เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วย Sale
-สื่อสารและแปลเอกสารภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่นได้ -ทำงานด้านเอกสารได้ดี -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 57
2 . Supervisor Accounting / Accounting
1.รับผิดชอบระบบบัญชีของบริษัท ฯ ทั้งหมด 2.ปิดบัญชีงบการเงิน ประจำเดือน/ประจำปี 3.จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย/ลูกหนี้-เจ้าหนี้ 4.รับผิดชอบระบบการตรวจสอบบัญชีสินค้าคงคลัง-วัตถุดิบและสินค้าเพื่อการจำหน่า...

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
เงินเดือน ตามตกลง
14 ต.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ