JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าสายบรรจุ/หัวหน้าสายผสม
หัวหน้าสายบรรจุ - จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิตรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต, การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 17
2 . หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ (QC)
- ควบคุมตรวจสอบ และติดตามการปฎิบัติงานให้ถูกต้องตาม Specification, SOP, WI - ออกเอกสารมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป - ติดตาม แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมถึงข้อร้องเรียนและสินค้าเรียกคืน

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 17
3 . หัวหน้างานผลิต
- จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต,การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผลิตให้มีประสิทธิภา...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 17
4 . พนักงานผสม
1. ผสมน้ำยาให้ได้คุณภาพและปริมาณตามที่กำหนด 2. ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่การผลิต 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 17
5 . หัวหน้างานคลังสินค้า
- วางแผน ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแล การให้บริการด้านการจัดเก็บ การรับ-จ่ายวัตถุดิบ ภาชนะ วัสดุและอะไหล่ต่างๆให้แต่ละหน่วยงานให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ตรวจสอบขั้นตอนและข้อกำหนดในการทำง...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 17
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs