เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 830,323 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
81%
24 ปี  
221 สมัครตำแหน่ง  :    Export,ประสานงานขาย,ธุรการ
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงานขาย , Export
92%
29 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกร
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย เบ็ญจะมะมหาราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Section Chief , Maintenance Engineer , Engineer
88%
22 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน (ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์)
83%
32 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยลัยราชภัฎราชนครินทร์
ปวช. พณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/Sales , เจ้าหน้าที่อาวุโส/เลขานุการ , Meeting room
95%
25 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    Programmer
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี Management of Infomation technology Suranaree University of technology
มัธยมศึกษาตอนปลาย Triamudomsuksa school of the northeast
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Programmer
82%
31 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวส. การตลาด วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประชาสัมพันธ์/ธุรการ , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อ
85%
32 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่การตลาด
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
อนุปริญญา การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Consulative Sale , Key Account , Trade Marketing , Project-co
82%
28 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,QA ,QC,HR
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวช. เทคโนโลยีคมนาคม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานการเงิน , QC เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , Admin
90%
26 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  สุโขทัย เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์ , ผู้ดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์
87%
26 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี การตลาด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ปวส. การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถทวิทย์พณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Marketing Executive , เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด
76%
23 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
98%
26 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-25,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์คู่ขนานนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิทยาศาสตร์ประกันคุณภาพ
98%
32 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ทะเบียนรถขนส่ง , Customer & Meeting Room
98%
28 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000-22,000
ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ , HR / Recruit & Training , Human Resource Development , ครูสอนหนังสือเด็ก
94%
33 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  34,000
ปริญญาตรี อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
80%
24 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังไกลกังวล
88%
25 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  18,000+
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร , เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี
97%
32 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    Relation,Training,Recruit
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระโขนง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Recruit , Recruit , พนักงาน
80%
24 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
อนุปริญญา การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ
84%
26 ปี  
240 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชัยนาท เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยลัยเทคโนโลียีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การตลาด , บัญชีและการเงิน
 พบ 830,323 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม