เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 830,224 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
99%
37 ปี  
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปวส. การตลาด โรงเรียนพณิชยการมีนบุรี
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ, ฝ่ายจัดซื้อ, สโตร์ , หัวหน้าฝ่ายสำนักงานกลาง , หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง สโตร์ , พนักงานโครงการจำนำข้างวเปลือก
84%
31 ปี  
18742 สมัครตำแหน่ง  :    Export Sales,Export,Import
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี Hotel Management Dusit Thani college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Export Sales , Sales Executive (assistant GM and MD) , Receptionist
95%
25 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Design Engineer
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร
69%
23 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน
95%
23 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,R&D
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing(Engineering)
70%
23 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    ทั่วไป,ออกแบบ
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
79%
26 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคคล,งานธุรการ,การตลาด
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assist Markenting
75%
24 ปี  
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายสื่อโฆษณา
56%
22 ปี  
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ระนอง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี นิเทศศิลป์ ออกแบบกราฟิกและโฆษณา มหาวิทยาลัยบูรพา
73%
23 ปี  
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  12,000 - 15,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน2
69%
23 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    นักเคมี
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลับนเรศวร
65%
23 ปี  
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-18,000
ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
98%
28 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    Design Engineer.,Engineer.,Production Engineer.
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัย อี.เทค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff Engineer.
90%
33 ปี  
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี Marketing Assumption University
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางกะปิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Overseas Purchasing Manager , Sales and Marketing Coordinator , Passenger Service Agent , Customer Relations Manager , Assistant Marketing Manager
76%
23 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงาน IT,พนักงานธุรการ
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ชัยนาท เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตชัยนาท
98%
28 ปี  
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยบรูพา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออฟฟิต , ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด
65%
23 ปี  
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ผลิตสัตว์และประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
83%
43 ปี  
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยศรีโสภณ จ.นตรศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี
78%
25 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างภาพ,ล่ามแปลภาษา
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การสอนสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
92%
30 ปี  
18760 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing,Control mat'l & part
27 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี Education Technology Burapha university
อนุปริญญา Business computer Chonburi technilogical college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing staff , Purchasing staff , Store Manager ( 2 Years)
 พบ 830,224 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม