เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

> 10,000 คน
3,001 - 10,000 คน
1,001 - 3,000 คน
501 - 1,000 คน
0 - 500 คน
 ภาค/จังหวัด:  ภาคตะวันออก
 พบ 191,461 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
80%
27 ปี  
1 สมัครตำแหน่ง  :    เขียนแบบ,วิศกร,QA
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. เทคนิคยานยนต์ การอาชีพ กาญจณาภิเษกหนองจอก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ออกแบบ , วิศวกร , เจ้าหน้าที่ Qa
93%
27 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    บุคคล,Traning,แรงงานสัมพันธ์
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บุคคล-ธุรการ
96%
24 ปี  
3 สมัครตำแหน่ง  :    Purchase R&D,Sale,วิจัยพัฒนา
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  18,000-25,000
ปริญญาตรี การบริหารจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchase R&D , Telemarketing , นิสิตฝึกงาน
98%
31 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    QA , QC,Foreman,Team Leader
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองขอนวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sr.Leader , Quality assurance staff
97%
23 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,ธุรการ
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชีและธุรการผลิต , พนักงานบัญชี
97%
29 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    นิติกร,ฝ่ายกฎหมาย
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาโท กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท นิติศาสตร์ สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิติกรประจำองค์คณะ , ทนายความ , พนักงานคุมประพฤติ , เจ้าหน้าที่อำนวยการ , เสมียนทนายความ
89%
26 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    Accounting,Admin,Purchase
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000-20,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accounting Receivable , พนักงานบัญชี
96%
27 ปี  
8 สมัครตำแหน่ง  :    Recruitment Officer,HR Officer,ธุรการ
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Officer , เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร , พนักงานฝ่ายผลิต , พนักงานฝ่ายผลิต
67%
25 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    QC,Forklift,Oparater
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  9,500-12,000
ปวช. ช่างยนต์ เทคโนโลยีแหลมฉบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้างานแผนก PECVD , Qc , Dock Controller
71%
28 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , ช่างซ่อมบำรุง
78%
25 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  staff qa , Inventory System
96%
35 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  13,000
ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่
95%
29 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical design (POWER PLANT),Electrical engineer (POWER)
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชลราษฎรอำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical designer , ฝฝ่ายบริหารงานทั่วไป
88%
24 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  10,000
ปวส. Computer Business Khemarat Industrial And Community Education College
ปวช. Computer Business Khemarat Industrial And Community Education College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Marketing planning , IPQC Staff , QA
94%
29 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical engineer,Design Engineer,Engineer
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Power Electrical Burapha university
มัธยมศึกษาตอนปลาย Chonradsadornamrung
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer 2 , General service.
92%
25 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    Process/QA engineer,Logistic,Chemist
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลกันยานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Seafreight operation , process engineer , Assistant Researcher
95%
61 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    HR & ADMIN. MANAGER
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  40,000-57,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
ปวช. เลขานุการ วิทยาลัยพณิชยการพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR & Admin.Dept. Head , General Affairs Department Manager , Asst. to MD , HR & General Affairs Manager , HR& Admin.Manager
93%
26 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    Delivery control,Logistics,Admin
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปวส. Information Technology. Nongkhai Technical college.
ปวช. Business Computer. Vocational college Nongkhai.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Derivery control staff , Addmin
86%
33 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing Staff.,Purchase Staff.
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000 - 30,000
ปริญญาตรี การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Coordinator. , Marketing Staff.
78%
39 ปี  
20 สมัครตำแหน่ง  :    Draftman,Mechanical Drawing,Packing Design
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  16,000-20,000
ปวส. Mechanical Drawing Chonburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Shipping Technician , Mechanical Drawing , Draft man , Draft man
 พบ 191,461 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม