เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 714 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . Production Manager
- นำเป้าหมายของบริษัทมาจัดทำแผนดำเนินการของส่วนดำเนินการผลิตและควบคุม การดำเนินการให้ได้ตามแผน - พิจารณาวิเคราะห์ปัญหาพร้อมแนวทางในการแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้หน่วยงานภายในส่วนกระบวนการผลิ...

บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด
22 มี.ค. 60
242 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตอาหารกุ้ง
- รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อตอบสนองความต้อง ความของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ปริมาณและเวลาการส่งมอบและมีต้นทุนที่แข็งขันได้

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 มี.ค. 60
243 . QA Manager
1.ตรวจติดตามระบบคุณภาพ 2.วางแผนเเละดำเนินการให้คำชี้เเนะในกรควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด 3.ติดตามเเก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 4.ควบคุม KPI ให้ได้ตามเป้าหมาย 5.ติดต่อประสานงานกับลูกค้านอกสถานที่ สามารถเเก้ปัญห...

บริษัท กลอนกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000-50,000 บาท
24 มี.ค. 60
244 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานรับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิต ให้ตรงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท ก้องภพ สื่อโฆษณา จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
21 มี.ค. 60
245 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ควบคุมดูแลฝ่ายผลิตทั้งหมด

บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ + ประสบการณ์
27 มี.ค. 60
246 . Production Supervisor
1.วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนการทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน GMP,HACCP,ISO,BRC 2.ควบคุมดูแลพนักงานผลิต 3.ควบคุมการทำงานของพนักงาน 4.ทำรายงานการผลิตประจำวัน 5.ประสานงานกับส่วนงานต่างที่เกี่ย...

บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 60

บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
22 มี.ค. 60
248 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- วางแผนการผลิต, กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นทุนการผลิต, การส่งมอบ - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้ทรัพยากรผลิต - จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนก...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 บาท (หรือตามตกลง)
20 มี.ค. 60
249 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิตรับสมัครด่วน !
- ดูแล Line ผลิตให้มีประสิทธิภาพ และ คุณภาพตามที่กำหนด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
24 มี.ค. 60
250 . Assist.Production Supervisor
1.ควบคุมกำกับกระบวนการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมดูแลให้พนักงานใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ/วิธีปฏิบัติงานที่กำหนด ไว้อย่างเคร่งครัด 3.ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและถูกต้อ...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
251 . QA.SUPERVISIOR
1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด 2. ตรวจทบทวนความต้องการของลูกค้า และจดบันทึกตั้งแต่เริ่มติดต่อก่อนที่จะมีคำสั่งซื้อและความเข้าใจของบุคลากร และห...

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60
252 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Department Supervisor)
1. ควบคุม ดูแล การตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิต ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ตรวจสอบปัญหาที่พบจากการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข 3. ควบคุม ดูแล เครื่องมือ อุปกร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
253 . หัวหน้าฝ่ายผลิตปลาป่น
หัวหน้าฝ่ายผลิตปลาป่น ในโรงงานอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

บริษัท โกลเด้น ไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 มี.ค. 60
254 . ผู้จัดการแผนกคิวซีรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิต 2.ตรวจสอบชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3.รับนโยบายและปฏิบัติตามที่ผู้บริหาร 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม

บริษัท โกลเด้น ไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 60
255 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต, วัตถุดิบ, กำลังคน - ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ - ดูแลควบคุมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการผลิต - ควบคุม ดูแล เรื่องต้นทุน และค่าใช้จ่าย - วิเคราะห์ ประเมินและสรุป - จัดทำรายงานเส...

บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
27 มี.ค. 60
256 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ รับสมัครด่วน !
QC supervisor - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า - ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานในการผลิตสินค้าทั้งระบบ ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า - ตรวจสอบ-ควบคุมกระบวนการผลิต การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ และการบริการ ให้อย...

บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 10,000-20,000 บาท
27 มี.ค. 60
257 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ รับสมัครด่วน !
- วางแผนการควบคุมคุณภาพ - ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ - ดูแลควบคุมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพการผลิต - ควบคุม ดูแล เรื่องต้นทุน และค่าใช้จ่าย - วิเคราะห์ ประเมินและสรุป - จัดทำรายงานเสนอต่อ...

บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 50,000 บาท
27 มี.ค. 60
258 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบประสานงานในส่วนของกระบวนการผลิต ให้สามารถตอบสนองและบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานประจำปีของบริษัทได้ 2. ควบคุมต้นทุนการผลิต 3. บริหารจัดการ และวางแผนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให...

บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 มี.ค. 60
259 . ผู้จัดการแผนกผลิตสินค้ารับสมัครด่วน !
- กำกับ ดูแล ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - กำกับ ดูแล ควบคุม ระบบการทำงานการผลิต - กำกับ ดูแล ควบคุมการวางแผนงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - กำกับ ดูแล ควบคุมการบริหารงบประมาณในการจัด...

บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
260 . หัวหน้าแผนกกรรมวิธีการผลิต
1.ควบคุมและดูแลการผลิตสับปะรดกระป๋องให้เป็นไปตามแผน 2.ดูแลเครื่องจักรการผลิต 3.ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 4.ดูแลงานในส่วนปิดฝาและฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
 พบ 714 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ