกับข้อมูลเครื่องจักรสำหรับอาคาร - วิเคราะห์และทบทวนแผนการ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท
6 ต.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำธนาคาร (พระราม 3)
- ทำงานเอกสารจ่ายเงิน (payment) - ประสานงาน หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - สั่งซื้อพัสดุเพื่อใช้ในหน่วยงาน - เช็ควัน work report และเวลาทำงานของพนักงานขับรถ และ ช่างเทคนิค - จัดซื้อ จัด...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
6 ต.ค. 58
8 . ช่างเทคนิค ประจำอาคาร (ผ่านฟ้าฯ ถนนราชดำเนิน)
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน - เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสื่อสาร - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการฯ ให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้ง...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสงการณ์
6 ต.ค. 58
9 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร Ample Tower (บางนา กม 4)
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
6 ต.ค. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ