เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 714 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ประจำโรงงานนครปฐม
-วางแผนและประมาณการผลิต(ชำแหละไก่)ในแต่ละวัน -วางแผนผลิตสินค้าแช่แข็ง ส่งให้ลูกค้ากลุ่มห้าง เช่น MK BBQ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบแผนการผลิตและจำนวนที่ผลิตได้ -ทำหน้าที่ตรวจสอบกา...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ต.ค. 59
242 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผนงานผลิตตามแผนการผลิตสินค้าแต่ละวัน 3.ทำควบคุมเปอร์เซ็นต์ผลผลิตในแต่ละวัน( % YIELD) 4.วางแผนและกำหนดปริมาณการใช้วัสดุและอุปกรณ์ให้ได้...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
ประจำโรงงานชำแหละ 2 อัตรา, โรงงานปรุงสุก 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
21 ต.ค. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา (นครราชสีมา 2 อัตรา ประเทศจีน 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ต.ค. 59
244 . Assistant Manager (Phapradang Site)
- Planning and control productivity be in line to with companies of strategy - Improve process for productivity to effectiveness - Reduce cost for management and Productivity - Create and improve ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน Negotiation
21 ต.ค. 59
245 . Assistant Press Manager (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
21 ต.ค. 59
246 . Boiler Supervisor Urgently Required !
- ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ - ตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ต.ค. 59
247 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
1. กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
248 . หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ ประจำ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)
1.ควบคุมเอกสาร 2.ควบคุมบันทึกคุณภาพ 3.จัดทำและควบคุมการแจ้งรูปแบบการบรรจุให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.การตรวจติดตามงานด้านระบบคุณภาพของกระบวนการต่างๆ 5.การควบคุมอุปกรณ์ตรวจวัดและทดสอบ 6.ควบคุม ด...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
249 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
1.รับแผนสั่งซื้อและแผนการส่งมอบสินค้าจากฝ่ายโลจิสติก เพื่อนำมาวางแผนการผลิต 2.รับผิดชอบในการวางแผนการใช้กำลังคน เครื่องจักร อุปกรณ์ วิธีการและวัตถุดิบ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า ,...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
250 . หัวหน้าแผนกผลิต
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง CCL ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - รายงานตร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
251 . หัวหน้าแผนกผลิต ประจำ จ.อุบลราชธานี (STA-UB)
1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 2.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทระเบียบปฏิบัติ(Work Instruction)ข้อบังคับเรื่องระบบคุณภาพ, ระบบสิ่งแวดล้อมและระบบอาชีวอนามัยและความป...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
252 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ จ.สกลนคร (STA-SN)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการตัดสินใจในรายงานการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ 2. ควบคุมและติดตาม NC 3. วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน 4. ค...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
253 . ผู้จัดการส่วนไคเซ็น
- ถ่ายทอดนโยบายการปรับปรุงจากผู้บริหาร นนำเสนอโครงการวิธีการลดต้นทุน และแผนงาน สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามกกำหนดวัดและสรุปผลของโครงการ - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
254 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
- บริหารงานควบคุมคุณภาพ ในขั้นตอนตรวจรับวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต - บริหารงานควบคุมคุณภาพ ในกระบวนการผลิตจนถึงส่งมอบเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป - บริหารงานควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้าสำเร็จ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
255 . ผู้จัดการแผนกผลิต (โรงงานลพบุรี PF)
- บริหารการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด รวมทั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ตรวจสอบข้อมูลการผลิต เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพิ่มProductivity - พัฒนาและปรับปรุ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
256 . Head Butcher (หัวหน้าแผนกตัดแต่งชิ้นเนื้อสเต็ค)
- รับผิดชอบติดตามการดำเนินการเทียบกับแผนการผลิต - จัดเก็บข้อมูล Input Output เชิงสถิติ - ตรวจสอบดูแล เครื่องจักร และ อาคารสถานที่ในแผนกงานผลิต - ลงปฎิบัติหน้างานไม่น้อยกว่า 70% ของเวลางานทั้งหมด ...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 59
257 . ผู้จัดการโรงงานผลิตไฟฟ้าไบโอแก๊ส
- บริหารจัดการงานต่างๆ ภายในโรงงานผลิตไฟฟ้าไบโอแก๊ส กำกับดูแลและคอยประเมินการผลิตไฟฟ้า - ควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตรวจสอบงานก่อสร้างต่อเติม หรือกิจกรรมการทดสอบต่างๆ - ควบคุมคุณภาพ ตรว...

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
1 อัตรา
21 ต.ค. 59
258 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
1.ให้คำแนะนำ,สอนงานและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เมื่อพบข้อบกพร่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถแก้ไขได้เอง 3.จัดทำ,ควบคุมแ...

กลุ่มอินเทคค์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 ต.ค. 59
259 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต ประจำโรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี
1. รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหาร เช่นมาตรฐาน FSSC 22000, ISO 9001, GMP, HACCP, EHS, ISO 14001 และ OHSAS 18001 2. ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงาน ดูแ...

คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ต.ค. 59

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 59
 พบ 714 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ