JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  15 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแม่บ้านรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมกำกับดูแลการทำงานของแม่บ้าน 2.ดูแลการจัดเลี้ยงและรับรองแขกผู้ใหญ่

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000 บาท
22 Oct 17
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / Buffer Stock Officerรับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้าที่ทำการรับเข้าจริงกับเอกสารที่ทำการส่งมอบ 2.จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับบสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่กำหนด 3.การจัดสินค้า โดยจัดสินค้าตามเอกสารการเบิ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 10,000 - 16,000 บาท
22 Oct 17
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Officer (สัญญาจ้าง6เดือน)รับสมัครด่วน !
1. ร่วมประชุมหารือกับผู้จัดการส่วน และทีมงาน สำหรับปรึกษา และ ค้นหาแนวคิดในการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์เพื่อตอบสนองโจทย์โฆษณาตามที่กำหนด 2. ควบคุมภาพลักษณ์การสื่อสารของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 17,000 บาท
22 Oct 17
4 . เจ้าหน้าที่ออกแบบมัลติมีเดียและกราฟิค / Multimedia & Graphic designer Urgently Required !
1. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ , Multimedia, ต่อต่อ VDO, Presentation 2. ควมคุมสื่อ และภาพลักษณ์ของงานที่ออกไป ให้ตรงตามเป้าหมายของบริษัทฯ 3. ประสานงานติดต่อกับ Supplier เ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบกาณ์และความาสามารถ
22 Oct 17
5 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน / System Analystรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและวางระบบงานจากผลิตภัณฑ์มาตราฐาน ของบจก.วิศวกรรม ซอร์ฟแวร์ เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับระบบงานของลูกค้า 2.วิเคราะห์ระบบงาน เขียนวัตถุประสงค์ และกำหนดขอบเขตงาน ให้ครอบคลุมระบบงานทั้งหมด 3. จัดทำเ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบกาณ์และความาสามารถ
22 Oct 17
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปในประเทศ / Local Procurement Staffรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินงานในเรื่องของงานจัดซื้อทั้งระบบ ภายในบริษัทฯ 2.จัดหาสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆตามที่แต่ละหน่วยงานร้องขอ 3.จัดหา Supplier ทั่งรายเก่า รายใหม่เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงกามเป้าหมายที่ต้อ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 25,000 บาท
22 Oct 17
7 . บัญชี-การเงิน (เจ้าหน้าที่, อาวุโส)/Accounting&Finance (Officer, Senior) รับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คข้อมูลเงินฝากธนาคาร/เช็ค และเงินสดรับ กับรายการลูกหนี้คงค้างในระบบ และออกใบเสร็จการรับเงิน 2. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และลูกค้า เกี่ยวกับการรับชำระเงิน การตรวจสอบเอกสารทางการเงินต่าง ๆ ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 Position
Salary 12,000-25,000 บาท
22 Oct 17
8 . ฝ่ายบริการและปฏิบัติการ (ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ปัญหางานบริการ 2. ปลูกจิตสำนึก ให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้านงานบริการ 3. ตรวจสอบ และกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริการ 4. สรรหา พนักงานบริการและปฏิบัติการ 5. วางเป้าหมายก...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 35,000 - 65,000 บาท
22 Oct 17
9 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาโปรแกรม / Web Programmerรับสมัครด่วน !
1.รับรายละเอียดของความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User) จากนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 2.จัดทำแผนภูมิ (Flowchart) ขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด และถูกต้องตาม 3.ทดสอบโปรแกรมด้วยข้อมูลตัวอย่าง ทดสอบความถ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
3 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
22 Oct 17
10 . เจ้าหน้าที่ IT Support Onsite / IT Support Officer ประจำสาขาระยองรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และ การแก้ไขปัญหาการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษํัทฯได้อย่างต่อเนื่อง, เก็บบันทึกประวัติลูกค้า และติดตามโปรเจคต่าง...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 17,000 บาท
22 Oct 17
11 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ / Telesales ประจำสาขาเชียงใหม่รับสมัครด่วน !
1.ทำใบงานสั่งซื้อเข้าระบบ ERP 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบรืษัทฯ เพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานกับลูกค้าแทนพนักงานขาย 4.ช่วยรับเรื่องกรณีลูกค้าประสบปัญหา 5.ช่วยติดตามหน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 12,000 - 16,000 บาท
22 Oct 17
12 . ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ (ระบบแอร์)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจเช็คระบบทำความเย็น,ระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2.ทำการซ่อมแซม เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ ตามใบแจ้งซ่อม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 3.ทำการซ่อมบำรุงรักษาตามแผนที่วางไว้ (Planned Maintenance...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
22 Oct 17
13 . เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า/ Helpdesk Support (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้)รับสมัครด่วน !
1. แก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งอีเมล์ และแนะนำวิธีการใช้งาน 2. ประสานงานแผนกต่างๆ Support IT , PC , Sales และช่างเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา 3. ประสานงานแผนกต่างๆ Support และ ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 18,000 บาท
22 Oct 17
14 . บริหารลูกหนี้ (เจ้าหน้าที่/อาวุโส) / Collection (Officer,Senior)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน, เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับ (ใบวางบิล) 5.วิเค...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
3 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
22 Oct 17
15 . พนักงานขายองค์กร / Key Account Executive ทั่วประเทศ (รับเฉพาะผู้ที่มีรถยนต์) รับสมัครด่วน !
1.เปิดลูกค้าใหม่ 2.รักษายอดลูกค้าเดิม 3.นำเสนอสินค้าและบริการ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ เพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5.ติดตามหนี้จากการขาย 6.จัดทำ Forecast ยอดขาย รายเ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ไม่จำกัด
Salary ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
22 Oct 17
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs