JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าสายบรรจุ/หัวหน้าสายผสม
หัวหน้าสายบรรจุ - จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิตรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต, การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Jun 17
2 . หัวหน้างานคลังสินค้า
- วางแผน ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแล การให้บริการด้านการจัดเก็บ การรับ-จ่ายวัตถุดิบ ภาชนะ วัสดุและอะไหล่ต่างๆให้แต่ละหน่วยงานให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ตรวจสอบขั้นตอนและข้อกำหนดในการทำง...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Jun 17
3 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ทางเคมี
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ทางเคมี - สุ่มและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบพร้อมบันทึกผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง - สุ่มและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอการบรรจุ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Jun 17
4 . หัวหน้างานผลิตอาหาร
- ดูแลและตรวจสอบสินค้าที่ผลิตออกมาให้ได้มาตรฐานกำหนด - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต พร้อมทั้งป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น - ตรวจสอบแผนงานและแจกจ่ายงานให้หัวหน้าสายการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผล...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jun 17
5 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
- ควบคุมและวางแผนการพัฒนาระบบคุณภาพให้สอดคล้องและรองรับข้อกำหนดตามกฎหมายตลอดจนระบบมาตรฐานสากล - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบคุณภาพ - ควบคุมการควบคุมคุณภาพสินค้า และประสานงานเมื่อพ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jun 17
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs