เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

> 10,000 คน
3,001 - 10,000 คน
1,001 - 3,000 คน
501 - 1,000 คน
0 - 500 คน
 ภาค/จังหวัด:  ภาคใต้
 พบ 57,235 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
86%
34 ปี  
1 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,ธุรการ,เกษตร
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อวัตถุดิบ , นักวิชาการ , นักวิชาการ , นักศึกษาฝึกงาน
100%
29 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อนุปริญญา เทคนิคงานยานยนต์ โรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนก Biogas , หัวหน้ากะ , วิศวกรเครื่องกล (ฝ่ายขนส่งแผนกรถ)
98%
24 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  18,000-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต , Process Engineer
92%
51 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  25,000
ปวส. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ปวช. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ซีเนียร์ โฟร์แมน , ซีเนียร์ โฟร์แมน , ซีเนียร์ โฟร์แมน , ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ , Senior Inspector
77%
28 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย (sales)ประจำภาคใต้
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  20,000
ปวช. เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale Project , Sale Excusive , พนักงานขาย
98%
29 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ตรัง เงินเดือน :  20,000 ตามตกลง
ปริญญาโท วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
94%
26 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  16,000 -20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , หัวหน้าแผนกผลิต
64%
34 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  13,000
ปวช. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , Senior Supervisor , พนักงานขายเงินสด/พนักงานขายเครดิต
89%
23 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนนาสิกขาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ , ผู้ช่วยนักวิจัย
91%
32 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ตรัง เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนก GIS , นักวิชาการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ GIS และ GPS , เจ้าหน้าที่ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม
97%
38 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    Project Manager,Site Manager,Construction Manager
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  70,000 -75,000
ปริญญาตรี โยธา มหาวิทยาลัยรังสิต
ปวส. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัย สุราษฎร์เทคโนโลยี่ช่างอุตสาหกรรม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Manager , Assistant Project Manager , Site Engineer , Site Engineer , Site Engineer
99%
26 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  11,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย หาดใหญ่วิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เซลล์หน่วยรถเงินสด , สรรหาคัดเลือก
91%
22 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ยะลา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายงานธุรการทั่วไป
89%
35 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  MARKING SUPERVISOR (SONGKHLA) , หัวหน้าภาคใต้ , หัวหน้าภาคใต้-ผู้แทนขายโมเดริ์นเทรด , เจ้าหน้าที่ขายโครงการ
82%
24 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  9,000-12,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่
ปวส. การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , พนักงานขาย
92%
28 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  15,000-17,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการฝ่ายซ่อม , พนักงานฝ่ายจัดซื้อ , พนักงานฝ่ายขาย , เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริการลูกค้า
99%
39 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
อนุปริญญา การบัญชี โรงเรียนนครพาณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , หัวหน้าแผนกคลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ-อะไหล่
93%
22 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  15,000++
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาสหกิจศึกษา/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ
99%
24 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ.กรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงาน , Part-Time , พนักงานจัดเลี้ยง
62%
24 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ยะลา เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 พบ 57,235 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม