เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างพิมพ์/ช่างพิมพ์แผ่น,ช่างพิมพ์ม้วน/ช่างพิมพ์ดิจิตอล/ช่าง Mail ดิจิตอล
1.รับวัตถุดิบ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ 2.จัดเตรียมเครื่องพิมพ์ 3.พิมพ์งานตามใบสั่งผลิต พร้อมจัดทำรายงานการผลิต 4.ควบคุม ดูแล รักษา ทำความสะอาดเครื่องจักรที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ง...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
8 อัตรา
30 ก.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในองค์กร

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 59
3 . นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
1.สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ ผู้สื่อข่าว หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริษัท 2.รับผิดชอบด้านการสร้าง การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามกฎของ สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลั...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
30 ก.ย. 59
4 . ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.จัดการงานด้านเอกสารประชุม 2.ประสานงาน นัดหมายบุคคลภายใน และภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหาร 3.ติดตามงานและช่วยงานเลขานุการกรรมการผู้จัดการ 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จันทร์-ศุกร์ และเสาร์สุด...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ก.ย. 59
5 . เจ้าหน้าที่สรรหา
1.สรรหาว่าจ้างพนักงานรายวันให้ได้ครบตามจำนวนทันต่อเวลาและตรงตามที่ต้องการ รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ 2.ดูแลนักเรียนทุนของบริษัท 3.ดำเนินการตามระบบมาตรฐานสากล ตามที่โรงงานกำหนดไว้...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ