เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

 ภาค/จังหวัด:  ภาคกลาง
 พบ 95,027 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
87%
24 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  20,000-22,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
93%
27 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer Electrical,Engineer
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี Electrical engineer Bangkok university
ปวส. Electrical power Saraburi technical college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Equipment Engineer , engineer
84%
38 ปี  
3 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่บัญชีค่าจ้าง
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ราชินีบน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส , เจ้าหน้าที่บัญชีค่าจ้าง , หัวหน้าแผนกบุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ ,ผู้ช่วยเลขานุการ
94%
27 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกันทรารมณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน , เจ้าหน้าที่การเงิน
95%
30 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    IT Office,เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT office และ ธุรการบุคคล , IT Office (Contract 1 Year/ ERP Implement project) , IT Support , Document control , นักศึกษาฝึกงาน
94%
23 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  18,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยรังสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย นารีวุฒิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การตลาด , retail outlet , ผู้จัดการร้าน
91%
34 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    Admin,clerk
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  -
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ปวช. ภาษาต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (สัญญาจ้างชั่วคราว 4 เดือน) , ADMIN OFFICE , Admin Press department , PRODUCTION CONTROL STAFF
88%
50 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชัยนาท เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปวส. การตลาด โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Warehouse Assistant Manager , Tooling Center Leader
89%
28 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    R&D
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  23,000 - 25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย บางแพปฐมพิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  RD Supervisor , QA Supervisor
88%
29 ปี  
10 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,R&D,QC Officer
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  18,000-25,000
ปริญญาตรี เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Mechanical Engineer SP2 , Process engineer , Product design engineer
85%
25 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Trainer , นักศึกษาฝึกงาน
65%
26 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานฝ่ายผลิต
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนปลาย เทศบาล ๑ วัดทองพุ่มพวง
มัธยมศึกษาตอนต้น สระบุรีวิทยาคม
94%
26 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย สอาดเผดิมวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
95%
34 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  อ่างทอง เงินเดือน :  30,000 - 40,000
ปริญญาตรี Political and administrative science Valaya Alongkorn Rajabhat University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing Supervisor , Production Planning Supervisor , Procurement and Demand Planning Supervisor , Warehouse Operations, Receiving Supervisor , Procurement Senior officer
55%
23 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สถิติประยุกต์(สถิติธุรกิจการเงิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
97%
24 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    IT Support,IT System Engineer,IT Administrator
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี Computer Science Rajamangala University Of Technology Tawan-OK
มัธยมศึกษาตอนปลาย Pibulwittayalai School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Support Staff , นักศึกษาฝึกงาน
84%
23 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    Engineering,Cad/Cam,เขียนแบบ
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. แม่พิพม์โลหะ (DVT) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technlclan Support , R&D , ฝึกงาน
98%
32 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  supervisor , supervisor , Desing Engineer , Freelance , Freelance
84%
22 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    R&D,Chemist,QA/QC
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี Industrial Chemistry King Mongkut's University of Technology North Bangkok
มัธยมศึกษาตอนปลาย Saraburiwitthayakhom School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Intern experience student
85%
23 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสายธรรมจันทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
 พบ 95,027 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม