เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 711 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
- รับผิดชอบวางแผนและควบคุมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามมาตรฐานกำหนดไว้ - ตรวจติดตามการจัดการ การปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพให้เป็นตา...

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ย. 59
242 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการตัดสินใจในรายงานการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ 2. ควบคุมและติดตาม NC 3. วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน 4. ค...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ย. 59
243 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
1. กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ย. 59
244 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
1.รับแผนสั่งซื้อและแผนการส่งมอบสินค้าจากฝ่ายโลจิสติก เพื่อนำมาวางแผนการผลิต 2.รับผิดชอบในการวางแผนการใช้กำลังคน เครื่องจักร อุปกรณ์ วิธีการและวัตถุดิบ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า ,...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ย. 59
245 . หัวหน้าแผนกผลิต
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง CCL ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - รายงานตร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ย. 59
246 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
- บริหารงานควบคุมคุณภาพ ในขั้นตอนตรวจรับวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต - บริหารงานควบคุมคุณภาพ ในกระบวนการผลิตจนถึงส่งมอบเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป - บริหารงานควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้าสำเร็จ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ย. 59
247 . ผู้จัดการแผนกผลิต (โรงงานลพบุรี PF)
- บริหารการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด รวมทั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ตรวจสอบข้อมูลการผลิต เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพิ่มProductivity - พัฒนาและปรับปรุ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ย. 59
248 . ผู้จัดการส่วนไคเซ็น
- ถ่ายทอดนโยบายการปรับปรุงจากผู้บริหาร นนำเสนอโครงการวิธีการลดต้นทุน และแผนงาน สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามกกำหนดวัดและสรุปผลของโครงการ - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ย. 59
249 . ผู้จัดการโรงงานผลิตไฟฟ้าไบโอแก๊ส
- บริหารจัดการงานต่างๆ ภายในโรงงานผลิตไฟฟ้าไบโอแก๊ส กำกับดูแลและคอยประเมินการผลิตไฟฟ้า - ควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตรวจสอบงานก่อสร้างต่อเติม หรือกิจกรรมการทดสอบต่างๆ - ควบคุมคุณภาพ ตรว...

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
1 อัตรา
26 ก.ย. 59
250 . หัวหน้างานผลิต (บรรจุภัณฑ์พลาสติก)
เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ควบคุมคุณภาพ, ควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
26 ก.ย. 59
251 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
1.ให้คำแนะนำ,สอนงานและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เมื่อพบข้อบกพร่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถแก้ไขได้เอง 3.จัดทำ,ควบคุมแ...

กลุ่มอินเทคค์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 ก.ย. 59
252 . QA Supervisor (หัวหน้างานส่วนประกันคุณภาพ) สระบุรี
1. ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ 2. ตรวจสอบและควบคุมระบบ QCP, HACCP, GMP, Food Safety, ISO 9000, ISO 14000 และ OHSAS 18000 3. ติดตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 4. จัด...

คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 อัตรา
26 ก.ย. 59
253 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต ประจำโรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี
1. รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหาร เช่นมาตรฐาน FSSC 22000, ISO 9001, GMP, HACCP, EHS, ISO 14001 และ OHSAS 18001 2. ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงาน ดูแ...

คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ก.ย. 59

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 ก.ย. 59
255 . ผู้จัดการแผนกผลิตสินค้าพิเศษ (กาญจนบุรี )รับสมัครด่วน !
1.วางแผนตามนโยบายขององค์กร 2.ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ 3.วางแผนด้านวางอัตรากำลังให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต 4.วางแผนด้านการใช้เครื่องจักรให้เต...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ย. 59
256 . ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ ( กาญจนบุรี )รับสมัครด่วน !
1. บริหารและควบคุมระบบคุณภาพ 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในแผนกควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามเป้าหมาย 3. ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มปัญหา

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ย. 59
257 . หัวหน้าหน่วย(ฝ่ายผลิต) (ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชานำมาปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย 2.จัดวางอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 3.ควบคุมการตัดแต่งสินค้าให้มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า 4.ควบคุมการใช้เครื่องจักรและบำรุงร...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
22 ก.ย. 59
258 . ผู้จัดการแผนกระบบบริหารคุณภาพ
1. กำหนด แผนงาน งบประมาณ และงานพัฒนาบุคลากรของแผนกให้สอดคล้องตามทิศทางและนโยบายของฝ่าย / สายงาน/องค์กร 2. การบริหารงาน ควบคุม แนะนำและพัฒนา กระบวนการทำงานภายในแผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. การบร...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
22 ก.ย. 59
259 . Manufacturing Director
JASPAL & SONS CO., LTD. ( ISO 9001 : 2000 CERTIFIED) We are a highly reputable company with over 1,500 employees engaged in manufacturing and marketing of top quality branded home fashion & bedding...

เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies)
27 ก.ย. 59
260 . ผู้จัดการโรงงาน (ผักและผลไม้)/ประจำโรงงานปทุมธานี
ผู้จัดการโรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้าประจำวัน รวมถึงการจัดการส่งของโรงงานและบุคลากร ดังนั้นจึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ - กำหนดกลยุทธ์การผลิตและกิจกรรมการผลิต เพื...

ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป
1 อัตรา
27 ก.ย. 59
 พบ 711 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ