JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
1.วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ และระยะเวลาทำงาน 4.งา...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Dec 17
2 . หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ
1.รวบรวมข้อมูลผลวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานการผลิตประจำวัน 2.ดูแลกระบวนการวิเคราะห์ตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง จนถึงรายงานผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้องทันต่อการควบคุมกระบวนการผลิต 3.ควบคุมการสุ่มอ้อยและวิเคราะห...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Dec 17
3 . พนักงานขาย
1.ติดต่อ นำเสนอ ประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเก่า รวมไปถึงการหากลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ทางบริษัทฯ กำหนด 2.ติดตามประสานงาน บริหารงาน วางแผนการขาย และจัดทำรายงานการขายประจำเดือน 3.รักษาฐานลู...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Dec 17
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ควบคุมและบริหารการจัดซื้อ-จัดจ้าง Supplier และ Sub Contractor 2.รับและตรวจสอบเอกสาร PR และ PO ให้ถูกต้องและครบถ้วน 3.ติดตามและบันทึกการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อ 4.งานอื่นๆ ที่ได้รั...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Dec 17
5 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
- รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและวางแผนการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ - จัดทำแผนและเป้าหมายของหน่วยงาน - ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Dec 17
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs