เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 722,285 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
85%
24 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคำม่วง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกฝ่ายประกันคุณภาพ , นิสิตฝึกงาน
92%
33 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    โฟร์แมน,วิศวกร
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ศรีสะเกษ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกำแพง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  โฟร์แมนอาวุโส , โฟร์แมน , โฟร์แมน
79%
28 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโยธา , วิศวกรโยธา , วิศวกรโยธา , วิศวกรโยธา
63%
26 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
83%
23 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer,Engineer PE,Production Engineer
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  โฟร์แมน
90%
38 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  36,000 สามารถต่อรองได้
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Planning supervisor , หัวหน้างานฝ่ายวางแผนการผลิต
71%
22 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  13,000+
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
75%
34 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    คลังสินค้า,QC,ธุรการ
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  12,000-14,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปวส. การตลาด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์การ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการคลังสินค้า , คลังสินค้า , order , คลังสินค้า
96%
23 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-20,000
ปริญญาตรี Agribusiness Administration King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
มัธยมศึกษาตอนปลาย Protpittayapayat school
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Account executive , Barista (Part time) , Waiter (Part time)
81%
25 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    สถาปนิก
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000-23,000
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สถาปนิก
85%
35 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  32,000
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปวช. บัญชี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ลูกหนี้อาวุโส , บริหารลูกหนี้อาวุโส , ฝ่ายดูแลลูกค้า
81%
30 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    System Engineer,Network Engineer
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรฯ ศรีราชา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Engineer Support
94%
31 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงศรีวิชัย สงขลา
ปวส. การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงศรีวิชัย สงขลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วางแผน , ฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าที่ QA , เจ้าหน้าที่วางแผน
97%
26 ปี  
234 สมัครตำแหน่ง  :    Food Sanitation,Pest Control,Environment Control
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  20,000-22,000
ปริญญาตรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้างานอนามัยและและควบคุมคุณภาพ , หัวหน้างานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
88%
23 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
86%
26 ปี  
236 สมัครตำแหน่ง  :    Technician,อื่นๆ ตามความเหมาะสม
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
89%
32 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    กิจกรรมการตลาด,การตลาด,ขาย
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี วิทยุโทรท์ศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานการตลาด , พนักงานการตลาด , พนักงานการตลาด
75%
29 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    ประสานงานทั่วไป,ครู,ธุรการ
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  13,000-18,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปวช. เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , พนักงานทั่วไป (ชั่วคราว)
97%
29 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตากใบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Ship Clearance Coordinator , Shipping , QA , พนักงานประจำร้าน , เสริฟ
92%
35 ปี  
240 สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคงธัญบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สรรหา , เลขาฯ , Sale coordinator , Salecoordinator
 พบ 722,285 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม