เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 140,563 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
72%
26 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-20,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ราชดำริ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เเอ็ดซิส เมเนเจอร์ F&B , ซุปเปอร์ไวเซอร์ F&B , กัปตันจัดเลี้ยง , กัปตันและจัดซื้อ , พนักงานบริการ
86%
34 ปี  
422 สมัครตำแหน่ง  :    ฝึกอบรม,ระบบ iso , 5ส ,tpm ,ไคเซน
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี เทคโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมระบบคุณภาพ
92%
32 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    Human resource,Payroll,Compensation & Benefit
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี Public Administation (รัฐประศาสนศาสตร์) Kamphangphet Rajabhat University
ปวช. Electronic Technic Kamphangphet college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Officer - Payroll , Payroll Accountant , HR Officer
85%
26 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษานคาศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุุุรการ , พนักงานธนกืจ
83%
27 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  11,500
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการ
80%
30 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  14,000
อนุปริญญา เทโนโลยีเคครื่องใช้สำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.หนองเรือวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงาน แผนกวางแผนการผลิต , ธุรการตรวจสอบQA , ฝ่ายผลิต
67%
34 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  8,000
ปวส. การบัญชี โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการทั่วไป , แคชเชียร , ธุรการขาย
83%
25 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  12,000+
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุระกิจ พณิชยการนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ที่ปรึกษาการขาย , ที่ปรึกษาการขาย
92%
24 ปี  
429 สมัครตำแหน่ง  :    งานธุรการประสานงานทั่วไป
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin แผนก QE
48%
20 ปี  
430 สมัครตำแหน่ง  :    parttime
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย สตรีอ่างทอง
91%
27 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  29,000
ปริญญาตรี บริหารงานก่อสร้าง มหาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปวส. การก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ที่ปรึกษาสนาม , ผู้ช่วยวิศวกร
96%
26 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานคลังสินค้าวัตถุดิบ , พนักงานตรวจรับของต่างประเทศ/ไทย Receive , พนักงาน Data Operation (สัญญาจ้าง 4 เดือน) , นักศึกษาฝึกงาน
81%
35 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    marketing,sale,purchasing
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การตลาด สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
ปวส. การตลาด เทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff Engineering , Staff
85%
31 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  32,000
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Marketing Executive , Sales Executive , Marketing Executive , เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับจองสัมมนา
98%
24 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA Engineer , เจ้าหน้าที่สโตร์ , พนักงานขาย
68%
25 ปี  
436 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บัญชี/การเงิน,บุคคล
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000-12,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานการเงินและบัญชี
96%
30 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandising & Purchasing,Human Resources,sale
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี management Mahasarakham University
ปวส. marketing Khonkaen Vocational College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing , ธุรการ
94%
31 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการเขต , หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและสรรหาว่าจ้าง , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและสรรหา , เจ้าหน้าที่สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ & เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
94%
24 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  11,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. บัญชี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานบัญชี , พนักงานแคชเชียร์(ชั่วคราวปิดเทอม) , พนักงานฝ่ายผลิต(พนักงานชั่วคราวปิดเทอม) , พนักงานฝ่ายผลิต(ฝึกงาน)
80%
22 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  9,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบุคคล , Call center (transport)
 พบ 140,563 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม