เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 785,469 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
76%
27 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    Project Coordinator,Event Maketting
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Customer Service , Coordinator
90%
25 ปี  
18742 สมัครตำแหน่ง  :    Human resource,Marketing,Sales
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสหกรรมและองคการ บูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย หาดใหญ่วิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Programdevelopment (Training officer)
65%
26 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานควบคุมเอกสาร(DC)
90%
38 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน และครูผู้สอน
89%
31 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การตลาด ม.รามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้) , เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเช่าซื้อ , ธุรการฝ่ายขาย , ประสานงานการตลาด
88%
24 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    นักเคมี
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักเคมี
91%
41 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
ปวส. การบัญชี รัตนพาณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี , Asset Services Deprtment , General Accounting Office
82%
27 ปี  
18748 สมัครตำแหน่ง  :    Draft man,พนักงานเขียนแบบ
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000-20,000
ปริญญาตรี มัลติมีเดียและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อรรถวิทย์พณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Draftman , ผู้ควบคุมโครงการ,Draftman
88%
24 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    QC,QA,R&D,ผู้ช่วยนักวิจัย
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  15,000 - 18,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามพรานวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา
67%
23 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาอีสบางกอก
ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ
79%
41 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    นิติกร/legal officer,ขับรถผู้บริหาร
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี กฎหมายทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิติกร , ขับรถผู้บริหาร
78%
23 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังไกลกังวล
99%
31 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    Chemist/R&D,QA/QC staff,ISO9001,ISO14001, GMP/HACCP staff
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี Chemistry Mahasarakham university
มัธยมศึกษาตอนปลาย Khonkaenpattanasuksa
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Quality control staff , Teacher assistant , student trainee
86%
26 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า(กำลัง) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองไผ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกร
70%
23 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97%
29 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรทดสอบ
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  สามารถต่อรองได้
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรทดสอบ , นักศึกษาฝึกงาน , ช่างเชื่อม , ฝ่ายผลิต
85%
29 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    ล่ามภาษาญี่ปุ่น,เลขาณุการ
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบพิตรภิมุข
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชโอรส
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Japanese Guest Relation , เลขาณุการ , Reception
86%
23 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    Operator,Product / Inspect / Chemical,Logistics / Transfer
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวช. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุระกิจอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operator / Crane / Folklift , Folklift,Packing Product
54%
24 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
92%
27 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยนักวิจัย
 พบ 785,469 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม