JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - รับผิดชอบพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร - รับผิดชอบในรวมร่วมอัตราการทำงานของทั้งหมด - ดูแล รปภ+ แม่บ้าน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ - ดูแลการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหน...

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 Dec 17
2 . Sale รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารการเงินจากลูกค้าและบริการลูกค้า เพื่อสร้างความพึ่งพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ 2. กำหนดทิศทางการขาย วางแผนกลยุทธ์ ระยะยาว ระยะสั้น 3...

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Dec 17
3 . ผู้จัดการบัญชี รับสมัครด่วน !
-.รับผิดขอบการวางแผนงานด้านบัญชี เพื่อควบคุมตรวจสอบให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์การเป็นไปอย่างมีปสิทธิภาพ - รับผิดชอบการวางแผนงานแลควบคุมการจัดทำบัญชีต้นทุนและบัญชีทั่วไป เพื่อจัดทำรายงานที่ถู...

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Dec 17
4 . Marketing & Branding รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการออกแบบสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร และสร้างควาามพึงพอใจให้กับลูกค้า 2. วางแผนการตลาด ท...

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Dec 17
5 . ธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
- งานตรววเอกสารบัญชีด้านรับ จ่าย - งานบันทึกบัญชี ทั้งระบบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Dec 17
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs