เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 722 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . ผู้จัดการแผนกคิวซีรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิต 2.ตรวจสอบชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3.รับนโยบายและปฏิบัติตามที่ผู้บริหาร 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม

บริษัท โกลเด้น ไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 60
242 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ รับสมัครด่วน !
- วางแผนการควบคุมคุณภาพ - ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ - ดูแลควบคุมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพการผลิต - ควบคุม ดูแล เรื่องต้นทุน และค่าใช้จ่าย - วิเคราะห์ ประเมินและสรุป - จัดทำรายงานเสนอต่อ...

บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 50,000 บาท
23 ก.พ. 60
243 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต, วัตถุดิบ, กำลังคน - ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ - ดูแลควบคุมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการผลิต - ควบคุม ดูแล เรื่องต้นทุน และค่าใช้จ่าย - วิเคราะห์ ประเมินและสรุป - จัดทำรายงานเส...

บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
23 ก.พ. 60
244 . Production supervisor และ QC supervisor
Production supervisor - ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพ แผนงานและนโยบายบริษัทฯ - ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิ...

บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
245 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบประสานงานในส่วนของกระบวนการผลิต ให้สามารถตอบสนองและบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานประจำปีของบริษัทได้ 2. ควบคุมต้นทุนการผลิต 3. บริหารจัดการ และวางแผนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให...

บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.พ. 60
246 . ผู้จัดการแผนกผลิตสินค้ารับสมัครด่วน !
- กำกับ ดูแล ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - กำกับ ดูแล ควบคุม ระบบการทำงานการผลิต - กำกับ ดูแล ควบคุมการวางแผนงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - กำกับ ดูแล ควบคุมการบริหารงบประมาณในการจัด...

บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ก.พ. 60
247 . หัวหน้าแผนกกรรมวิธีการผลิต
1.ควบคุมและดูแลการผลิตสับปะรดกระป๋องให้เป็นไปตามแผน 2.ดูแลเครื่องจักรการผลิต 3.ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 4.ดูแลงานในส่วนปิดฝาและฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
248 . หัวหน้าส่วนผลิตรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมบริหารทีมผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 3. ควบคุมคุณภาพและปริมาณของวัตถุกิบที่จะให้ในการผลิต 4. ตรวจสอบสูตรผลิตเทียบกับใบเบิกจ่าย ...

บริษัท ควอลิตี้ มีท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
249 . Operation Manager (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ)
1. ควบคุมประสิทธิภาพการผลิตทั้งระบบ 2. ควบคุมและบริหารการทำงานของฝ่าย Technology & Engineering และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวนโยบายบริษัทฯ 3. วางแผนการพัฒนาทางเทคโนโลยีการผลิ...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
250 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ,สินค้า และกระบวนการทางด้านคุณภาพ ภายใต้กระบวนการ Qualification 2. บริหารงานระบบคุณภาพให้องค์กรมีระบบการจัดการด้านระบบ เอกสาร นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานระบบ I...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
251 . QA Supervisor / QC Supervisor(Urgent!!!)รับสมัครด่วน !
- To maintain and continual control quality of material first process to work in-process and finish goods process - To manage report standard and checking - To summary NG report for analysis and fol...

บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.พ. 60
252 . Production Supervisor
1. Strictly follow the company's rules & regulation, compliance to ISO 9001, ISO 14001 and ensure company's policies & objectives are met and control environment comply to the legal, control the envir...

บริษัท คอลิบรี แอสเซมบลี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
22 ก.พ. 60
253 . DEPUTY PRODUCTION MANAGER
- บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมผลิต และ พัฒนา ปรับปรุงขบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพในแต่ละแผนกให้ได้ตามมาตราฐาน - ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
254 . QC SUPERVISORรับสมัครด่วน !
- วางแผน และควบคุมดูแลการตรวจคุณภาพชิ้นงานใน Line การผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ที่ลูกค้ากำหนด - ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
255 . Production Supervisor
- Control Operation - Mornitoring and controlling the production Target - KPI - Experience on qualityTS16949 systems and the environment - ISO 14001 - Other

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
256 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1. วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล กระบวนการผลิตและยอดการผลิตในแต่ละวัน 2. วางแผน ควบคุม กำกัยดูแล บริหารการใช้วัสดุ อุปกรณ์การผลิตในแต่ละวัน 3. บริหาร วางแผน ควบคุม การใช้กำลังพลให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ...

บริษัท คาร์โก้ เพอร์เฟ็ค จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
20 ก.พ. 60
257 . ผู้จัดการแผนกการผลิต
1. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของพนักงานและกระบวนการทำงานในฝ่ายผลิต และฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. ป้องกันปัญหาคุณภาพมิให้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. แก้ไข ทดลอง และImprovement พร้อมทั้...

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 ก.พ. 60
258 . ผู้จัดการแผนกผลิต
รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาการส่งมอบตรงตามที่กำหนด ...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.พ. 60
259 . Senior Production Supervisor / Production Supervisor รับสมัครด่วน !
- ทำงานด้านผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.พ. 60
260 . Supervisor (Process Engineer)
- ควบคุมกระบวนการผลิต ขั้นตอนการขึ้นรูป/แปรรูป (โลหะ,เหล็ก,สแตนเลส) และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องเหมาะสม - บริหารกำลังคนในการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผน และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร - ป...

บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 60
 พบ 722 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ