เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 564 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . QC Section Manager
1.To control QC system and QC management. 2.To control and feedback for defect part for corrective action. 3.To Manage QC organizer. 4.To manage on KPI target.

บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
24 พ.ค. 59
242 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 59
243 . ผู้จัดการฝ่าย R&Dรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้าที่พัฒนาใหม่ ให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด 2. ศึกษาหาข้อมูลสินค้าของคู่แข่ง และพิจารณาถึงคุณสมบัติในแง่ต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพัฒนาสินค้าของบริษัท 3. จัดทำร...

บริษัท เจ เอฟ บี คิทเช่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 59
244 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต, กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นทุนการผลิต, การส่งมอบ) - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต - จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบ...

บริษัท เจ เอฟ บี คิทเช่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 59
245 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก QC
1. ตรวจรับวัตถุดิบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายนอก 2. จัดทำรายงานของเสีย 3. การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต 4. สามารถวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงข้อเรียกร้องจากลูกค้าและผู้ขาย 5. ระบบควบคุมคุณภา...

บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
246 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิต 2. ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามคู่มือการทดสอบของบริษัท 2. วิเคราะห์/แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกระบวนการและวิธีการผลิต 3. ควบคุม / ตรวจสอบในกระบวนการผลิต 4. งาน...

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 59
247 . ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการแผนกผลิต/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
ผู้จัดการโรงงาน - กำหนดนโยบายและวางแผน รวมทั้งเป้าในการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น การตลาด ขาย ฯลฯ ให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน - บริหารงานของโรงงานให้เ...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
1/1/1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 59
248 . หัวหน้าแผนก QCรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีระบบเพื่อให้งานผลิตออกมาได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามระบบคุณภาพตลอดเวลา - วิเคราะห์ปัญหา และทำรายงานส่งลูกค...

บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามพิจารณา
18 พ.ค. 59
249 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
- รับผิดชอบการวางแผนการผลิตและควบคุมกระบวนการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมและจัดเตรียมวัตถุดิบ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 59
250 . Production Planning Manager ( Japanese Communication)
1.Maintain the production schedule to meet customer’s requirement such as,Work together with other department, Production Dept., Quality Assurance Dept., Design Dept., Technical Support Dept. to share...

บริษัท ชินคาวะ แมนูแฟคเจอริ่ง เอเซีย จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาท
23 พ.ค. 59

บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด
นิคมนวนคร นครราชสีมา นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 59

บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด
นิคมนวนคร นครราชสีมา นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 พ.ค. 59
253 . วิศวกรเครื่องกล
1. ควบคุมดูแลการผลิต ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าจนถึงส่งออกให้ลูกค้า 2. ควบคุมการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา และกำหนดวิธีการป้องกัน 3. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และเ...

บริษัท ชุมสิน แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
254 . QA Engineer
1. ตอบปัญหาลูกค้าหากเกิดงานเสียในกระบวนการผลิต และทำการแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ 2. ควบคุมกระบวนการผลิต ผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน 3. ควบคุมการใช้ เก็บวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน 4. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็น...

บริษัท ชูเซอิ ( ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน จะพิจารณาจากประสบการณ์
17 พ.ค. 59
255 . ผู้จัดการโรงงาน
วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00น.-18.30 น.

บริษัท โชคมันตะเจริญ เอ็นจิเนีย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 59
256 . หัวหน้าช่างประกอบ-ติดตั้งเครื่องจักร, Project Engineer (มีความรู้ด้าน Safety)
รับผิดชอบดูแลงานโครงการประกอบ-ติดตั้งเครื่องจักรทั้งใน-นอกสถานที่ โดยเน้นควบคุมดูแลการทำงานของช่างฯ และผู้รับเหมา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัยในงานกลึง กัด เจาะ เจีย ไส และงานป...

บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
หลายอัตรา ด่วน!!!
เงินเดือน ตามตกลงและตามประสบการณ์
19 พ.ค. 59

บริษัท ซังกิ ( ประเทศไทย ) จำกัด
23 พ.ค. 59
258 . ผู้จัดการโรงงาน (มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์)
- ดูแลกำกับเกี่ยวกับด้านการพิมพ์ - ดูแลช่างพิมพ์ - ดูแลควบคุมเครื่องจักร

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 พ.ค. 59
259 . Supervisor Metal Sheet, Supervisor Coating,Supervisor Q.C. , Account
- ดูงานผลิต - งานในโรงงาน

บริษัท ซันซุยชะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
ตำแหน่งล่ะ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 59
260 . Supervisor Production
1. Control in Process / Production. 2. Control safety system. 3. Control Quality system ISO/TS16949,14001.

บริษัท ซัมมิท ฮิโรทานิ ซูกิฮาร่า จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-33,000
23 พ.ค. 59
 พบ 564 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ