เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 730 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
กำกับ 1.แผนกคิวซี 2.แผนกควบคุมเอกสาร 3.แผนกอนามัย 4.แผนก R&D

บริษัท กาญจนา เฟรข พอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-40,000
18 ต.ค. 60
242 . QC Supervisor
- ควบคุมระบบคุณภาพ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ติดตามปัญหาคุณภาพรายวัน และวิเคราะห์สาเหตุ /แนวทางแก้ไขและป้องกัน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับปัญหา - หาแนวทางในการลดและป้องก...

บริษัท กาลลันท์ โอเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไปหรือตามตกลง
18 ต.ค. 60
243 . ผู้ควบคุมงานระบบคุณภาพ (Quality System Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม/ดูแล/ประสานงานเกี่ยวกับงานระบบคุณภาพ - จัดทำ/ควบคุมดูเเล/ประสานงานเกี่ยวกับการเตรียมแผนดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ(QMS PLAN) - จัดทำ/ควบคุมดูเเล/ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
244 . ผู้ช่วยจัดการโรงงาน
1.วางแผนกำหนดเป้าหมายการจัดการฝ่ายผลิต 2.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของลูกค้า 3.ปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 4.ลดต้นทุนในการผลิต 5.ควบคุมดูแล...

บริษัท กิรนา พาราวู้ด จำกัด
14 ต.ค. 60
245 . Production Supervisor
1.วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนการทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน GMP,HACCP,ISO,BRC 2.ควบคุมดูแลพนักงานผลิต 3.ควบคุมการทำงานของพนักงาน 4.ทำรายงานการผลิตประจำวัน 5.ประสานงานกับส่วนงานต่างที่เกี่ย...

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
246 . หัวหน้าส่วนงานสโตร์เก็บผลิตภัณฑ์
ดูแลงานสโตร์เก็บผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปร่วมกับหัวหน้าแผนก

บริษัท เกรซฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
20 ต.ค. 60

บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
19 ต.ค. 60
248 . Assist.Production Supervisor
1.ควบคุมกำกับกระบวนการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมดูแลให้พนักงานใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ/วิธีปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 3.ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 4...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
249 . QC Manager / Supervisor
1.Develop and manage quality control systems & software designed to ensure continuous production of advanced composite materials and applications. 2.Supervise a team of quality control inspectors. 3...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
251 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
- กำหนดนโยบายในการบริหารงาน /พิจารณา/วางแผน และทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานผลิตอาหารประเภทแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - พัฒนาปรับปรุงงาน การควบคุมการบริหารงานประจำ เพื่อให้สาม...

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
19 ต.ค. 60
252 . ผู้ช่วยผู้จัดการQA.
1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด 2. ตรวจทบทวนความต้องการของลูกค้า และจดบันทึกตั้งแต่เริ่มติดต่อก่อนที่จะมีคำสั่งซื้อและความเข้าใจของบุคลากร และห...

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง-ตามประสบการณ์
19 ต.ค. 60
253 . หัวหน้าฝ่ายพิมพ์สีรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแล บริหารงาน แผนกพิมพ์สี ให้มีประสิทธิภาพ ตามแผนงานที่วางไว้ 2. นำความรู้ และทักษะมาพัฒนาประสิทธิภาพ แก้ปัญหา 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
254 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Department Supervisor)
1. ควบคุม ดูแล การตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิต ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ตรวจสอบปัญหาที่พบจากการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข 3. ควบคุม ดูแล เครื่องมือ อุปกร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
255 . หัวหน้าแผนกผลิตปลาป่น
ดูแลควบคุมการผลิตปลาป่น

บริษัท โกลเด้น ไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
17 ต.ค. 60
256 . Production Supervisor, Q.C. Supervisorรับสมัครด่วน !
Production Supervisor - วางแผนและควบคุมการผลิต - บริหารงานและจัดการกำลังคน - ลดต้นทุนการผลิต - พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต - จัดทำเอกสารในส่วนงาน - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา Q.C. Supervis...

บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
30 อัตรา
เงินเดือน 10,000-20,000 บาท
20 ต.ค. 60

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
21 ต.ค. 60
258 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (Quality assurance supervisor)
1. ระบบประกันคุณภาพ 1.1 จัดทำและดำรงไว้ซึ่งระบบ QA ของสาขาและโรงงาน 1.2 ทบทวนมาตรฐานการตรวจรับวัตถุดิบและสินค้า 1.3 สร้างมาตรฐานการทำงานของระบบ QA 1.4 ให้ค...

บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
259 . QA/QC Manager
-ควบคุมดูแลเรื่องการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า -จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ -ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพทั้งภายในและภายนอกบริษัท -ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ท...

บริษัท ควาง อิล เอ็นจิเนียริ่ง (ไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
260 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ,สินค้า และกระบวนการทางด้านคุณภาพ ภายใต้กระบวนการ Qualification 2. บริหารงานระบบคุณภาพให้องค์กรมีระบบการจัดการด้านระบบ เอกสาร นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานระบบ I...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
 พบ 730 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ