เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 695,051 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
70%
33 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา,วิศวกรควบคุมงาน
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา ( ยังไม่ได้สอบใบ กว. ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  site engineer , วิศวกรควบคุมงาน , วิศวกรโยธา , วิศวกรควบคุมงาน
84%
22 ปี  
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
94%
25 ปี  
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย บ้านสวน(จี่นอนุสรณ์)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Production , ฝ่ายบุคคล
89%
26 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Qc Engineer,Process Engineer
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรQC , วิศวะกรQC (ฝึกงาน )
50%
24 ปี  
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
69%
23 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    Environmental Engineer
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Medical Representative
91%
24 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    Graphic design,Computer Graphic
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  14,000-16,000
ปริญญาตรี information Technology Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
ปวส. Information technology Attawit Commercial Technology College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  graphic design
69%
23 ปี  
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชีจ่าย
56%
22 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    System Analysis,Business Analysis,Technical Sale
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
84%
39 ปี  
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันราชภัฎพระนคร
ปวส. ตกแต่งภายใน โรงเรียนศิลปะพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เขียนแบบ , ผู้ช่วยสถาปนิกและเขียนแบบ , เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตย์ภายใน , เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตย์ภายและคุมงาน , เขียนแบบ
94%
25 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    IT support,Network admin,Site servey
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. เทคนิคการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เมสเซนเจอร์
67%
22 ปี  
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , พนักงาน
90%
30 ปี  
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ.ชลบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จ.ชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ธุรการ/สโตร์ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ธุรการ
94%
27 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    IT support,Admin network,IT staff
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ MIS
94%
41 ปี  
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  30,000-40,000
ปริญญาตรี บริหารทัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อนุปริญญา การบัญชี สยามธุรกิจพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป , พนักงานขาย
90%
27 ปี  
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
83%
23 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    Sales,Customer Service
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  A tour sales , คุณครูสอนภาษาอะงกฤษ
94%
26 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,ฝ่ายการผลิต
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ
ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , ช่างเทคนิค , ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ , ช่างซ่อมรถ
92%
25 ปี  
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิทยาศาสตร์(ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผม) , แคชเชียร์ทันตกรรม
44%
22 ปี  
20 ก.ย. 59
จังหวัด :  เลย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 พบ 695,051 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม