เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,683 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
77%
24 ปี  
421 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ธุรการ,Administration Officer
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานคีย์ข้อมูล , ผู้ช่วยพนักงานอิเล็กทรอนิกส์
80%
30 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  27,500-30,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกบริหารและพัฒนาบุคลากร , เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล , เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
83%
32 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    Warehouse Supervisor,Supply Chain,Sales
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000-35,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชโอรส
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกคลังสินค้าวัตถุดิบ , หัวหน้าแผนกคลังสินค้า , ประสานงานทั่วไป
93%
27 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. การบัญชี ร.ร.ระยองพาณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , ธุรการ , ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
78%
23 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    HR,ธุรการ/ประสานงาน
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิชาการศึกษา
88%
29 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR , ธรุการ , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม , HR
99%
24 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานจัดซื้อ , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองสวัสดิการสังคม , ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล , Staff QA , Staff QC
90%
24 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  18,000++
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการอุตรสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Service
92%
35 ปี  
429 สมัครตำแหน่ง  :    Asst. HR Manager,HR Supervisor,Senior Human Resources Officer
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  32,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปวช. การขาย, การตลาด โรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Human Resources Officer , Senior Human Resources , Senior Recruitment & Training Officer , เจ้าหน้าที่สรรหา และฝึกอบรม Franchise , เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร และทรัพยากรบุคคล
91%
27 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบุคคล , HR Officer
96%
29 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการ-ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA , HR , QC
87%
24 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000-38,000
ปริญญาตรี บริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บริหารสินค้าอาหาร (6) , ผู้ช่วย อำนวยการบิน วางแผนการบิน
95%
24 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Officer , ผู้ช่วยธุรการ (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)(ฝึกงาน)
81%
39 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
อนุปริญญา บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Key Account Executive , หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด , เจ้าหน้าที่วางแผนฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ , Sale
97%
31 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปวส. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ , หัวหน้าส่วนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
88%
42 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยลัยสยาม
ปวส. บริหารธุรกิจ พณิชยการราชดำเนิน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Executive , Marketing Executive , Collection Supervisor , หัวหน้าฝ่ายบริหารหนี้
89%
31 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Human Resource , เจ้าหน้าที่บุคคล , ธุรการ-บัญชี , เจ้าหน้าที่ธุรการ
93%
31 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  23,000 - 25,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน และ จัดซื้อ
73%
41 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎสวนดุสิน
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการสุโขทัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การเงิน , พนักงานบัญชี , พนักงานปฏิบัตการ/ฝ่ายสโตร์ , พนักงานธุรการ/คอมพิวเตอร์
94%
48 ปี  
440 สมัครตำแหน่ง  :    HR & GA MANAGER,PERSONEL MANAGER
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปวส. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR & GA Manager , ASSISTANT MANAGER PERSONNEL , PRODUCTION STAFF , PRODUCTION SUB LEADER
 พบ 2,683 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม