JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  20 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรการผลิตรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมเครื่องจักรกระบวนการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ข้าว 2. ปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ได้จากกระบวนการผลิต 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการการผลิต 4. พัฒนานวัฒกรรมใหม่ๆในการผล...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
26 Apr 17
2 . ผู้จัดการแผนกผลิต (ธุรกิจโรงงานป๋ยเคมี) - Production Engineer
1. แผนงานการผลิตสินค้าปุ๋ยเคมี 2. แผนการใช้วัตถุดิบแม่ปุ๋ย และการใช้บรรจุภัณฑ์ 3. ควบคุมเครื่องจักรใน Line การผลิตเพื่อให้มีการใช้งานอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. บันทึก ควบคุม ตรวจสอบเอกสารต่างๆใน...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Apr 17
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (กิจการผลิตปุ๋ยเคมี) - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
1.รับ , จัดเก็บ , ดูแลรักษา, จ่ายและเช็คยอดคงเหลือตามมาตรฐานที่กำหนดทุกวัน 2.จัดทำตัวเลขการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นข้อมูลในการออกรายงานสินค้าคงเหลือประจำวัน 3.ควบคุมการจัดทำ stock location ทะเบียคุณภาพ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 Apr 17
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - อุปกรณ์ IT
1. ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ให้ IT ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และงบประมาณที่กำหนด 2 ดำเนินการจัดหา Supplier / เปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ 3 ดูแลเกี่ยวกับทะเบีบนทรัพย์สินด้านอุ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Apr 17
5 . วิศวกรโยธา
- รวบรวมข้อมูล ออกแบบ งานด้านวิศวกรรมโยธา ระบบสาธารณูปโภคต่างๆและการปรับปรุงอาคาร - ติดตามควบคุมการว่าจ้าง ประเมินราคางานก่อสร้าง จัดทำงบประมาณ และจัดทำราคากลาง - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ รวมถึงจ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Apr 17
6 . พนักงานขาย ประจำหาดใหญ่ / ภูเก็ต
1. นำเสนอสินค้าของบริษัท 2. วางบิลและเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 3. สรุป รายงานยอดขายในแต่ละ สัปดาห์ / เดือน 4. ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายของบริษัท 5. นำเดินการส่งสินค้าไปยังร้านและผู้บริโภคได้อย่...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 Position
25 Apr 17
7 . พนักงานบันทึกข้อมูล
- บันทึกข้อมูล ลงในโปรแกรมของบริษัท - Scan เอกสารลงในคอมพิวเตอร์ * ทำงานจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. ณ อาคารสีลมทาวเวอร์ (ติด BTS ศาลาแดง)

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary 13,000 บาท
25 Apr 17
8 . เจ้าหน้าที่บุคคล - สรรหา&ฝึกอบรม
- สรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง - ควบคุมจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับงานบุคคล - ดูแลด้านการฝึกอบรมของพนักงาน ทั้งภายและภายนอก - ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์และงานกิจกรรมต่างๆ

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
25 Apr 17
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผสมและบรรจุ (Fertilizer Production Engineer)
1.วางแผนเตรียมการผลิต และดูแลการส่งมอบสินค้าที่ผลิตร่วมกับฝ่ายคลังและทวนสอบคุณภาพสินค้าร่วมกับฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามแผน และมีคุณภาพตามมาตราฐานที่กำหนด 2. ดูแล และตรวจสอบการผส...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
Salary ตามโครงสร้าง
25 Apr 17
10 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม - CSR Officer
1. กำหนดและดำเนินจัดการจัดกิจกรรม CSR ของบริษัท ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแต่ละปี 2. ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงาน สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มหาวิ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
25 Apr 17
11 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ - บุรีรัมย์
- รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงาน และการรับสมัครบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของบริษัทในระดับปฏิบัติการ - จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบี...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Apr 17
12 . Insurance Officer – Chinese Speaking
Responsibilities; - Analysis of CP operations’ insurable ricks in PRC. - Advise and monitor CP Operations to have appropriates types of insurance policies and renews on time. - Follow up and ass...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
25 Apr 17
13 . เจ้าหน้าที่บริหารความพึงพอใจ - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- รับเรื่องร้องเรียน ตอบคำถามและดำเนินการประสานงานแก้ไขให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขอผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภททั้ง Offline Chanel และ Online Chanel - ออกเยี่ยมร้า...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
25 Apr 17
14 . Sales Executive - Freight Forwarding Business Urgently Required !
- รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ดำเนินการตรวจเยี่ยมลูกค้า ตามเขตพื้นที่การขายที่ได้รับผิดชอบ - ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร อาทิ ใบเสนอราคา สัญญาซื้อขาย รายงานยอดขาย หรือ เอกสารอื่นๆที่เ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
4 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Apr 17
15 . พนักงานขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและปุ๋ย-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์รับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้าและบริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ - ให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ และบริการก่อนและหลังการขาย - รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาการขายและก...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Apr 17
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
1.รับ , จัดเก็บ , ดูแลรักษา, จ่ายและเช็คยอดคงเหลือตามมาตรฐานที่กำหนดทุกวัน 2.จัดทำตัวเลขการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นข้อมูลในการออกรายงานสินค้าคงเหลือประจำวัน 3.ควบคุมการจัดทำ stock location ทะเบียคุณภาพ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Apr 17
17 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนและดำเนินการตามแผนงานการซ่อมบำรุง การ PM เครื่องจักรตามแผนงานประจำเดือน ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามใบสั่งซ่อม - ดำเนินงานด้านระบบ ISO - ดำเนินงานด้านความปลอดภัยและกิจกรรม 5ส - สามารถปฏิบั...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
25 Apr 17
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพภายนอก - โรงงานข้าวตราฉัตร
- ตรวจสอบกรรมวิธีการผลิตข้าวจากโรงสีเครือข่าย ให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมมาตรฐานข้าวสารที่ได้รับจากโรงสีเครือข่าย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงาน - ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 Apr 17
19 . วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส
1.สำรวจงาน เพื่อเก็บข้อมูลนำมาออกแบบ หรือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 2.จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุด พร้อมให้คำแนะนำข้อด...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
25 Apr 17
20 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม เช่น งานสำรวจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้หางบประมาณ และตรงจุดประสงค์การใช้งาน - งานบริหารโครงการ เช่น ควบคุมผู้รับเหมา งบประมาณ คุณภาพงาน ระยะเวลาโครงการ รวมทั้งมาต...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Apr 17
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs