เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 726 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . ผู้จัดการโรงงาน
1. กำหนดนโยบายในการบริหารงาน /พิจารณา/วางแผน และทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานผลิตอาหารประเภทไก่สดแช่เย็น และชิ้นส่วนไก่สดชำแหละ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. พัฒนาปรับปรุงงาน การควบคุมการบริหารงา...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
31 ส.ค. 59
242 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำโรงงานปรุงสุก อ.สามพราน
1.รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการควบคุมระบบคุณภาพ 2.ตรวจสอบและตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า และพร้อมปฏิบัติการแก้ไข 3.ดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 59
243 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ประจำโรงงานนครปฐม
-วางแผนและประมาณการผลิต(ชำแหละไก่)ในแต่ละวัน -วางแผนผลิตสินค้าแช่แข็ง ส่งให้ลูกค้ากลุ่มห้าง เช่น MK BBQ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบแผนการผลิตและจำนวนที่ผลิตได้ -ทำหน้าที่ตรวจสอบกา...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
31 ส.ค. 59
244 . Assistant Manager (Phapradang Site)
- Planning and control productivity be in line to with companies of strategy - Improve process for productivity to effectiveness - Reduce cost for management and Productivity - Create and improve ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน Negotiation
31 ส.ค. 59
245 . Assistant Press Manager (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
31 ส.ค. 59
246 . Maintenance Manager (ประจำโรงงานพระประแดง)
บริหารงานซ่อมบำรุง ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและ Utility 1. กำหนดทิศทางการดำเนินงานของแผนก 2. วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมของแผนกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. บริหารสต็อกอะไหล่...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน negotiable
31 ส.ค. 59
247 . หัวหน้ากะ (Shift Supervisor)/พนักงานควบคุมการผลิต(Board Control)/Turbine Opt. รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ไอน้ำ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล - ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบในกะ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยปกติ และเกิดประโยชน์สู...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
หลาย อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์+โบนัส+ค่ากะ+ค่าเช่าบ้าน
31 ส.ค. 59
248 . Boiler Supervisor Urgently Required !
- ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ - ตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ส.ค. 59
249 . หัวหน้าแผนกผลิต
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง CCL ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - รายงานตร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
250 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
1. กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 59
251 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ประจำ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการตัดสินใจในรายงานการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ 2. ควบคุมและติดตาม NC 3. วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน 4. ค...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 59
252 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
1.รับแผนสั่งซื้อและแผนการส่งมอบสินค้าจากฝ่ายโลจิสติก เพื่อนำมาวางแผนการผลิต 2.รับผิดชอบในการวางแผนการใช้กำลังคน เครื่องจักร อุปกรณ์ วิธีการและวัตถุดิบ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า ,...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 59
253 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
- บริหารงานควบคุมคุณภาพ ในขั้นตอนตรวจรับวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต - บริหารงานควบคุมคุณภาพ ในกระบวนการผลิตจนถึงส่งมอบเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป - บริหารงานควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้าสำเร็จ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 59
254 . ผู้จัดการแผนกผลิต (โรงงานลพบุรี PF)
- บริหารการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด รวมทั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ตรวจสอบข้อมูลการผลิต เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพิ่มProductivity - พัฒนาและปรับปรุ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 59
255 . หัวหน้างานผลิต (บรรจุภัณฑ์พลาสติก)
เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ควบคุมคุณภาพ, ควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
30 ส.ค. 59
256 . ผู้จัดการโรงงานผลิตไฟฟ้าไบโอแก๊ส
- บริหารจัดการงานต่างๆ ภายในโรงงานผลิตไฟฟ้าไบโอแก๊ส กำกับดูแลและคอยประเมินการผลิตไฟฟ้า - ควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตรวจสอบงานก่อสร้างต่อเติม หรือกิจกรรมการทดสอบต่างๆ - ควบคุมคุณภาพ ตรว...

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
1 อัตรา
30 ส.ค. 59
257 . QA Supervisor (หัวหน้างานส่วนประกันคุณภาพ) สระบุรี
1. ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ 2. ตรวจสอบและควบคุมระบบ QCP, HACCP, GMP, Food Safety, ISO 9000, ISO 14000 และ OHSAS 18000 3. ติดตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 4. จัด...

คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 อัตรา
29 ส.ค. 59
258 . ผู้จัดการแผนกระบบบริหารคุณภาพ
1. กำหนด แผนงาน งบประมาณ และงานพัฒนาบุคลากรของแผนกให้สอดคล้องตามทิศทางและนโยบายของฝ่าย / สายงาน/องค์กร 2. การบริหารงาน ควบคุม แนะนำและพัฒนา กระบวนการทำงานภายในแผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. การบร...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
26 ส.ค. 59
259 . ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ ( กาญจนบุรี )รับสมัครด่วน !
1. บริหารและควบคุมระบบคุณภาพ 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในแผนกควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามเป้าหมาย 3. ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มปัญหา

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
260 . ผู้จัดการแผนกผลิตสินค้าพิเศษ (กาญจนบุรี )รับสมัครด่วน !
1.วางแผนตามนโยบายขององค์กร 2.ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ 3.วางแผนด้านวางอัตรากำลังให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต 4.วางแผนด้านการใช้เครื่องจักรให้เต...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
 พบ 726 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ