JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต+ Logistics
1. บริหารกระบวนการผลิตในองค์กร 2. บริหารระบบ Logistics ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. บริหารการวางแผนการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการวางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 4. บริหารระบบ ISO ข...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ ประสบการณ์
23 Jun 17
2 . พนักงานจัดซื้อ (Senior)
1. วางแผนจัดซื้อ/ จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท 2. จัดซื้อ/ จัดหา ภายในประเทศ เปิด PO เพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อ 3. จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง เจรจาต...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ ประสบการณ์
23 Jun 17
3 . พนักงานธุรการ/ลูกค้าสัมพันธ์
- รับงานจากลูกค้าทางโทรศัพท์ เขียนใบรับงาน - ออกใบสั่งผลิต, ใบส่งของชั่วคราว, ใบกำกับภาษี, ใบวางบิล และเอกสารอื่น ๆ - วางแผนการผลิตงาน, ติดตามแผนประจำวัน - ดูแลการรับ - ส่งงานลูกค้าบริเวณหน้าบริษั...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jun 17
4 . ช่างเทคนิคผลิต/พนักงานฝ่ายผลิต
- ควบคุมดูแลการผลิตงานให้ถูกต้องตรงตามใบสั่งผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน - ดำเนินการผลิตงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรประจำวัน...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jun 17
5 . ซ่อมบำรุง (Maintenance)Urgently Required !
- ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมสร้างระบบ ลม, น้ำ, ไฟ และเครื่องจักรกลทั้งระบบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบเครื่องกล, ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 Jun 17
6 . ธุรการประสานงานผลิตและซ่อมบำรุงUrgently Required !
- สรุปสถิติการผลิตประจำวันของแผนก วิเคราะห์สถิติการผลิตของแผนกที่ไม่ได้ตาม เป้าหมาย - ตรวจสอบจัดเก็บใบสั่งผลิตและเอกสารภายในแผนก - ตรวจสอบสต๊อกวัตถุดิบประจำเดือนของแผนก และวางแผนวัตถุดิบร่วมกับแผ...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ / ประสบการณ์
23 Jun 17
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานระบบขนส่ง (Coordinate Logistics System)Urgently Required !
- รับงานทางโทรศัพท์จากลูกค้าและบันทึกข้อมูลในระบบ Computer - วางแผนการรับงานของลูกค้าและวางแผนจัดส่งงานให้กับลูกค้า - ประสานงานกับพนักงานขับรถในการเข้าไปรับ - ส่งงานลูกค้า - ประสานงานกับลูกค้าในการ...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
23 Jun 17
8 . ช่างพิมพ์ม้วน (ระบบโรตารี่)Urgently Required !
- พิมพ์งานตามใบสั่งผลิต และตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ - ควบคุมสต็อกวัตถุดิบ - บำรุงรักษาเครื่องจักร

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท / และตามประสบการณ์
23 Jun 17
9 . พนักงานขาย (Sales)Urgently Required !
- ดูแลลูกค้ารายเก่า และขยายตลาดสู่ลูกค้ารายใหม่ๆ - เป็นตัวแทนของบริษัทในการนำเสนอสินค้า และให้บริการ - เป็นตัวแทนของลูกค้าในการติดตามงาน แก้ไขปัญหางานต่างๆ ให้ลูกค้า

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jun 17
10 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor)Urgently Required !
- บริหารงานด้านการวางแผนการดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องจักร PM/BM และด้านสาธารณูปโภคต่างๆ - บริหารงานภายในแผนกตามนโยบายของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย - การพัฒนาและปรับปรุงระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Jun 17
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs