JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  4 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- รับผิดชอบในการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว ของสินค้าและวัตถุดิบทั้งด้านการสั่งซื้อ และ ด้านการขายสินค้า - รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรับเข้า - จ่ายออก ของสินค้ากลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง - ร...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
1 อัตรา
23 Sep 14
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
• ตรวจเช็คเอกสารรายงานการผลิต • บันทึกรายงานการผลิต • ทำการปิด Job หลังจากสินค้าหรืองานทดลองผลิตครบตามที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต • นำเอกสารที่ได้รับการเซ็นต์อนุมัติแล้วส่งให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง ...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 14
3 . Quality Controller
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการปฎิบัติงานและมาตรฐานที่กำหนด - สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ และแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ร่วมวิเคราะห์ หาสาเหตุ การแก้ปัญหากรณีวัตถุดิบ/ผ...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
17 Sep 14
4 . Production Engineer
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยการเตรียมความพร้อมทางด้านเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิตที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดการผลิตตามแผน - ตรวจสอบ / ร่วมปรับตั้งเครื่องจักร,...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 14
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs