JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  18 Positions      
Sort By 
1 . นักกีฏวิทยา
- ค้นหาและตรวจสอบแมลงและโรคที่เกิดจากแมลงในการกระบวนการจัดเก็บข้าวสาร ข้าวเปลือก - วิจัยและพัฒนาวิธีการใหม่ๆในการป้องกันและกำจัดแมลง - จัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เรื่องการป้องกันและกำจัดแมลงในกระ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
23 Feb 17
2 . เลขานุการผู้บริหาร
- ดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเข้า-ออก - ดูแลตารางนัดหมาย จองที่พัก ตั๋วโดยสารให้กับผู้บริหาร - จัดเตรียมการประชุม จดบันทึกการประชุม - หาข้อมูลทางอินเตอร์เนต เพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหาร...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
23 Feb 17
3 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์)
1.บริหารการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต 2.บริหารการผลิตให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด 3.บริหารการผลิต ภายใต้การใช้พลังงานในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 4.วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันร่วมกับวิศวกรโรงงานและส่งเสริ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Feb 17
4 . วิศวกรโยธา
- รวบรวมข้อมูล ออกแบบ งานด้านวิศวกรรมโยธา ระบบสาธารณูปโภคต่างๆและการปรับปรุงอาคาร - ติดตามควบคุมการว่าจ้าง ประเมินราคางานก่อสร้าง จัดทำงบประมาณ และจัดทำราคากลาง - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ รวมถึงจ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Feb 17
5 . เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก - Export Officer (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
1. จัดทำเอกสารส่งออก อาทิ TT, LC, Invoice, Packing List 2. ประสานงานหน่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท อาทิ ธนาคาร ประกันภัย สถานทูต เป็นต้น 3. บันทึกข้อมูลการส่งออก สู่โปรแกรมของบริษัท เ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
23 Feb 17
6 . ผู้จัดการแผนกผลิต(ธุรกิจโรงงานป๋ยเคมี)
1. แผนงานการผลิตสินค้าปุ๋ยเคมี 2. แผนการใช้วัตถุดิบแม่ปุ๋ย และการใช้บรรจุภัณฑ์ 3. ควบคุมเครื่องจักรใน Line การผลิตเพื่อให้มีการใช้งานอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. บันทึก ควบคุม ตรวจสอบเอกสารต่างๆใน...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Feb 17
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผสมและบรรจุ (Fertilizer Production Engineer)
1.วางแผนเตรียมการผลิต และดูแลการส่งมอบสินค้าที่ผลิตร่วมกับฝ่ายคลังและทวนสอบคุณภาพสินค้าร่วมกับฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามแผน และมีคุณภาพตามมาตราฐานที่กำหนด 2. ดูแล และตรวจสอบการผส...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
Salary ตามโครงสร้าง
23 Feb 17
8 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม - CSR Officer
1. กำหนดและดำเนินจัดการจัดกิจกรรม CSR ของบริษัท ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแต่ละปี 2. ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงาน สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มหาวิ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
23 Feb 17
9 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ - บุรีรัมย์
- รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงาน และการรับสมัครบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของบริษัทในระดับปฏิบัติการ - จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบี...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Feb 17
10 . เจ้าหน้าที่บริหารความพึงพอใจ - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- รับเรื่องร้องเรียน ตอบคำถามและดำเนินการประสานงานแก้ไขให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขอผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภททั้ง Offline Chanel และ Online Chanel - ออกเยี่ยมร้า...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
23 Feb 17
11 . Sales Executive - Freight Forwarding Business ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์Urgently Required !
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ดำเนินการตรวจเยี่ยมลูกค้า ตามเขตพื้นที่การขายที่ได้รับผิดชอบ - ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร อาทิ ใบเสนอราคา สัญญาซื้อขาย รายงานยอ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
4 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Feb 17
12 . พนักงานขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและปุ๋ย-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์รับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้าและบริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ - ให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ และบริการก่อนและหลังการขาย - รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาการขายและก...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Feb 17
13 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนและดำเนินการตามแผนงานการซ่อมบำรุง การ PM เครื่องจักรตามแผนงานประจำเดือน ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามใบสั่งซ่อม - ดำเนินงานด้านระบบ ISO - ดำเนินงานด้านความปลอดภัยและกิจกรรม 5ส - สามารถปฏิบั...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
23 Feb 17
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพภายนอก - โรงงานข้าวตราฉัตร
- ตรวจสอบกรรมวิธีการผลิตข้าวจากโรงสีเครือข่าย ให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมมาตรฐานข้าวสารที่ได้รับจากโรงสีเครือข่าย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงาน - ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Feb 17
15 . วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส
1.สำรวจงาน เพื่อเก็บข้อมูลนำมาออกแบบ หรือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 2.จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุด พร้อมให้คำแนะนำข้อด...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
23 Feb 17
16 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม เช่น งานสำรวจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้หางบประมาณ และตรงจุดประสงค์การใช้งาน - งานบริหารโครงการ เช่น ควบคุมผู้รับเหมา งบประมาณ คุณภาพงาน ระยะเวลาโครงการ รวมทั้งมาต...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Feb 17
17 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล)
1. งานเขียนแบบในงานวิศวกรรมด้านต่างๆ ประกอบด้วย - งานฐานรากอาคาร - งานโครงสร้างอาคาร - งานสถาปัตย์ - งานระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง - งานระบบระบายน้ำ - งานติดตั้งเครื่องจักร -...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Feb 17
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (กิจการผลิตปุ๋ยเคมี) - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
1.รับ , จัดเก็บ , ดูแลรักษา, จ่ายและเช็คยอดคงเหลือตามมาตรฐานที่กำหนดทุกวัน 2.จัดทำตัวเลขการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นข้อมูลในการออกรายงานสินค้าคงเหลือประจำวัน 3.ควบคุมการจัดทำ stock location ทะเบียคุณภาพ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 Feb 17
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs