เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายสิ่งพิมพ์
- วางแผน จัดเตรียมเอกสารเพื่อนำเสนอลูกค้า พร้อมบันทึกข้อมูลการพบลูกค้า - จำหน่ายสิ่งพิมพ์ของบริษัท - จัดทำใบเสนอราคา พร้อมปิดการขาย และสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
2 . ช่างไฟฟ้าอาคาร-โรงงาน
- มีความรู้ด้านไฟฟ้าติดตั้งอาคารและงานโสตทัศนูปกรณ์ - เรียนรู้งานได้เร็ว มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน - 2 ปี หรือมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและแผนการตรวจสอบประจำปี - สำรวจกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ - ประเมินความเหมาะสมระบบการควบคุมภายในของหน่ว...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Label Packagingรับสมัครด่วน !
1. จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและวัตถุดิบสำหรับการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ในและต่างประเทศ 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อให้วัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปส่งมอบทันตามความต้องการของฝ่ายผลิตและลูกค้า 3. งานอื่น...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
20 ต.ค. 60
5 . R&D / QA Packaging รับสมัครด่วน !
- สามารถสอบเทียบเครื่องมือวัด และใช้เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพงานบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นได้ - ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว - สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามท...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ