เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 668,948 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
98%
37 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    จป.วิชาชีพ,Environmental Management Representative,-
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. ช่างเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  safety officer , จป.วิชาชีพ , safety officer
88%
28 ปี  
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เครื่องกล มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาขา ขอนแก่น
74%
23 ปี  
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
98%
33 ปี  
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  22,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมแมคคาทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโรงงาน , หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ( Facility ) , AFC Technician , Staff Maintenance , ช่างไฟฟ้า
98%
38 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    Manager,Assistant Manager,Supervisor
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี Hotel and Tourism Studies Kasem Bundit University
ปวส. Architecture Thai Polytechnic Bangkok
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC Inspector , Chief Draftsman , Document Controller (Piping) , Assistant Production Manager , Auto CAD Operator
78%
26 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบุคคล , พนักงานบุคคลและธุรการ
98%
29 ปี  
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Web Master Deverloper , System Engineer (Support Engineer) , Technician Support , Computer , Admin
76%
22 ปี  
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  กาฬสินธุ์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี อนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกีรติ จังหวัดสกลนคร
82%
25 ปี  
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  12,000 - 15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ปวส. เครื่องกล (เทคนิคยานยนต์) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
95%
28 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    Mechanical Engineer,Piping Engineer
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี Mechanical Engineering Chiang Mai University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Yupparaj Wittayalai School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer M&E , Site Engineer M&E , Site Engineer M&E , Estimate Engineer
74%
24 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    ทรัพยากรบุคคล,ธุรการ
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-16,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชีอื่นๆ , ธุรการ
86%
27 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรฝ่ายผลิต,วิศวกรไฟฟ้า
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  หนองคาย เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ราชมงคลอีสาน สกลนคร
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคหนองคาย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , Production Engineer , วิศวกร
72%
22 ปี  
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  9,000-15,000
ปริญญาตรี การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
66%
23 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่สโตร์
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สโตร์ , เช็กเกอร์
90%
28 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน นวมนทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Administrative Affairs Associate , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
69%
23 ปี  
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  ระนอง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
93%
24 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    QA, QC,วางแผนการผลิต,ธุรการ
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านนุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการฝ่ายขาย
65%
22 ปี  
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
93%
37 ปี  
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  25,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรม วิทยาลัยเชียงราย
ปวส. ไฟฟ้าเครื่องกล เทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้างาน , ช่างเทคนิค , ช่างไฟฟ้า , ซ่อมบำรุง , ซ่อมบำรุง
92%
33 ปี  
18 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขับรถผู้บริหาร , ขับรถรับส่งลูกค้าชาวอาหรับ , รับเช็ควางบิลติดตามทวงหนี้ลูกค้า , การตลาด ประชาสัมพันธ์ , พนักงานขาย
 พบ 668,948 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม