เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,241 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
96%
34 ปี  
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกธุรการ , หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ , เลขานุการ , เลขานุการกรรมการ , พนักงานขาย
60%
23 ปี  
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
89%
25 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    HR,Admin,Office worker
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี Management Rajabhat Rajanagarindra University
ปวส. ฺBusiness Computer (Chon Phinit Commercial Schoo
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Data Recording Officer
96%
25 ปี  
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอมตวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายบุคคล , Call center
97%
33 ปี  
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก HR , เจ้าหน้าที่แผนก HR , เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้าง
75%
42 ปี  
426 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  MRP Scheduiling. Ass.
90%
25 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    coordinator,adminstaff
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศีกษาตามอัธยาศัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  adminstaff,coordinator
86%
26 ปี  
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การตลาด(ภาควันอาทิตย์) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปวส. การจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เซลล์ ,เมคอัพ , เซลล์ , ธุรการประสานงานทั่วไปฝ่ายการตลาด(อัตราจ้าง) , พนง.อัตราจ้าง
78%
22 ปี  
429 สมัครตำแหน่ง  :    การตลาด,ประสานงาน,ธุรการ
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองพระพิทยา
98%
32 ปี  
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ทะเบียนรถขนส่ง , Customer & Meeting Room
71%
39 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    สมุห์บัญชี
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สมุห์บัญชี , หัวหน้างานบัญชี 4
85%
40 ปี  
432 สมัครตำแหน่ง  :    Production Planning,Production Control
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  26,000
ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วางแผน และประสานงาน , Production Control , Planning Officer , Sr. Production Chief & Sr. Planning Officer
81%
22 ปี  
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี E-Office มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร
68%
24 ปี  
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  14,000 -ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ควบคุมการผลิต วางแผนการผลิต ช่างservey
84%
27 ปี  
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  12,000++
ปวส. การจัดการ อาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
ปวช. การขาย อาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR(payroll) , เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล , เสมียน , ธุรการอะไหล่
90%
31 ปี  
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนก Loss Prevention , หัวหน้าแผนก Loss Prevention
82%
30 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการทั่วไป
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  14,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ปวช. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพรเพชรโปลีเทคนิคร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการประสานงาน , พนักงานขาย , บัญชี AR
69%
22 ปี  
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปวช. คอมธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี
95%
24 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    Service, admin, personal,Office, sale, document,Etc
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  10,000-20,000
ปริญญาโท M.B.A. for modern managers (General Management) Ramkhamhaeng university
ปริญญาตรี Law Burapha university
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Personal banking , Customer Service , Waitress
82%
34 ปี  
29 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล สรรหา ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่สรรหา , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 พบ 3,241 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม