JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  20 Positions      
Sort By 
1 . นักวิเคราะห์การลงทุน รับสมัครด่วน !
นักวิเคราะห์การลงทุน ประจำตำแหน่งผู้บริหาร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานที่ดิน (ประจำสำนักงาน จ.เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสารต่างๆประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร - ออกปฏิบัติงานภาคสนามประจำฝ่ายบริหาร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
3 . ทนายความรับสมัครด่วน !
1. เข้าเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยคดีแพ่ง คดีแรงงาน ที่เกี่ยวกับคดีของบริษัทและบริษัทในเครือ 2. ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท 3. จัดทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ 4. ตร...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
4 . พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานบริการ ด้านการพยาบาลประจำตำแหน่งผู้บริหาร - สืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการให้กับผู้บริหาร - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
5 . ทนายความ (ประจำสำนักงาน จ.เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- งานว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา - งานจดทะเบียนบริษัทฯ - งานนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
6 . เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานระบบคอมพิวเตอร์ประจำฝ่ายบริหาร - ดูแลงานแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ - ดูแลงานโฉนดที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
7 . Senior Internal Audit Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบ การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรตามได้รับมอบหมาย - ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ย...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
14 Dec 17
8 . Site Engineer (วิศวกรภาคสนาม)
- ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณา และให้ความช่วยเหลือใน เนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรม - พิจารณาทบทวนวิธีการ รายการการก่อสร้าง และการตรวจตราเฝ้าสังเก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
9 . Foreman M&E (ผู้ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร)
- ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ของผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด - จัดสรรแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดการการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง - ต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
10 . เจ้าหน้าที่ที่ดินและโครงการรับสมัครด่วน !
- ประสานงานด้าน การประเมินที่ดินและโครงการฯ ประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานด้าน การทำรังวัดที่ดิน - ประสานงานด้าน การโอนที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
11 . Draftsman M&E (พนักงานเขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร)
- เตรียมข้อมูลแบบก่อสร้างด้านงานระบบประกอบอาคารล่วงหน้า - จัดทำแบบ Shop Drawing จากแบบคู่สัญญาจนกระทั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้ในการก่อสร้างได้จริง - จัดทำแบบ As Build Drawing ทั้งหมดของโครงการ - ทำก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
12 . Office Engineer (วิศวกรสำนักงานภาคสนาม)
- ดูแลงานการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพเข้าสู่โครงการ - ดูแลคุณภาพของข้อมูลการก่อสร้าง และจัดทำ Instruction Test and Planning ตามมาตรฐาน ISO - จัดทำ Method Statement ของงานวิศวกรร...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
13 . Foreman (ผู้ควบคุมงาน)
- ควบคุมดูแลงานภาคสนามให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง - จัดสรรและควบคุมแรงงานในชุดของตนให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ - ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำเสร็จแล้วให้ได้คุณภาพ - ดูแบบ และเข้า...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
14 . Senior Engineer (วิศวกรอาวุโส)
- ดูแลและควบคุมงานประจำหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรม - พิจารณาทบทวนรายการการก่อสร้าง วิธีการ และการตรวจตราเฝ้าสังเกต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
14 Dec 17
15 . Architect (สถาปนิกโครงการ)
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
16 . Site Admin (เจ้าหน้าที่ธุรการภาคสนาม)
- ประสานงานกับทางสำนักงานใหญ่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆในโครงการก่อสร้าง - ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงานทั้งรายเดือนและรายวันในโครงการ และตรวจสอบความถูกต้องของค่าแรงของพนักงานรายวัน - ควบคุมดูแลการทำงา...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
17 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ)
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
18 . Surveyor (ช่างสำรวจ)
- สำรวจเส้นทาง/ระดับงานในหน่วยงานและลักษณะพื้นที่โดยรอบก่อนทำสัญญา - คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเตรียมงาน - กำหนดรังวัดที่แน่นหนา และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง - จัดหาเส้นทางระหว่างชั้น และห...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
19 . Project Engineer (วิศวกรโครงการ)
- รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม - จัดทำแผนงานย่อยที่สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างหลัก คิดคำนวนปริมาณงาน วางแผนงานก่อสร้าง การจัดกำลังคน วัสดุก่อสร้าง ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
14 Dec 17
20 . Draftsman (พนักงานเขียนแบบ)
- ดูแลงานเขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม - เตรียมข้อมูลแบบการก่อสร้าง เช่น แบบ Shop Drawing, แบบขยายต่างๆ ล่วงหน้าก่อนแผนงานก่อสร้าง - จัดทำแบบ Shop Drawing จากแบบคู่สัญญา จนกระทั่งได้รับการอนุมัติให...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
14 Dec 17
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs