JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Please enter Username & Password
Username  :  
Password  :  
  6 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การเงินด้านจ่ายชำระ
- รับวางบิลจาก Supplier โดยตรวจสอบเอกสารในการรับวางบิล -ทำการออกใบรับวางบิลให้กับ Supplier - รับ Payment จากฝ่ายบัญญชี -ส่งเช็คให้กับผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์ -ทำการจ่ายเช็คต์ให้กับ Supplier พร้อ...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary --
19 Aug 14
2 . พนักงานส่งสินค้า
- จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามบิลได้ตามกำหนดในแต่ละวันในสภาพเรียบร้อย ครบถ้วนและตรงต่อเวลา - รับส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค นำเอกสารให้ลูกค้าเซ็นรับและส่งคืนบริษัทครบถ้วน - ช่วยดูแลความเรียบร้อยภาในโกดังส...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
19 Aug 14
3 . ผู้จัดการภาคใต้
-ตรวจสอบยอดจัดส่งของสายส่งทุกวัน -บริหารยอดขายประจำภาคอีสานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -บริหารสาขาประจำภาคอีสานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000
19 Aug 14
4 . พนักงานขาย(รับเฉพาะผู้ชาย) Eagle Eyes ประจำห้างเซ็นทรัลพระราม 3 (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
-ขายสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด -รับผิดชอบยอดขายในพื้นที่การขาย -ประสานงานลูกค้าภายในและภายนอก -นำเสนอข้อมูล และแบริหารงานขาย ประจำพื้นที่ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 10,000++
19 Aug 14
5 . ผู้จัดการภาคอีสาน
-ตรวจสอบยอดจัดส่งของสายส่งทุกวัน -บริหารยอดขายประจำภาคอีสานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -บริหารสาขาประจำภาคอีสานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000
19 Aug 14
6 . Brand Manager
Job Description 1. Brand Management Sale Marketing Positioning 2. Response for Sale Figure 3. Promotion Brand to be known 4. Budgeting Management 5. Co-ord...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 14
  6 Positions      
Sort By 
Disability Jobs