JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  12 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพภายนอก - โรงงานข้าวตราฉัตร
- ตรวจสอบกรรมวิธีการผลิตข้าวจากโรงสีเครือข่าย ให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมมาตรฐานข้าวสารที่ได้รับจากโรงสีเครือข่าย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงาน - ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Oct 16
2 . ผู้จัดการแผนกผลิต(ธุรกิจโรงงานป๋ยเคมี)
1. แผนงานการผลิตสินค้าปุ๋ยเคมี 2. แผนการใช้วัตถุดิบแม่ปุ๋ย และการใช้บรรจุภัณฑ์ 3. ควบคุมเครื่องจักรใน Line การผลิตเพื่อให้มีการใช้งานอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. บันทึก ควบคุม ตรวจสอบเอกสารต่างๆใ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Oct 16
3 . ผู้จัดการแผนกบริหารข้อมูลการผลิต
- ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการผลิต ตั้งแต่หน่วยงานวัตถุดิบ ผลิตและบรรจุให้ถูกต้องและตรงต่อเวลา - ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกข้อมูล KPI ของโรงงาน/โรงสีของแต่ละหน่วยานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริห...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
18 Oct 16
4 . Secretary
- Handling all secretarial functions e.g. correspondence, reports, filing and meetings. - Handling all office administration tasks. Managing Executive Management Level ’s time schedule and confirm a...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
18 Oct 16
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล - สรรหา&ฝึกอบรม
- สรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง - ควบคุมจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับงานบุคคล - ดูแลด้านการฝึกอบรมของพนักงาน ทั้งภายและภายนอก - ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์และงานกิจกรรมต่างๆ -

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
18 Oct 16
6 . เจ้าหน้าที่เตรียมวัตถุดิบ และพัสดุบรรจุ (Fertilizer Production Engineer)
1. ดูแลคัดสรรวัตถุดิบและพัสดุบรรจุให้ได้ตรงตามมาตรฐาน ก่อนนำเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต 2. ควบคุมดูแลระบบการป้อนและชั่งตวงวัตถุดิบก่อนทำการผสมด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ 3. ควบคุมดูแลบุคลากรการผลิตรวมทั้งก...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
Salary ตามโครงสร้าง
18 Oct 16
7 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม - CSR Officer
1. กำหนดและดำเนินจัดการจัดกิจกรรม CSR ของบริษัท ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแต่ละปี 2. ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงาน สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มหาวิ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
18 Oct 16
8 . ผู้จัดการเเผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.วางแผนการรับ,จัดเก็บ,ดูแลรักษา,การจ่ายและยอดคงเหลือสินค้า,พัสดุ,สารเคมีทุกชนิด 2.วางแผนและบริหารพิจารณากำหนดพื้นที่จัดเก็บสินค้าในแต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ 3.ติดตามและตรวจสอบเอกสาร,รายงานข้อมู...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา ( ด่วน )
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Oct 16
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบ
1.รับ , จัดเก็บ , ดูแลรักษา, จ่ายและเช็คยอดคงเหลือวัตถุดิบ ตามมาตรฐานที่กำหนดทุกวัน 2.จัดทำตัวเลขการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นข้อมูลในการออกรายงานวัตถุดิบ คงเหลือประจำวัน 3.ควบคุมการจัดทำ stock location ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Oct 16
10 . วิศวกรพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
- จัดทำแผนเป้าหมายงานอนุรักษ์พลังงาน - ออกแบบ จัดเก็บข้อมูล การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน - จัดทำรายงานประจำปี เสนอกระทรวงพลังงาน - จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
18 Oct 16
11 . วิศวกรการผลิตรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมเครื่องจักรกระบวนการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ข้าว 2. ปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ได้จากกระบวนการผลิต 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการการผลิต 4. พัฒนานวัฒกรรมใหม่ๆในการผล...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
18 Oct 16
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (จบ ป.ตรี กีฏวิทยา)
- ควบคุมสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นระเบียบและใช้พื้นทีจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภายในโรงงานและคลังสาขา - ควบคุม Pest Control และ Glass Control ให้ถูกต้องตามหลัก GMP - ควบคุมสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้อ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
18 Oct 16
  12 Positions      
Sort By 
Disability Jobs