เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 688,432 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
57%
22 ปี  
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรสงคราม เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
68%
22 ปี  
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  15,000 - 18,000
ปริญญาตรี สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
81%
32 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician Material Control , ช่างกลึง CNC , ช่างกลึง CNC
74%
22 ปี  
224 สมัครตำแหน่ง  :    Planning Officer,Inventory Officer,Import/Export
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  17,000-25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการ (โลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
98%
23 ปี  
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สื่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดทรงธรรม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักเคมี
78%
25 ปี  
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย บูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ส่งออก
83%
33 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    Fashion Designer/ Accessories designer,Visual Merchandiser,Merchandiser
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี Fashion Design Accademia Italiana Bangkok
อนุปริญญา Fashion Design Parsons The New School of Designs
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Financial Consultance
91%
27 ปี  
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชฎัชราชนครินทร์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , Saff AC.(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
90%
23 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    IT,ธุรการ,เจ้าหน้าที่บุคคล
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  14,000
ปวส. บัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , นักศึกษาฝึกงาน
92%
43 ปี  
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี การปกครองและบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง , รองหัวหน้าแผนกคลังสินค้า , เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง , หัวหน้าฝ่ายผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค
89%
25 ปี  
231 สมัครตำแหน่ง  :    sales coordinate,administration support officer,sales representative
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  19,000 - 20,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sales coordinate , เจ้าหน้าที่การตลาด
92%
37 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    Production Assistance Manager,Senior Supervisor
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  38,000
ปริญญาตรี Industrial Engineering Rajamangala Institute of Technology North Bangkok Campus
ปวส. Machine (ช่างกลโรงงาน CNC) Rajamangala Institute of Technology North Bangkok Campus
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Supervisor , Production Chief , Production Supervisor (Grinding Machine Shop) , Technician Set up , Maintenance Technician
75%
23 ปี  
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
78%
22 ปี  
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี ผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมถ์
53%
22 ปี  
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000-18,000
ปริญญาตรี จีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
89%
23 ปี  
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,500 - 15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุททรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี
94%
38 ปี  
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  32,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการ และประสานงานจัดส่ง , เจ้าหน้าที่บริหารงาน และประสานงานจัดส่ง , เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย , เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ , ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้า
90%
26 ปี  
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000-25,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครไทย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
79%
23 ปี  
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เชียงราย)
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เชียงราย)
78%
22 ปี  
240 สมัครตำแหน่ง  :    programmer PHP,programmer SQL,programmer C++
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนง วิทยาการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(ปราจีน)
 พบ 688,432 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม