JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
1.วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ และระยะเวลาทำงาน 4.งา...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
2 . พนักงานพัสดุ
-ตรวจรับการส่งมอบรายการสินค้า โดยตรวจสอบความถูกต้องตามรายการสั่งซื้อและใบสงมอบสินค้า -ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกพัสดุและประสานงานในขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ -ติดตามและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
3 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ประจำโรงงาน
*วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี *วางแผนภาษี *บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน *วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน *วางแผนการหาแหล่งเงินทุน *ตรวจสอบการจัดทำทะเบียบค่าจ้าง *วางแผนและควบค...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
4 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
- รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและวางแผนการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ - จัดทำแผนและเป้าหมายของหน่วยงาน - ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
5 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรม
1.บริหารความคืบหน้างานโครงการให้เป็นไปตาม Master Plan 2.บริหารคุณภาพงานโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานวิซกรรม 3.บริหารงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4.บริหารความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงก...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs