JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  15 Positions      
Sort By 
1 . เลขานุการผู้บริหาร
- ดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเข้า-ออก - ดูแลตารางนัดหมาย จองที่พัก ตั๋วโดยสารให้กับผู้บริหาร - จัดเตรียมการประชุม จดบันทึกการประชุม - หาข้อมูลทางอินเตอร์เนต เพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหาร...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
16 Jan 17
2 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์)
1.บริหารการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต 2.บริหารการผลิตให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด 3.บริหารการผลิต ภายใต้การใช้พลังงานในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 4.วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันร่วมกับวิศวกรโรงงานและส่งเสริ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jan 17
3 . วิศวกรโยธา
- รวบรวมข้อมูล ออกแบบ งานด้านวิศวกรรมโยธา ระบบสาธารณูปโภคต่างๆและการปรับปรุงอาคาร - ติดตามควบคุมการว่าจ้าง ประเมินราคางานก่อสร้าง จัดทำงบประมาณ และจัดทำราคากลาง - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ รวมถึงจ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Jan 17
4 . เจ้าหน้าที่บริการขนส่ง - สายเรือ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
1. ติดตามการจัดส่งเอกสารใหักับสายเรือ เพื่อดำเนินการจอง และบันทึก Booking 2. จัดหาตารางเรือที่เหมาะสมให้แก่บริษัท 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัม อาทิ บัญชี / การเงิน เพื่อดำเนินการชำระค่าระวางเ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 Position
16 Jan 17
5 . เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก - Export Officer (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
1. จัดทำเอกสารส่งออก อาทิ TT, LC, Invoice, Packing List 2. ประสานงานหน่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท อาทิ ธนาคาร ประกันภัย สถานทูต เป็นต้น 3. บันทึกข้อมูลการส่งออก สู่โปรแกรมของบริษัท เ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
16 Jan 17
6 . พนักงานบันทึกข้อมูล
- บันทึกข้อมูล ลงในโปรแกรมของบริษัท - Scan เอกสารลงในคอมพิวเตอร์ *รายละเอียดการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 * ทำงานจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. ณ อาคารสีลมทาวเวอร์ (...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary 12,500 บาท
16 Jan 17
7 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ - บุรีรัมย์
- รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงาน และการรับสมัครบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของบริษัทในระดับปฏิบัติการ - จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบี...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jan 17
8 . เจ้าหน้าที่บริหารความพึงพอใจ - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- รับเรื่องร้องเรียน ตอบคำถามและดำเนินการประสานงานแก้ไขให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขอผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภททั้ง Offline Chanel และ Online Chanel - ออกเยี่ยมร้า...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
16 Jan 17
9 . พนักงานรับส่งเอกสารรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการรับส่งเชค วางบิลให้แก่หน่วยงานภายนอกบริษัท ** เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ | เวลา 08.30 - 18.00

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Jan 17
10 . พนักงานขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและปุ๋ย-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์รับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้าและบริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ - ให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ และบริการก่อนและหลังการขาย - รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาการขายและก...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jan 17
11 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนและดำเนินการตามแผนงานการซ่อมบำรุง การ PM เครื่องจักรตามแผนงานประจำเดือน ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามใบสั่งซ่อม - ดำเนินงานด้านระบบ ISO - ดำเนินงานด้านความปลอดภัยและกิจกรรม 5ส - สามารถปฏิบั...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
16 Jan 17
12 . วิศวกรการผลิตรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมเครื่องจักรกระบวนการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ข้าว 2. ปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ได้จากกระบวนการผลิต 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการการผลิต 4. พัฒนานวัฒกรรมใหม่ๆในการผล...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
16 Jan 17
13 . วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส
1.สำรวจงาน เพื่อเก็บข้อมูลนำมาออกแบบ หรือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 2.จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุด พร้อมให้คำแนะนำข้อด...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
16 Jan 17
14 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม เช่น งานสำรวจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้หางบประมาณ และตรงจุดประสงค์การใช้งาน - งานบริหารโครงการ เช่น ควบคุมผู้รับเหมา งบประมาณ คุณภาพงาน ระยะเวลาโครงการ รวมทั้งมาต...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jan 17
15 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล)
1. งานเขียนแบบในงานวิศวกรรมด้านต่างๆ ประกอบด้วย - งานฐานรากอาคาร - งานโครงสร้างอาคาร - งานสถาปัตย์ - งานระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง - งานระบบระบายน้ำ - งานติดตั้งเครื่องจักร -...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jan 17
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs