JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  20 Positions      
Sort By 
1 . Senior Architect (สถาปนิกโครงการอาวุโส)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องและแล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + OT
22 Aug 17
2 . นักวิเคราะห์การลงทุน รับสมัครด่วน !
นักวิเคราะห์การลงทุน ประจำตำแหน่งผู้บริหาร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 Aug 17
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานที่ดิน (ประจำสำนักงาน จ.เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสารต่างๆประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร - ออกปฏิบัติงานภาคสนามประจำฝ่ายบริหาร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 Aug 17
4 . พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานบริการ ด้านการพยาบาลประจำตำแหน่งผู้บริหาร - สืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการให้กับผู้บริหาร - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 Aug 17
5 . ทนายความ (ประจำสำนักงาน จ.เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- งานว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา - งานจดทะเบียนบริษัทฯ - งานนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + OT
22 Aug 17
6 . Accounting Officer (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบัญชี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและจัดทำบันทึกเจ้าหนี้ - ตรวจสอบใบกำกับภาษี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 Aug 17
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสารต่างๆประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร - ออกปฏิบัติงานภาคสนามประจำฝ่ายบริหาร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 Aug 17
8 . Contract Engineer (วิศวกรสัญญา)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องด้านสัญญา - ตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาจ้างของโครงการตามที่ได้รับผิดชอบ - ติดตามและประสานงานกับเจ้าของโครงการและผู้ควบคุมงานในการจัดเตรียมเอกสารด้าน ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 Aug 17
9 . Foreman M&E (ผู้ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ของผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด - จัดสรรแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดการการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง - ต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 Aug 17
10 . Draftsman M&E (พนักงานเขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- เตรียมข้อมูลแบบก่อสร้างด้านงานระบบประกอบอาคารล่วงหน้า - จัดทำแบบ Shop Drawing จากแบบคู่สัญญาจนกระทั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้ในการก่อสร้างได้จริง - จัดทำแบบ As Build Drawing ทั้งหมดของโครงการ - ทำก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 Aug 17
11 . Foreman (ผู้ควบคุมงาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานภาคสนามให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง - จัดสรรและควบคุมแรงงานในชุดของตนให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ - ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำเสร็จแล้วให้ได้คุณภาพ - ดูแบบ และเข้า...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 Aug 17
12 . Senior Engineer (วิศวกรอาวุโส)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและควบคุมงานประจำหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรม - พิจารณาทบทวนรายการการก่อสร้าง วิธีการ และการตรวจตราเฝ้าสังเกต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 Aug 17
13 . Architect (สถาปนิกโครงการ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องและแล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรม...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + OT
22 Aug 17
14 . M&E Engineer (วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร วันต่อวัน และรายงานถึงความก้าวหน้าของงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชา - พิจารณาแผนการก่อสร้างและวิธีการทำงาน - ประสานงานกับวิศวกรรมโครงสร้าง, สถาปัตยก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 Aug 17
15 . Cost Engineer (วิศวกรต้นทุน)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมต้นทุนและสัญญาสำนักงานใหญ่ - รายงานผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับรายได้ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ - เบิกเงินงวดงานในแต่ละเดือนและควบคุมงบประมาณของโครงการ ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 Aug 17
16 . Site Admin (เจ้าหน้าที่ธุรการภาคสนาม)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับทางสำนักงานใหญ่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆในโครงการก่อสร้าง - ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงานทั้งรายเดือนและรายวันในโครงการ และตรวจสอบความถูกต้องของค่าแรงของพนักงานรายวัน - ควบคุมดูแลการทำงา...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 Aug 17
17 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 Aug 17
18 . Surveyor (ช่างสำรวจ)รับสมัครด่วน !
- สำรวจเส้นทาง/ระดับงานในหน่วยงานและลักษณะพื้นที่โดยรอบก่อนทำสัญญา - คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเตรียมงาน - กำหนดรังวัดที่แน่นหนา และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง - จัดหาเส้นทางระหว่างชั้น และห...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 Aug 17
19 . Project Engineer (วิศวกรโครงการ)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม - จัดทำแผนงานย่อยที่สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างหลัก คิดคำนวนปริมาณงาน วางแผนงานก่อสร้าง การจัดกำลังคน วัสดุก่อสร้าง ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 Aug 17
20 . Draftsman (พนักงานเขียนแบบ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม - เตรียมข้อมูลแบบการก่อสร้าง เช่น แบบ Shop Drawing, แบบขยายต่างๆ ล่วงหน้าก่อนแผนงานก่อสร้าง - จัดทำแบบ Shop Drawing จากแบบคู่สัญญา จนกระทั่งได้รับการอนุมัติให...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
22 Aug 17
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs