เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor Accounting
1.รับผิดชอบระบบบัญชีของบริษัท ฯ 2.ปิดบัญชีงบการเงิน ประจำเดือน/ประจำปี 3.จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย/ลูกหนี้-เจ้าหนี้ 4.รับผิดชอบระบบการตรวจสอบบัญชีสินค้าคงคลัง-วัตถุดิบและสินค้าเพื่อการจำหน่าย 5.บร...

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ย. 57
2 . QA Documents
จัดทำเอสาร ISO ของแผนก , ติดตามและป้องกันการแก้ไขปัญหางาน , ประสานงานการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ,ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ