เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . วิศวกร
1. จัดทำ Daily Report และ Monthly report เสนอต่อผู้บริหาร 2. ควบคุม ตรวจสอบและติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมให้สำเร็จตามแผนงานและมีคุณภาพและความปลอดภัย 3. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของระ...

บริษัท ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
28 ก.ย. 59
22 . ENGINEER
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต ควบคุมเครื่องจักร เกี่ยวกับงานโพลีอีสเตอร์ (เส้นใยสังเคราะห์) และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Sunflag (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ย. 59
23 . หัวหน้างานวางแผนการผลิต
1.ควบคุมการวางแผนการผลิตเพื่อใช้ดำเนินการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 2.ติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนดไว้ 3.ปรับปรุงและแก้ไขแผนการผลิตในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ก.ย. 59
24 . QA Sr.Engineer / QA EngineerUrgently Required !
• Liaise with the customer, Sale, Engineer and Production on quality issue. • Ensure product Quality which ship to customer meet customer's requirement • Raise and follow up correcti...

บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position / 1 Position
เงินเดือน Negotiable
30 ก.ย. 59
25 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร
- ออกพื้นที่เพื่อกำกับดูแลการจัดการสวนมะม่วงของเกษตรกรทั่วประเทศ - จัดหาผลผลิตมะม่วงคุณภาพส่งเข้าโรงงาน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน และ GAP

SIAM EXPORT MART CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง
27 ก.ย. 59
26 . Sales & Marketing Officer
- ประสานงานขายในและต่างประเทศ - Customer Service - เพิ่มลูกค้ารายใหม่ให้กับองค์กร - ทำสรุปรายงานการขาย

ORIEX (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 ก.ย. 59
27 . Supervisor (Warehouse)Urgently Required !
1) FG Warehouse Control. 2) Control and cooperate  about  FG shipping , In land and Oversea. 3) Control Packing operation and packaging. 4) Perform AS400 Inventory Checking and control  5) 5S imp...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
30 ก.ย. 59
28 . Project Engineering
- Follow up new model

DELLOYD-TIMS (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 position
29 ก.ย. 59
29 . Buyer
1. Procure raw materials and related items of both local and oversea to support production line 2. Coordinate with engineer to get material specification and find out qualified vendor 3. Negotia...

บริษัท ไตรลิทิค เอเซีย จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
29 ก.ย. 59
30 . Purchasing Senior Staff
1 Purchase oversea merchandise 2 Negotiation 3 Cost verity 4 Delivery control

Day Plus (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
27 ก.ย. 59
31 . Product Design Engineering
-Product design for wiring device(Receptacle Switch ect.)to comply with Panasonic standard, customer required standard (Such as TIS, IEC, SASO,BS,EQM,PNS Standard) -Develop New Product to launch in m...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Positions
เงินเดือน N/A
29 ก.ย. 59
32 . ช่างเทคนิคแผนกขึ้นรูป
- ควบคุมเครื่องจักร MACHINING CENTER ในการขึ้นรูปตาม DWG. ที่ได้รับมอบหมาย - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางการตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
30 ก.ย. 59
33 . Purchase Asst.Supervisor
-Plan to order material from forecast. -Follow up delivery schedule on time. -Make purchase monthly report -Control staff

Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
29 ก.ย. 59
34 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
- ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต - ประสานงานต่อรองราคาสินค้าและวัตถุดิบทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น - คัดเลือกวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น

Thai Nippon Food Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา
เงินเดือน 17,000-25,000
26 ก.ย. 59
35 . Product Design Engineer - (PMFAT Ayutthaya)
Position: Product Design Engineer Level: Staff Work Location: Rojana Industrial Estate, Ayutthaya Job description: - Products design for wiring device (Receptacle Switch ect.) to comply - with P...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
30 ก.ย. 59
36 . เจ้าหน้าที่บัญชีUrgently Required !
1.จัดทำงบการเงิน , งบดุล , งบกำไรขาดทุน, งบต้นทุนการผลิต และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ , ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ บันทึกและรายงานการผลิต สนับสนุนการทำรายงานกา...

บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
28 ก.ย. 59
37 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- จัดทำแผนงาน โครงการมาตรการ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน - กำกับดูแลให่พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานพร้อมห...

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
30 ก.ย. 59
38 . พนักงานขาย และการตลาด
1 งานขายวัสดุก่อสร้าง ติดต่อลูกค้า 2.การวางแผนการตลาด พัฒนาด้านงานขาย 3.ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 4.สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 5.การติ...

บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ย. 59
39 . ช่างเทคนิคแม่พิมพ์
- ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ (แม่พิมพ์ปั๊มพ์) - ปรับแก้ไขแม่พิมพ์ กรณีที่พบปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิต - ติดตั้ง และปรับแก้แม่พิมพ์กับเครื่องจักร ตามแผนการผลิต - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

THAI SUMILOX CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000++ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ก.ย. 59
40 . Assistant Planner
Task Statements: • Manufacturing Order (MO) maintenance, utilizing AS400 system. • Complete daily transaction as per assigned. • Monitor and follow up daily shipment in order to ensure on time del...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
27 ก.ย. 59
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ