เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการบริษัทและเลขานุการกรรมการผู้จัดการ
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง - ดูแลกิจกรรมของกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเ...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
2 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม / Project Engineer
- วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ มาปรับและเปลี่ยนแปลงการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและแผนการตรวจสอบประจำปี สำรวจกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ประเมินความเหมาะสมระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Label Packagingรับสมัครด่วน !
1. จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและวัตถุดิบสำหรับการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ในและต่างประเทศ 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อให้วัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปส่งมอบทันตามความต้องการของฝ่ายผลิตและลูกค้า 3. งานอื่น...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
23 มิ.ย. 60
5 . หัวหน้าส่วนบัญชี-บริษัทย่อยรับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางบัญชีและการเงินเพื่อการรับเงินและจ่ายเงิน รวมทั้งการบันทึกรายการทางบัญชีในระบบบัญชี -ควบคุม ติดตาม ประสานงานภายใน เพื่อให้ออกใบแจ้งงบบัญชีได้ถูกต้องและเป็นไปตามกำหนดเวลา ...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ