เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 4,508 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
92%
30 ปี  
22 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปวช. คหกรรมธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง , พนักงานจ้างทั่วไป , เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง
96%
27 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing,Marketing,Administration
22 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  23,500
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุปริญญา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sourcing and Purchasing (จัดหาทรัพยากรการผลิต) , Purchasing , Marketing Office
97%
26 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    ธุการ,ประสานงาน,บุคคล
22 ก.ค. 57
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  15,500-18,000
ปริญญาตรี ออกแบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  customerservice , Qc document , เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน
92%
23 ปี  
22 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ธัญรัตน์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงานการตัวแทน
89%
24 ปี  
22 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปวช. อาหารเเละโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ชาวยกุ๊ก ครัวไทย , ผู้ช่วยกุ๊ก
72%
23 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    Cook helper (ฺBakery),ผู้ช่วยเชฟ
22 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Trainee , casual cook helper
73%
22 ปี  
22 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
95%
30 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
22 ก.ค. 57
จังหวัด :  หนองคาย เงินเดือน :  13,000+
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยโยนก
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการขาย , ธุรการ/การเงิน , ประชาสัมพันธ์ , ธุรการ และ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
97%
24 ปี  
22 ก.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  18,000 - 25,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  แพทเทร์น
73%
22 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    นักโภชนาการ
22 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้
75%
22 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    STYLELIST,COSTUME DESIGNER,Aetist Relation
21 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000+
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
94%
25 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    R&D,กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก
21 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวช. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชัวศึษาเสาวภา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้ากุ๊ก , ผู้ช่วยผู้จัดการ , Cook helper , MT
80%
23 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    graphic design,fashion design,visual merchandiser
21 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sales
95%
29 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการทั่วไป,บุคคล payroll
21 ก.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ , คอลเซ็นเตอร์ , ผู้ช่วยกุ๊ก , พนักงาน
77%
22 ปี  
21 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการบริการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
73%
22 ปี  
21 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
86%
30 ปี  
21 ก.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ปวช. คหกรรมธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนัดงงานขาย , พนักงานธุรการ , พนักงานวางแผนการผลิต , ประกันคุณภาพ
89%
29 ปี  
21 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาโท พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โชติเวช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Trainee
87%
23 ปี  
21 ก.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  ตามความสามารถ
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
ปวช. เพื่อการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ , นักศึกษาฝึกงาน
78%
39 ปี  
21 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ ม.ราชภัฎธนบุรี
ปวส. คหกรรม ม.ราชมงคลลเทคนิคกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายทางโทรศัพท์ , พนักงานขายทางโทรศัพท์
 พบ 4,508 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา