เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

 พบ 156,868 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
93%
39 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปวส. ช่างเทคนิคการผลิต เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวช. ช่างกลโรงงาน เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างอาคาร , หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ , หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ , ช่างซ่อมบำรุง
65%
21 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีนุกุล ๒
97%
26 ปี  
3 สมัครตำแหน่ง  :    Industrial Engineer,Production Engineer,Engineer
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี Industrial Engineering ChiangMai University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Kaennakorn Wittayalai
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer , Engineer , นึกศึกษาฝึกงาน
85%
25 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการ , เสมียน
99%
24 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมการจัดการการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ QA/QC , กุ๊ก
79%
23 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ศรีสะเกษ เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
95%
31 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค,Technician,operetor
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปวส. เทคนิคการผลิต โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Instructor Operator , ช่างเทคนิค , operator ด้านเทคนิค , QA
95%
27 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ยโสธร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกริก
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศรีแก้วประชาสรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้างานขนส่ง , เจ้าหน้าที่จัดส่ง , cs/import , operation , PC/BA
85%
24 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การตลาด บุคคล/จัดซื้อ , การตลาด
87%
23 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี พืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานราชการ (ชั่วคราว)
79%
26 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
91%
28 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล ฝ่ายคนประจำเรือ , ธุรการ
57%
21 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาสหิจ
93%
38 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    วิทยากร,ผู้จัดการ,Supervisor
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กาฬสินธุ์ เงินเดือน :  30,000
อนุปริญญา ช่างยนต์ เทคโนโลยีพานิชยการกาฬสินธ์ุ
ปวช. บัญชี ขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิทยากร/ผู้จัดการsite , ผู้จัดการแผนกขนส่ง , หัวหน้าช่างช่อมบำรุง
85%
29 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    กฎหมาย,การขาย,ขนส่ง
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  10,000-15,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เสมียนทนายความ , พนักงานขายหน่วยรถเงินสด , ขับรถส่งสินค้า , รถร่วม , แคชเชียร์
96%
38 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    Warehouse Manager.,Operation Manager.,Production Manager.
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  65,000
ปริญญาตรี ชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Warehouse Manager , Warehouse Retail Manager. , Division admin Manager. , Operation Warehouse Supervisor , Production Supervisor. (Assembly line Electronic)
53%
22 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างบริการ
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  10,000
ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
92%
21 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กาฬสินธุ์ เงินเดือน :  10,000 - 12,000
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ปวช. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Internships
60%
24 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,โฟร์แมน
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาลัยราชภัฎอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร
90%
40 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  28,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ปวส. อิเล็คทรอนิกส์ ช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ , Project Engineering , Project Engineering , เจ้าของกิจการ , เจ้าของกิจการ
 พบ 156,868 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม