เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 410 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ม.ค. 58
242 . หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Supervisor)
1.ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามนโยบายบริษัท 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวโน้มของตลาดเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า 3.นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒ...

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ม.ค. 58
243 . Production Manager / Operation Manager
- Establish the manpower plans for all manufacturing operations balancing productivity, sales, outside manufacturing sources, and machining/processing/assemble & manpower capacity to determine option...

บริษัท ไทยออโตโมทีฟ แอนด์ แอพพลิแอนซ์ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 position
เงินเดือน Negotiable
26 ม.ค. 58
244 . ผู้จัดการฝ่าย QA
ดูแลงานด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้า พัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อสนองตอบความพึงพอใจลูกค้า

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ม.ค. 58
245 . Planning Supervisor
หัวหน้างานฝ่ายผลิต(Production Supervisor) 2 อัตรา หน้าที่รับผิดชอบ -วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต -ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปต...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ม.ค. 58
246 . Asst.Factory Manager
- บริหาร วางแผน ควบคุมงานผลิต และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทโย เคเบิลเทค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ม.ค. 58
247 . หัวหน้าแผนกผลิต/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
1.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการผลิตในโรงงาน 2.ควบคุม/ กำกับ ระบบการทำงานของฝ่ายผลิต 3.ควบคุมและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ

บริษัท นครหลวงกลูโคส จำกัด/บริษัท โรงงานลูกกวาดเม่งเซ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ม.ค. 58
248 . หัวหน้าส่วนควบคุมโรงพิมพ์ การผลิต
ควบคุมดูแล การผลิตงาน คุณภาพ การจัดการส่วนของโรงพิมพ์

บริษัท นครหลวงการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
249 . Asst.Manager / Manager Spinning
1.วางแผนและควบคุมการผลิตในแผนก SPINING ให้ตรงตามแผนการผลิต 2.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการผลิต 3.วางแผนควบคุมการใช้งบประมาณในแผนก SPINNING ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาบุคคลกรใน...

บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ม.ค. 58
250 . Technical Specialist
1.Process Management such as Problem solving , productivity Improvement , Cost Reduction , Overall Management etc. 2.Receipt of the orders 3.Operating CAM 4.Can comunicate in English or Japanese...

บริษัท นากาคาวา เซอิซากุโจ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน negotiated
27 ม.ค. 58
251 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต (โรงงานโคราช)
- วางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบและวิเคราะห์กระบวนการผลิตรวมถึงปรับปรุงกระบวนการผลิต - พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ให้คำแนะนำ อบรม และพัฒนาผู้ใต้บังคั...

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ม.ค. 58
252 . Production Supervisor
- Control Production line

บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
26 ม.ค. 58
253 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC/QA) โรงงาน (อาวุโส)
-บริหารจัดการ และควบคุมงาน QC/QA ทั้งในส่วนวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป(ผัก และผลไม้ เห็ด ) -วางระบบบริหารงาน QC ของบริษัทฯ แผนก วัตถุดิบ FG คลังสินค้าสำเร็จรูป -วางระบบงาน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ...

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ม.ค. 58
254 . Production Asst/Manager ด่วนมาก!!
1.รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและทันเวลาที่ต้องการ 2.มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและกระบวน...

บริษัท บราเดอร์ ออโต้พาร์ทส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
29 ม.ค. 58
255 . Senior Operator (ฝ่ายผลิตอาวุโส)
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตาม SEQCD - ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง - อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ - ดำเนินการแก้ไขควา...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
29 ม.ค. 58
256 . Deputy QA/QC Manager
• Verify method statements for construction process, and present for approval. • Perform QC inspections on site, prepare report and follow up correction of defects • Maintain and update quality cont...

บริษัท บวิค-ไทย จำกัด
29 ม.ค. 58
257 . หัวหน้าแผนก QC
Urgently Required!!

1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและรับผิดชอบงานด้าน QC 2.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 ม.ค. 58
258 . Production Supervisor
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงวิเคราะห์อัตราการผลิต (capacity)และสมรรถนะในการผลิตได้ (Productivity) 2.สนับสนุนและผลักดันแต่ละหน่วยงานผลิตให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายของบริษัทได้ (KPI) 3.ต...

บริษัท บีทาเก้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -18,000
28 ม.ค. 58
259 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.วางแผนควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ 2.วางแผนการผลิต รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 3.ผลิตงานให้เป็นไปตามแผน 4.ประมาณการยอดการผลิต 5.วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต 6.จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังกา...

บริษัท บีบีพี ทูล แอนด์ ได จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ม.ค. 58
260 . 1.หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 2.จนท.ควบคุมเอกสาร DCC
1.หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ - รับผิดชอบการตรวจสอบและประกันคุณภาพสินค้าที่ผลิตทุกกระบวนการ - วิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัญหา รวมถึงการแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด - เป็นศูนย์กลางของ Customer Audit - รับผิดชอบการจัดทำ...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง (ด่วนมาก)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และตามตกลง
22 ม.ค. 58
 พบ 410 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ