เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 700 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . ผู้ควบคุมโรงงานผลิต BIOGASรับสมัครด่วน !
1.ดูแลควบคุมโรงงาน Biogas 2.ดูแลพนักงานในส่วนควบคุม

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
242 . QA , QC SUPERVISOR
1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต ควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐาน 2.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต ควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐาน 3.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ควบคุมให้เป็นไปตามข...

บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ธ.ค. 60
243 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการโรงงานรับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิต ให้ตรงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท ก้องภพ สื่อโฆษณา จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
13 ธ.ค. 60
244 . Engineer QC,QA
1. รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการบริหารระบบคุณภาพของสินค้า 2. การบริหารงานด้านเอกสารและข้อมูลต่างๆเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า (PPAP,APQP) 3. ตรวจสอบและอนุมัติมาต...

บริษัท กั๋วหลิน (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
11 ธ.ค. 60
245 . ผู้ช่วยผู้จัดการ
1.ควบคุมดูแลงานระบบการจัดการต่างๆ เช่นระบบคุณภาพ,ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ให้การสนันสนุนด้านทรัพยากรบุคคล โดยให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 2.ควบคุมวางแผน และดูแลกระบวนการผลิตให้มีประสิ...

บริษัท กั๋วหลิน (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ธ.ค. 60
246 . หัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมผลการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการผลิต - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต - การบริหาร แล...

บริษัท กาญจนาโลหะการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 27,500 ถึง 40,000 บาท
8 ธ.ค. 60
247 . ผู้ควบคุมงานระบบคุณภาพ (Quality System Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม/ดูแล/ประสานงานเกี่ยวกับงานระบบคุณภาพ - จัดทำ/ควบคุมดูเเล/ประสานงานเกี่ยวกับการเตรียมแผนดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ(QMS PLAN) - จัดทำ/ควบคุมดูเเล/ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ธ.ค. 60
248 . Production Supervisor
1.วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนการทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน GMP,HACCP,ISO,BRC 2.ควบคุมดูแลพนักงานผลิต 3.ควบคุมการทำงานของพนักงาน 4.ทำรายงานการผลิตประจำวัน 5.ประสานงานกับส่วนงานต่างที่เกี่ย...

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
249 . Supervisor Production
1. วางแผนงานกระบวนการ 2. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 3. รายงานและปัญหาเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

บริษัท เกรซฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
8 ธ.ค. 60

บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
11 ธ.ค. 60
251 . Assist.Production Supervisor
1.ควบคุมกำกับกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2.ควบคุมดูแลให้พนักงานใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ/วิธีปฏิบัติงานที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 3.ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมแ...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
252 . QC Manager / Supervisor
1.Develop and manage quality control systems & software designed to ensure continuous production of advanced composite materials and applications. 2.Supervise a team of quality control inspectors. 3...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ธ.ค. 60
253 . ผู้ช่วยผู้จัดการQA.
1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด 2. ตรวจทบทวนความต้องการของลูกค้า และจดบันทึกตั้งแต่เริ่มติดต่อก่อนที่จะมีคำสั่งซื้อและความเข้าใจของบุคลากร และห...

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง-ตามประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
254 . หัวหน้าฝ่ายพิมพ์สีรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแล บริหารงาน แผนกพิมพ์สี ให้มีประสิทธิภาพ ตามแผนงานที่วางไว้ 2. นำความรู้ และทักษะมาพัฒนาประสิทธิภาพ แก้ปัญหา 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
255 . Production Supervisor, Q.C. Supervisorรับสมัครด่วน !
Production Supervisor - วางแผนและควบคุมการผลิต - บริหารงานและจัดการกำลังคน - ลดต้นทุนการผลิต - พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต - จัดทำเอกสารในส่วนงาน - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา Q.C. Supervis...

บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
30 อัตรา
เงินเดือน 10,000-20,000 บาท
13 ธ.ค. 60

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
13 ธ.ค. 60
257 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ,สินค้า และกระบวนการทางด้านคุณภาพ ภายใต้กระบวนการ Qualification 2. บริหารงานระบบคุณภาพให้องค์กรมีระบบการจัดการด้านระบบ เอกสาร นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานระบบ I...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
258 . ผู้จัดการแผนกพิมพ์Laflex รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการและควบคุมตลอดกระบวนการพิมพ์Flexo และการตรวจสอบคุณภาพ - วางแผนและลำดับงานผลิตฉลากบรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ - แก้ไขปัญหาในกระบวนการ ให้คำแนะนำช่าง, sale และลูกค้าเกี่ยวกับงานพิมพ์Flexo - ดำ...

บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
259 . ASSISTANT PRODUCTION MANAGER
- บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมผลิต และ พัฒนา ปรับปรุงขบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพในแต่ละแผนกให้ได้ตามมาตราฐาน และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
260 . ผู้จัดการเเผนกควบคุมคุณภาพ (Cosmetics & Skin Care)
• รับผิดชอบในการวางเเผน เเละควบคุมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เเละผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ • ตรวจสอบเเละติดตามการจัดการการปฎิบัติงานตามระบบควบคุมคุณภาพ • สุ่มตรวจสอบเ...

บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
เงินเดือน 20K - 30K
11 ธ.ค. 60
 พบ 700 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ