เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,681 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
84%
39 ปี  
16 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปวช. บัญชี/การเงิน พาณิชการกรุงเทพ (จนถึงปวช.3 แต่ไม่จบการศึกษา)
ปวช. เสื้อผ้า/สิ่งทอ วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (จนถึงปวช.2 ไม่จบการศึกษา)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการฝ่ายบุคคล,พนักงานรับ-ส่งเอกสาร , ธุรการเอกสาร,พนักงานรับ-ส่งเอกสาร , พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
68%
22 ปี  
16 ต.ค. 57
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
90%
29 ปี  
16 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชานูปถัมภ์
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , ผู้ช่วยเลขา
76%
23 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    พนง.บริการ,เชฟ,Call center
16 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนง.บริการ /พนง.เสริ์ฟ/บาร์น้ำ
78%
24 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    Sale and Marketing,Designer,Marketing officer
15 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อนุปริญญา Hotel Receptionist Hotel Reception Academy
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Guest Relation Assistance , Receptionist , marketing and stylish
94%
26 ปี  
15 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวช. อาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน , R&D(เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) , นักศึกษาฝึกงาน
96%
33 ปี  
15 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาโท เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ออกแบบอุตสาหกรรมID.ED.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ(ออกแบบสิ่งทอ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงาน..งานก่อสร้าง , อาจาร์ยพิเศษ , กราฟฟิกส์และออกแบบผลิตภัณฑ์ , กราฟฟิกส์และสนับสนุนการตลาด , หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์และหัวหน้าสำนักงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร
95%
25 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    แพทเทิร์น,Senior IE,pc
15 ต.ค. 57
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Pattern , ควบคุมการผลิต
93%
28 ปี  
89 สมัครตำแหน่ง  :    Purchase,Admin,W/H
15 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี General Management Surindra Rajabhat University
ปวส. Business Computer Surin Vocational College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing staff , W/H staff , Purchasing staff , Cashier , Admin
90%
39 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    Fashion Merchandiser / Buyer
15 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  55,000 - Negotiable
ปริญญาโท Fashion & Textile Chulalongkorn Unversity
อนุปริญญา Women's wear University of Art London, London College of Fashion
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Department Manager, Retail Business Development Department. , Fashion Designer , Fashion Designer
88%
28 ปี  
15 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชีและการเงิน , collertor
89%
24 ปี  
15 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000-16,000
ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์ประจำสาขาอาหารและโภชนาการ
52%
23 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,ธุรการ,Q.A
15 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี
92%
30 ปี  
15 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปวช. คหกรรมธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง , พนักงานจ้างทั่วไป , เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง
90%
31 ปี  
95 สมัครตำแหน่ง  :    Ast.Supervisor W/H,Productioncontrol
14 ต.ค. 57
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี สิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร พังเคนพิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Ast manager W/H , Production Control , W/H & Production control , ธุรการ
81%
37 ปี  
14 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
ปวช. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล
85%
23 ปี  
14 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปริญญาตรี คหกรรมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  commisIII
86%
26 ปี  
98 สมัครตำแหน่ง  :    designer,graphic designer,stylist
13 ต.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Designer , Designer เสื้อผ้าผู้หญิง , ผู้ช่วย Designer/Development Merchandiser , Graphic designer ( Freelance) Sport wear
96%
29 ปี  
13 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปวส. เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่แพทเทริน์ , ธุรการ/เลขานุการสำนักงาน , ที่ปรึกษาทางการเงิน , ครูฝึกเย็บ AAMT , ครูฝึกเย็บ AAMT
80%
37 ปี  
13 ต.ค. 57
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  13,000
ปวส. บริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการประสานงานทั่วไป , IQA , telemarketing
 พบ 4,681 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม