เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 763 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . หัวหน้าแผนกผลิตอาหารแปรรูป
- รับผิดชอบการติดตามแก้ไขประสิทธิภาพตู้อบใหม่ตามนโยบาย - จัดเก็บข้อมูล Input Output เชิงสถิติ - การตรวจสอบดูแล เครื่องจักร และ อาคารสถานที่ - บริหาร,พัฒนาบุคลากรในแผนก - วางแผนการผลิต - ร่วมพัฒน...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
242 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (QA/QC Manager)
- วางแผนควบคุมดูแล ระบบการตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่วางแผนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม KPI - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแผนก - สามารถติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต...

กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (วุฒิ+ประสบการณ์)
19 มิ.ย. 60
243 . หัวหน้ากะแผนกการผลิต รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตให้ได้เป้าหมาย - ดูแลการทำงานของเครื่องจักร - ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน - ควบคุมการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามแผนงาน

กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 60
244 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
1.ให้คำแนะนำ,สอนงานและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เมื่อพบข้อบกพร่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถแก้ไขได้เอง 3.จัดทำ,ควบคุมแ...

กลุ่มอินเทคค์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
20 มิ.ย. 60
245 . หัวหน้าหน่วยผลิต , QC , สุขศาสตร์ (กาญจนบุรี)
1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชานำมาปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย 2.จัดวางอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 3.ควบคุมการตัดแต่งสินค้าให้มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า 4.ควบคุมการใช้เครื่องจักรและบำรุงร...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 มิ.ย. 60
246 . หัวหน้าหน่วยผลิต (ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชานำมาปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย 2.จัดวางอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 3.ควบคุมการตัดแต่งสินค้าให้มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า 4.ควบคุมการใช้เครื่องจักรและบำรุงร...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 มิ.ย. 60
247 . QC Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ควบคุมและตรวจสอบการ Packing

บริษัท จีเอฟ. แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
23 มิ.ย. 60
248 . Sr.SUPERVISOR I QC., QA.รับสมัครด่วน !
-ร่วมประชุม kick off โครงการใหม่ -รับข้อมูลโครงการจากลูกค้าและทบทวนข้อมูลที่ได้รับเพื่อนำไปใช้ในการจัดการโครงการ -ร่วมกำหนดและวางแผนในขั้นตอน วิธีการตรวสอบคุณภาพชิ้นงาน new model -ติดต่อประสานงานกั...

บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
20 มิ.ย. 60

บริษัท ยามาโมริ (ประเทศไทย)จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มิ.ย. 60
250 . หัวหน้าแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
ประจำบริษัทเพียวริตี้แล็บ จำกัด ซอยแบริ่ง 30 1.กำหนดตารางแผนการผลิตรายวันและรายสัปดาห์ 2.ควบคุม วางแผน การผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.สรุปรายงานผลการผลิตและกำลังการผลิตประจำเดือนให้ผู้บังคับบ...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 60
251 . Supervisor Productionรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานด้านฝ่ายผลิต -แก้ไขและป้องกันปัญหาในสายการผลิต -ดูแลควบคุมการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
252 . ผู้จัดการโรงงานผลิต
- รับผิดชอบงานด้านบริหารการผลิต - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูง - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อี.ที.ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
253 . ผู้จัดการQA
มีความรู้เกี่ยวกับงานประกับคุณภาพอาหาร ปฎิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรไทย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000
21 มิ.ย. 60
254 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. วางแผนการผลิต กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นทุน, การส่งมอบ) 2. ประมาณการยอดการผลิต 3. วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต 4. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 5. ควบคุมต้นทุนการผ...

บริษัท กระสอบปากช่อง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน *****
23 มิ.ย. 60
255 . หัวหน้าส่วนเป่าเส้นเทป รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการทำเส้นเทปเพื่อไปทอกระสอบพลาสติก และเป็นไปตามแผนการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 2. ให้ความรู้และแนะนำวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องกับผู้ใต้บังคับบัญชา 3. ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีความพร้อมสำ...

บริษัท กระสอบปากช่อง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน *****
23 มิ.ย. 60
256 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1. วางแผนบริหารงานซ่อมบำรุงทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพและดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยูาเสมอ 2. อบรมแนะนำการทำงานให้ช่างผู้ใต้บังคับบัญชา 3. ดูแลระบบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ได้ตาม...

บริษัท กระสอบปากช่อง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน *****
23 มิ.ย. 60
257 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1. ควบคุมและวางแผนการผลิตในส่วนงาน เพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนการผลิต 2. ดูแลและควบคุมกำลังคนในแผนกที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. ควบคุมดูแลระบบการผลิต และพนักงานให้เป็นไปตามข้อก...

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 60
258 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตอาหารกุ้ง
- รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อตอบสนองความต้อง ความของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ปริมาณและเวลาการส่งมอบและมีต้นทุนที่แข็งขันได้

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
259 . หัวหน้าหน่วยผลิต/พนักงานควบคุมเครื่องจักร(ด่วนมาก)
- ควบคุมการผลิต - ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - ผลิตสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบการผลิตให้ถูกต้องและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลาสฟอร์ม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 60
260 . หัวหน้าฝ่ายการผลิต(Production Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการทำงาน และวางแผนในการผลิตในแต่ละวัน 2.ตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพ และความปลอดภัย 3.ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือช่...

บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 60
 พบ 763 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ