เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 815,780 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
95%
36 ปี  
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. เลขานุการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Executive , Sales Executive , Sales Executive , เจ้าของธุรกิจ ขายเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
69%
23 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่การเงิน,ธุรการ
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
90%
35 ปี  
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  40,000-45,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (มีใบ กว.) มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. ช่างโลหะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรจัดซื้อ , วิศวกรจัดซื้อ , วิศวกรฝ่ายวิศวกรรมผลิต , OPERTER คุมเครื่อง CNC
80%
23 ปี  
224 สมัครตำแหน่ง  :    บริการลูกค้า,ธุรการ
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สาขา ฝ่ายปฏิบัติการ
78%
25 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    สถาปนิก
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สถาปนิก , นักศึกษาฝึกงาน
80%
28 ปี  
226 สมัครตำแหน่ง  :    Import , Export,โลจิสติกส์,จัดซื้อ
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  14,000 - 17,000
ปริญญาตรี Logistics and supply chain management มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(e-tech)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน บัญชีต้นทุนและบัญชีลูกหนี้ , sale executive , shipping ( store ) , QC
94%
41 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    Human Resources Manager,Senior HR Manager,Human Resources Supervisor
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  65,000
ปริญญาตรี School of Health Science Sukhothai Thammathirat University
ปริญญาตรี Business Computer Yonok University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Section Manager , Asst.Chief,Personal&Affair Section , บุคคล-ธุรการ
78%
30 ปี  
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  collection
91%
25 ปี  
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  9,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตพืช เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี,
ปวส. พืชศาสตร์ พืชสวน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Information , ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ , พนักงานฝ่ายขายและบริการ
95%
50 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    Factory manager,Production manager,Project manager
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  60,000-70,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Factory manager , Factory manager , Production Manager , Senior production and engineer
73%
39 ปี  
231 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่บัญชี
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  22,000-24,000
ปริญญาตรี การบัญชี ม.กรุงเทพธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้(AP)
99%
34 ปี  
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  webmaster , IT โปรแกรมเมอร์/ประชาสัมพันธ์ , เว็บโปรแกรมเมอร์ /ช่างไอที , Packaging QA/QC , ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
90%
33 ปี  
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายเครดิต
99%
23 ปี  
234 สมัครตำแหน่ง  :    Planing,IMPORT-EXPORT-BOI,Purchase
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  16,000-25,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Import/Export/BOI/Staff , 13,000 , Shipping (นักศึกษาฝึกงาน) , Store Support (นักศึกษาฝึกงาน)
92%
22 ปี  
235 สมัครตำแหน่ง  :    Site Engineer,Design Engineer,Office Engineer
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
90%
26 ปี  
236 สมัครตำแหน่ง  :    New Model Engineer,Quality Assurance Engineer,Production Engineer
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000-22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Quality Assurance Engineer (New Model)
91%
30 ปี  
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมการไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Section Manager-Public Utility Engineer , sale engineer , วิศวกรไฟฟ้า , ผู้จัดการแผนกผลิต
98%
37 ปี  
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่สโตร์อาหารสด , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , ธุรการหน่วย มาสเตอร์ 9
82%
37 ปี  
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานการเงิน/ผู้ช่วยบัญชี/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , พนักงานบัญชี/การเงิน , พนักงานบัญชี
91%
23 ปี  
240 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ,ฝ่ายบุคคล
24 ต.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000-18,500
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนิคมวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ , Admin , พนักงานขาย
 พบ 815,780 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม