เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2826798  แก้ไขประวัติล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


97%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
พิจิตร 66000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 16 สิงหาคม 2530 ( อายุ 27 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2546
จาก โรงเรียนเมธีพิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.14
ก.ค. 51 - ก.ค. 51
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าข้าวข้าวโดยการแปรรูป
ส.ค. 51 - ส.ค. 51
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
หลักสูตร การผลิตข้าวปลอดสารพิษ
ส.ค. 51 - ส.ค. 51
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
หลักสูตร การผลิตเมล็ดพันธุข้าว
ปีที่จบ 2552
จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ระดับ ปวส.
สาขา เกษตรอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีข้าว)
เกรดเฉลี่ย 3.39
ส.ค. 53 - ก.ย. 53
สถาบัน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
หลักสูตร การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ของกรม...
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษ...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา พืชศาตร์(พืชไร่/นา)
เกรดเฉลี่ย 2.75
ก.ย. 54 - ก.ย. 54
สถาบัน มทร.ล้านนา พิษณุโโลก
หลักสูตร Q อาสา
2544 - 14
2545 - 15
2546 - 16
2547 - 17
2548 - 18
2549 - 19
2550 - 20
2551 - 21
2552 - 22
2553 - 23
2554 - 24
2555 - 25
2556 - 26
2557 - 27
2558 - 28
2559 - 29
มี.ค. 53 - พ.ค. 53
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน -
ตำแหน่ง ส่งเสริม(ฝึกงาน)
มิ.ย. 54 - ก.ค. 54
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 7,100
ตำแหน่ง หัวหน้างาน
ก.ค. 54 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 8,000
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
ส.ค. 54 - มิ.ย. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 7,940
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
ส.ค. 55 - ต.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 9,000
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจประเมินแปลงผลิตพืชGAP
 
  รหัส : 2826798  แก้ไขประวัติล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
97%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
พิจิตร 66000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 16 สิงหาคม 2530 อายุ 27 ปี
ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 98 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ควบคุมผลผลิตทางการเกษตร
2. ผู้ช่วยนักวิจัย
3. คนสวน
เงินเดือนที่ต้องการ 12,500-15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคเหนือตอนล่าง
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา พืชศาตร์(พืชไร่/นา)
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วุฒิ วท.บ.
เกรดเฉลี่ย 2.75
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
2552
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา เกษตรอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีข้าว)
เกรดเฉลี่ย 3.39
โรงเรียนเมธีพิทยา
2546
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.14
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
สิงหาคม 2555  -  ตุลาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจประเมินแปลงผลิตพืชGAP เงินเดือน 9,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจประเมินแปลงผลิตพืชGAP จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ตรวจรวบรวมเอกสารตรวจประเมินนำส่ง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ์พืช)
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
สิงหาคม 2554  -  มิถุนายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เงินเดือน 7,940
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบช่วยดูแลงานวิจัย(โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดวัชพืชในสับปะรด)และปฏิบัติหน้าที่ๆได้รับมอบหมายให้สำเร็จและบรรรุวัตถุประสงค์จัดทำเล่มรายงานงานวิจัย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กรกฎาคม 2554  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เงินเดือน 8,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบช่วยดูแลงานวิจัย(โครงการวิจัยการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการทาางนิเวศวิทยาวิศวกรรมต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในระบบนิเวศข้าวนาที่รวบรุ่ม)และปฏิบัติหน้าที่ๆได้รับมอบหมายให้สำเร็จและบรรรุวัตถุประสงค์จัดทำเล่มรายงานงานวิจัย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มิถุนายน 2554  -  กรกฎาคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้างาน เงินเดือน 7,100
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
หัวหน้าศกร.สปก.ฉะเชิงเทรา (มีหน้าที่บริหารงานฟาร์ม(พืชพักปลอดสารพิษ) วางแผนการปลูกพืชและจัดฝึกอบรมณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการกับ สปก.ทำงานร่วมกับ สปก.ประจำจังหวัด รับมอบหมายงานจาก ผอ.สนง.ศกร.สปก.และถ่ายทอดงานที่ได้รับมอบหมายกับเพื่อนร่วมงานและคนงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มีนาคม 2553  -  พฤษภาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ส่งเสริม(ฝึกงาน) เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
รับคำสั่งจากผนักงานผู้ควบคุมการฝึกในแผนกต่างๆ(งานไร่ GAP ยาสูบ, งานบรรจุห่อ, งานตรวจสุ่มสารเคมี ความชื้น, งานตรวจซื้อ, งานตาชั่ง, งานขนส่ง,งานคัดเลือกเมล็ดเมล็ดพันธุ์สำหรับแจกเกษตรกรในฤดูปลูกต่อไป)
ประวัติการอบรม
มทร.ล้านนา พิษณุโโลก
กันยายน 2554  -  กันยายน 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Q อาสา
มทร.ล้านนา พิษณุโลก
สิงหาคม 2553  -  กันยายน 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ของกรมวิชาการเกษตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
สิงหาคม 2551  -  สิงหาคม 2551   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การผลิตเมล็ดพันธุข้าว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
สิงหาคม 2551  -  สิงหาคม 2551   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การผลิตข้าวปลอดสารพิษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
กรกฎาคม 2551  -  กรกฎาคม 2551   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การเพิ่มมูลค่าข้าวข้าวโดยการแปรรูป
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย ดี ดี ดี
ลาว พอใช้ ไม่ได้ ไม่ได้
พิมพ์ดีดไทย 50 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ทักษะการพูดในที่ชุมชน
- ชอบทำการเกษตร
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องยนต์ได้บางชนิด
- กล้าลงมือทำ
- ความคิดริเริ่มแบบใหม่ๆ
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ปัญหาพิเศษ ปวส.การเพิ่มธาตุเหล็กในข้าวกล้อง ขาวมะลิ 105
ปัญหาพิเศษ ป.ตรี ศึกษาอายุของต้นกล้าที่เหมาะสมในการปลูกข้าวด้วยเทคนิคการทำนาแบบโยนต้นกล้า
ปวส.2 ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยพิจิตร
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX