JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  14 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
- จัดทำแผนเป้าหมายงานอนุรักษ์พลังงาน - ออกแบบ จัดเก็บข้อมูล การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน - จัดทำรายงานประจำปี เสนอกระทรวงพลังงาน - จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
28 Jul 16
2 . เจ้าหน้าที่บรรจุ
- ควบคุมเครื่องจักรบรรจุข้าวให้ได้ตามเป้าหมาย - ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญหาจากการบรรจุ

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
Salary ตามโครงสร้าง
28 Jul 16
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป (ข้าวตราฉัตร)
- ควบคุมสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นระเบียบและใช้พื้นทีจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภายในโรงงานและคลังสาขา - ควบคุม Pest Control และ Glass Control ให้ถูกต้องตามหลัก GMP - ควบคุมสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้อ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
28 Jul 16
4 . วิศวกรวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงงาน เสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นคอขวดของโรงงาน 2. เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน โดยการวางแผนให้โรงงานสามารถผลิตได้เต็มกำลัง วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
28 Jul 16
5 . จป. วิชาชีพ - ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- พัฒนาระบบงานด้านความปลอดภัยของโรงงานข้าว - ดูแลแผนงานด้านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยร่วมกับสำนักความปลอดภัยจากส่วนกลาง - ตรวจสอบหาจุดเสี่ยงต่างๆในโรงงานข้าว - ทำรายงานสรุปการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ จา...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
28 Jul 16
6 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
- สรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง - ดูแลด้านค่าแรงของพนักงานรายวัน และสวัสดิการต่างๆ - ควบคุมจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับงานบุคคลและธุรการ - ดูแลด้านการฝึกอบรมของพนักงาน ทั้งภายและภายนอก ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
28 Jul 16
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีปุ๋ยอาวุโส โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
1. ศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ในปุ๋ยอินทรีย์หมักในห้องปฏิบัติการ,ในแปลงหมักจริง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 2. ดำเนินการคัดแยก,เพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ จากกองปุ๋ยหมักเพื่อ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
28 Jul 16
8 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน
รับผิดชอบการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคมให้แก่พนักงานของบริษัท

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
28 Jul 16
9 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์
1.บริหารการผลิตให้ได้ตรงตามแผนการผลิตที่วางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(สำนักผลิตภัณฑ์,ฝ่ายคลังสินค้า,ฝ่ายจัดซื้อและอื่นๆ)และตรงเวลาในการส่งมอบให้ลูกค้า 2. บริหารการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตร...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
28 Jul 16
10 . เจ้าหน้าที่เตรียมวัตถุดิบ และพัสดุบรรจุ (Fertilizer Production Engineer)
1. ดูแลคัดสรรวัตถุดิบและพัสดุบรรจุให้ได้ตรงตามมาตรฐาน ก่อนนำเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต 2. ควบคุมดูแลระบบการป้อนและชั่งตวงวัตถุดิบก่อนทำการผสมด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ 3. ควบคุมดูแลบุคลากรการผลิตรวมทั้งก...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
Salary ตามโครงสร้าง
28 Jul 16
11 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม - CSR Officer
1. กำหนดและดำเนินจัดการจัดกิจกรรม CSR ของบริษัท ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแต่ละปี 2. ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงาน สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มหาวิ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
28 Jul 16
12 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ - อยุธยา
- รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงาน และการรับสมัครบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของบริษัทในระดับปฏิบัติการ - จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบี...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
Salary ตามตกลง
28 Jul 16
13 . ผู้จัดการแผนกสวัสดิการและผลประโยชน์พนักงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ - จัดทำข้อมูลการเบิกจ่าย สวัสดิการพนักงานของบริษัท อาทิ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ - ติดตาม เปรียบเทียบ และนำเสนอสวัสดิการของบริษัทให้สอดคล้อ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามตกลง
28 Jul 16
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ - ข้าวเปลือก ข้าวสาร รับสมัครด่วน !
เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ / 08.00 - 17.00 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ วัตถุประสงค์ของงาน : 1. ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวสารรับซื้อ 2. ควบคุมกระบวนการผลิตให้ไดัปริมาณตามเป้...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
28 Jul 16
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs