JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (รับสมัครด่วน )
- ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้าสำเร็จรูป ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ผู้บังคับบัญชา - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบและสินค้า ทำความสะอาดภายในคลังสินค้า - ตรวจนับสต๊อกวัตถุดิบแล...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Oct 17
2 . หัวหน้าทีม Mixing / เจ้าหน้าที่ Mixing ( รับสมัครด่วน ! )
- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน Mixing - ควบคุม/ตรวจสอบวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ผสมเคมีสำเร็จด้วยวิธีการ ปฏิบัติ - เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ การจัดเก็บเคมีสำเร็จ การส่งมอบเคมีสำเร็จแก่ ...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Oct 17
3 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ด่วน !
ควมคุมงานโครงการก่อสร้างภายในบริษัท ควบคุมงานซ่อมบำรุง รักษา เครื่องจักรภายในบริษัท งานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO , GMP ที่เกี่ยวข้องกับแผนก และ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Oct 17
4 . ผู้จัดการแผนก Mixing รับสมัครด่วน !
- วางแผนและจัดเตรียมการผสม โดยใช้คน และเครื่องจักร อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการทำงานตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเตรียม เครื่องจักร และอุปกรณ์การผสม การเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Oct 17
5 . พนักงานฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย 2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร และพื้นที่ปฏิบัติง...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Oct 17
6 . ผู้อำนวยการขาย พัฒนาการ 40รับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนกตลาด การขาย การบริหารผลิตภัณฑ์ บริหารทีมงานขายภายใต้การดูแลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ตลาด การพัฒนาและแนะนำผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดเป้าหมายการขาย...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
1 Position
18 Oct 17
7 . พนักงานขับรถส่งผู้บริหาร(ประจำพัฒนาการ 40) ด่วน!!รับสมัครด่วน !
-ขับรถรับส่งผู้บริหารไปสถานที่ต่างๆ -ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมลฑล -ดุแลรักษารถและเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -ขับรถนุ่ม เวลาปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์ (นอกเวลามีโอที)

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
3 Position
18 Oct 17
8 . Brand Manager/Marketing Manager (พัฒนาการ 40) รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การขาย ส่งเสริมการขาย การโฆษณา และการออกสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ ยอดขายและศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า -กำหนดทิศทางการตลาด -วาง...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
2 Position
18 Oct 17
9 . จนท.รับประกันคุณภาพ (QA) จนท.ควบคุมคุณภาพ (QC)
- รับผิดชอบการสุ่มตรวจคุณภาพวัตถุดิบ - ตรวจสอบกระบวนการผลิต ตรวจวัด คุณภาพของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหหมาย

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
ุ6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Oct 17
10 . Training/Coaching Officer ( เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมระบบบริหารคุณภาพ ) รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบหลักสูตรและจัดทำทะเบียนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแต่ละแผน 2. จัดทำแผนการ Training/Coaching ระบบบริหารคุณภาพแก่พนักงาน ใหม่ 3. จัดทำแผนการ re-Training/Evaluate ระบบบริหารคุณภาพกับ พนักง...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 ตามความสามารถ
17 Oct 17
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs