JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  3 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานสโตร์
1. รับ - จ่ายวัสดุ และวัตถุดิบ 2. จัดทำบันทึก รับ - จ่ายประจำวันตามเอกสารลงคอมพิวเตอร์ 3. จัดทำใบตรวจรับ - ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ/สั่งทำ ส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแลสถานที่จัดเก็บสินค้าให้สะอาด และเ...

Royal Can Industry Co., Ltd.
2 Position
20 Jun 17
2 . พนักงานRD
1. เก็บข้อมูลทดลองใน Lab & Line การผลิต 2. ติดต่อประสานงานระหว่าง Supplier และ ฝ่ายผลิต 3. ส่งตัวอย่างการทดลองให้กับฝ่ายผลิตและลูกค้า

Royal Can Industry Co., Ltd.
2 Position
20 Jun 17
3 . วิศวกร (ด้านการออกแบบ)
1. ออกแบบ พัฒนาแม่พิมพ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดี 2. คิดค้น และวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ 3. ปรับปรุงด้านเทคโนโลยี เพื่ออนาคต 3 ปีข้างหน้า

Royal Can Industry Co., Ltd.
2 Position
20 Jun 17
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs