เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,175 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
86%
34 ปี  
421 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,คลังสินค้า
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  23,000-24,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสโคร์
97%
25 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ตราด เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
95%
51 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวคล้อมในอุตสาหกรรม มสธ.
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรและมนุษย์ ม,สุโขทัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโครงการ , หัวหน้าส่วนเทคนิคงานสถาปัตย์กรรม , โฟร์แมนอวุโส ด้าน Interior , โฟร์แมนสถาปัตย์ , โฟร์แมน
77%
22 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
82%
34 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี จัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถีัมภ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ , บัญชี/บุคคล , พนักงานบัญชีการเงิน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
91%
39 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาโท พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร NIDA
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HRM MANAGER , HR MANAGER , HR Supervisor , Training Officer , Computer Teacher
87%
21 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปวส. การโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  waiter , นักศึกษาฝึกงาน
99%
37 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามประสบการณ์
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาชีวะศึกษาอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อภายในประเทศ , หัวหน้างานจัดชื้อ , หัวหน้างานจัดซื้อ
85%
25 ปี  
429 สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,Operator
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operator
88%
30 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000-16,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวส. การบัญชี โรงเรียนเทคโทนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  staff , staff , staff
89%
24 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ,เลขา , พนักงานขาย
89%
30 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,500
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ลูกค้าสัมพันธ์ , พนักงานการเงิน
98%
29 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างสำรวจ,โฟร์แมน
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  26,000
ปวช. บริหารธุรกิจ โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมงฟอร์ต แผนกมัธยม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Surveryor , Surveyor , ช่างสำรวจ , ช่างสำรวจ , ผู้ช่วยช่างสำรวจ
88%
24 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บัณชีบัณฑิต ราชภัฏจันทรเกษม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิจิตราพิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เด็กงานช่วยทำบัญชี
93%
22 ปี  
435 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Industrial Engineer,Supervisor
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายผลิต , พนักงาน Part - time , พนักงาน QC
75%
36 ปี  
436 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ส่งออก
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก , ผู้ช่วยผู้จัดการ
100%
34 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
อนุปริญญา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต / เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC/ธุรการแผนก
97%
33 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. การบัญชี โรงเรียนพาณิชย์ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) , ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
82%
24 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
ปวส. การเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ
91%
22 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , พนักงานขาย
 พบ 4,175 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม