เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 754 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ประจำโรงงานนครปฐม
-วางแผนและประมาณการผลิต(ชำแหละไก่)ในแต่ละวัน -วางแผนผลิตสินค้าแช่แข็ง ส่งให้ลูกค้ากลุ่มห้าง เช่น MK BBQ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบแผนการผลิตและจำนวนที่ผลิตได้ -ทำหน้าที่ตรวจสอบกา...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ส.ค. 60
242 . ผู้จัดการโรงงาน
1. กำหนดนโยบายในการบริหารงาน /พิจารณา/วางแผน และทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานผลิตอาหารประเภทไก่สดแช่เย็น และชิ้นส่วนไก่สดชำแหละ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. พัฒนาปรับปรุงงาน การควบคุมการบริหารงา...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
22 ส.ค. 60
243 . หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor) ประจำโรงงาน อ.สามพราน จ.นครปฐม
- ตรวจสอบ(Detection)ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - จัดทำบันทึกการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบส่งผู้บริหาร โดยเน้นการทำงานไปที่การต...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
22 ส.ค. 60
244 . ผู้จัดการฝ่าย QC&QA
1.รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการควบคุมระบบคุณภาพ 2.ตรวจสอบและตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า และพร้อมปฏิบัติการแก้ไข 3.ดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
245 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผนงานผลิตตามแผนการผลิตสินค้าแต่ละวัน 3.ทำควบคุมเปอร์เซ็นต์ผลผลิตในแต่ละวัน(% YIELD) 4.วางแผนและกำหนดปริมาณการใช้วัสดุและอุปกรณ์ให้ได้ป...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 ส.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ส.ค. 60
248 . หัวหน้ากะ Shift Supervisor อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี / อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของ เครื่องจักร ผู้ควบคุมเครื่อง และกำลังคนในการเดินเครื่องการผลิต ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ - แก้ปัญหาที่พบก่อนการเดินเครื่องเพื่อ ควบคุมคุณภาพ ปริม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
249 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า ( โรงงานชำแแหละตัดแต่งเนื้อสุกร )
-รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจำวัน ในงานคลังสินค้าแช่เย็น แช่เเข็ง สินค้าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร -ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 60
250 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ( โรงงานชำแหละตัดแต่งเนื้อสุกร )
- รับผิดชอบวางแผนและควบคุมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามมาตรฐานกำหนดไว้ - ตรวจติดตามการจัดการ การปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพให้เป็นไป...

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 60
251 . หัวหน้าส่วนผลิต ประจำ จ.ชุมพร (STA-CP)
- ควบคุม ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุนการผลิต ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงาน ของพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนก...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 60
252 . หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - รายงานต...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 60
253 . หัวหน้าแผนกผลิต ประจำ อ.กาษจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี (STA-KD)
1.ดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีการวางแผน ดูแล และตรวจสอบกระบวรการผลิต 2.ควบคุมดูแลสต๊อกแท้งค์น้ำกรดที่ใช้ในการผลิตและควบคุมปริมาณการใช้ตามเป้าหมาย 3.วางแผนการผลิตยางสกิมใให้สอดคล้องก...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 60
254 . ผู้จัดการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ (บางพลี)
- บริหาร/วางระบบและควบคุมคุณภาพการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ (Knock Down) - บริหารระบบงานคลังสินค้าและการจัดส่ง มูลนิธิ ศักดิ์พรทรัพย์ ...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
22 ส.ค. 60
255 . ผู้จัดการแผนกผลิต
- รับนโยบาย และกระจายไปส่วนงานที่รับผิดชอบ จากนโยบายบริษัท สู่นโยบายแผนก - กำกับการดูแลผลิตอาหารสัตว์ให้ได้ตามเป้าหมาย และควบคุมคุณภาพตามที่กำหนด - ดูแลเครื่องจักรของแผนกให้พร้อมใช้งานเสมอโดยระบบ TP...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
256 . หัวหน้าหน่วยผลิต (ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
1.จัดวางอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 2.ควบคุมการตัดแต่งสินค้าให้มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า 3.ควบคุมการใช้เครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในขบวนการผลิต 4.ติดต่อประสา...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ส.ค. 60
257 . หัวหน้าหน่วยผลิต , QC , สุขศาสตร์ (กาญจนบุรี)
1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชานำมาปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย 2.จัดวางอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 3.ควบคุมการตัดแต่งสินค้าให้มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า 4.ควบคุมการใช้เครื่องจักรและบำรุงร...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ส.ค. 60
258 . หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
1. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ FOOD SAFETY 2. รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท พี จี ไอ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป หรือตามตกลง
18 ส.ค. 60

บริษัท ยามาโมริ (ประเทศไทย)จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ส.ค. 60
260 . Supervisor Productionรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานด้านฝ่ายผลิต -แก้ไขและป้องกันปัญหาในสายการผลิต -ดูแลควบคุมการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 60
 พบ 754 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ