เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 517 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
12 ก.พ. 59
242 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
ควบคุมดูแลงานด้านคุณภาพ และในส่วนกระบวนการผลิตสินค้าทั้งหมด ดำเนินการติดตามหาสาเหตุ ในกรณีที่เกิดปัญหาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภา...

บริษัท เจ-กูร์เมช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
243 . หัวหน้าแผนกผลิต
ควบคุมดูแลงานด้านการผลิต และในส่วนกระบวนการผลิตสินค้าทั้งหมด

บริษัท เจ-กูร์เมช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59

บริษัท เจ-กูร์เมช จำกัด
9 ก.พ. 59
245 . QMR Manager ( เพิ่มโครงสร้างใหม่ ) ด่วน
- บริหารจัดการ ระบบประกันคุณภาพ ทั้งระบบ และกระบวนต่างๆ นโบายบริษัทที่ได้กำหนดไว้

บริษัท เจ.เอ็ม.อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาทขึ้นไป ( ตามประสบการณ์ )
12 ก.พ. 59
246 . หัวหน้ากลุ่มงานแผนกประกันคุณภาพ ( QA supervisor/Group Leader )
ปฏิบัติงานในแผนกประกันคุณภาพ/บริหารจัดการงานในแผนกประกันคุณภาพ/วิเคราะห์ปัญหางานจากลูกค้าและดำเนินการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา/ติดต่อประสารงานกับลูกค้าภายนอกรวมถึงการตอบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิ...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 59
247 . ผู้จัดการฝ่าย R&D ด่วนมาก!!!
1. รับผิดชอบการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้าที่พัฒนาใหม่ ให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด 2. ศึกษาหาข้อมูลสินค้าของคู่แข่ง และพิจารณาถึงคุณสมบัติในแง่ต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพัฒนาสินค้าของบริษัท 3. จัดทำร...

บริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
248 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต ด่วน !!
- วางแผนการผลิต, กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นทุนการผลิต, การส่งมอบ) - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต - จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบ...

บริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
249 . ผู้จัดการโรงงาน/ผู้จัดการแผนกผลิต/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
ผู้จัดการโรงงาน - กำหนดนโยบายและวางแผน รวมทั้งเป้าในการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น การตลาด ขาย ฯลฯ ให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน - บริหารงานของโรงงานให้เ...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.พ. 59
250 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
- รับผิดชอบการวางแผนการผลิตและควบคุมกระบวนการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมและจัดเตรียมวัตถุดิบ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
251 . หัวหน้าแผนก QC ด่วน!
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีระบบเพื่อให้งานผลิตออกมาได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามระบบคุณภาพตลอดเวลา - วิเคราะห์ปัญหา และทำรายงานส่งลูกค...

บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามพิจารณา
10 ก.พ. 59
252 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ควบคุมต้นทุนการผลิตและลดของเสียในการผลิต

บริษัท ช้างอวอดส์ (1959) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
253 . Production Planning Manager ( Japanese Communication)
1.Maintain the production schedule to meet customer’s requirement such as,Work together with other department, Production Dept., Quality Assurance Dept., Design Dept., Technical Support Dept. to share...

บริษัท ชินคาวะ แมนูแฟคเจอริ่ง เอเซีย จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาท
12 ก.พ. 59
254 . Supervisor Production
1. บริหารจัดการกระบวนการผลิต 2. บริหารจัดการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ISO 14000, TS16949 ภายใต้นโยบายคุณภาพ 3. ควบคุม สั่งการ ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา 4. สนับสนุนกิจกรรม, นโยบาย...

บริษัท ชินโชะ เคแมค พรีซิชั่น พาร์ท (กรุงเทพ) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ก.พ. 59
255 . Factory Manager
- กำหนดนโยบาย และแผนงาน การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายบริษัท - ดูแลควบคุม/วางแผน/และพัฒนาระบบการจัดการด้านการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - ดูแลบริหารทรัพยากรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงส...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000+
10 ก.พ. 59
256 . QA Engineer
1. ตอบปัญหาลูกค้าหากเกิดงานเสียในกระบวนการผลิต และทำการแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ 2. ควบคุมกระบวนการผลิต ผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน 3. ควบคุมการใช้ เก็บวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน 4. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็น...

บริษัท ชูเซอิ ( ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน จะพิจารณาจากประสบการณ์
11 ก.พ. 59
257 . Production Control Assistant Manager
1. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ คำสั่งซื้อของลูกค้า ติดตามงาน และวางแผนการส่งมอบให้ทันเวลา 2. ดูแลควบคุมพนักงานในสายบังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ 3 ร่วมปร...

บริษัท โชนัน โกเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000 ตามประสบการณ์
8 ก.พ. 59

บริษัท โชเอ เอ็มเอฟจี. (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
เงินเดือน 30,000 up
12 ก.พ. 59
259 . ผู้จัดการโรงงาน (มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์)
- ดูแลกำกับเกี่ยวกับด้านการพิมพ์ - ดูแลช่างพิมพ์ - ดูแลควบคุมเครื่องจักร

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13 ก.พ. 59
260 . Q.A./Q.C Senior Supervisor
รับผิดชอบดูแลระบบคุณภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โดยครอบคลุมระบบคุณภาพ ISO 9001 , GMP , HACCP

บริษัท ซันเมอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.พ. 59
 พบ 517 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ