เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 615 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Foreman)
- ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของแผนก - จัดทำเอกสารภายในแผนก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
24 มิ.ย. 59
242 . QA Supervisor
1.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ,สินค้า และกระบวนการทางด้านคุณภาพ ภายใต้กระบวนการ Qualification 2.บริหารงานระบบคุณภาพให้องค์กรมีระบบการจัดการด้านระบบ เอกสาร นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานระบบ ISO...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 59
243 . หัวหน้าส่วนผลิต
ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตรงตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัย และด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายที่กำหนด

บริษัท คอสมา แล็บ จำกัด
23 มิ.ย. 59
244 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนให้การผลิต และระบบการทำงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการงานอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
245 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
1. วางแผนการดำเนินการของฝ่าย/แผนก ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของทางบริษัท 2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 3. สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตทั้งกระบวนการตั้งแต่ Incoming, In-...

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
246 . ผู้จัดการแผนกการผลิต
1. วางแผนกำลังการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด 2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของกระบวนการผลิต และผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอกอย่าง...

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือความสามารถ
27 มิ.ย. 59
247 . ผู้จัดการโรงงาน (Plant Manager)
1. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของพนักงานและกระบวนการทำงานในฝ่ายผลิต และฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. ป้องกันปัญหาคุณภาพมิให้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. แก้ไข ทดลอง และImprovement พร้อมทั้...

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 มิ.ย. 59
248 . Production Supervisor / Production Staff
1.วางแผนการผลิตกุ้งแช่แข็ง เพื่อการส่งออก 2.กำกับดูแลหน่วนงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 3.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามระบบ GMP&HACCP และระบบของลูกค้า 4.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ...

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
249 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (PD.Supervisor)
1. บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาระดับ Ass't Leader และ Leader 2. ดูแลการผลิต วางแผนกำลังคน เพื่อให้สามารถผลิตงานให้ได้ตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการแก้ปัญหาหน้างาน...

บริษัท คิวพลัส คอนเซพท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
250 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisorรับสมัครด่วน !
- หัวหน้าฝ่ายผลิต งานคือ ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าประเภท Adaptor , Transformer, Inductor ได้...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 59
251 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
1. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต 2. ดูแลควบคุมพนักงานในสายบังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4. จัดทำเอกสารควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 5. อื...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
252 . ผู้จัดการโรงงาน
•อายุระหว่าง 35 – 45 ปี •ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยี่การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง •มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์บริหารการผลิตสินค้าประเภทน้ำพริกสำเร็จรูป, น้ำพริกแกงสำเร็จรูป, น้ำ...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
27 มิ.ย. 59
253 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกCNC
1.วางแผนและควบคุมการผลิตในหน่วยงาน CNC 2.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานหน่วยงาน CNC 3.วิเคราะห์และแก้ไข้ปัญหาในหน่วยงาน CNC

บริษัท เค.ไทย ไฮดรอลิค จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 59
254 . หัวหน้าแผนกผลิต 1 ตำแหน่ง / รองหัวหน้า 1 ตำแหน่ง
1.ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต(จำนวนพนักงาน,ยอดการผลิตของดีและของเสีย 2.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต 3.ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหารแผนกต่างๆภายในบริษัทฯ 4.จัดพนักงานเข้าปร...

บริษัท เค.เอส.พาสท์ แอนด์ ทูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
255 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
ควบคุมการผลิตกระบวนการผลิตตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพในการผลิต

บริษัท เค.เอส.เอช.อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59
256 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด

บริษัท เค.เอส.เอช.อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59
257 . หัวหน้าแผนกวางแผนกการผลิต
วางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท เค.เอส.เอช.อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59
258 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมีมาตรฐาน วางอัตรากำลังคนในการผลิต

บริษัท เค.เอส.เอช.อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59
259 . Production Supervisor
- Manage and control production process, also supervise production staff. - Responsible for production activities and organize all documentation related to production process. - Maintain and improve...

บริษัท เคทู อัลไลด์ คอมโพเน้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 32,000 - 35,000
24 มิ.ย. 59

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
27 มิ.ย. 59
 พบ 615 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ