เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Maintenance Engineer - ประจำสาขาแหลมฉบังUrgently Required !
- รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในไลน์การผลิต - รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ในโรงงาน - ปรับปรุง/ซ่อมสร้าง ระบบงานสาธารณูปโภคในโรงงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ย. 59
42 . Environment Supervisor
1.วางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 2.ติดต่อประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและนอกบริษัท 3.ดำเนินงานตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 4.ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไข ป้องกัน จากการตรวจติดตามทั้ง...

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
22 ก.ย. 59

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
26 ก.ย. 59
44 . Warehouse Administration(แหลมฉบัง)
- Goods Tssue stock FG ตามรายงานการขายให้ถูกต้องทันเวลาที่กำหนด - Goods Return stock FG ตามรายงานการรับคืนให้ถูกต้องทันเวลาที่กำหนด - จัดทำ Stock reconcile report เพื่อความถูกต้องของ Stock Distribu...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 ก.ย. 59

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ย. 59

Wan Hai Lines (Thaialnd) Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 POSITION
เงินเดือน N/A
26 ก.ย. 59
47 . QA INSPECTOR
1.ตรวจรับวัตถุดิบก่อนเข้าคลัง,ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง 2.ตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าตลอดกระบวนการ วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและวิธีการแก้ไข ป้องกันเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 3.จัดทำรายงานการผลการ...

บริษัท ซัมมิท เอ็น วี เอช จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ก.ย. 59
48 . Production Manager
-ควบคุม/ดูแล/บริหารจัดการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด -ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา กำหนดแนวทางป้องกัน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ -วางแผนกำลังคน ฝึกอบรมให้ความรู้ สนับสนุน และพัฒนาพ...

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A (ตามประสบการณ์)
26 ก.ย. 59
49 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
1.แก้ไขปัญหาในกระบวนการทำงานแฃะรายงานปัญหาในหน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 2.ควบคุม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากร จุดที่ก่อให้เกิดอันตรายและการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล 3.ประสานงาน จัดทำเอกสาร ยื่นขอใบอ...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
26 ก.ย. 59
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ