เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

> 10,000 คน
3,001 - 10,000 คน
1,001 - 3,000 คน
501 - 1,000 คน
0 - 500 คน
 ภาค/จังหวัด:  ภาคเหนือ
 พบ 101,816 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
98%
27 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  ตามตกลง
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ลำปางเทคโนโลยี(แลมป์เทค)
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง ลำปางเทคโนโลยี(แลมป์เทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical & Instrument QC Inspactor , Technician Maintenance Electrical , Technician and Electrical technicians are installing. Satellite dish. , Technician and QC , Electrical Technician
92%
27 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    operation,ช่างเทคนิค
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ รร.บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  operation , ช่าง เทคนิค , calibration
93%
27 ปี  
3 สมัครตำแหน่ง  :    Production control,Store/Material control,Logistics
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี สถิติ มหวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหลวง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor , Leader/Foreman/Material Planning , Production planning
93%
31 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การบัญชี Chaopraya University.
ปวส. Accounting. Viriyalai Nakhon sawan vocational college.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Team Leader Production. , Technician officer. Up to Production Officer. , อาจารย์ผู้สอน ประจำสาขาวิชาการบัญชี , Administrations Human Resource Dept.
90%
27 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างซ่อมบำรุง
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Management , แมคคานิคสายพาน
90%
22 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  12,000
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ปวช. เครื่องกล(ทวิ) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค , หัวหน้าฝ่ายผลิต , นักศึกษาฝึกงาน
90%
29 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Process Engineer , Production staff , Mold Engineer
87%
21 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  12,000 -15,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคตาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผดุงปัญญา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA QC
82%
24 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี จุ​ล​ชีววิทยาและ​ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
90%
26 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
87%
33 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    it support,ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบติดตามจีพีเอส , ช่างคอมพิวเตอร์ , ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
93%
23 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สุโขทัย เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย สวรรค์อนันต์วิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่สาขา , นิสิตสหกิจศึกษา ฝ่าย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , นิสิตฝึกงาน
78%
22 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    นักกายภาพบำบัด
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิสิตฝึกงาน , นิสิตฝึกงาน , นิสิตฝึกงาน , นิสิตฝึกงาน
99%
29 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการประจำกะ , QC , ฝ่ายผลิต , ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
95%
32 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  22,000-25,000
ปริญญาตรี วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ , จัดซื้อ , จัดซื้อ , จัดซื้อ
96%
26 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี เกษตรเคมี (การจัดการธุรกิจเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงานห้องปฎิบัติการฝ่ายคุณภาพ , QC Inspector
94%
25 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,Mechanical Engineer,Production Engineer
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
91%
23 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    Industrial Engineer,Production Engineer,QA Engineer
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
86%
23 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Exclusive , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาช่วยสอน
87%
38 ปี  
20 สมัครตำแหน่ง  :    Sales Executive,Dealers Sales,Project Sales
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. บัญชี วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Representative (North) , Dealers Sales Executive (North) , Asst. Sales Manager , Sales Executive , Project Sales Executive
 พบ 101,816 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม