JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Please enter Username & Password
Username  :  
Password  :  
  4 Positions      
Sort By 
1 . การจัดการระบบสารสนเทศ (MIS)
- พัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ - เตรียม และจัดทำสื่อประเภทต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ Web Site รวมทั้ง Update ข้อมูลใน Web Site - อบรมการใช้งานโปรแกรม หรือซอฟท์แวร์ให้แก่ผู้ใ...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 14
2 . Quality Controller (ประจำสาขาเวลโกรว์)
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการปฎิบัติงานและมาตรฐานที่กำหนด - สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ และแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ร่วมวิเคราะห์ หาสาเหตุ การแก้ปัญหากรณีวัตถุดิบ/ผ...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
Welgrow Industrial Chachoengsao
22 Aug 14
3 . ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างแม่พิมพ์พลาสติก/ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลบำรุงเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้ตามแผนที่กำหนด 2.ปรับตั้งเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์การผลิตให้ผลิตสินค้าได้ตามแผนงานและคุณภาพที่กำหนด 3.บันทึกค่าในการปรับตั้งเครื่องจัก...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
หลายอัตรา
22 Aug 14
4 . Production Engineer
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยการเตรียมความพร้อมทางด้านเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิตที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดการผลิตตามแผน - ตรวจสอบ / ร่วมปรับตั้งเครื่องจักร,...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 14
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs