เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 662 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . Supervisor การผลิต (เบเกอรี่)
-รับผิดชอบส่วนงานผลิต เค้ก -รับผิดชอบส่วนงานผลิตขนมปัง -การวางแผนการผลิต -การบริหารทีมงาน

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์ผู้สมัคร
9 ธ.ค. 59
242 . ผู้จัดการแผนกผลิตสินค้ารับสมัครด่วน !
- กำกับ ดูแล ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - กำกับ ดูแล ควบคุม ระบบการทำงานการผลิต - กำกับ ดูแล ควบคุมการวางแผนงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - กำกับ ดูแล ควบคุมการบริหารงบประมาณในการจัด...

บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 ธ.ค. 59
243 . หัวหน้าส่วนผลิต(เทคโนโลยีการอาหาร)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมบริหารทีมผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 3.ควบคุมคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต 4.ตรวจสอบสูตรผลิตเทียบกับใบเบิกจ่าย 5.ต...

บริษัท ควอลิตี้ มีท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ธ.ค. 59
244 . Production Supervisor
1. Strictly follow the company's rules & regulation, compliance to ISO 9001, ISO 14001 and ensure company's policies & objectives are met and control environment comply to the legal, control the envir...

บริษัท คอลิบรี แอสเซมบลี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
8 ธ.ค. 59
245 . DEPUTY PRODUCTION MANAGER
- บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมผลิต และ พัฒนา ปรับปรุงขบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพในแต่ละแผนกให้ได้ตามมาตราฐาน - ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
246 . หัวหน้าแผนก / รองหัวหน้าแผนกรับสมัครด่วน !
วางแผนการทำงานในขั้นตอนต่างๆของขบวนการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ ดูแล พนักงาน ,เครื่องจักร อุปกรณ์ให้พร้อมใช้ พัฒนาปรับปรุง วิธีการทำงาน และผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
247 . เเผนกควบคุมคุณภาพ (Cosmetics & Skin Care)
• รับผิดชอบในการวางเเผน เเละควบคุมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เเละผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ • ตรวจสอบเเละติดตามการจัดการการปฎิบัติงานตามระบบควบคุมคุณภาพ • สุ่มตรวจสอบเ...

บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
เงินเดือน 20K - 30K
8 ธ.ค. 59
248 . Injection Supervisor
- วางแผนการผลิต-ควบคุมการผลิต แก้ไขปัญหางาน - ควบคุมการผลิตจัดทำสต๊อก 1 วันครึ่ง - ควบคุมงานเสีย - สามารถทำ OEE ได้ - Report monthly - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
249 . หัวหน้ากะประจำโรงงาน Shift Supervisor
หน้าที่ความรับผิดชอบ: • ประสานงาน วางแผน ดูแลรับผิดชอบและควบคุมการทำงานของทีม • สนับสนุนการทำงานเป็นทีมทั้งภายในทีมและระหว่างทีมอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกัน • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด ...

บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด
1 อัตรา
7 ธ.ค. 59
250 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production)
- บริหาร วางแผน ควบคุม การผลิตและประมาณการยอดการผลิต - บริหาร วางแผน ควบคุม การใชุวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิต - บริหาร วางแผน ควบคุม กำลังพลในการผลิต - บริหารแผนงานการผลิตสำเร็จตรงตามเป้าหมาย - รับผิ...

บริษัท คาร์โก้ เพอร์เฟ็ค จำกัด
เงินเดือน 20 - 35 K ( ตามประสบการณ์ทำงาน)
8 ธ.ค. 59
251 . ผู้จัดการโรงงาน (Plant Manager)
1. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของพนักงานและกระบวนการทำงานในฝ่ายผลิต และฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. ป้องกันปัญหาคุณภาพมิให้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. แก้ไข ทดลอง และImprovement พร้อมทั้...

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
8 ธ.ค. 59
252 . Production Supervisor รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิตกุ้งแช่แข็ง เพื่อการส่งออก 2.กำกับดูแลหน่วนงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 3.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามระบบ GMP&HACCP และระบบของลูกค้า 4.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ...

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
253 . Senior Production Supervisor
- ทำงานด้านผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
254 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
1. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต 2. ดูแลควบคุมพนักงานในสายบังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4. จัดทำเอกสารควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 5. อื...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
255 . QC. Supervisor
- ควบคุมงานควบคุมคุณภาพในการผลิตซอส , การผลิตพริกแกง - ควบคุม, ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน - วางแผนงาน , กำกับ ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
256 . หัวหน้าส่วนปฏิบัติงาน (Operation Supervisor)
วัตถุประสงค์ - ควบคุมดูแลทรัพย์สิน จัดทำพัฒนาและปรับปรุงการควบคุมและตรวจสอบความเคลื่อนไหวสภาพและจำนวนทรัพย์สินที่มีอยู่เมื่อมีการเช่า การคืน การซ่อม การขาย จาก Stock งานแลัความรับผิดชอบหลักๆ - บ...

บริษัท เค.พี.ทวีทรัพย์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - 30,000
7 ธ.ค. 59
257 . Manager QA
ติตด่อประสานงานกับลูกค้าและ Supplier ต่างประเทศ

บริษัท เค.เอส.พาสท์ แอนด์ ทูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
5 ธ.ค. 59
258 . หัวหน้าแผนกผลิต 1 ตำแหน่ง / รองหัวหน้า 1 ตำแหน่ง
1.ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต(จำนวนพนักงาน,ยอดการผลิตของดีและของเสีย 2.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต 3.ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหารแผนกต่างๆภายในบริษัทฯ 4.จัดพนักงานเข้าปร...

บริษัท เค.เอส.พาสท์ แอนด์ ทูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
5 ธ.ค. 59

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ธ.ค. 59
260 . Assist Manager (Press)
- Control & manage die maintenance follow process of PM Plan - Investigation for root cause of die problem. - Find method of temporary & permanent action - Control and manage drawing and die modif...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
 พบ 662 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ