เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
- จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม - นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ - จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และสรุปรายละเอียดการเดินทางให้ผู้บริหาร - ร่างเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดทำเอกสารโครงกา...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
2 . ช่างไฟฟ้าอาคาร-โรงงาน
- มีความรู้ด้านไฟฟ้าติดตั้งอาคารและงานโสตทัศนูปกรณ์ - เรียนรู้งานได้เร็ว มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน - 2 ปี หรือมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สามารถกรอกใบสมัครได้ตามลิงค์ด้าน...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ DCCรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและแผนการตรวจสอบประจำปี - สำรวจกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ - ประเมินความเหมาะสมระบบการควบคุมภายในของหน่ว...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.ดูแลรับออเดอร์ลูกค้า 2.ประสานงานกับเซลล์ 3.รับข้อร้องเรียนของลูกค้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานผลิต 5.งานอื่่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
5 . R&D / QA Packaging รับสมัครด่วน !
- สามารถสอบเทียบเครื่องมือวัด และใช้เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพงานบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นได้ - ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว - สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามท...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ