เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร (ประจำที่จ.นครนายก)
•วางแผน/ควบคุมงานและขบวนการผลิต , ควบคุมดูแลเครื่องจักร , บุคลากร •ดูแลเครื่องจักร ปรับปรุงระบบ Line ผลิต •ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย •ควบคุมหน้างานให้ได้คุณภาพ ตามร...

THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
20 ก.ย. 60
2 . วิศวกร Marketing
1.จัดทำข้มูลเพื่อใช้ในการเสนอราคาลูกค้า 2.ประสานงานกับลูกค้าในการเสนอราคา 3.ปฏิบัติงานให้บรรลุตาม KPI ของหน่วยงาน

THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.
20 ก.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา / เจ้าหน้าที่สรรหา 1 อัตรารับสมัครด่วน !
1 เจ้าหน้าที่สรรหา - สรรหาใบสมัครจากแหล่งข้อมูลต่างๆ - ติดต่อผู้สมัครให้เข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการสัมภาษณ์งาน - ติดต่อแจ้งผลสัมภาษณ์ ,เจรจาเงินเดือน,นัดตรวจร่างกายและนัดเริ่มงาน - ติดตามผลการปฏิ...

THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.
2 อัตรา )
20 ก.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการจ่ายเงิน(ตรวจสอบ Payment voucher) และควบคุมการรับเงินที่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ (ตรวจสอบ Offset หนี้) 2.จัดสรรกระแสเงิน(Cash flow)ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย) 3.ดูแลการกู้ยืมเงิน...

THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ย. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ