เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2595302  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


98%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สระบุรี 18000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 20 มิถุนายน 2526 ( อายุ 32 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2538
จาก โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง
ระดับ ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
ปีที่จบ 2544
จาก โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.47
ปีที่จบ 2548
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิท...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 3.49
ม.ค. 56 - ม.ค. 56
สถาบัน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในกา...
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ...
ต.ค. 56 - ต.ค. 56
สถาบัน บริษัท แอดวานซ์ เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์...
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินภายในตามระบบมาต...
พ.ย. 56 - พ.ย. 56
สถาบัน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระุ...
หลักสูตร ส่งเสริมความรู้สิทธิด้านแรงงานแก่นายจ...
2536 - 10
2537 - 11
2538 - 12
2539 - 13
2540 - 14
2541 - 15
2542 - 16
2543 - 17
2544 - 18
2545 - 19
2546 - 20
2547 - 21
2548 - 22
2549 - 23
2550 - 24
2551 - 25
2552 - 26
2553 - 27
2554 - 28
2555 - 29
2556 - 30
2557 - 31
2558 - 32
2559 - 33
มี.ค. 47 - มิ.ย. 47
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 5,200
ตำแหน่ง พนักงาน Part time
มี.ค. 48 - พ.ค. 48
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน -
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
เม.ย. 49 - เม.ย. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 12130
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ DO
เม.ย. 55 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 14000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคลและจัดซื้อ
 
  รหัส : 2595302  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
98%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สระบุรี 18000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 20 มิถุนายน 2526 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 156 ซม. น้ำหนัก 43 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการ
2. เจ้าที่บัญชี/การเงิน
3. ธุรการจัดส่ง
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สระบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
2548
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
เกรดเฉลี่ย 3.49
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
2544
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.47
โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง
2538
ระดับการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เกรดเฉลี่ย -
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2555  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคลและจัดซื้อ เงินเดือน 14000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลงานในส่วนของการสรรหาว่าจ้างพนักงาน ตั้งแต่การรับสมัคร, การพิจารณาคัดเลือกใบสมัคร, สัมภาษณ์งาน, ทำสัญญาทดลองงาน, อบรมเกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับก่อนการเริ่มงาน, การฝึกอบรมพนักงาน, สำรวจความต้องการในเรื่องการอบรมจากตัวพนักงาน และหัวหน้างาน, ทำเรื่องขออนุมัติิ, จัดฝึกอบรม กรณีอบรมภายนอกประสานงานในเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนส่งพนักงานไปอบรม, จัดทำบันทึกการฝึกอบรม, ทำเอกสารอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน , การคิดค่าแรงพนักงาน, โอที, โบนัส, ทำสถิติการลา รวมไปถึงการดูแลในส่วนของสวัสดิการพนักงานต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, รถรับ-ส่ง เป็นต้น
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2549  -  เมษายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ DO เงินเดือน 12130
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำงานทางด้านธุรการจัดส่ง เปิดใบรับสินค้า ชั่งน้ำหนักรถ เปิดบิลในการส่งสินค้า แบ่งเป็นบิลลูกค้าเงินสด และ เครดิต สรุปรายงานการส่งสินค้าประจำวัน กลางเดือน และสิ้นเดือน สรุปรายการสินค้าค้าง Stock กลางเดือน และสิ้นเดือน รวมไปถึงการจัดทำเอกสารบัญชี การเปิดใบแจ้งหนี้ การวางบิล การรับเช็ค ตลอดจนการสรุปรายงานทางด้านบัญชี เช่น รายงานการรับเช็ค , รายงานลูกหนี้ เป็นต้น
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มีนาคม 2548  -  พฤษภาคม 2548   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลเกี่ยวกับเอกสารการสมัครงาน การฝึกอบรม และเอกสารเกี่ยวกับพวกสวัสดิการของพนักงานต่างๆ เช่น เอกสารประกันสังคม เอกสารเกี่ยวกับสัญญาการเช่าบ้านให้กับพนักงานฯ ตลอดจนการไปรับสมัครงานนอกสถานที่ เช่น งานนัดพบแรงงานจังหวัด ทหารเกณฑ์ที่ใกล้จะปลดประจำการ เป็นต้น
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มีนาคม 2547  -  มิถุนายน 2547   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงาน Part time เงินเดือน 5,200
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ลักษณะงานเป็นงานบริการ หน้าที่ความรับผิดชอบจึงครอบคลุมเกือบทุกส่วนงาน ตั้งแต่พนักงานทำความสะอาดหน้าร้าน, พนักงานเสิร์ฟ, ล้างจาน, เตรียมของ จัดของข้างหลังร้าน ตลอดจนแคชเชียร์หน้าร้าน
ประวัติการอบรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระุบุรี
พฤศจิกายน 2556  -  พฤศจิกายน 2556   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ส่งเสริมความรู้สิทธิด้านแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง
บริษัท แอดวานซ์ เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส รีจิสตร้า จำกัด
ตุลาคม 2556  -  ตุลาคม 2556   
หลักสูตร/ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินภายในตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
มกราคม 2556  -  มกราคม 2556   
หลักสูตร/ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- มีความถนัดเกี่ยวกับงานทางด้านตัวเลข การคำนวณ
- ชอบงานฝีมือต่างๆ
- สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ร้องเพลงประสานเสียง "กิจกรรมวันไห้ครู"
จัดฝึกอบรมภายในบริษัท
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX