เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 764,380 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
84%
25 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    ล่าม,โรงแรม,ติดต่อประสานงาน
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี กาารสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาละย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Reception Chinese speaking and Asst Front office manager , ครูฝึกสอนภาษาจีน
82%
35 ปี  
18742 สมัครตำแหน่ง  :    งานธุรการ,บัญชี
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี สถาบันราชภัฏเทพสตรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ , พนักงาน
78%
30 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    it support
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปวส. สารสนเทศ เทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  it support
77%
26 ปี  
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี
90%
29 ปี  
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี Electronics Engineer and the Telecommunications Rajamagala University of Technology Suvanabhoomi
ปวส. Electronics Rajamagala University of Technology Suvanabhoomi
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Service Engineer
88%
23 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  หนองบัวลำภู เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรจัดซื้อ(ด้านไฟฟ้า) , site engineer , ผู้ช่วยวิศวกร(นักศึกษาฝึกงาน)
78%
29 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย สวนกุหลาบวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
89%
41 ปี  
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สมุห์บัญชี , สมุห์บัญชี , สมุห์บัญชี
94%
26 ปี  
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศึกษาทางไกล นอกเหนือเวลาปกติ)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
51%
22 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    production,graphic design
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี นิเทศศิลป์ วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย มหาวิทยาลัยบูรพา
88%
26 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    Production control planning
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  สุโขทัย เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี Computer Industry Lampang Rajabhat University
ปวส. Computer Software Lanna Polytechnic Technology College Chiangmai
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production planning staff , Production planning staff
55%
25 ปี  
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
83%
37 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    Production Control Supervisor,Sales & Marketing,Customer Service
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  25,500
ปริญญาตรี Public Administration Rajaphat Institute Phranakorn Si Ayutthaya
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales & Marking , Officer , Production Control , Staff
74%
25 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    site Engineer,ช่างเทคนิค
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-18,000
ปริญญาตรี เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. เครื่องกล โรงเรียนดอนบอสโก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค , ช่างซ่อมบำรุง
79%
23 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  21,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปวช. ก่อสร้าง สายงานโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
97%
25 ปี  
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  23,000-28,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Logistics staff (Export) , Delivery Plan and Document Support
94%
48 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    Manager,Asst to CEO,English Translator
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  65,000
ปริญญาตรี English Silpakorn University
อนุปริญญา Secretarial and Translation 2 Year Course Y.W.C.A. Secretarial School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Office Manager-Supervisor , Project Manager and Administration , Document Control Manager , Senior Technical Assistant , Senior Project Administrator and Translator
77%
36 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการ,หัวหน้า
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  สมุทรสงคราม เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้า
89%
33 ปี  
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  13,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปวส. การตลาด โรงเรียนพญิชยการปากช่อง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการงานขาย ซ่อม ดูแลเอกสารงานขาย
83%
26 ปี  
23 ก.พ. 58
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ DC , เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพและการเรียนรู้
 พบ 764,380 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม