เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 823,852 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
92%
26 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    IT support,ธุรการ,HR
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ลูกจ้าง
83%
25 ปี  
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  20,000 - 23,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลลิตภัณฑ์ , นักศึกษาสหกิจ
91%
25 ปี  
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานเขียนแบบอาวุโส , พนักงานฝึกงาน , พนักงานฝึกงาน
79%
23 ปี  
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี กิจการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายการขายและการตลาด , นักศึกษาฝึกงาน
93%
30 ปี  
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากช่อง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ที่ปรึกษาการขาย , พนักงานขาย , ผู้ช่วยไกด์ , พนักงานเสิร์ฟประจำห้องอาหาร
87%
24 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างภาพ,กราฟฟิค,ศิลปะ
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี นิเทศศิลป์ เอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
89%
27 ปี  
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  28,500
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engineer ออกแบบระบบไฟฟ้า
96%
26 ปี  
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  16,000-18,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธิรังสีพิบูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Operation , Logistics officer , warehouse officer
69%
36 ปี  
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  ตราด เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกบัญชีและแผนกการเงิน , Finance staff a , Account
99%
26 ปี  
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Asset Allocation , Accounting
99%
29 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    SAFETY OFFICER
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  safety officer , SAFETY OFFICER , SAFETY OFFICER , SAFETY OFFICER
92%
28 ปี  
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000++
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
ปวส. การบัญชี เทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-tech)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานผู้ช่วยธุรการขาย , แคชเชียร์/การเงิน , ธุรการ , ธุรการ , ธุรการ
51%
22 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    คลังสินค้าและโลจิสติกส์
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี โลจิสติกส์ มหาลัยนอร์ทกรุงเทพ
92%
34 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    HR,ประสานงานทั่วไป,จัดซื้อ
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละแมวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Secretary & Admin HR
78%
22 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรออกแบบ,วิศวกรการผลิต
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เด็กฝึกงาน
88%
24 ปี  
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  web programmer && database && support software , web programmer and support web , web programmer , web programmer
55%
21 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    นิสิตฝึกสหกิจศึกษา
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรื วิทยาเขตศรีราชา
99%
24 ปี  
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-16,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Planning Production Control Staff , Admin/HR
76%
36 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing,Import-Export
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000-25,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏพระนคร
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันพลศึกษากรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ,นำเข้าและส่งออก
87%
32 ปี  
15 พ.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายและการตลาด , พนักงานฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำตำบล , พนักงานบริการลูกค้า , พนักงานคลังสินค้า
 พบ 823,852 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม