เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2807883  แก้ไขประวัติล่าสุด :  7 สิงหาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


96%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
นครปฐม 73000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 14 มกราคม 2529 ( อายุ 29 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2548
จาก โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.00
ปีที่จบ 2551
จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย 2.60
มี.ค. 54 - มี.ค. 54
สถาบัน Bright management consulting Ltd.,
หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในอง...
ส.ค. 54 - ส.ค. 54
สถาบัน SGS thailand Ltd.
หลักสูตร Supervisor Skill
ต.ค. 54 - ต.ค. 54
สถาบัน SGS thailand Ltd.
หลักสูตร ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 Intern...
ธ.ค. 54 - ธ.ค. 54
สถาบัน 3M Thailand
หลักสูตร ความปลอดภัยในที่อับอากาศ Safety worki...
ก.พ. 55 - ก.พ. 55
สถาบัน มิตรคอนซัลแตนท์
หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในอง...
2546 - 17
2547 - 18
2548 - 19
2549 - 20
2550 - 21
2551 - 22
2552 - 23
2553 - 24
2554 - 25
2555 - 26
2556 - 27
2557 - 28
2558 - 29
2559 - 30
มี.ค. 51 - พ.ค. 51
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 9,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
ก.ย. 52 - ก.ย. 53
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 12,000
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
ก.ย. 53 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 18,000
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
 
  รหัส : 2807883  แก้ไขประวัติล่าสุด :  7 สิงหาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
96%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
นครปฐม 73000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 14 มกราคม 2529 อายุ 29 ปี
ส่วนสูง 158 ซม. น้ำหนัก 49 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ระยอง ชลบุรี นครปฐม สมุทราปราการ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2551
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.60
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
2548
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.00
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กันยายน 2553  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ เงินเดือน 18,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทำเอกสารส่งราชการ อาทิเช่น จป.ว,สอ.1-4 ,การแจ้งชื่อขึ้นทะเบียนจป.ระดับต่างๆ , การแต่งตั้ง คปอ. กท.16,44 , การแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
- จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี
- ฝึกซ้อมแผนฉุกฌแนตามที่กำหนดไว้ เช่น ซ้อมอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมกรณีสารเคมีรั่วไหล และฝึกซ้อมกรณีหม้อไอน้ำระเบิด
- สอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะห์ผล เสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบัติตาม
- ประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย และรวบรวมกฎหมายเพื่อควบคุม
- ควบคุมการใช้สารเคมี รวมทั้งการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งหน่วยงานราชการ
- ควบคุมการสั่งและเบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตราย รวมทั้งตรวจสอบมาตรฐานก่อนสั่งซื้อสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และแนะนำการสวมใส่ วิธีการใช้ให้กับพนักงาน
- ฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและที่ระบุในแผนฯหรืองานที่มีความเสี่ยง
- จัดทำการประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำเดือนและจัดประชุมตามกำหนด
- ตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคีภัยตามกำหนด
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลิดภัย เช่น สัปดาห์ความปลอดภัย และประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์การได้ยิน การตอบคำถามด้านความปลอดภัย
- จัดทำคู่มือความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี และการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้างาน- ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีและส่งรายงานให้การนิคมและแรงงานจังหวัด ฯลฯ
- ส่งสถานประกอบการประกวด: สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2554,2555
- ร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจประเมินระบบคุณภาพของโรงงาน
- จัดทำโครงการตรวจประเมินโรงอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
- จัดทำโครงการ 5ส ในโรงงาน
- จัดทำโครงการ "Zero Accident"
- จัดทำโครงการ KYT & Morning talk
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กันยายน 2552  -  กันยายน 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ เงินเดือน 12,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- ซ้อมอพยพหนีไฟ
- ฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อต่างๆ
- ประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำเดือนและจัดประชุมตามกำหนด
- ตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคีภัยตามกำหนด
- จัดทำเอกสารส่งราชการ
- จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี
- ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินนตามที่กำหนดไว้
- สอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะห์ผล
- ส่งสถานประกอบการประกวด: สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2553
- ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มีนาคม 2551  -  พฤษภาคม 2551   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- วิเคราะห์คุณภาพยาแผนโบราณแต่ละชนิด
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนรับเข้าสต็อก
ประวัติการอบรม
3M Thailand
ธันวาคม 2554  -  ธันวาคม 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ความปลอดภัยในที่อับอากาศ Safety working at Confined Space
SGS thailand Ltd.
ตุลาคม 2554  -  ตุลาคม 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 Internal Quality Audit Training course
Bright management consulting Ltd.,
มีนาคม 2554  -  มีนาคม 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร Energy management
มิตรคอนซัลแตนท์
กุมภาพันธ์ 2555  -  กุมภาพันธ์ 2555   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
SGS thailand Ltd.
สิงหาคม 2554  -  สิงหาคม 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Supervisor Skill
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ ดี ดี ดี
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
พิมพ์ดีดไทย 32 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 28 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
-ส่งสถานประกอบการเข้าประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยระดับจังหวัดในปี 2553-2554 : ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX