เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 661 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตประจำโรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี/นครราชสีมา
1. รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนด มีคุณภาพ และความปลอดภัย สอดคล้องกับแผนการผลิตประจำวัน 2. ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงาน สุขภาพและความปลอดภัย เช่น การลางาน การขาดง...

คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 59
242 . ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ ( กาญจนบุรี )รับสมัครด่วน !
1. บริหารและควบคุมระบบคุณภาพ 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในแผนกควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามเป้าหมาย 3. ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มปัญหา

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 59
243 . ผู้จัดการแผนกผลิตสินค้าพิเศษ (กาญจนบุรี )รับสมัครด่วน !
1.วางแผนตามนโยบายขององค์กร 2.ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ 3.วางแผนด้านวางอัตรากำลังให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต 4.วางแผนด้านการใช้เครื่องจักรให้เต...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 59
244 . ผู้จัดการแผนกระบบบริหารคุณภาพ
1. กำหนด แผนงาน งบประมาณ และงานพัฒนาบุคลากรของแผนกให้สอดคล้องตามทิศทางและนโยบายของฝ่าย / สายงาน/องค์กร 2. การบริหารงาน ควบคุม แนะนำและพัฒนา กระบวนการทำงานภายในแผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. การบร...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
22 ก.ค. 59
245 . Manufacturing Director
JASPAL & SONS CO., LTD. ( ISO 9001 : 2000 CERTIFIED) We are a highly reputable company with over 1,500 employees engaged in manufacturing and marketing of top quality branded home fashion & bedding...

เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies)
29 ก.ค. 59
246 . Supervisor II Machine
1 Plan and coordinate production engineering processes on daily basis to produce high quality products 2 Establish safety procedures and environmental regulations for employees 3 Provide engineering...

บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
26 ก.ค. 59
247 . Production Assistant Supervisor
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - วางแผนจัดการด้านกำลังคนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิต - สรุปยอดการผลิตประจำวัน - ควบคุมและระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นใน...

บริษัท ยามาโมริ (ประเทศไทย)จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.ค. 59
248 . ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต
- กำกับดูแลวางระบบการควบคุมการปฎิบัติงาน การปรับปรุงคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพ - จัดเตรียมความพร้อมของคน วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น - วางระบบการติดตาม วิเค...

บริษัท หินโบราณ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 ก.ค. 59
249 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่กระบวนการ IN-COMING,IN-PROCESS, OUT-GOING 2.ควบคุมและดูแลการใช้เครื่องมือวัด 3.ตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า กรณีผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดลูกค้า 4.จัดทำรายงานต่า...

บริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด / บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัด (โรงงาน ถ.กิ่งแก้ว)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
29 ก.ค. 59
250 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานฉีดพลาสติก
- ควบคุมดูแลฝ่ายผลิตโรงงานฉีดพลาสติกทั้งหมด - รับเป้าหมายคำสั่งผลิตและวางแผนผลิต - วางแผนผลิตและติดตามดูแลผลผลิตให้ทันตามที่ส่งมอบ

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000
29 ก.ค. 59
251 . Production Supervisor
- การควบคุมการปฏิบัติงานในการผลิต - วางแผน, จัดการ และ มอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงานในไลน์ผลิต - ประสานงานกับแผนกอื่นๆเช่น แผนกควบคุมคุณภาพสินค้า และ แผนกวิศวกรรม - ติดต่อประสานงานกับผู้จัดส่งวัตถุดิ...

บริษัท กรีนไอโซพรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ และ ประสบการณ์การทำงาน
27 ก.ค. 59
252 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (ปฏิบัติงานสาขาราชบุรี)
- ควบคุมดูแลสายการผลิตในโรงงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งเรื่องของบุคลากร, ผลการผลิต, เปอร์เซ็นการสูญเสียและการส่งมอบ

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
28 ก.ค. 59
253 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1. ควบคุมดูแล กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการการผลิต 2. แก้ไขปัญหาและวางมาตรการในระยะยาว 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูง 4. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในแผ...

บริษัท กรุงเทพออโตไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
27 ก.ค. 59
254 . QA , QC SUPERVISOR
1.ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตราฐาน 2.จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3.ติดตามวิเคราะ์ห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันก...

บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 59
255 . หัวหน้าแผนกผลิต
- วางแผนการผลิตเส้นด้าย - ควบคุมกระบวนการผลิตเส้นด้าย - ดูแลพนักงานคุมเครื่องจักร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
256 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิตและขาย รับสมัครด่วน !
- ควบคุมติดตามการดำเนินงานแผนการผลิตให้เป็นไปตามกำหนด - รับผิอชอบวางแผนเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอและถูกต้องต่อการผลิต - จัดทำรายงานสรุปการผลิต - ติดต่อประสานงานการผลิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ(ตามตกลง)
29 ก.ค. 59
257 . หัวหน้าวางแผนการผลิต
รับออเดอร์ฝ่ายขาย รวมออเดอร์ สั่งผลิต

บริษัท กาญจนา เฟรข พอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
27 ก.ค. 59
258 . หัวหน้างานแผนก ผลิต
- ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้า - ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในไลน์การผลิต

บริษัท เกรซฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
28 ก.ค. 59

บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
29 ก.ค. 59
260 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิตรับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
29 ก.ค. 59
 พบ 661 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ